Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Kommunikationsavdelningen

Studentrekrytering, studentinformation, terminsstart, webbplatser, forskningskommunikation, disputationer, presskontakt, kriskommunikation, samverkanskommunikation, förändringskommunikation, alumnhantering, akademisk högtid, projektledning – listan kan göras lång på det som ryms inom Kommunikationsavdelningens arbete.

På olika sätt arbetar vi för att med kommunikationsinsatser bidra till att högskolans mål och framtidssatsningar nås, samtidigt som högskolans varumärke stärks, vårdas och skyddas. Det kräver många olika kompetenser och tillsammans med dig gör vi vad vi kan för att hjälpa dig att uppnå ditt mål.

Ledning

Nedan presenteras avdelningens ledning.

Kommunikationschef

Kenneth Wall

Biträdande avdelningschef

Carina Lönnebring

Avdelningens organisation

Kommunikationsavdelningens arbete indelat i fyra funktioner. Varje funktion har en funktionsansvarig som leder det dagliga arbetet inom funktionen.

Mediebyrå – Redaktionen

Redaktionens uppgift är att skapa innehåll för högskolans målgrupper och att distribuera det i högskolans informations- och kommunikationskanaler. Det betyder att inom den här funktionen producerar vi text, foto, film och grafisk form. Därtill är det redaktionens uppgift att kontinuerligt utveckla och underhålla högskolans officiella kanaler. Journalisters behov av experter i form av forskare och andra tas emot och hanteras inom denna funktion.

Funktionsansvarig

Vakant

För frågor och tips kontakta nyhetstips@sh.se

Verksamhetsuppdrag och kommunikationsplanering

Inom funktionen finns marknadsföring av utbildningsutbud och stöd för olika kommunikationsinsatser. Oftast är det initiativ på längre sikt som behöver stöd i kommunikationen. Det handlar om marknadsföring, alltså rekryteringsåtgärder riktade mot presumtiva studenter, alumnverksamhet, kriskommunikation samt andra former av verksamhetsstödjande kommunikationsuppdrag.

Funktionsansvarig

Carina Lönnebring, med stöd av Anna Arvidsson

För frågor om Verksamhetsuppdrag och kommunikationsplanering kontakta kommunikationsstod@sh.se

Event

Funktionen producerar evenemang som högskolan har behov av, till exempel disputationer, seminarier, workshops, konferenser och så vidare, samt återkommande högskoleövergripande evenemang såsom SACO-mässan, Akademisk högtid, Södertörn hyllar, högskoleprovet med mera. Funktionen hanterar också uthyrning av högskolans lokaler till externa parter.

Funktionsansvarig

Marika Metsola Renström

För frågor om event kontakta event@sh.se

Verksamhets- och personalförändringar på Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningens verksamhet påverkas på flera sätt av verksamhetsförändringarna inom gemensam förvaltning. Utöver detta påverkas avdelningen av ansvarsområden och uppgifter som har tillkommit samt av tjänstledigheter. Här beskrivs de områden som berörs.

Med anledning av högskolans ansträngda ekonomiska situation fattade förvaltningschefen under hösten 2020 beslut om verksamhetsförändringar inom gemensam förvaltning. För Kommunikationsavdelningen innebar beslutet följande:

  • Arbetsuppgifter inom grafisk formgivning, webmasterfunktionen och servicesamordning ska under 2021 minska eller helt upphöra.
  • Ingen ersättningsrekrytering av projektledare efter planerad pensionsavgång.
  • Minskad driftsbudget, vilket bland annat innebär att arvodering av kommunikatör med inriktning mot språkvård upphör.

Här kan du ta del av vad beslutet får för konkreta följder och hur vi planerar framåt.

Grafisk formgivning

Efterfrågan på trycksaker har minskat de senaste åren och den digitala utvecklingen har lett till nya informationskanaler för kommunikation. Högskolan har till exempel investerat i digitala lösningar som delvis ersätter behovet av trycksaker som informationskanal. Det behov av grafisk formgivning som ändå kvarstår kommer att lösas via ett verktyg med mallar för grafisk formgivning. Om behovet är mer omfattande än så, kan högskolans upphandlade kommunikationsbyrå stötta.

Avseende systemverktyg för grafisk formgivning pågår förberedelser för upphandling. Ambitionen är att ha ett avtal för verktyg om grafisk formgivning på plats till hösten 2021 och att lansera själva verktyget i början av 2022.

Webmaster

I och med lanseringen 2019 av högskolans externa webbplats (sh.se) och lanseringen 2021 av högskolans interna webbplats (medarbetarwebben) har ny teknik och ny hantering införts. Struktur och innehåll på webbplatserna hanteras tillsammans för en kontinuerlig utveckling och optimering av webbplatserna.

Den tidigare manuella hanteringen av kalenderfunktionen på sh.se kommer att automatiseras, vilket gör att den som lägger in en kalenderpost själv behöver granska att alla uppgifter finns med och att språket är korrekt.

Avseende den så kallade forskningsdatabasen pågår en utredning om dess syfte och funktion, inklusive ägarskap. Om du har ett forskningsprojekt som ska läggas in i forskningsdatabasen fyller du i formulär på medarbetarwebben och vi hanterar ärendet så snart det är möjligt.

Tillgänglighetslagstiftningen från 2019 innebär bland annat att dokument som publiceras på våra webbplatser ska vara tillgängliga även för de som har en funktionsnedsättning. Kommunikationsavdelningen ansvarar för att ta fram förslag till riktlinjer för högskolans fortsatta arbete utifrån denna lagstiftning och informera kring riktlinjerna.

