Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Projekt inom högskolan

Här kan du som är nyfiken på vad som händer på högskolan ta del av de större högskolegemensamma projekt som pågår just nu. Överst listats de projekt som drivs av Enheten för verksamhetsplanering och projektledning, längre ned på sidan kan du ta del av övriga projekt inom högskolan.

Stöd för arbetet med forskningsprojekt hittar du under Forska/Stöd till forskare.

Projektmodell

Högskolan har en gemensam projektmodell för dig som ska projektleda, mer information om projektmodellen och vilket stöd du kan få finns på sidan Projektstöd.

Högskolegemensamma projekt

Nedanstående projekt drivs av Enheten för verksamhetsplanering och projektledning.

Project Asset Management

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för ordning och reda på högskolans tillgångar. Det ska vara enkelt att följa en tillgångs livscykel, från inköp, användande till att den utrangeras samt göra inventering.

Registret ska bland annat svara på frågan - vem äger tillgången, var finns den placerad och när behöver den bytas ut. För att få till funktionalitet som stöder detta skapar vi tydliga processer. Registret underlättar också support och felanmälan av en tillgång.

I etapp 1 kommer projektet fokusera på högskolans datorer. I efterföljande etapper hanteras övriga tillgångar som t.ex. mobiler och kameror,. I den sista etappen ser vi över stöd för on- och off-boarding samt publicering av medarbetarens tillgångar på medarbetarwebben.

Projektbeställare

Förvaltningschef

Projektledare

Per-Anders Östling

Projektet SH och administrativa uppgifter

Projektet SH och administrativa uppgifter

Under 2022 kartlades vilka arbetsuppgifter som högskolans medarbetare upplever som administrativt betungande. Under 2023 konkretiseras kartläggningen bland annat i ett lösningsorienterat arbete med fokusgrupper som kan ge ytterligare projekt.

Projektbeställare

Förvaltningschef

Bevarande av resultat och noteringar från Studiewebben

Projektet har tagit fram ett förslag på arbetssätt som skickat ut till prefekter och administrativa chefer. Dessa ska in sin tur skicka det vidare till de lärare och utbildningsadministratörer.

Resultat till Ladok finns idag i Studiewebben och du kan komma igång när du vill. Mer information finns via den här länken.

Vill du komma igång?

Vill du bolla hur du och dina kollegor ska komma igång? Välkommen att mejla studiewebben@sh.se

Mål med projektet

Effektmål

 • Resultat och eventuella noteringar kring resultatet bevaras oavsett lärplattform
 • Stärkt rättssäkerhet för studenterna då resultat från det som studenten blivit bedömd på kommer att bevaras till studenten fått betyg
 • Noteringar kopplade till resultat på det som studenten blivit bedömd på är tillgängligt för flera funktioner på högskolan

Projektmål

De projektmål som visas nedan är de huvudsakliga möjliggörare som projektet levererar för att uppnå effekterna.

 • Möjliggöra att det går att skicka betyg och/eller notering från Canvas till Ladok
 • För att hantera eventuella noteringar till resultat som inte kan sparas som resultatnotering i Ladok kommer projektet utforma förslag på arbetssätt till institutionerna. Institutionerna får besluta om dessa behöver utvecklas utifrån lokala behov i enlighet med högskolans informationshanteringsplan

Projektägare

Ida Söderberg Tah, studentavdelningen

Projektledare

Lena Sköld

Projektet Digital examination

Projektet handlar om att digitalisera skriftliga salstentamina.

Förutsättningarna för digital examination har under 2023 utretts i en förstudie.
En produktvision för digital examination har tagits fram:
”Digital examination minskar tentamensadministrationen och effektiviserar lärarens arbete. Lärare får tillgång till nya examinationsformer och får möjlighet att samarbeta i lärarlaget kring examinationen. Studenterna får en bättre och effektivare tentamenssituation när de skriver tentan digitalt.”

Tidplan: Start 2023-10-25, klart 2025-12-31.

Projektmål:

 • Att skapa en väl fungerande, lättanvänd och rättssäker infrastruktur för digital examination med Inspera som systemstöd.
 • Att ta fram en utbildning för lärare och administratörer i handhavandet av digital examination.
 • Att genomföra de ombyggnationer i tentamenssalarna som krävs för digital examination.
 • Att säkerställa att tentamenssamordnare, skrivvärdar och IKT-pedagoger har en god förståelse för systemet för digital examination så de kan erbjuda support och utbildning för anställda och studenter.
 • Att säkerställa att högskolans tentamenssamordnare och skrivvärdar kan genomföra digitala examinationer rättssäkert, effektivt och med god servicenivå för lärare och studenter.

Projektägare

Ida Söderberg Tah, studentavdelningen

Projektledare

Erik Wallenberg

Kommande projekt

Utifrån gemensamma prioriteringar i högskolans VP kommer högskoleövergripande projekt att starta.

Utbildningsplaneringsprocessen

Området handläggningsprocesser gällande kurs- och utbildningsplaner ingår i ett större projekt som finns beskrivet i högskolans verksamhetsplan för 2023 som ”Utbudsprocess för kurser och program”.

En förstudie pågår och mer information finns via den här länken.

Projekt bygg- och ombyggnationer på högskolan

Här kan du följa högskolans arbete med aktuella bygg- och ombyggnationer.

Pågående byggprojekt

 • PA2-korridoren – renovering av sista toalettpaketet samt toalett för funktionshindrade (målning, nytt porslin, ny dispenser/automat). Tidplan – klart maj 2024.
 • MA 2-8 och flyglarna, F-huset och Primus – målnings- och underhållsarbeten. Förlängd omfattning fram till och med Q4 2024.
 • MA7 och 8 – akustik och arbetsmiljöåtgärder i mötesrum
 • MA8 – akuta åtgärder i 2 tjänsterum (på grund av vattenläcka från balkong på MA9)

Kommande byggprojekt/ombyggnationer

 • Alfred Nobels Allé (ANA) 10, 12, 14 – Nytt hyresavtal ska tecknas för ANA10 (högskolan har fått uppdrag från Polismyndigheten om utökning av polisstudenter). Troligen från och med 1:a oktober 2024. Omfattande anpassningar av lokaler på plan 2-6. Medelstora/ringa anpassningar (beroende på våningsplan) i ANA 12 plan 1-5 samt ANA 14 plan 1.
 • MA8 – Arbetsmiljöanpassning med montage av markisoletter på ytterbågen samt del av innerbåge mellan trapphus 1 och 2. Upphandling pågår/anbudsöppning har varit och mer information kommer efter urval och ev överprövande tid.
 • MC – nytt serverrum, Stiftelsen Clara ansvarar (kravspecifikation från CIT är överlämnad), påbörjas sen vår 2024.
 • UB och MC1 – Ombyggnationer av tentamenslokaler för att stödja digital examination (projektet rullar och ett rumsfunktionsprogram är framarbetad). Snar byggprocess, om möjligt start sommar 2024.
 • UB5-6 Biblioteket – Biblioteket – Mindre översyn och eventuell ombyggnation av väggliv, målning, funktion, möblering etc. Påbörjas hösten 2024.
 • UB6 Biblioteket –Samråd med biblioteket som ska inrätta en arbetsgrupp för ev fler grupprum (arkitekt kommer att rita). Planering Q3-Q4 2024 med eventuell byggstart 2025.

Kontakt

Per Noresund, avdelningschef, Campus- och IT-avdelningen

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-05-15 av Lena Sköld