Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Institutionen för samhällsvetenskaper bedriver utbildning och forskning i företagsekonomi, journalistik, juridik, nationalekonomi, offentlig förvaltning, psykologi, socialt arbete, sociologi samt statsvetenskap och internationella relationer.

Här finns fyra centrumbildningar: Centrum för studier av politikens organisering (CPO), ENTER forum, Förvaltningsakademin och Reinvent samt forskarutbildningsområdet Politik, ekonomi och samhällets organisering (PESO). På institutionen arbetar cirka 250 lärare, forskare, doktorander och administratörer på olika sätt med utbildning, forskning och samverkan.

Ledning

Institutionens ledning består av prefekt, proprefekt, administrativ chef samt biträdande administrativ chef. Vid prefekts frånvaro inträder proprefekt i alla prefekts funktioner.

Prefekt

Ali Hajighasemi
prefekt.isv@sh.se

Proprefekter

Paul Fuehrer
Patricia Jonason

Administrativ chef

Riita Mettälä

Biträdande administrativ chef

Ulrica Lindbäck

Avdelningar

Institutionen har nio ämnesspecifika avdelningar som bedriver utbildning och forskning. Varje avdelning leds av en avdelningsföreståndare och en ämnessamordnare. Verksamheten inom utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå leds av en programsamordnare. På varje avdelning finns en eller flera utbildningsadministratörer och en HR-generalist.

Avdelningsföreståndare

Pejvak Oghazi

Biträdande avdelningsföreståndare

Robert Leonardi

Ämnessamordnare

Carina Holmberg

Studierektor

Bengt Lindström

Programsamordnare

Marcus Box, Magisterprogram i företagsekonomi
Marcus Box, Masterprogram i företagsekonomi
Karin Dahlström, Internationella ekonomprogrammet
Lars Degerstedt, Management med IT
Carina Holmberg, Ekonomie kandidatprogrammet
Gustav Johansson, Sport Management
Ann-Sofie Köping, Konst, kultur och ekonomi
Ann-Sofie Köping, Leadership for Sustainable Development: Master’s programme
Tommy Larsson Segerlind, Entreprenörskap, innovation och marknad
Pejvak Oghazi, Logistik och ekonomi
Anita Radon, Ekonomi, teknik och design
Cheick Wagué, Magisterprogram i internationellt företagande

Utbildningsadministration

Rumi Engman
Rasmus Fransson
Amanda Magnusson Arntsen
Peter Persson
Kontakta fek@sh.se eller leadsustain@sh.se för utbildningsadministrativa frågor.

HR-generalist

Lovisa Henricsson (föräldraledig)
Tobias Pettersson

Avdelningsföreståndare och ämnessamordnare

Malin Picha Edwardsson

Programsamordnare

Kajsa Andersö, Journalistik och digitala medier
Elin Gardeström, Journalistik med samhällsstudier
Liudmila Voronova, Internationellt magisterprogram i journalistik

Utbildningsadministration

Sarah Eklund
Kontakta journalistik@sh.se för utbildningsadministrativa frågor.

HR-generalist

Lovisa Henricsson (föräldraledig)
Tobias Pettersson

Avdelningsföreståndare och ämnessamordnare

Maya Seltén

Programsamordnare

Patricia Jonason, Magisterprogram i Europarättsliga studier
Patricia Jonason, Magisterprogram i mänskliga rättigheter och den offentliga förvaltningen
Sanja Obrenovic Johansson, Internationell migration och etniska relationer (IMER)

Utbildningsadministration

Rumi Engman (endast handelsrättsliga kurser)
Angelica Jansson (endast IMER)
Jenny-Li Österman
Kontakta juridik@sh.se eller imer@sh.se för utbildningsadministrativa frågor.

HR-generalist

Ulrica Lindbäck

Avdelningsföreståndare och ämnessamordnare

Leo Fodérus

Programsamordnare

Xiang Lin, Masterprogram i nationalekonomi
Xiang Lin, Magisterprogram i nationalekonomi

Utbildningsadministration

Zarinam Turdieva
Kontakta nek@sh.se för utbildningsadministrativa frågor.

HR-generalist

Ulrica Lindbäck

Avdelningsföreståndare och ämnessamordnare

Anders Ivarsson Westerberg

Programsamordnare

Daniel Castillo, Masterprogram i offentlig organisation och ledning
Dave Lewis, Vägledd yrkespraktik

Utbildningsadministration

Peter Persson
Kontakta offentligforvaltning@sh.se för utbildningsadministrativa frågor.

Handläggare

Sofia Sjöström

HR-generalist

Lovisa Henricsson (föräldraledig)
Tobias Pettersson

Tillförordnad avdelningsföreståndare och ämnessamordnare

Jesper Alvarsson

Avdelningsföreståndare och ämnessamordnare

Malena Ivarsson

Utbildningsadministration

Jenny-Li Österman
Kontakta psykologi@sh.se för utbildningsadministrativa frågor.

