Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Projekt inom högskolan

Här kan du som är nyfiken på vad som händer på högskolan ta del av de större högskolegemensamma projekt som pågår just nu. Överst listats de projekt som drivs av Enheten för verksamhetsplanering och projektledning, längre ned på sidan kan du ta del av övriga projekt inom högskolan.

Stöd för arbetet med forskningsprojekt hittar du under Forska/Stöd till forskare.

Projektmodell

Högskolan har en gemensam projektmodell för dig som ska projektleda, mer information om projektmodellen och vilket stöd du kan få finns på sidan Projektstöd.

Nedan hittar du högskolans gemensamma projekt som pågår just nu.

Högskolegemensamma projekt

Nedanstående projekt drivs av Enheten för verksamhetsplanering och projektledning.

Project Asset Management

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för ordning och reda på högskolans tillgångar. Det ska vara enkelt att följa en tillgångs livscykel, från inköp, användande till att den utrangeras samt göra inventering.

Registret ska bland annat svara på frågan - vem äger tillgången, var finns den placerad och när behöver den bytas ut. För att få till funktionalitet som stöder detta skapar vi tydliga processer. Registret underlättar också support och felanmälan av en tillgång.

I etapp 1 kommer projektet fokusera på högskolans datorer. I efterföljande etapper hanteras övriga tillgångar som t.ex. mobiler och kameror,. I den sista etappen ser vi över stöd för on- och off-boarding samt publicering av medarbetarens tillgångar på medarbetarwebben.

Projektbeställare

Förvaltningschef

Projektledare

Per-Anders Östling

Projekt ny telefonilösning på högskolan

Avtalen för befintlig telefonilösning går ut 30 juni 2023 och projekt för ny telefonilösning pågår. Projektets styrgrupp kommer att ha ett antal möten med start hösten 2022.

Projektbeställare

Högskoleledningen

Projektledare

Veronica Waldemarson

Projektet SH och administrativa uppgifter

Under 2022 kartlades vilka arbetsuppgifter som högskolans medarbetare upplever som administrativt betungande. Under 2023 konkretiseras kartläggningen bland annat i ett lösningsorienterat arbete med fokusgrupper som kan ge ytterligare projekt.

Projektbeställare

Förvaltningschef

Bevarande av resultat och noteringar från Canvas

För att framtidssäkra att resultat och notering kopplade till resultat inte sparas i högskolans lärplattform vid kommande byte av densamma kommer ett nytt verktyg att erbjudas.

I projektet kommer de tekniska förutsättningarna för att skicka data från Canvas till Ladok med hjälp av Sunets tjänst Resultatrapportering från Canvas till Ladok att sättas upp.

Projektet kommer att ta fram förslag på arbetssätt till institutionerna. Institutionerna får besluta om dessa behöver utvecklas utifrån lokala behov.

Under 2023 kommer de tekniska lösningarna att hanteras, processer för hur man arbetar idag kommer att kartläggas och piloter kommer att få prova på att använda tjänsten.

Projektägare

Ida Söderberg Tah, studentavdelningen

Projektledare

Lena Sköld

Kommande projekt

Utifrån gemensamma prioriteringar i högskolans VP kommer högskoleövergripande projekt att starta.

Projektet ska i en förstudie utreda om och i så fall hur skriftliga salstentamina skulle kunna digitaliseras. Förstudien kommer bland annat undersöka olika tekniska lösningar och ta till vara erfarenheter från andra lärosäten. Projektet kommer även sammanställa verksamhetens behov och önskemål kring digital examination.

Status: Förstudiearbete pågår

Projektledare

Erik Wallenberg

Ett säkert och tillförlitligt utbud behöver kunna presenteras. Arbetet kommer troligtvis att omfatta hela processen från framtagande av kurs- och utbildningsplaner fram till att student är antagen till utbildning. Arbetet berör förutom AVM även SA, KA och institutionerna. EVP driver processen.

Status: Förstudiedirektiv tas fram

Projektledare

Lena Sköld

Övriga projekt inom högskolan

Nedanstående projekt drivs av en eller flera avdelningar inom högskolan.

Modul i ärendehanteringssystemet med On/off-boarding som avvaktar Asset Management för att kunna kopplas ihop.

Projektledare

Per-Anders Östling

Ansökningar om tillgodoräknande får ”en väg in” via Ladok. Ansökningsprocessen för studenten blir tydligare då tydliga instruktioner kommer att framgå i de olika stegen i ansökningsprocessen. Studenten kan även bifoga bilagor digitalt.

Funktionen i Ladok inklusive rutiner, ska vara klara under kvartal två 2023 och studenter ska kunna ansöka om tillgodoräknande via Ladok senast vid starten av höstterminen 2023.

Kontakt
Ann Broberg, Examenshandläggare
Karin Magnusson, Examenshandläggare

Ny funktionalitet i Ladok gör högskolan behöver förändra sina arbetsprocesser gällande studenter med avgiftsskyldighet.

Idag är arbetet kring avgiftsskyldiga studenter uppdelat på flera yrkeskategorier på högskolan. De som är involverade är institutionerna som har internationella studenter med avgiftsskyldighet, ekonomiavdelningen, studentavdelningens ladokhandläggare, antagningshandläggare vid återbetalning och internationella handläggare gällande stipendium.

Om det finns behov av en förändrad arbetsprocess och förändrad arbetsrutin för alla inblandade parter ska en sådan utvecklas inom projektet, i samarbete med de berörda parterna. 

Kontakt
Karin Magnusson, Ladokansvarig

Projekt bygg- och ombyggnationer på högskolan

Här kan du följa högskolans arbete med aktuella bygg- och ombyggnationer.

Pågående byggprojekt

  • Fasadrenovering av MD-huset mot MC-huset - pågår klart juni.
    Stiftelsen Clara ska löpande komma ut med information till hyresgäster i MD-huset.

Kommande byggprojekt/ombyggnationer

  • UB6 – 3 nya rum-i-rum (grupprum), troligen sommar/höst 2023. Samråd med Biblioteket pågår.
  • MC - Nytt serverrum. Stiftelsen Clara ansvarar där CIT arbetat fram kravspecifikation som är överlämnad.
  • MA och flyglarna - Målnings- och underhållsarbeten (ej specificerat "var" av Stiftelsen), förlängd omfattning Q2 - Q3 2023 - pågår.
  • UB5 personalkorridor - Mindre översyn och ev. ombyggnation av väggliv, målning, funktion, möblering etc. Samråd med Biblioteket som har inrättat en arbetsgrupp, arkitekt kommer rita. Våren 2024.

Kontakt

Per Noresund, avdelningschef, Campus- och IT-avdelningen

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2023-06-07 av Lena Sköld