Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Utvärdering och uppföljning av utbildning och forskning

Lärosätena och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har gemensamt ansvar för att verksamheten på högskolor och universitet ska hålla hög kvalitet. Det innebär att kvalitetssäkring bedrivs både av lärosätena själva och av UKÄ. Vid Södertörns högskola är ansvar för högskolegemensam utvärdering och uppföljning av utbildning och forskning delegerat av rektor till Fakultetsnämnden.

På SH:s externa webbsida finns beskrivningar av högskolans kvalitetsarbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. inklusive de tillvägagångssätt för intern utvärdering och uppföljning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som gäller för perioderna 2023–2028 och 2017–2022. Nedan finns material för utvärderingarna för de båda perioderna.

Inom ramen för det nationella kvalitetssäkringssystemet för perioden 2017–2022 genomförde UKÄ bland annat lärosätesgranskning (LSG) och lärosätestillsyn av samtliga lärosäten. Nedan finns information om högskolans interna arbete i dem processerna samt UKÄ:s omdöme utifrån lärosätesgranskningen och rapporten utifrån lärosätestillsynen av Södertörns högskola.

Utvärdering av utbildning och forskning fr.o.m. 2023

För perioden 2023–2028 har Fakultetsnämnden beslutat att högskolans ämnesmiljöers utbildning och forskning ska utvärderas samtidigt.

Högskolans utbildning och forskning utvärderas med hjälp av en modell där självvärdering är ett huvudsakligt underlag. Där ingår även intervjuer, sammanställningar av olika typer av information om miljön samt vissa dokument. En bedömargrupp bestående av externa sakkunniga lämnar ett yttrande till Fakultetsnämnden, som beslutar i respektive ärende.

Ytterligare dokument publiceras här efterhand.

Utvärdering av utbildning 2017–2022

För 2017–2022 beslutades av Fakultetsnämnden att högskolans utbildningar skulle granskas bland annat genom utbildningsutvärderingar. Under perioden har utvärdering genomförts av utbildningsprogram och forskarutbildning.

Högskolans utbildningsprogram och forskarutbildning utvärderas med hjälp av en modell där självvärdering är huvudsakligt underlag. Den självvärdering utbildningarna skriver, inklusive övriga underlag, hanteras sedan av en bedömargrupp vilken ger ett yttrande till Fakultetsnämnden, som beslutar i respektive ärende.

Samtliga dokument är fastställda av Fakultetsnämnden.

Utvärdering av forskning

Under 2015 och 2016 genomfördes, på initiativ av högskolan, en utvärdering av stora delar av högskolans forskning, SER 2015. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Forskningsutvärderingen utfördes av externa granskare i expertpaneler för utvalda forskningsområden. Rapporten publicerades i juni 2016. Från och med 2021 ingår kvalitet i forskning i det nationella kvalitetssäkringssystemet och granskas av UKÄ genom så kallade lärosätesgranskningar. Utvärdering av forskning ingår från och med 2023 även i högskolans modell för utvärdering och uppföljning.

Lärosätesgranskning avseende utbildning

Södertörns högskola genomgick s.k. lärosätesgranskning (Granskning av lärosätets kvalitetssäkringsarbete) under perioden från november 2020 till februari 2022. Granskningen skedde utifrån en självvärdering, underlag framtagna av UKÄ (t.ex. statistik, examenstillståndsprövningar, utbildningsutvärderingar), studentinlaga, platsbesök och fördjupningsspår.
Lärosätesgranskningar utgår från sex bedömningsområden med tillhörande bedömningsgrunder. Både bedömningsområden och bedömningsgrunder är desamma för alla lärosäten.

Bedömningsområdena är

 • styrning och organisation
 • förutsättningar
 • utformning, genomförande och resultat
 • jämställdhet
 • student- och doktorandperspektiv
 • arbetsliv och samverkan

Bedömargruppen som UKÄ utsett att granska SH bestod av fem bedömare: tre sakkunniga, en arbetslivsföreträdare och en studentrepresentant.

Följande personer ingick i bedömargruppen för SH:s lärosätesgranskning:

 • Anna-Karin Andershed, Örebro universitet, ordförande och sakkunnig
 • Gunnar Nilsson, Karolinska institutet, sakkunnig
 • Halvor Austenå, Universitetet i Sørøst-Norge, sakkunnig
 • Monica Hjern, konsult, arbetslivsrepresentant
 • Emilia Barsk, Basis Konstskola, studentrepresentant

Tidsplan, lärosätesgranskning av SH:

 • 4 november 2020: Upptaktsmöte
 • 9 februari 2021: Självvärdering för beslut vid rektorsföredragning (RF)
 • 10 februari 2021: Självvärdering till UKÄ
 • 17 februari 2021: Studentinlagan till UKÄ (studentkåren)
 • 26 maj 2021: Platsbesök 1
 • juni–september 2021: Bedömargruppens arbete med granskningar och bedömningar
 • 14–16 september 2021: Platsbesök 2 (fördjupningsspår)
 • december 2021: Yttrande på delning
 • februari 2022: Beslut av UKÄ
 • februari 2024: Återrapportering till UKÄ

Utifrån det första platsbesöket valde bedömarna ut ett antal s.k. fördjupningsspår. Underlag från dessa låg sedan till grund för det andra platsbesöket.