HR-generalist

Ulrica Lindbäck

Avdelningsföreståndare

Daniel Seldén

Biträdande avdelningsföreståndare

Johan Hallqvist

Ämnessamordnare

Hanna Bertilsdotter Rosqvist

Programsamordnare

Sylwia Koziel, Socionomprogrammet med storstadsprofil

Utbildningsadministration

Tobias Pettersson
Kontakta socionomprogrammet@sh.se för utbildningsadministrativa frågor.

Handläggare

Sofia Sjöström

HR-generalist

Lovisa Henricsson (föräldraledig)
Tobias Pettersson

Avdelningsföreståndare och ämnessamordnare

Paul Fuehrer

Programsamordnare

Abbas Emami, Personalvetarprogrammet
Adrienne Sörbom, Magisterprogram i sociologi
Adrienne Sörbom, Masterprogram i sociologi

Utbildningsadministration

Angelica Jansson
Martina Lindberg (endast personalvetarprogrammet)
Kontakta sociologi@sh.se eller pvp@sh.se för utbildningsadministrativa frågor.

HR-generalist

Ulrica Lindbäck

Avdelningsföreståndare och ämnessamordnare

Welat Songur

Programsamordnare

Fredrika Björklund, Filosofi, politik och ekonomi (PPE)
Peter Strandbrink, Masterprogram i statsvetenskap

Utbildningsadministration

Martina Lindberg
Kontakta statsvetenskap@sh.se eller ppe@sh.se för utbildningsadministrativa frågor.

HR-generalist

Lovisa Henricsson (föräldraledig)
Tobias Pettersson

Administration

Den administrativa chefen leder och fördelar arbetet för institutionens teknisk-administrativa personal. Administrationen har en stödfunktion gentemot institutionens avdelningar, forskarutbildningsområde och centrum i utbildningsfrågor, ekonomiska frågor, personalfrågor och administrativa rutiner, och gentemot olika arbetsgrupper och nämnder.

Administrativ chef

Riita Mettälä

Biträdande administrativ chef

Ulrica Lindbäck

HR-generalister

Lovisa Henricsson, föräldraledig, (företagsekonomi, journalistik, offentlig förvaltning, socialt arbete, statsvetenskap)
Ulrica Lindbäck (juridik, nationalekonomi, psykologi, sociologi, institutionens doktorander)

HR-administratör

Tobias Pettersson (företagsekonomi, journalistik, offentlig förvaltning, socialt arbete, statsvetenskap)

Handläggare

Judith Bergman (bemanning, Retendo, prefektstöd)
Lina Lorentz (forskarutbildningsadministration, prefektstöd)
Antonia Ribbing, tjänstledig, (GDPR-samordnare, Reinvent)
Sofia Sjöström (praktikhandläggare)

Administratör

Marita Grimberg (Retendo, timarvoderingar, uppdrag, PAV, övrig administration)

Lokal- och IT-samordnare

Martina Lindberg

Webb och sociala medier

Emilia Berggren Sörlin

Ekonom kopplad till ISV

Marie Friedrichs
projektansokningar@sh.se
projektekonomi@sh.se
budgetekonomi@sh.se

Lönehandläggare

Ingela Wahlin

HR-specialister

Anne-Lee Lindgren
Magdalena Löndahl

Kontakta alltid ISV:s lokala HR-generalister och administratörer i första hand!

HR-avdelningen, tillsvidarerekryteringar

rekrytering@sh.se

Fakturor, utlägg

fakturahantering@sh.se
reseochutlaggsgranskning@sh.se

Utbildningsadministratörer/Institutionssekreterare

Ämnesövergripande uppdrag inom utbildning

Samordning och samläsning mellan institutionens master- och magisterprogram sköts av en samordnare. En medarbetare arbetar med frågor som rör digital examination.

Fredrika Björklund har ansvar för masterprogramsamordningen på ISV.

Carina Holmberg arbetar särskilt med digital examination, hur examinationen kan utvecklas och hur vi kan hitta arbetssätt som avlastar lärare.

Sabine Walter är masterprogramsamordnare för Leadership for Sustainable Development: Master's programme (Masterprogram i ledarskap och hållbar samhällsutveckling); Masterprogram i nationalekonomi; Masterprogram i statsvetenskap.

Centrumbildningar

Institutionen är hemvist för ett flertal centrumbildningar. Dessa forskningsmiljöer involverar flera ämnen liksom externa parter. Centrum för politikens organisering skapar kunskap kring hur politik blir till. ENTER forum samlar entreprenörskapsforskning. Inom Förvaltningsakademin ligger fokus på statlig förvaltning. Reinvent samlar forskare som är intresserade av den dynamiska staden, särskilt utanför citykärnan.

Föreståndare

Zhanna Kravchenko

Forskningsledare

Noomi Weinryb

Föreståndare

Marcus Box

Föreståndare

Therese Reitan

Administrativ personal

Sabine Walter

Föreståndare

Malin Gawell

Forskningsledare

Apostolis Papakostas

Administrativ personal

Jenny-Li Österman

PESO

Forskarutbildningsområdet Politik, ekonomi och samhällets organisering (PESO) innefattar fem forskarutbildningsämnen: företagsekonomi, journalistik, socialt arbete, sociologi och statsvetenskap samt anställda doktorander i nationalekonomi. Vid institutionen sköts administrationen av doktorandernas studier och anställning.

