Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Kommittéer & råd

Vid Södertörns högskola finns ett antal kommittéer och råd som verkar inom olika områden.

Arbetsgrupp för jämställdhetsintegrering

2016 beslutande rektor att tillsätta en arbetsgrupp för att upprätta en plan för jämställdhetsintegrering.

Ordförande

Linda Vikdahl Gunséus

Ledamöter

Gustav Amberg, rektor, Högskoleledningen
Åsa Bharathi Larsson, lektor, Institutionen för kultur och lärande.
Andreas Pettersson, lektor, Institutionen för samhällsvetenskaper
Sanja Obrenovic, lektor, Institutionen för polisiärt arbete
Karin Hansson, ledamot, Fakultetsnämnden
Charlotte Hillergård, enhetschef, Biblioteket
Mona Petersson, lektor, Institutionen för natur, miljö och teknik
Peter Armstrong Wedborn, Studentavdelningen
Nina Vettergren, HR-specialist, HR-avdelningen
Nathalie Heldt, studentrepresentant
Isabella Blomstrand, studentrepresentant

Arbetsmiljö- och likavillkorskommittén (AMK)

Arbetsmiljö- och likavillkorskommittén (AMK) är ett samrådsorgan som ansvarar för att högskolans övergripande mål om arbetsmiljö regelbundet följs upp. Därutöver har varje institution en egen lokal arbetsmiljökommitté.

Under våren 2024 har Arbetsmiljö- och likavillkorskommittén följande möten:

 • Onsdagen den 24 januari
 • Onsdagen den 10 april
 • Torsdagen den 30 maj

Om du har något ärende som du vill ska tas upp i kommittén, anmäl det i god tid till sekreterare Nina Vettergren.

Ordförande

Hans E Andersson

Representanter från arbetsgivaren

Maria Bergman
Per Noresund
Ida Söderberg Tah
Charlotta Weigelt

Huvudarbetsmiljöombud

Kai-Mikael Jää-Aro

Biträdande huvudarbetsmiljöombud

Helena Korkeamäki

Utsedd av SACO

Adrian Ratkic

Utsedd av ST

Zakia Kahn

Utsedd av SEKO

Vakant

Studentombud

Thérèse Lelli
Isabella Blomstrand

Sekreterare

Nina Vettergren

Rektor beslutade den 16 januari 2024 om en ny Högskoleövergripande handlingsplan för arbetsmiljö och lika villkor.

Protokoll från Arbetsmiljö- och likavillkorskommittén (AMK)

Här finns protokoll från Arbetsmiljö- och likavillkorskommitténs (AMK) sammanträden. Vill du se protokoll från tidigare år, kontakta Arbetsmiljö-och likavillkorskommitténs sekreterare Nina Vettergren.

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökningen är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Högskolan har som rutin att genomföra en undersökning vartannat år. 2023 avslutades undersökningen vecka 9. Alla, som vid undersökningens start, hade en anställning på minst 20% av heltid, och varit anställd de tre senaste månaderna, fick möjlighet att svara.

517 personer svarade på undersökningen, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 60,6%.

Resultaten av medarbetarundersökningen utgör startskottet för arbetet med de lokala arbetsmiljöplanerna, och därefter en högskolegemensam arbetsmiljöplan som löper under två år.

För medarbetarundersökningen 2023 beslutade högskolan att använda en modell som heter ARK, Arbetsmiljö- och arbetsklimatundersökningar.

ARK är en modell för arbetsmiljöutveckling, utvecklad för och av universitets- och högskolesektorn. ARK är både ett chefsverktyg, en arena för medverkan i arbetsmiljöarbetet samt en forskningsdatabas.

Genom Arbetsmiljö- och arbetsklimatundersökningar kan vi arbeta systematiskt med att värna om en hälsofrämjande och inspirerande arbetsmiljö, som ger goda förutsättningar att bedriva forskning och utbildning.

Läs mer om Arbetsmiljö- och arbetsklimatundersökningar här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor

Har du frågor eller funderingar kring medarbetarundersökningen, kontakta Nina Vettergren eller förvaltningschef Hans E Andersson.

Doktorandrådet

Doktorandrådet vid Södertörns högskola arbetar för att tillvarata och representera doktorandernas intressen. Rådet är en sammanslutning av doktorander och det är kopplat till studentkåren, SöderS.

