Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Projekt inom högskolan

Här kan du som är nyfiken på vad som händer på högskolan ta del av de större gemensamma projekt som pågår just nu.

Projektstöd för forskare

Stöd för arbetet med forskningsprojekt hittar du via dessa länkar
Planera och förbereda projekt
Genomföra projekt

Projektmodell

Högskolan har en gemensam projektmodell för dig som ska projektleda, mer information om projektmodellen och vilket stöd du kan få finns på sidan Projektstöd.

Nedan hittar du högskolans gemensamma projekt som pågår just nu.

Projekt bygg- och ombyggnationer på högskolan

Här kan du följa högskolans arbete med aktuella bygg- och ombyggnationer.

 • Målnings- och underhållsarbeten i MA och flyglarna (ej specificerat av Stiftelsen), förlängd omfattning Q3 - Q4 2022

 • Fasadrenovering av MD-huset, uppstart till hösten 2022 (OBS! senarelagd tidplan från vår till höst) - ny upphandling klar, Stiftelsen återkommer med information.
 • UB6 - 3 nya rum-i-rum (grupprum), troligen sommar/höst 2023
 • UB5 personalkorridor - Mindre översyn och ev. ombyggnation av väggliv, målning etc. troligen 2023. Samråd med Biblioteket pågår.
 • Nytt serverrum i MC. Stiftelsen Clara ansvarar.

 • Slipning av golv MA5
 • Ängsprojekt mellan MC och MD-flyglarna med insådd av växter från närmiljön (Stiftelsen Clara) samt resning av informationsskylt, våren-sommaren-hösten 2022
 • Ny konstutställningsyta sk. Art Space i MA532 - mindre renoveringsprojekt med ommålning, montering av fönsterfilm, viss ny belysning, byggt ett mindre podium. Även ytan i g:a E4:an (utbildningsexpeditionen) är färdigställd för att samverka med Art Space (där även ytan på ME3/MA3 ingår), kvarstår några elarbeten.
 • Mindre renovering- och ombyggnation av dörrpartier samt målningsarbete på MD2, ger 3 nya lärosalar - två 16 personers och en 24-sal (juni-aug)
 • Ommålning av dörrar (till lärosalar på MA2-4,12 dörrar totalt), juli
 • Mindre renoverings- och ombyggnations- samt målningsarbete på UB7:s-personalytor i bl.a. mötesrum, flytt av väggliv och nya glaspartier samt montering av bänkskåp för återvinningsmöbel (inbyggd återvinningsmöbel kvarstår, har levererats men ej monterats, större återvinningsmöbel med fler fraktioner kommer också placeras i kopiatorrum)
 • Nya cykelställ utanför trapphus 1 Moas Båge
 • Ventilations- och rumskyla-projekt på MA 8 mellan trapphus 4 och 5, främst 3 tjänsterum och "fikautrymmet" - klart maj/juni
 • Upprustning av 48-personers lärosal MC5 med hexagonbord, datorsalsstolar (mobilmöblering), ny matta, målning och i övrigt följer salen HPUs nya lärmetoderkoncept - klart juni (ersättningsbord finns, de nya borden kommer i slutet av oktober)
 • Mindre ombyggnation på MC5 av 5 nya grupprum i ett seminarierum (nya dörrpartier och målningsarbeten), klart (men några glaspartier i dörrar ej monterat - kvarstår, några glaspartier är inte levererade...)

Kontakt

Per Noresund, avdelningschef, Campus- och IT-avdelningen

Projekt Asset Management

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för ordning och reda på högskolans tillgångar. Det ska vara enkelt att följa en tillgångs livscykel, från inköp, användande till att den utrangeras samt göra inventering.

Registret ska bland annat svara på frågan - vem äger tillgången, var finns den placerad och när behöver den bytas ut. För att få till funktionalitet som stöder detta skapar vi tydliga processer. Registret underlättar också support och felanmälan av en tillgång.

I etapp 1 kommer projektet fokusera på högskolans datorer. I efterföljande etapper hanteras övriga tillgångar som t.ex. mobiler och kameror,. I den sista etappen ser vi över stöd för on- och off-boarding samt publicering av medarbetarens tillgångar på medarbetarwebben.

Projektbeställare

Förvaltningschef

Projektledare

Projekt ny telefonilösning på högskolan

Avtalen för befintlig telefonilösning går ut 30 juni 2023 och projekt för ny telefonilösning pågår. Projektets styrgrupp kommer att ha ett antal möten med start hösten 2022.

Projektbeställare

Högskoleledningen

Projektledare

Veronica Waldemarson

Projektet SH och administrativa uppgifter

Under 2022 kartläggades vilka arbetsuppgifter som högskolans medarbetare upplever som administrativt betungande. Under 2023 konkretiseras kartläggningen bland annat i ett lösningsorienterat arbete med fokusgrupper som kan ge ytterligare projekt.

Projektbeställare

Förvaltningschef

Kommande projekt

Utifrån gemensamma prioriteringar i högskolans VP kommer flera högskoleövergripande projekt att starta.

Projektet ska skapa förutsättningar för rapportering av betygsunderlag från Canvas till Ladok samt ta fram rekommendationer för lagring utanför lärplattformen av eventuella betygsunderlag som inte kan sparas som resultatnotering i Ladok.

Projektledare

Lena Sköld

Projektet ska i en förstudie utreda om och i så fall hur skriftliga salstentamina skulle kunna digitaliseras. Förstudien kommer bland annat undersöka olika tekniska lösningar och ta till vara erfarenheter från andra lärosäten. Projektet kommer även sammanställa verksamhetens behov och önskemål kring digital examination.

Projektledare

Erik Wallenberg

Ett säkert och tillförlitligt utbud behöver kunna presenteras. Arbetet omfattar hela processen från framtagande av kurs- och utbildningsplaner fram till att kursen/programmet öppnar för anmälan. Arbetet berör förutom AVM även SA, KA och institutionerna. EVP driver processen.

Projektledare

Lena Sköld

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2023-01-26 av Tim Klingenberg de Verdier