Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Arbetsmiljö och lika villkor

Som chef ska du systematiskt planera, leda och följa upp din verksamhet på ett sätt som säkerställer kraven på en god arbetsmiljö.

Det yttersta ansvaret för arbetsmiljön ligger hos rektor. Rektor fördelar
arbetsmiljö- och lika villkorsuppgifter vidare i organisationen.

Högskolans gemensamma arbetsmiljökommitté, AMK Länk till annan webbplats. bereder frågor inom
arbetsmiljö, säkerhet och lika villkor. Det finns även lokala arbetsmiljökommittéer på institutionerna.
Högskolans har även en arbetsgrupp för jämställdhetsintegrering, JIHU Länk till annan webbplats..

Handlingsplan

Ett centralt dokument rörande arbetet med arbetsmiljön är handlingsplanen för arbetsmiljö och lika villkor:

Det systematiska arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet

Systematiskt arbetsmiljö- och lika villkorsarbete är att regelbundet undersöka arbetsmiljön. På så sätt kan du tidigt fånga upp signaler på fysiska, organisatoriska och sociala arbetsförhållanden som kan skapa ohälsa, samt förebygga diskriminering.

Processflöde

Modell som visar fyra områden, Undersök, Analysera, Åtgärda och Följ upp och utvärdera.

Undersök

Passar arbetsmiljön alla? Finns det åtgärder man kan göra för att uppnå lika villkor utifrån diskrimineringsgrunderna? När det gäller lika villkor är det viktigt att undersökningen generellt riktar in sig på förhållandena på arbetsplatsen och inte de enskildas etniska tillhörighet, religion, sexuella läggning, med mera. Det ska alltså inte göras någon kartläggning på individnivå av personliga förhållanden. Undersökningen ska göras utifrån samtliga diskrimineringsgrunder oberoende av hur arbetsstyrkan är sammansatt.

Följande undersökningar ska ske kontinuerligt och återkommande:

Information om arbetsmiljön inhämtas genom

Analysera

Syftet är att avgöra om åtgärder behövs. Riskerna kan bedömas som allvarliga eller inte genom nedanstående två frågor:

 • Kan riskerna innebära svåra konsekvenser?
 • Är det hög sannolikhet att det inträffar?

Åtgärda

Åtgärda risker och skriv en handlingsplan

Som chef ska du ange mål för arbetsmiljön, och vilka aktiva åtgärder som görs för att förhindra diskriminering, på din avdelning/institution.

Du ska utreda och genomföra åtgärder i samråd med berörda. Åtgärda avsevärda/oacceptabla risker direkt när det är möjligt och skriv ner vad som gjorts.

Om det inte går att åtgärda direkt, gör en handlingsplan som innehåller följande:

 • Vilka risker finns?
 • Vad ska göras?
 • Vem ska göra vad?
 • När ska det vara klart?

Exempel på åtgärder:

 • Tydliggör arbetsuppgifter och roller
 • Minska arbetsmängden
 • Hjälp med att prioritera arbetet
 • Öka bemanningen
 • Införa effektivare arbetsmetoder
 • Avdela tid för återhämtning och reflektion
 • Utbildningsinsatser
 • Förbättra möjligheter till samarbete.

Skicka handlingsplanen till närmsta chef, arbetsmiljöombudet och medarbetarna som är berörda.

Följ upp och utvärdera

Det är viktigt att du följer upp bestämda och genomförda åtgärder, och eventuellt vidtar ytterligare åtgärder.

Du ska gå igenom de fyra stegen i det systematiska arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet regelbundet, samt vid planerade ändringar i verksamheten.

Årligen ska den egna arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet följas upp.

Riskbedömningar

När det planeras förändringar i verksamheten, skall du som chef bedöma om förändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall, som du behöver åtgärda.

Du ska göra en riskbedömning innan en förändring ska genomföras.

Riskbedömningen ska utgå från den planerade ändringen och de eventuella risker för ohälsa och olycksfall som ändringen kan medföra. Detta avser tiden efter genomförd förändring. Observera att även förändringsarbetet i sig kan utgöra en risk för ohälsa.

