Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Kommittéer & råd

Vid Södertörns högskola finns ett antal kommittéer och råd som verkar inom olika områden.

Arbetsgrupp för jämställdhetsintegrering

2016 beslutande rektor att tillsätta en arbetsgrupp för att upprätta en plan för jämställdhetsintegrering.

Ordförande

Mats Bergman

Ledamöter

Anna-Karin Aldrin, HR-specialist
Gustav Amberg, rektor
Per Bolin, prefekt Institutionen för historia och samtidsstudier
Therese Reitan, ledamot Fakultetsnämnden
Anna Maria Saxgård, utbildningsadministratör Institutionen för natur, miljö och teknik
Cecilia Stadius, enhetschef, Biblioteket
Åsa Bharathi Larsson, lektor Institutionen för kultur och lärande.
Ayla Sjöberg, studentrepresentant

Arbetsmiljö- och likavillkorskommittén (AMK)

Arbetsmiljö- och likavillkorskommittén (AMK) är ett samrådsorgan som ansvarar för att högskolans övergripande mål om arbetsmiljö regelbundet följs upp.

Dessutom har varje institution en egen lokal arbetsmiljökommitté.

Ordförande

Hans E Andersson

Representanter från arbetsgivaren

Per Bolin
Ali Hajighasemi
Per Noresund
Ida Söderberg Tah

Huvudarbetsmiljöombud

Anders Ullholm

Biträdande huvudarbetsmiljöombud

Helena Korkeamäki

Utsedd av SACO

Sabine Walter

Utsedd av ST

Auria Acosta Tomas

Utsedd av SEKO

Vakant

Studentombud

Thérèse Lelli
Helene Prohorenko

Sekreterare

Anna-Karin Aldrin

Adjungerade

Anna-Karin Aldrin, handläggare för Lika villkor
Charlotta Warmark, miljösamordnare

Under hösten 2022 har AMK följande inplanerade möten:

 • Onsdagen den 28 september
 • Onsdagen den 26 oktober
 • Onsdagen den 14 december

Om du har något ärende som du vill ska tas upp i kommittén, anmäl det i god tid till sekreterare Anna-Karin Aldrin via mail

Rektor beslutade den 31 augusti 2021 en ny Högskoleövergripande handlingsplan för arbetsmiljö och lika villkor, se dokumentet nedan

Högskolan har som rutin att genomföra medarbetarundersökningar vartannat år. Avsikten var att göra en under hösten 2022 men på grund av resursbrist behöver den skjutas fram. Undersökningen planeras istället att genomföras 2023.

Medarbetarundersökningen är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och resultaten brukar utgöra ett startskott för arbetet med de lokala arbetsmiljöplaner, och därefter en högskolegemensam arbetsmiljöplan som löper under två år. De nuvarande arbetsmiljöplanerna löper ut vid årsskiftet och en möjlighet är att helt enkelt förlänga de nuvarande planerna för att ta nya tag efter nästa medarbetarundersökning.

Byte av verktyg för medarbetarundersökning

Högskolan har beslutat att använda en modell som heter ARK (Arbetsmiljö- och arbetsklimatundersökningar) för framtida medarbetarundersökningar.

ARK är en modell för arbetsmiljöutveckling, utvecklad för och av universitets- och högskolesektorn. ARK är både ett chefsverktyg, en arena för medverkan i arbetsmiljöarbetet samt en forskningsdatabas.

Genom ARK kan vi arbeta systematiskt med att värna om en hälsofrämjande och inspirerande arbetsmiljö, som ger goda förutsättningar att bedriva forskning och utbildning.

Läs mer om ARK här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor

Har du frågor eller funderingar kring medarbetarundersökningen, kontakta Anna-Karin Aldrin, HR-avdelningen eller förvaltningschef Hans E Andersson.

AMK´s protokoll

Här finns protokoll från arbetsmiljö- och likavillkorskommitténs möten. Vill du se protokoll från tidigare år, kontakta kommitténs sekreterare

Doktorandrådet

Doktorandrådet vid Södertörns högskola arbetar för att tillvarata och representera doktorandernas intressen. Rådet är en sammanslutning av doktorander och det är kopplat till studentkåren, SöderS.

Forskningsetiska rådet

Forskningsetiska rådets uppgifter är att öka kunskapen om forskningsetiska frågor inom högskolan och att bedöma och utreda misstankar om avvikelser från god forskningssed.