I samband med att lagen trädde i kraft kunde Kommunikationsavdelningen också erbjuda visst stöd för att tillgänglighetsanpassa visst material för webbplatserna. Detta stöd kan avdelningen inte längre ge efter verksamhetsförändringarna utan varje enhet behöver själva ansvara för tillgänglighetsanpassningen. För närvarande ger vi följande stöd vad gäller tillgänglighetsanpassning:

Servicesamordning inom eventstöd

Pandemin har i stor utsträckning påverkat efterfrågan av event och konferenser, och många arrangörer och deltagare har ökat sin digitala kompetens i mycket stor utsträckning. Då många har vant sig vid och ser fördelarna med digitala möten bedöms behovet av enbart fysiska event inom högskolan minska jämfört med hur det var innan pandemin.

Minskningen av fysiska event under pandemin har möjliggjort för avdelningens eventfunktion att istället stötta vid vissa digitala event. Under våren har därför eventfunktionen gett administrativt stöd vid vårens disputationer och även vid vissa konferenser.

Eventfunktionen inom Kommunikationsavdelningen kommer efter pandemin att hantera event utifrån tillgängliga resurser och kompetenser. Avdelningen följer noga hur fördelningen och behovet av fysiska, digitala samt hybrid-event kommer att se ut efter pandemin.

Projektledning

Sedan 2018 har Kommunikationsavdelningen haft tre högskoleövergripande projektledare. Dessa projektledare får sina uppdrag från förvaltningschefen och hanterar större, högskoleövergripande projekt. Från och med nu minskas detta med motsvarande en heltidsresurs.

Minskad driftsbudget – minskade möjligheter till språkstöd

Med den minskade driftsbudgeten kommer Kommunikationsavdelningen ha mindre utrymme för språkvårdande insatser. Det innebär att ansvaret för språkgranskning, klarspråk och normkritiskt språk i högre utsträckning faller på textens upphovsperson.

Läget på Kommunikationsavdelningen till och med september 2021

Tjänstledigheter

Utöver verksamhetsförändringarnas konsekvenser har avdelningen under vårterminen haft en korttidstjänstledighet om 50 %. Arbetsuppgifterna inom studentambassadörsverksamheten har delvis omfördelats, delvis nedprioriterats.

Från mars har avdelningen också en längre tjänstledighet där en ersättningsrekrytering är påbörjad. Ambitionen är att ha en ny medarbetare på plats efter sommaren. Under våren har arbetsuppgifter inom kommunikatörsområdet fått prioriteras hårdare för att på så sätt anpassa behoven till tillgängliga resurser.

Tillkommande arbetsuppgifter

Föga förvånande har coronapandemin inneburit en ökad belastning på Kommunikationsavdelningen, där avdelningen har stöttat med omfattande kommunikation till berörda målgrupper som uppdateringar på webbsidor, mejlutskick, mer frekventa personalmöten, gjort fler filmade inslag samt lanserat SH-podden.

Utöver det har vi under 2020 fått en utökad roll i arbetet med högskolans årsredovisning samt fått ta över ansvaret för att ta fram rektorsrapport till styrelsen inför högskolestyrelsens möten.

Läs mer eller kontakta oss

Du kan läsa mer om det kommunikationsstöd vi erbjuder och mer om oss. För att kontakta oss, mejla till:

kommunikationsstod@sh.se
nyhetstips@sh.se
event@sh.se

Verksamhetsområden

Nedan presenteras några av de olika verksamhetsområden som Kommunikationsavdelningen ansvarar för.

Forskningskommunikation

Hur kan vi hjälpa forskare att nå ut med sin forskning? Vi skriver till exempel om avhandlingar, om forskningssamarbeten, lyfter forskare och forskning vid Almedalen och Järvaveckan och vi skapar temasidor på webbplatsen för att göra det enkelt för journalister och forskningsintresserad allmänhet att ta del av högskolans spännande forskning. Vi hjälper också journalister att hitta experter inom högskolans olika ämnen.

Kommunikationsstöd

Hur kan vi stötta medarbetare och chefer i kommunikationsfrågor? Vi hjälper till att ta fram kommunikationsplaner, ger förslag på hur den interna kommunikationen kan stärkas och arbetar aktivt i specifika frågor som till exempel coronasituationen.

Kontakt

Press och media

Kommunikationsavdelningen arbetar kontinuerligt med att nå ut i medierna med nyheter som rör Södertörns högskolas verksamhet. Dessutom finns en beredskap för kriskommunikation och för att svara på frågor från medier.

Kommunikationschef

Kenneth Wall

Kriskommunikation

För frågor om kriskommunikation kontakta kommunikationsstod@sh.se

Studentrekrytering

Hur kan vi intressera och inspirera presumtiva studenter till högre studier vid Södertörns högskola? Den frågan ligger till grund för ett flertal olika insatser som gymnasiebesök, Saco studentmässa, Öppet hus, webbplatsinformation och marknadsföring genom till exempel sponsrade inlägg i sociala medier.

Webbplatser

Vi utvecklar och hanterar högskolans webbplatser och vi är också systemägare för dessa.

Återkommande evenemang

Akademisk högtid, Södertörn hyllar, lärosätesgemensamma konferenser, disputationer och forskningskonferenser samt högskoleprovet är några av de stora evenemang som vi projektleder, arrangerar och samordnar.

Kontakt

För frågor om återkommande evenemang kontakta event@sh.se
För frågor om akademisk högtid kontakta akademiskhogtid@sh.se eller läs mer om akademisk högtid via länken nedan:

Övriga verksamhetsområden

Inom Kommunikationsavdelningen hanterar och ansvarar vi också för de system som används för högskolans digitala skärmar, mediabank, alumnhantering, studentambassadörsverksamhet och eventsystem.

Dokument

Nedan visas Kommunikationsavdelningens dokument.

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2022-09-20 av Therese Andersson