Forskningsetiska rådet

Forskningsetiska rådets uppgifter är att öka kunskapen om forskningsetiska frågor inom högskolan och att bedöma och utreda misstankar om avvikelser från god forskningssed.

Ordförande och sammankallande

Kerstin Cassel

Representant för fakultetsnämnden

Stina Bengtsson

Företrädare för lärarna

Jenny Gunnarsson Payne
Fredrik Svenaeus

Företrädare för doktoranderna

Ella Petrini

Handläggare

Biörn Ivemark

Juridisk expert liksom ytterligare personer adjungeras vid behov.

Forskningsetiska rådet är rådgivande till rektor och har i sitt uppdrag två huvudsakliga uppgifter:

 • Rådet ska arbeta för att öka kunskapen om forskningsetiska frågor inom högskolan, till exempel genom utbildning i etikprövning och hantering av forskningsdata.
 • Rådet ska bedöma och utreda misstankar om oredlighet i forskning och andra avvikelser från god forskningssed samt rekommendera rektor inför beslut, utifrån den av högskolan fastställda hanteringsordningen för området (se vidare hanteringsordning).

Internationaliseringsrådet

Högskolans internationaliseringsråd ska verka för att initiativ i verksamheten och det omgivande samhället tas tillvara och möjliggörs och att de högskoleövergripande strategierna når ut till alla delar av verksamheten. Tryck på länken nedan för att få mer information om Internationaliseringsrådet.

Ordförande och sammankallande

Andreas Åkerlund, professor i historia, rektorsråd för internationalisering

Ledamöter

Tommy Larsson Segerlind, lektor i företagsekonomi
Jenny Gunnarsson Payne, professor i etnologi
Lars Lundgren, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap
Johanna Palmberg, lektor i nationalekonomi
Saeid Abbasian, lektor i turismvetenskap
Per Bolin, professor i historia
Maria Pröckl, lektor i den praktiska kunskapens teori
Jani Turunen, lektor i socialt arbete
Masa Avramovic, doktorandrepresentant
Eva Lopes, studentrepresentant
Nathalie Heldt, studentrepresentant

Ledningsrådet

Ledningsrådet är ett rådgivande organ till rektor i strategiska frågor. Rektor är ordförande i rådet, som sammanträder två till tre gånger per termin.

Ordförande

Gustav Amberg, rektor

Ledamöter

Nils Ekedahl, prorektor
Anna Maria Jönsson vicerektor
Stina Bengtsson, ordförande i Fakultetsnämnden
Hans Andersson, förvaltningschef
Frida Hanslep Kellén, studentkårens ordförande
Nathalie Hinders, doktorandernas representant
Linda Vikdahl Gunséus, prefekt, Institutionen för historia och samtidsstudier
Maria Bergman, prefekt, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Charlotta Weigelt, prefekt, Institutionen för kultur och lärande
Ester Appelgren, prefekt, Institutionen för samhällsvetenskaper
Mehdi Ghazinour, prefekt, Institutionen för polisiärt arbete
Anders J Persson, akademisk ledare för lärarutbildningen
Per Bolin, föreståndare CBEES
Lotta Janson , bibliotekschef
Maria Vallström, rektorsråd för hållbarhet
Kerstin Cassel, rektorsråd för fastigheter och utveckling i regionala stadskärnan Flemingsberg
Peter Dobers, rektorsråd för samverkan
Andreas Åkerlund, rektorsråd för internationalisering
Kenneth Wall, kommunikationschef
Anton Ridderstad, planeringschef

Kontakt

rektorssekreterare@sh.se

Meriteringskommittén

Meriteringskommittén ansvarar för processen för att antas som meriterad respektive excellent lärare. Kommittén utses av fakultetsnämnden.