Forskningsetiska rådet är rådgivande till rektor och har i sitt uppdrag två huvudsakliga uppgifter:

 • Rådet ska arbeta för att öka kunskapen om forskningsetiska frågor inom högskolan, till exempel genom utbildning i etikprövning och hantering av forskningsdata.
 • Rådet ska bedöma och utreda misstankar om oredlighet i forskning och andra avvikelser från god forskningssed samt rekommendera rektor inför beslut, utifrån den av högskolan fastställda hanteringsordningen för området (se vidare hanteringsordning).

Ordförande och sammankallande

Kerstin Cassel

Representant för fakultetsnämnden

Stina Bengtsson

Företrädare för lärarna

Jenny Gunnarsson Payne
Fredrik Svenaeus

Företrädare för doktoranderna

Lotta Björkman

Handläggare

Gabriela Voglio

Juridisk expert liksom ytterligare personer adjungeras vid behov.

Internationaliseringsrådet

Högskolans internationaliseringsråd ska verka för att initiativ i verksamheten och det omgivande samhället tas tillvara och möjliggörs och att de högskoleövergripande strategierna når ut till alla delar av verksamheten. Tryck på länken nedan för att få mer information om Internationaliseringsrådet.

Ledningsrådet

Ledningsrådet är ett rådgivande organ till rektor i strategiska frågor. Rektor är ordförande i rådet, som sammanträder två till tre gånger per termin.

Ordförande

Gustav Amberg, rektor

Ledamöter

Nils Ekedahl, prorektor
Ulla Manns, vicerektor
Stina Bengtsson, ordförande i Fakultetsnämnden
Hans Andersson, förvaltningschef
Blessing Olutayo, studentkårens ordförande
Lovisa Olsson, doktorandernas representant
Per Bolin, prefekt, Institutionen för historia och samtidsstudier
Ester Appelgren, prefekt, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Charlotta Weigelt, prefekt, Institutionen för kultur och lärande
Ali Hajighasemi, prefekt, Institutionen för samhällsvetenskaper
Minna Räsänen, prefekt, Institutionen för polisiärt arbete
Anders J Persson, akademisk ledare för lärarutbildningen
Joakim Ekman, föreståndare för CBEES
Lisa Petersen, bibliotekschef
Jesper Alvarsson, rektorsråd med inriktning mot hållbarhet
Kerstin Cassel, rektorsråd för fastigheter och utveckling i regionala stadskärnan Flemingsberg
Anna Maria Jönsson, rektorsråd för kvalitetsfrågor
Cheick Wagué, rektorsråd för samverkan
Andreas Åkerlund, rektorsråd för internationalisering
Kenneth Wall, kommunikationschef
Anton Ridderstad, planeringschef

Kontakt

rektorssekreterare@sh.se

Publikationskommittén

Publikationskommittén har till syfte att stödja publicering av kvalitativt högtstående forskning utförd av högskolans forskare och lärare.

 • stödja högskolans forskare och lärare att publicera forskningsresultat av hög kvalitet.
 • ansvara för att skrifter publicerade i högskolans namn håller hög kvalitet.
 • besluta om vilka publikationer som kan publiceras i SAS och andra skriftserier.
 • främja forskares publiceringar i sådana tidskrifter att publiceringen leder till ökad tilldelning av forskningsresurser.
 • besluta om publiceringsbidrag.
 • informera om strategisk publicering.
 • utgöra en referensgrupp för högskolans publikationsdatabas (DiVA) och se över att databasen innehar god kvalitet.

 • 14 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 21 december

Södertörn Academic Studies består i huvudsak av monografier och antologier som presenterar slutgiltiga forskningsresultat från projekt vid Södertörns högskola. Serien är öppen för alla forskningsfält och discipliner, men då en stor del av forskningen vid Södertörns högskola berör Östersjöområdet tar serien i stor utsträckning upp den sociala, politiska, ekonomiska och kulturella utvecklingen i länderna kring Östersjön.

Utöver dessa finns ett antal serier som är knutna till specifika ämnen eller centrumbildningar, som av Publikationskommittén beviljats tillstånd att starta en serie.