Du kan även göra en riskbedömning om en grupp eller avdelning har konflikter, sjukskrivningar eller andra utmaningar/problem. Med hjälp av riskbedömningen kan man lyfta riskerna och tillsammans hitta åtgärder som kan förbättra arbetsmiljön.

Roller i arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet

Det är ledningen som ska se till att arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet fungerar. Rektor har det yttersta ansvaret, men kan fördela vidare arbetsmiljöuppgifterna och arbetet med lika villkor till cheferna. 

Arbetsgivarföreträdare/chef

Det är du som chef som ansvarar för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, i samverkan med arbetstagare, arbetsmiljöombud och studerandeskyddsombud. Du ska även:

 • Se till att medarbetare och studenter har kunskaper om arbetet och utbildningsmoment samt dess risker så att ohälsa och olycksfall kan förebyggas.
 • Arbeta med åtgärder för att främja hälsa samt förebygga och åtgärda ohälsa.
 • Verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Arbetsmiljöombud

Arbetsmiljöombud har laglig rätt att vara med och samverka vid planering och förändringar inom arbetsmiljön.

Medarbetaren

Medarbetaren har ett ansvar att delta i arbetsmiljöarbetet.

Expertresurser

Det finns hjälp att få, av exempelvis företagshälsovården Länk till annan webbplats., HR-avdelningen, högskolans kurator och Studenthälsan. Länk till annan webbplats.

Arbete med lika villkor

Arbetet med lika villkor ska utgå från de sju diskrimineringsgrunderna.

De sju diskrimineringsgrunderna:

 • Kön
 • Könsidentitet eller uttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder.

Mer information finns på DO, Diskriminerings ombudsmannens hemsida:

Förebygga diskriminering

För att undersöka risker för diskriminering, finns här en mall som hjälp. Använd gärna mallen som ett stöd i dokumentationen av ert förebyggande arbete mot diskriminering.

I det fall riskerna inte kan åtgärdas på en gång, för över aktiviteten till er systematiska arbetsmiljö- och likavillkorsplan.

Södertörns högskola är både arbetsgivare och utbildningsanordnare och ska arbeta förebyggande mot diskriminering utifrån de båda perspektiven.

1. Arbetsförhållanden

(Arbetsfördelning och organisering)
Hur öppet är klimatet på arbetsplatsen, hur är jargongen och vilka är de rådande attityderna? Kommer normer eller stereotypa föreställningar om till exempel kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning till uttryck på ett sätt som kan leda till diskriminering? Är utformningen av kontorsmöbler, verktyg och tekniska hjälpmedel anpassade efter olika behov? Hur ser könsfördelningen ut inom olika yrkeskategorier?

Det strategiska arbetet ligger på HR-avdelningen.

För dig som chef:

 • Du kan undersöka arbetsklimatet genom att arbeta med dilemmaövningar eller lika-villkorsspel (fråga HR-avdelningen).
 • I "Mallen för arbetsmiljö- och likavillkorsrond" finns frågor som undersöker bland annat tillgänglighet. (Se mallen i boxen "Tillvägagångssätt ovan")
 • Du ska årligen hålla planerings- och utvärderingssamtal med dina medarbetare. Där ska frågor om lika villkor tas upp
 • Även arbetsplatsträffar Länk till annan webbplats. är ett forum för att diskutera arbetsförhållanden.

2. Löner och andra anställningsvillkor

(Bestämmelser och praxis)
Löner ska vara individuellt bestämda och differentierade utifrån sakliga grunder. Undersökningen ska göras på en övergripande nivå, det handlar alltså inte om att göra någon kartläggning av personliga förhållanden på individnivå. Finns det risker för diskriminering i de riktlinjer, policydokument och kriterier för lönesättning som finns på arbetsplatsen? Finns det tolkningar av lönepolicy, lönekriterier eller kollektivavtal som medför risker för diskriminering?

Det strategiska arbetet ligger på HR-avdelningen. Årligen gör HR-avdelningen en lönekartläggning för att se till att högskolan inte har osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

 För dig som chef:

 • Du ska årligen ha lönesamtal, och i vissa fall lönesättande samtal, med dina medarbetare
 • Du ska även se till medarbetarna känner till vår lönepolicy Länk till annan webbplats. och anställningsvillkor.