Ordförande

Lena Roos, professor i religionsvetenskap, excellent lärare

Ledamöter

Pernilla Josefsson, lektor i medieteknik
Johanna Severinsson, meriterad högskoleadjunkt i estetiska lärprocesser med inriktning musik
Jan-Eric Nilsson, adjunkt i företagsekonomi

Suppleanter

Leif Runefelt, professor i idéhistoria, meriterad lärare
Gustav Onn, adjunkt i informatik och turismvetenskap, meriterad lärare

Innehåll

 • Relevans utifrån uppgiften – innehåll och nivå
 • Forskningsanknytning – ett vetenskapligt förhållningssätt (problematisering, olika perspektiv, kritisk medvetenhet)
 • Förmåga att använda vetenskapliga begrepp (relevans, definition)
 • Kontextualisering (sätta in ämnet i ett sammanhang, motivera relevansen)

Form

 • Mottagaranpassning utifrån uppgiften (språknivå, interkulturalitet, etc)
 • Anpassning till yttre ramar (tid, disposition av ämnesinnehåll, introduktion -summering)
 • Levandegörande, intresseväckande, entusiasmerande presentation
 • Artikulation, taltempo, ögonkontakt
 • Användning av pedagogiska hjälpmedel

Publikationskommittén

Publikationskommittén har till syfte att stödja publicering av kvalitativt högtstående forskning utförd av högskolans forskare och lärare.

Ordförande

Mikael Lönnborg, professor vid institutionen för samhällsvetenskaper

Ledamöter

Norbert Götz, professor vid Institutionen för historia och samtidsstudier
Pernilla Josefsson, fil. dr. vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Lotta Janson, bibliotekschef
Irina Sandomirskaja, professor vid Institutionen för kultur och lärande
Erik Wallrup, docent vid Institutionen för kultur och lärande
Saralie Sernhede, doktorandrepresentant

Publikationskommitténs sekreterare

Jonathan Robson
För frågor kontakta publications@sh.se

 • Besluta om vilka texter som kan publiceras i högskolans centrala skriftserier och som därmed är berättigade till publiceringsbidrag.
 • Ansvara för att texter publicerade i högskolans namn håller hög kvalitet.
 • Informera om vetenskaplig publicering samt följa utvecklingen inom detta område, nationellt och internationellt.
 • Fungera som en resurs för högskolans ledning i frågor som rör vetenskaplig publicering.
 • Årligen avrapportera kommitténs verksamhet till rektor (inklusive en ekonomisk redovisning).

 • 22 maj
 • 19 juni
 • 25 september
 • 23 oktober (OBS! en vecka tidigare p.g.a. lov)
 • 20 november
 • 18 december (OBS! en vecka tidigare p.g.a. lov)

Södertörn Academic Studies består i huvudsak av monografier och antologier som presenterar slutgiltiga forskningsresultat från projekt vid Södertörns högskola. Serien är öppen för alla forskningsfält och discipliner, men då en stor del av forskningen vid Södertörns högskola berör Östersjöområdet tar serien i stor utsträckning upp den sociala, politiska, ekonomiska och kulturella utvecklingen i länderna kring Östersjön.

Utöver dessa finns ett antal serier som är knutna till specifika ämnen eller centrumbildningar, som av Publikationskommittén beviljats tillstånd att starta en serie.

Rekryteringskommittéer

Högskolan har två rekryteringskommittéer. De är beredande organ för tillsvidareanställning och befordran av adjunkter, lektorer, docenter, professorer med flera. Ledamöter till rekryteringskommittéerna utses av fakultetsnämnden.

Rekryteringskommittén för humaniora (RK HUM) hanterar ärenden från Institutionen för historia och samhällsstudier och Institutionen för kultur och lärande

Rekryteringskommittén för humaniora träffas på tisdagarna jämna veckor.

Ordförande

Johanna Palmberg, docent i nationalekonomi

Ledamöter

Staffan Ericsson, docent i medie- och kommunikationsvetenskap
Stefano Fogelberg Rota, lektor i litteraturvetenskap
Sheila Ghose, lektor i engelska
Magnus Rodell, docent i idéhistoria
Lena Roos, professor i religionsvetenskap
Maria Zackariasson, professor i etnologi
Vakant, studentrepresentant
Vakant, studentrepresentant
Kim Silow Kallenberg,facklig representant, Saco-S

Sekreterare, samordnare och kontaktperson

Viktor Hasselgren

Kontakt

rkhum@sh.se
För befordransärenden: befordran@sh.se
För rekryteringsärenden: rekrytering@sh.se

Rekryteringskommittén för samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik (RK SAM) hanterar ärenden från Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik och Institutionen för samhällsvetenskaper.