Ordförande

Joakim Ekman, professor vid CBEES

Ledamöter

Mikael Lönnborg, professor vid institutionen för samhällsvetenskaper
Vakant, bibliotekschef
Fredrik Stiernstedt, lektor vid Institutionen för kultur och lärande (och CBEES)
Per Ledin, professor vid institutionen för kultur och lärande
Saga Hansén (doktorandrepresentant), institutionen för kultur och lärande (och BEEGS)
Mats Grahn (adjungerad), professor vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Norbert Götz (adjungerad), professor vid Institutionen för historia och samtidsstudier

Publikationskommitténs sekreterare

Jonathan Robson
För frågor kontakta publications@sh.se

Rekryteringskommittéer

Högskolan har två rekryteringskommittéer. De är beredande organ för tillsvidareanställning och befordran av adjunkter, lektorer, docenter, professorer med flera. Ledamöter till rekryteringskommittéerna utses av fakultetsnämnden.

Rekryteringskommittén för samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik (RK SAM) hanterar ärenden från Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik och Institutionen för samhällsvetenskaper.

RK SAM träffas på tisdagarna ojämna veckor.

Ordförande

Jani Turinen, lektor

Ledamöter

Fredrika Björklund,, professor i statsvetenskap
Stina Hållsten, docent
Natalia Karlsson, docent i matematik 
Andreas Pettersson, lektor i juridik
Mona Pettersson, lektor
Cheick Wagué, professor i företagsekonomi
Christian Widholm, lektor
Vakant,, studentrepresentant
Vakant, studentrepresentant
Carl Cederberg, facklig representant, Saco-S

Sekreterare, samordnare och kontaktpersoner

Tomas Rothstein

Kontakt

rksam@sh.se
För befordransärenden: befordran@sh.se
För rekryteringsärenden: rekrytering@sh.se

Rekryteringskommittén för humaniora (RK HUM) hanterar ärenden från Institutionen för historia och samhällsstudier och Institutionen för kultur och lärande

RK HUM träffas på tisdagarna jämna veckor.

Ordförande

Johanna Palmberg, docent i nationalekonomi

Ledamöter

Staffan Ericsson, docent i medie- och kommunikationsvetenskap
Sheila Ghose, lektor i engelska
Magnus Rodell, docent i idéhistoria
Lena Roos, professor i religionsvetenskap
Katarina Wadstein MacLeod, professor i konstvetenskap
Andreas Åkerlund, professor i historia
Vakant, studentrepresentant
Vakant, studentrepresentant
Kim Silow Kallenberg,facklig representant, Saco-S

Sekreterare, samordnare och kontaktpersoner

Viktor Hasselgren

Kontakt

rkhum@sh.se
För befordransärenden: befordran@sh.se
För rekryteringsärenden: rekrytering@sh.se

Ärendena bereds i enlighet med de regler som finns i Högskoleförordningen och högskolans anställningsordning.

Rektorsråd

Rektor har inrättat fem olika rektorsråd vilka syftar till att arbeta med högskoleövergripande frågor rörande hållbarhet, utveckling, kvalitet, samverkan och internationalisering.

Jesper Alvarsson, rektorsråd med inriktning mot hållbarhet
Kerstin Cassel, rektorsråd för fastigheter och utveckling i regionala stadskärnan Flemingsberg
Anna Maria Jönsson, rektorsråd för kvalitetsfrågor
Cheick Wagué, rektorsråd för samverkan
Andreas Åkerlund, rektorsråd för internationalisering

Strategiska samverkansrådet (SSR)

Strategiska samverkansrådet inrättades 2017 av rektor och syftar till att utveckla ett strukturerat arbete med strategisk samverkan vid Södertörns högskola samt mellan högskolan och dess parter. Därtill föreslår SSR till rektor långsiktiga, kortsiktiga och prioriterade samverkansaktiviteter. SSR utgör även styrgrupp för högskoleövergripande samverkansaktiviteter vid Södertörns högskola.

Ordförande

Stina Bengtsson, ordförande Fakultetsnämnden

Ledamöter

Ester Appelgren, prefekt NMT
Per Bolin, prefekt HSS
Kerstin Cassel, rektorsråd
Joakim Ekman, föreståndare CBEES
Ali Hajighasemi, prefekt ISV
Mats Landqvist, proprefekt IKL
Dan-Anders Lidholm, enhetschef ER, biträdande avdelningschef AVM
Anders J Persson, akademisk ledare, Lärarutbildningen
Minna Räsänen, prefekt IPA
Cheick Wagué, rektorsråd
Anton Poikolainen Rosén, doktorandrepresentant
Vakant, studentrepresentant

Koordinator

Johanna Tollbäck, samverkansstrateg AVM

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

Senast uppdaterad: 2022-07-04 av Tim Klingenberg de Verdier

Dela

E-post