Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Utvärdering och uppföljning av utbildning och forskning

Lärosätena och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har gemensamt ansvar för att verksamheten på högskolor och universitet ska hålla hög kvalitet. Det innebär att kvalitetssäkring bedrivs både av lärosätena själva och av UKÄ. Vid Södertörns högskola är ansvar för högskolegemensam utvärdering och uppföljning av utbildning och forskning delegerat av rektor till Fakultetsnämnden.

På Södertörns högskolas externa webbsida finns beskrivningar av högskolans kvalitetsarbete Länk till annan webbplats.inklusive tillvägagångssätt för intern utvärdering och uppföljning Länk till annan webbplats. för perioderna 2023–2028 och 2017–2022 samt resultat från utvärderingar från och med 2023. Nedan finns material för utvärderingarna för de båda perioderna.

Inom ramen för det nationella kvalitetssäkringssystemet för perioden 2017–2022 genomförde Universitetskanslersämbetet (UKÄ) bland annat lärosätesgranskning (LSG) och lärosätestillsyn av samtliga lärosäten. Nedan finns information om högskolans interna arbete i dem processerna samt LSG-omdöme och tillsynsrapport från UKÄ.

Utvärdering av utbildning och forskning från och med 2023

För perioden 2023–2028 har Fakultetsnämnden beslutat att högskolans ämnesmiljöers utbildning och forskning ska utvärderas samtidigt.

Högskolans utbildning och forskning utvärderas med hjälp av en modell där självvärdering är ett huvudsakligt underlag. Där ingår även intervjuer, sammanställningar av olika typer av information om miljön samt vissa dokument. En bedömargrupp bestående av externa sakkunniga lämnar ett yttrande till Fakultetsnämnden, som beslutar i respektive ärende.

Ytterligare dokument publiceras här efterhand. Samtliga dokument är fastställda av Fakultetsnämnden.

Lärosätesgranskning (LSG) avseende utbildning

Södertörns högskola genomgick så kallad lärosätesgranskning (Granskning av lärosätets kvalitetssäkringsarbete) under perioden från november 2020 till februari 2022.

Granskningen såg likadan ut för alla lärosäten och skedde utifrån en självvärdering, underlag framtagna av UKÄ (till exempel statistik, examenstillståndsprövningar, utbildningsutvärderingar), studentinlaga, platsbesök och fördjupningsspår.
Lärosätesgranskningar utgick från sex bedömningsområden med tillhörande bedömningsgrunder. Både bedömningsområden och bedömningsgrunder var desamma för alla lärosäten.

Bedömningsområdena var

 • styrning och organisation
 • förutsättningar
 • utformning, genomförande och resultat
 • jämställdhet
 • student- och doktorandperspektiv
 • arbetsliv och samverkan

I UKÄs Högskolekollen Länk till annan webbplats. finns resultat, material, beslut med mera från samtliga av UKÄs lärosätesgranskningar och andra utvärderingar och granskningar.

Bedömargrupp och tidsplan

Bedömargruppen som UKÄ utsåg att granska SH bestod av fem bedömare: tre sakkunniga, en arbetslivsföreträdare och en studentrepresentant.

 • Anna-Karin Andershed, Örebro universitet, ordförande och sakkunnig
 • Gunnar Nilsson, Karolinska institutet, sakkunnig
 • Halvor Austenå, Universitetet i Sørøst-Norge, sakkunnig
 • Monica Hjern, konsult, arbetslivsrepresentant
 • Emilia Barsk, Basis Konstskola, studentrepresentant

Tidsplan, lärosätesgranskning av SH:

 • 4 november 2020: Upptaktsmöte
 • 9 februari 2021: Självvärdering för beslut vid rektorsföredragning (RF)
 • 10 februari 2021: Självvärdering till UKÄ
 • 17 februari 2021: Studentinlagan till UKÄ (studentkåren)
 • 26 maj 2021: Platsbesök 1
 • juni–september 2021: Bedömargruppens arbete med granskningar och bedömningar
 • 14–16 september 2021: Platsbesök 2 (fördjupningsspår)
 • december 2021: Yttrande på delning
 • februari 2022: Beslut av UKÄ
 • februari 2024: Återrapportering till UKÄ

Utifrån det första platsbesöket valde bedömarna ut ett antal s.k. fördjupningsspår. Underlag från dessa låg sedan till grund för det andra platsbesöket.

Samordning, självvärdering med mera

Projektgruppen för lärosätesgranskningen skrev självvärderingen och ansvarade för den interna samordningen kring arbetet med självvärdering, platsbesök med mera.

Information och input till självvärderingen togs under arbetets gång in löpande från olika delar av högskolan samt genom läsning av textutkast. Läsare var både personer inom SH med olika erfarenhet av utvärdering och annan relevant kompetens samt prefekter, akademisk ledare för LU, Fakultetsnämndens ordförande och de båda vice ordförandena och studentkåren. Studentkåren hade också under arbetets gång möjlighet att lämna kommentarer. Deltagare till platsbesöken tillfrågades utifrån vilka funktioner vid högskolan (samt externa deltagare) som UKÄ meddelat skulle delta.

Projektgruppen bestod av prorektor Nils Ekedahl, rektorsrådet för kvalitetsfrågor/vicerektor Anna Maria Jönsson, planeringschef Anton Ridderstad, enhetschef Linda Enoksson och handläggare Malin Sjögren, båda Enheten för utbildning och kvalitet vid Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd (AVM).