3. Rekrytering och befordran

Hur annonseras tjänster och hur går urvalet till? Får alla uppmuntran att söka tjänster eller befordran? Efterlevs anställningsordningen och högskolans rutiner för rekrytering? Hur ser vi till att vi inte har omotiverade krav i platsannonser eller vid befordran? Finns tillräckliga kunskaper i rekrytering och urval?

Mycket av arbetet ligger på HR-avdelningen, rekryteringskommittéer och fakultetsnämnd.

För dig som chef:

 • Du bör se över dina rekryteringsprocesser, och hur du väljer ut kandidater till olika uppdrag tex. kursansvariga och programansvariga.

4. Utbildning och övrig kompetensutveckling

Vilka olika möjligheter finns till kompetensutveckling? Får alla tillgång till dessa oavsett diskrimineringsgrund?

HR-avdelningen anordnar utbildningar för alla medarbetare.
Högskolepedagogiska enheten anordnar utbildningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med syfte att utveckla kvaliteten på undervisningen och lärandet

För dig som chef:

5. Föräldraskap och arbete

Medarbetare eller arbetssökande får inte missgynnas av skäl som har samband med föräldraledighet och föräldraskapet. Arbetsgivaren ska underlätta för arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap.

För dig som chef:

 • Du kan undersöka hur attityderna kring föräldraskap är i din grupp. Finns det något i vårt arbetssätt som hindrar möjligheten att kombinera förvärvsarbete och föräldraskap? Finns det sätt för dig som chef att underlätta för dina medarbetare att kombinera föräldraskap och arbete?
 • Du kan ta upp frågorna i planerings- och utvärderingssamtal och/eller på arbetsplatsträffar.

Vid frågor kontakta Nina Vettergren, HR-avdelningen

1. Antagning och rekrytering

Högskolan ska undersöka, och om det behövs genomföra åtgärder, så att utbildningarna attraherar sökande oavsett diskrimineringsgrund.

Det kan till exempel handla om hur vi beskriver utbildningarna i vår marknadsföring, i informationsmaterial och i kontakter med potentiella sökande.

Urvals- och behörighetsvillkoren ska inte bara leva upp till kravet på att vara icke-diskriminerande, utan ska också utformas så att de inte innebär risk för att någon diskrimineras.

För dig som chef:

 • Undersök hur antagningen går till i praktiken och hur högskolan bemöter sökande under rekryteringsprocessen.

2. Examinationer och bedömningar

Vid examinationer och bedömningar av studenternas prestationer behöver högskolan bland annat säkerställa att kursplaner och andra regler för bedömningar inte riskerar att försämra möjligheterna för någon grupp oavsett diskrimineringsgrund.

För dig som chef:

 • Undersök om det finns risker i det praktiska arbetet - medvetet eller omedvetet - att påverkas av faktorer som har samband med någon diskrimineringsgrund. Detsamma gäller i tillämpningen av regler och rutiner.
 • Utbilda dina medarbetare om det behövs.

3. Studiemiljö

Begreppet studiemiljö syftar på både den fysiska och den psykosociala miljön. I den fysiska studiemiljön ingår till exempel lokaler, hjälpmedel och utrustning. Den psykosociala studiemiljön omfattar bland annat bemötandefrågor, tilltal och olika former för umgänge. I arbetet ingår också att undersöka risker för trakasserier eller sexuella trakasserier.

För dig som chef:

 • Undersök hur jargongen är bland studenter och lärare och om det förekommer rasistiska, sexistiska eller på annat sätt nedsättande kommenterar eller skämt. Vilka konkreta åtgärder ni behöver genomföra beror på vilka problem undersökningen visar på.

Länk till rutin trakasserier, sexuella trakasserier för studenter. Länk till annan webbplats.

4. Studier och föräldraskap

Högskolan ska underlätta för studenter att kombinera studier med föräldraskap. Det handlar till exempel om hur ni organiserar undervisningen, när den förläggs, om vissa moment kan utföras på distans eller om det finns särskilda behov när det gäller lokalerna.

5. Undervisningsformer och organisering

Hur genomför högskolan undervisningen: föreläsningar, seminarier, distansundervisning, online-kurser och liknande? Det kan också handla om att se över när och var undervisningen äger rum.

