Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Centrumbildningar

Centrumbildningarna tillför högskolan ett akademiskt mervärde genom att fokusera ett vetenskapligt intressant fält som ligger i skärningspunkten mellan traditionella discipliner. Ett viktigt ledord är mångvetenskap.

På denna sida presenterar vi i korthet högskolans centrumbildningar. För mer utförlig information, följ respektive länk till centrumbildningens sida på sh.se.

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) och Baltic and East European Graduate School (BEEGS) 

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), samordnar forskning och forskarutbildning med inriktning på Östersjöregionen och Östeuropa inom Södertörns högskola. CBEES ska vidareutveckla högskolans Östersjö- och Östeuropaprofil, och samtidigt stärka mångvetenskapligheten. Forskarskolan Baltic and East European Graduate School (BEEGS) är en del av Centre for Baltic and East European Studies.

Centrum för praktisk kunskap

Centrum för praktisk kunskap skapar möten mellan olika kunskapsformer: praktik och teori, konst och vetenskap. Vi utforskar, medvetandegör och vidareutvecklar praktisk kunskap med betoning på arbetslivets olika kunskapsformer.

Centrum för studier av politikens organisering (CPO)

Vi skapar kunskap kring hur politik blir till. I ett ständigt förändrande politiskt landskap uppkommer nya aktörer. Hur får de makt, vilka är de och påverkar de demokratin? Hur förhåller de sig till redan etablerade aktörer? Här bedriver vi forskning kring hur politik formuleras, kommuniceras och struktureras.

ENTER forum

ENTER forum är en mötesplats för entreprenörsforskare från olika discipliner och miljöer. Vi bedriver forskning och samverkar med det omgivande samhället genom forskning i samproduktion, samverkan med myndigheter och uppdragsutbildning.

Forum för romska studier

Romska studier är ett växande mångvetenskapligt fält på Södertörns högskola. Här samlar vi information om aktuell forskning inom ämnet, utbildning, samarbeten och annat som rör denna verksamhet.

Förvaltningsakademin

Förvaltningsakademin är en mångvetenskaplig centrumbildning vid Södertörns högskola. Här samlas forskning om förvaltning, främst svensk statsförvaltning, från en rad olika ämnen.

Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet (IMS)

I centrum för den forskning som bedrivs inom ramarna för IMS står relationen mellan den sekulära statens olika institutioner och det allt mer mångreligiösa samhället. Här bedrivs såväl skolforskning som vård- och polisforskning. Inom pågående projekt intresserar vi också för hur man inom offentlig förvaltning möter de utmaningar de senaste decenniernas samhällsomvandlingar inneburit.

MARIS

MARIS är ett marinarkeologiskt forskningsinstitut vid Södertörns högskola med särskilt fokus på Östersjön och Östersjöområdet. De senaste åren har våra forskare gjort flera vrakfynd i Östersjön som uppmärksammats internationellt.

Reinvent

Stockholmsregionen växer och är i ständig utveckling. I denna pågående resa utgör Reinvent en viktig arena. Här möts aktörer från samhällets olika sektorer för samverkan om hållbar stadsutveckling i storstadsmiljöer.

Samtidshistoriska institutet

Samtidshistoriska institutet är ett mångvetenskapligt forskningsinstitut vid Södertörns högskola. Här arbetar forskare från olika discipliner med forskning som på olika sätt rör den samtida historien.

SCOHOST

The Stockholm Centre for Health and Social Change (SCOHOST) är ett forskningscentrum som undersöker frågor som rör befolkningens hälsa och välbefinnande med ett särskilt fokus på Östeuropa.

SustainLab Sh

Vägen mot ett hållbart samhälle är fylld av utmaningar. För att nå klimatmålen och hitta mer hållbara sätt att leva våra liv krävs gemensamma ansträngningar. SustainLab är en mötesplats och en arena där idéer diskuteras och prövas. Vi vill med stöd i forskningen visa på möjligheter att hantera de hållbarhetsutmaningar och olika tolkningar som möter alla verksamheter i vårt samhälle.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-04-26 av Tim Klingenberg de Verdier