Åtgärdsarbete och omdömen

Södertörns högskola fick den 7 februari 2022 information om UKÄs beslut utifrån lärosätesgranskningen av högskolan. Högskolans kvalitetssäkringsarbete fick då omdömet Godkänt med förbehåll (steg två på den tregradiga skalan). Högskolan fick två år på sig att åtgärda de identifierade bristerna och att inkomma till UKÄ med en redogörelse för de åtgärder som vidtagits. Högskolan skickade in redogörelsen strax före jul 2023.

Den 30 april 2024 beslutade UKÄ utifrån åtgärdsredovisningen, att ge högskolan det samlade omdömet Godkänt kvalitetssäkringsarbete, det högsta av de tre stegen på skalan.

Enligt UKÄs beslut 2022 var ett av de ingående bedömningsområdena Inte tillfredsställande. Det gällde bedömningsområdet Styrning och organisation, däri mer specifikt bedömningsgrunderna 1.5 och 1.6:

1.5 Lärosätet säkerställer att de resultat och slutsatser som genereras av kvalitetssystemet systematiskt tas tillvara i den strategiska styrningen, kvalitetsarbetet och i utvecklingen av kvalitetssystemet.

1.6 Lärosätet säkerställer att den information som genereras av kvalitetssystemet publiceras och kommuniceras på ett ändamålsenligt sätt med relevanta intressenter och får en spridning inom organisationen.

Åtgärds- och förbättringsarbetet inriktades främst på att se över högskolans organisering av det systematiska kvalitetsarbetet, för att se hur det kunde förbättras och förtydligas såväl externt som internt. Detta bland annat genom att

 • ta fram nya rutiner för hur utvärderingsresultat ska kommuniceras. Detta sker som en del i arbetet med högskolans nya utvärderings- och uppföljningsmodell för utbildning och forskning som sjösattes under 2023 (modellen är fastställd av Fakultetsnämnden).
 • skapa tydligare koppling mellan resultat från utvärderingar/uppföljningar och högskolans verksamhetsplanering och -styrning.
 • göra en översyn av högskolans dialogstruktur.
 • utveckla dokumentet Systematiskt kvalitetsarbete för utbildning vid Södertörns högskola, bland annat genom att systematiskt kvalitetsarbete för forskning lades till. Samt diskussion om hur beskrivningen av det systematiska kvalitetsarbetet kan göras mer välkänd i organisationen.
 • revidera högskolans riktlinjer för kursvärderingar.

Samma projektgrupp som för självvärdering, platsbesök med mera var involverad i arbetet med åtgärdsredovisningen till UKÄ. Också åtgärdsredovisningen lästes av olika personer på Södertörns högskola (och studentkåren) innan den skickades in.

Lärosätestillsyn

Lärosätestillsynen (Tillsyn av regeltillämpning) är en juridisk granskning som rör hur högskolan följer regelverken (nationella och högskolans egna) inom ett antal granskningsområden.

Områdena är desamma för samtliga lärosäten. Granskningen genomfördes av jurister vid UKÄ. Som underlag begärde UKÄ in styrdokument, rutiner, beskrivningar samt underlag för stickprov. Studentkåren gavs också möjlighet att redogöra för dess syn på högskolans regelefterlevnad.

Lärosätestillsynen bestod av granskningsområdena

 • Tillgodoräknande
 • Studentinflytande
 • Kurs- och utbildningsplaner
 • Kursvärderingar
 • Anställning av personal
 • Överklagande och klagomål
 • Bisysslor
 • Oredlighet i forskning

Resultat utifrån lärosätestillsynen av högskolan presenterades av UKÄ genom en rapport i början av december 2020.

Utifrån lärosätestillsynen gav UKÄ inget samlat omdöme och krävde inte någon samlad återkoppling från högskolan. Påpekanden förväntades i stället kommenteras av högskolan i självvärderingen för lärosätesgranskningen, vilket också gjordes i SH:s självvärdering. Brister behövde inte vara åtgärdade när självvärderingen lämnades in. Brister som inte var direkt relaterade till någon kvalitetsfråga skulle kunna komma att hanteras av UKÄ genom en s.k. juridisk tillsyn.

De områden där UKÄ påpekade brister vid högskolan var främst säkerställandet av studentinflytande och hanteringen av kursvärderingar. Påpekanden i rapporten togs omhand inom högskolan.

Samordningen av arbetet med lärosätestillsynen sköttes av Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd (AVM). Underlag samlades in från berörda delar av högskolan, främst avdelningar inom gemensam förvaltning.

Tidigare interna utvärderingar

För 2017–2022 beslutades av Fakultetsnämnden att högskolans utbildningar skulle granskas bland annat genom utbildningsutvärderingar. Under perioden har utvärdering genomförts av utbildningsprogram och forskarutbildning.

Under 2015 och 2016 genomfördes, på initiativ av högskolan, en utvärdering av stora delar av högskolans forskning, SER 2015.

Högskolans utbildningsprogram och forskarutbildning utvärderas med hjälp av en modell där självvärdering är huvudsakligt underlag. Den självvärdering utbildningarna skriver, inklusive övriga underlag, hanteras sedan av en bedömargrupp vilken ger ett yttrande till Fakultetsnämnden, som beslutar i respektive ärende.

Samtliga dokument är fastställda av Fakultetsnämnden.

Dokument för samtliga utvärderingar

Material för utvärdering av program

Material för utvärdering av forskarutbildning

Forskningsutvärderingen utfördes av externa granskare i expertpaneler för utvalda forskningsområden. Rapporten publicerades i juni 2016. Från och med 2021 ingår kvalitet i forskning i det nationella kvalitetssäkringssystemet och granskas av UKÄ genom så kallade lärosätesgranskningar. Utvärdering av forskning ingår från och med 2023 även i högskolans modell för utvärdering och uppföljning.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-06-03 av Christina Ingves