Rekryteringskommittén för samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik träffas på tisdagarna ojämna veckor.

Ordförande

Jani Turunen, lektor

Ledamöter

Fredrika Björklund,, professor i statsvetenskap
Stina Hållsten, docent
Pernilla Josefsson, lektor i medieteknik 
Mona Petersson, lektor
Andreas Pettersson, lektor i juridik
Cheick Wagué, professor i företagsekonomi
Christian Widholm, lektor
Fanny Franzén, studentrepresentant
Vakant, studentrepresentant
Carl Cederberg, facklig representant, Saco-S

Sekreterare, samordnare och kontaktpersoner

Elin Jernbäcker och Nina Vettergren

Kontakt

rksam@sh.se
För befordransärenden: befordran@sh.se
För rekryteringsärenden: rekrytering@sh.se

Rekryteringskommittéernas protokoll

Här finns protokoll från rekryteringskommittéernas möten. Vill du se protokoll från tidigare år, kontakta rekrytering@sh.se.

Rektorsråd

Rektor har inrättat ett antal rektorsråd för högskoleövergripande frågor rörande bland annat hållbarhet, utveckling, samverkan och internationalisering

Maria Vallström, rektorsråd för hållbarhet
Kerstin Cassel, rektorsråd för fastigheter och utveckling i regionala stadskärnan Flemingsberg
Peter Dobers, rektorsråd för samverkan
Andreas Åkerlund, rektorsråd för internationalisering

Rådet för breddad rekrytering

Rådet för breddad rekrytering har i uppdrag att stimulera och utveckla högskolans arbete i frågor kopplade till breddad rekrytering och breddat deltagande och bidra till samordning av initiativ och aktiviteter inom området.

Henrik Bohlin, professor, ordförande
Lena Roos, professor
Sofia Ågren, adjunkt
Anna Ambrose, lektor (adjungerad)
Thérèse Lelli, studentrepresentant
Paulina Nyman, Studieverkstan, Högskolepedagogiska utvecklingsenheten
Moa Stockstad, Biblioteket
Anna Lok, Studentavdelningen, gemensam förvaltning
Jessica Karlén, Kommunikationsavdelningen (adjungerad)
Karin Brage Areskoug, Studentavdelningen (administrativt stöd)
Frida Plym Forshell, utbildningsdirektör, Huddinge kommun
Ytterligare en representant för externa partners utses av rådet.

Strategiska samverkansrådet (SSR)

Strategiska samverkansrådet inrättades 2017 av rektor och syftar till att utveckla ett strukturerat arbete med strategisk samverkan vid Södertörns högskola samt mellan högskolan och dess parter. Därtill föreslår SSR till rektor långsiktiga, kortsiktiga och prioriterade samverkansaktiviteter. SSR utgör även styrgrupp för högskoleövergripande samverkansaktiviteter vid Södertörns högskola.

Ordförande

Peter Dobers, rektorsråd för samverkan, professor Institutionen för samhällsvetenskaper

Ledamöter

Alice Bergholtz, doktorandrepresentant
Anna Victoria Hallberg, proprefekt Institutionen för kultur och lärande
Dan-Anders Lidholm, enhetschef Externa relationer, biträdande avdelningschef Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd
Emma Hagström Molin, proprefekt Institutionen för historia och samtidsstudier
Kerstin Cassel, rektorsråd för fastigheter och utveckling i regionala stadskärnan Flemingsberg
Lovisa Bergdahl, biträdande akademisk ledare lärarutbildningen
Madeleine Bonow, proprefekt Institutionen för natur, miljö och teknik
Malin Helldorff, studentrepresentant
Mehdi Ghazinour, prefekt Institutionen för polisiärt arbete
Paul Fuehrer, proprefekt Institutionen för samhällsvetenskaper
Per Bolin, föreståndare CBEES

Koordinator

Johanna Tollbäck, samverkansstrateg Externa relationer, Avdelningen för verksamhetsutveckling

Adjungerade

Johan Bornebusch, föreståndare för Innovation station Flemingsberg
Kenneth Wall, kommunikationschef
Petra Norling, samverkanskoordinator Externa relationer, Avdelningen för verksamhetsutveckling

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-05-20 av Christina Ingves