För dig som chef:

 • Undersök om det finns någon risk för att undervisningens form och organisering kan ha en negativ inverkan på någon grupp studenter och om det i så fall finns ett samband med en eller flera diskrimineringsgrunder.

Vid frågor kontakta studentrattsliga@sh.se

Kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier

Om en anställd upplever att hen har blivit utsatt för kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier är du som chef skyldig att utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier.

När du som chef får kännedom om att någon av dina medarbetare upplever sig kränkt, diskriminerad, trakasserad eller sexuellt trakasserad ska du kontakta HR-avdelningen för stöd i att hantera frågan. Om det behövs en utredning är det HR-avdelningen eller extern part som genomför den.

Syftet med en utredning är se vilka åtgärder som behöver göras, för att eventuella händelser ska upphöra och att ingen ska drabbas av ohälsa.

En anonym anmälan, där det inte framgår vem som anmäler, kan inte utredas. Däremot kan högskolan vidta generella åtgärder av förebyggande karaktär

När någon anmäler kränkning, diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier.

För mer information och stöttning, kontakta HR-avdelningen.

Arbetsskada och tillbud

Alla arbetsskador och tillbud ska anmälas, utredas och följas upp.

Arbetsskada

Arbetsskador är alla skador orsakade av olyckor eller sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan vara på arbetsplatsen, vid resor till eller från arbetet, vid resor i arbetet eller vid arbete hemifrån.

Det kan vara kroppsliga skador, ohälsa orsakad av arbetsplatsens psykosociala arbetsmiljö (till exempel konflikter eller hög arbetsbelastning), eller skador på grund av hot eller våld.

Du som chef ska anmäla arbetsskadan.

Tillbud

Ett tillbud är en händelse som skulle ha kunnat leda till en personskada. Det kan till exempel handla om att halka i en trappa, eller att nästan blir träffad av en istapp som faller från ett tak. Även psykosociala händelser som hade kunnat leda till skada räknas som tillbud (exempelvis mobbning och hot).

Det är viktigt att även tillbud anmäls, så att högskolan kan upptäcka eventuella risker i arbetsmiljön.

Som chef ska du ta emot anmälan, lämna originalet (alternativt kopia) till registrator och kopior till AMK (arbetsmiljökommittén) och avdelningschefen.

Utredning av händelser

Den närmaste chefen har, i samarbete med arbetsmiljöombud, ansvaret för att utreda orsakerna till händelsen och vidta åtgärder för att förhindra att ytterligare olycksfall, skador eller tillbud inträffar. AMK har till uppgift att följa upp olyckor och tillbud.

Ersättning

Den anställde som drabbats, kan söka ersättning hos bland annat Försäkringskassan.

Läs mer under Min anställning/Sjukdom och arbetsskada

Riktlinjer och policies för arbetsmiljöarbete

Policy för arbetsmiljö och lika villkor

Södertörns högskola vill med denna policy betona att högskolan ska vara en trygg och inspirerande miljö att arbeta och studera i.

Arbetsmiljö- och likavillkorsarbetet ska vara integrerat i den dagliga verksamheten.

Gemensamt förhållningssätt

Vi är varandras arbetsmiljö varje dag och det är därför en självklarhet att vi bemöter varandra med respekt.

Alkohol och drogpolicy

Södertörns högskola har en Alkohol- och drogpolicy som gäller för både medarbetare och studenter. En alkohol- och drogfri arbetsplats är en förutsättning för en bra arbetsmiljö. 

Mer hjälp och stöd

Här finns externa länkar till material som rör arbetsmiljö:

Arbetsmiljöverket

Här finns information om, och hjälpmedel för, arbetsmiljöarbetet. Det finns bland annat blanketter för konsekvensanalyser och riskbedömningar.

Partsrådet

Partsrådet kan stötta i arbetet med att förebygga, hantera och samverka kring arbetsmiljöfrågor. Här finns e-utbildningar som rör systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk arbetsmiljö med mera.

Partsrådet har tagit fram ett material rörande Hot och våld, som ger stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet kring frågor och händelser som handlar om hot, våld och trakasserier på jobbet.

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-02-07 av Carina Jansson