Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Södertörns högskolas ledning

Högskolestyrelsen

Högskolestyrelsen består av 15 ledamöter. Ordförande och sju ledamöter företräder allmänna intressen och utses av regeringen. Tre ledamöter väljs av lärarkollegiet och tre utses av studentkåren, varav en ska vara doktorand. Rektor ingår också i högskolestyrelsen. De fackliga organisationerna har närvaro- och yttranderätt.

Ledamöterna utses för tre år utom företrädarna för studenterna, som utses för ett år. Nuvarande mandatperiod är 1 maj 2020 - 30 april 2023.

Ordförande

Minoo Akhtarzand, f. landshövding

Rektor

Gustav Amberg, professor

Företrädare för allmänna intressen

Åke Ingerman, professor Göteborgs universitet
Jenny Johannisson, stf myndighetschef Myndigheten för kulturanalys
Olle Samuelson, forsknings- och innovationsstrateg IQ Samhällsbyggnad
Staffan Scheja, professor Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Kathrine Skretting, professor Høgskolen i Innlandet, Norge
Mats Ulfendahl, forskningsdirektör Region Östergötland
Ebba Östlin, kommunstyrelseordförande Botkyrka

Företrädare för lärarna

Henrik Bohlin, professor idéhistoria
Sara Sjöling, professor miljövetenskap
Adrienne Sörbom, professor sociologi

Gruppsuppleanter:

Maria Wolrath Söderberg, lektor retorik
Mirjam Palosaari Eladhari, docent medieteknik

Företrädare för studenterna

Marianne-Sara Banda, vice ordförande studentkåren SöderS
Sandra Duru, ordförande studentkåren SöderS
Nathalie Hinders, doktorand

Fackliga företrädare med närvaro- och yttranderätt

Anna Maria Saxgård, ST
Anders Ullholm, Saco-S
Henry Wölling, Seko

Kontakt

Charlotte Svegrell, styrelsens sekreterare

2022

16 december, kl. 10.00-15.00

2023

20 februari, kl. 10.00-15.00
14 juni, kl. 10.00-15.00
19-20 oktober, lunch-lunch
19 december, kl. 10.00-15.00

2024

20 februari, kl. 10.00-15.00

Protokoll från högskolestyrelsens sammanträden

I protokollen kan du läsa om de ärenden, beslut och åtgärder som behandlats vid högskolestyrelsens möten.

Rektor

Rektor är högskolans myndighetschef och ingår i högskolestyrelsen. Anställningen som rektor regleras i högskoleförordningen.

Gustav Amberg är rektor för Södertörns högskola från den 1 juli 2016.
Han har doktorsexamen från KTH och är professor i strömningsmekanik. Gustav Amberg var dekan för skolan för teknikvetenskap vid KTH från december 2004 till mars 2013, och vicerektor för fakultetsutveckling och jämställdhet på KTH mellan 2008 och 2016. I det senare uppdraget var han ansvarig för utveckling av karriärvägar och karriärstöd för fakulteten, med syftet att skapa en jämställd miljö för kvinnor och män, och förutsättningar för framstående forskning och utbildning.

Hans egen forskning handlar om fasomvandling, strömning, mass- och värmeöverföring, kapilläritet, vätning, och elektrokinetiska
strömningar. Han använder främst metoder från tillämpad matematik och numeriska simuleringar. Mycket av hans senare forskning behandlar mikrofluidik och vätskeströmning i mikroskopiska dimensioner, där ytkrafter som ytspänning eller elektriska krafter kan dominera. Han har också under lång tid samarbetat med materialvetare om stelning och fasomvandlingar i fasta material.

Rektorssekreterare

Christina Ingves

Kontakt

rektorssekreterare@sh.se

Inför varje styrelsemöte skriver rektor en rapport där högskolestyrelsen delges frågor som är viktiga för högskolan. Dessa rapporter publiceras löpande nedan:

Om Rektorsföredragning (RF)

Rektorsföredragning (RF) äger rum varje tisdag kl. 9.00 under 2022 med undantag för veckorna 28 till 32 under sommaren samt veckorna 52 2022 och 1 till 2 2023 i samband med helgerna runt jul- och nyår. (Under perioder utan ordinarie Rektorsföredragning, kan rektor vid behov ta beslut i särskild ordning.)