Projektgruppen för lärosätesgranskningen skrev självvärderingen och ansvarade för den interna samordningen kring arbetet med självvärdering, platsbesök m.m. Projektgruppen samordnar också arbetet med och kommer att skriva åtgärdsrapporten till UKÄ.

Information och input till självvärderingen togs under arbetets gång in löpande från olika delar av högskolan samt genom lösning av textutkast. Läsare var både personer inom SH med olika erfarenhet av utvärdering och annan relevant kompetens samt prefekter, akademisk ledare för LU, Fakultetsnämndens ordförande och de båda vice ordförandena och studentkåren. Studentkåren hade också under arbetets gång möjlighet att lämna kommentarer. Deltagare till platsbesöken tillfrågades utifrån vilka funktioner vid högskolan (samt externa deltagare) som UKÄ meddelat skulle delta.

Projektgruppen består av prorektor Nils Ekedahl, rektorsrådet för kvalitetsfrågor/vicerektor Anna Maria Jönsson, planeringschef Anton Ridderstad, enhetschef Linda Enoksson och handläggare Malin Sjögren, båda Enheten för utbildning och kvalitet vid Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd (AVM).

Södertörns högskola fick den 7 februari 2022 information om UKÄs beslut utifrån lärosätesgranskningen av högskolan. Högskolan får bedömningen Godkänt med förbehåll. Bedömningsskalan har tre steg där Godkänt med förbehåll är steg 2. UKÄs beslut innebär att myndigheten instämmer i bedömargruppens yttrande.

Av de sex ingående bedömningsområdena är det ett, bedömningsområdet Styrning och organisation, som bedöms som Inte tillfredsställande, mer specifikt är det bedömningsgrunderna 1.5 och 1.6. som inte anses vara uppfyllda:

1.5 Lärosätet säkerställer att de resultat och slutsatser som genereras av kvalitetssystemet systematiskt tas tillvara i den strategiska styrningen, kvalitetsarbetet och i utvecklingen av kvalitetssystemet.

1.6 Lärosätet säkerställer att den information som genereras av kvalitetssystemet publiceras och kommuniceras på ett ändamålsenligt sätt med relevanta intressenter och får en spridning inom organisationen.

Åtgärds- och förbättringsarbete pågår inom flera områden. Huvudsakligen inriktas det på att se över hur högskolan organiserar det systematiska kvalitetsarbetet, för att se hur det kan förbättras och förtydligas såväl externt som internt. Detta bland annat genom att

 • nya rutiner tas fram för hur utvärderingsresultat ska kommuniceras. Detta sker som en del i arbetet med Fakultetsnämndens nya utvärderings- och uppföljningsmodell för utbildning och forskning som sjösätts under 2023.
 • skapa tydligare koppling mellan resultat från utvärderingar/uppföljningar och högskolans verksamhetsplanering och -styrning.
 • översyn av högskolans dialogstruktur.
 • utveckling av dokumentet Systematiskt kvalitetsarbete för utbildning vid Södertörns högskola, bland annat genom att systematiskt kvalitetsarbete för forskning läggs till. Samt diskussion om hur beskrivningen av det systematiska kvalitetsarbetet kan göras mer välkänd i organisationen.
 • revidering av högskolans riktlinjer för kursvärderingar.

Högskolan ska åtgärda de identifierade bristerna inom två år och inkomma till UKÄ senast den 8 februari 2024 med en redogörelse för de åtgärder som vidtagits.

I UKÄs Högskolekollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns resultat från samtliga av UKÄs lärosätesgranskningar och andra utvärderingar och granskningar.

Lärosätestillsyn

Lärosätestillsynen (Tillsyn av regeltillämpning) är en juridisk granskning som rör hur högskolan följer regelverken (nationella och högskolans egna) inom ett antal granskningsområden. Områdena är desamma för samtliga lärosäten. Granskningen genomförs av jurister vid UKÄ. Som underlag begär UKÄ in styrdokument, rutiner, beskrivningar samt underlag för stickprov. Studentkåren ges också möjlighet att redogöra för dess syn på högskolans regelefterlevnad.

Lärosätestillsynen består av granskningsområdena

 • Tillgodoräknande
 • Studentinflytande
 • Kurs- och utbildningsplaner
 • Kursvärderingar
 • Anställning av personal
 • Överklagande och klagomål
 • Bisysslor
 • Oredlighet i forskning

Resultat utifrån lärosätestillsynen av högskolan presenterades av UKÄ genom en rapport i början av december 2020.

UKÄ ger inget samlat omdöme utifrån lärosätestillsynen och kräver inte någon samlad återkoppling från högskolan. Påpekanden förväntas i stället kommenteras av högskolan i självvärderingen för lärosätesgranskningen, vilket också gjorts i SH:s självvärdering. Brister behöver inte vara åtgärdade när självvärderingen lämnas in. Brister som inte är direkt relaterade till någon kvalitetsfråga kan komma att hanteras av UKÄ genom en s.k. juridisk tillsyn.

De områden där UKÄ påpekat brister vid högskolan är främst säkerställandet av studentinflytande och hanteringen av kursvärderingar, vilket är frågor som tagits omhand inom högskolan. Detsamma gäller resterande påpekanden i rapporten.

Samordningen av arbetet med lärosätestillsynen sköttes av Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd (AVM). Underlag samlades in från berörda delar av högskolan, främst avdelningar inom gemensam förvaltning.

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2023-12-15 av Tim Klingenberg de Verdier