Deltagare är rektor, prorektor, förvaltningschef, en studentrepresentant samt de föredragande.

Föredragningarna hålls i mötesrummet på våning MA9 och digitalt via Zoom.

Arbetsgång för ärenden till RF

Ärenden ska vara RF-sekreteraren till handa senast kl. 9.00 sex arbetsdagar innan den planerade föredragningen, vilket i normalfallet är kl. 9.00 måndag morgon för ärenden som ska föredras på tisdag veckan efter. Om helgdag(ar) infaller under den normala arbetsveckan (måndag till fredag), som till exempel vid påsk, behöver ärenden anmälas någon eller några arbetsdagar tidigare än måndag.

Ärenden anmäls via e-post till rf@sh.se.

Varje ärende som behandlas ska innehålla en beslutstext (använd Officemallen Beslut) och eventuella bilagor så som remissvar eller författade underlag som rektor ska besluta om. Gäller det ett anställningsärende använder du mallen för anställningsärenden (se nedan) samt bifogar anställningsbeslut.

Alla ärenden ska innehålla allt för beslutet nödvändigt underlag samt vara försedda med diarienummer och uppgift om föredragande vid överlämnandet

Protokoll från rektorsföredragningar (RF)

I protokollen från rektorsföredragningarna presenteras de ärenden, beslut och åtgärder som behandlats.

Rektorsgruppen

Rektorsgruppen består av rektor, prorektor, vicerektor, förvaltningschef och Fakultetsnämndens ordförande.

Rektor

Gustav Amberg

Prorektor och rektors ställföreträdare

Nils Ekedahl

Vicerektor för forskning

Anna Maria Jönsson

Förvaltningschef

Hans Andersson

Fakultetsnämndens ordförande

Stina Bengtsson

Ledningsgruppen består av ovannämnda rektorsgupp samt prefekter, akademisk ledare för lärarutbildningen och planeringschefen.

Akademisk ledare för lärarutbildningen

Anders J Persson

Bibliotekschef

Lisa Petersen

Planeringschef

Anton Ridderstad

Prefekt Institutionen för historia och samtidsstudier

Per Bolin

Prefekt Institutionen för kultur och lärande

Charlotta Weigelt

Prefekt Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Ester Appelgren

Prefekt Institutionen för samhällsvetenskaper

Ali Hajighasemi

Prefekt Institutionen för polisärt arbete

Minna Räsänen

Förvaltningschefen

Förvaltningschefen svarar under rektor för högskolans administration, personal och ekonomi samt den gemensamma förvaltningsorganisationen. Förvaltningschefen rapporterar direkt till rektor och utgör tillsammans med prorektor och vicerektorer högskolans ledning.

Om Förvaltningschefsföredragning (FCF)

Förvaltningschefens beslutsmöten, Förvaltningschefsföredragning (FCF), äger rum varje måndag kl. 14.00.

Deltagare är förvaltningschefen, FCF-sekreteraren, studentrepresentant samt föredragande.

OBS! .
Första FCF för höstterminen 2022 äger rum den 15 augusti.

Arbetsgång för ärenden till FCF

FCF hålls normalt varje måndag kl. 14.00 digitalt i zoom. Ärenden ska vara FCF-sekreteraren till handa senast fredag kl. 09.00 en vecka innan.

Ärenden anmäls via e-post till fcf@sh.se.

Varje ärende som behandlas ska innehålla en ifylld beslutsmall (använd Officemallen Beslut) och eventuella bilagor som förvaltningschefen ska besluta om. Gäller det ett anställningsärende använder du mallen för anställningsärenden (se nedan) samt bifogar anställningsbeslut.

Alla ärenden ska innehålla allt för beslutet nödvändigt underlag samt vara försedda med diarienummer och uppgift om föredragande vid överlämnandet.

Protokoll från förvaltningschefsföredragningar (FCF)

I protokollen från förvaltningschefsföredragningarna presenteras de ärenden, beslut och åtgärder som behandlats.

Handlingsplan utifrån granskning

Inom högskolan pågår ett arbete för att få nya, eller uppdaterade, rutiner på plats inom högskolan för att förbättra högskolans verksamhet.

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2023-01-23 av Tim Klingenberg de Verdier