PESO ordförande

Mikael Lönnborg

Studierektor

Lisa Kings

Forsknings- och utbildningshandläggare

Lina Lorentz
peso.isv@sh.se
forskarutbildning.isv@sh.se

HR-generalist

Ulrica Lindbäck

Ledamöter

Doktorandrepresentanter

Sekreterare

Mötestider höstterminen 2021

 • 1 september, kl. 14.30–16.00
 • 13 oktober, kl. 14.30–16.00
 • 10 november, kl. 14.30–16.00
 • 8 december, kl. 14.30–16.00

Styrgruppens arbete leds av en ordförande, övriga ledamöter samt studierektor för forskarutbildningen. Ledamöter utses av de ingående ämnenas handledarkollegier. Därutöver ingår minst två doktorandrepresentanter som utses i enlighet med Studentkårsförordningen (2009:769).

Prefekt har närvaro- och yttranderätt vid styrgruppens möten. Vid behov kan ytterligare personer adjungeras till styrgruppen. Styrgruppen avgör inom sig form för ordförandeskap. Prefekt utser ordförande efter förslag från styrgruppen.

Ansvarsområden

Styrgruppen ansvarar for att forskarskolan hålls samman som utbildningsmiljö, att utbildningen bedrivs i enlighet med högskolans mål och strategier samt att gällande lagar och regler for utbildning på forskarnivå följs. Styrgruppen skapar förutsättningar för att forskarutbildningen håller hög kvalitet och att antagna doktorander genomför sina studier inom avtalad tid.

Styrgruppen ska till Fakultetsnämndens forsknings- och forskarutbildningsutskott (FFU):

 • lämna förslag till antagning av doktorander (om inte annat anges av föreskrifterna för forskarutbildning)
 • lämna förslag till bedömargrupper i samband med doktorandantagning
 • lämna förslag till allmän studieplan för utbildning på forskarnivå
 • lämna förslag till kursplaner inom utbildning på forskarnivå
 • lämna förslag till opponent, betygsnämnd och ordförande för disputationsakten samt tidpunkt för disputation (besluten ska, om möjligt, tas samtidigt).

Styrgruppen ska till Fakultetsnämnden:

 • ges tillfälle att yttra sig inför Fakultetsnämndens beslut om inrättande av forskarutbildningsämne inom den berörda forskarskolan.

Individuella studieplaner

Den individuella studieplanen upprättas i samband med att doktoranden påbörjar sin anställning och ska vara godkänd av styrgruppen senast fem månader efter denna tidpunkt. Fakultetsnämndens forsknings- och forskarutbildningsutskott (FFU) delges skriftligen beslut för kännedom (genom protokollsutdrag).

Den individuella studieplanen revideras en gång per år. Doktoranden och huvudhandledaren uppdaterar den individuella studieplanen med information om avslutat år och med information om kommande år. Respektive handledarkollegium går igenom studieplanen innan den skickas vidare till studierektor för granskning och därefter för beslut i styrgruppen. Fakultetsnämndens forsknings- och forskarutbildningsutskott (FFU) informeras om revidering i form av protokollsutdrag.

Vid den mellanliggande terminen uppdaterar handledare och doktorand den individuella studieplanen och anmäler till styrgruppen om det finns avsevärda avvikelser eller problem. Styrgruppen delger skriftligen detta till Fakultetsnämndens forsknings- och forskarutbildningsutskott (FFU) för kännedom.

Utseende och byte av handledare

Styrgruppen beslutar (sedan 1 mars 2020) om utseende och byte av handledare för doktorander. Förslag till beslut lämnas till styrgruppen av respektive handledarkollegium. Kraven i högskolans föreskrifter ska följas innan förslag till styrgruppen lämnas: ”Minst en av handledarna ska ha genomgått handledarutbildning eller av Fakultetsnämnden bedömts ha motsvarande kompetens” samt ”Huvudhandledaren ska vara professors- eller docentkompetent. De andra handledarna ska vara disputerade”.

Företagsekonomi

Malin Gawell, ordförande

Journalistik

Kristina Riegert, ordförande

Nationalekonomi

Mats Bergman, ordförande

Socialt arbete

Hanna Bertilsdotter Rosqvist, ordförande

Sociologi

Apostolis Papakostas, ordförande

Statsvetenskap

Johan Eriksson, ordförande

Institutionsnämnden

Nämnden sitter över en mandatperiod på tre år. Innevarande mandatperiod sträcker sig från den 1 juni 2019 till den 31 maj 2022. Val till nu sittande institutionsnämnd ägde rum i maj 2019. Ett fyllnadsval hölls i juni 2020.

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Adjungerade

Sekreterare

Mötestider höstterminen 2021

 • 27 augusti, kl. 13.00–15.00 (obs fredag)
 • 23 september, kl. 13.00–15.00
 • 21 oktober, kl. 13.00–15.00
 • 18 november, kl. 13.00–15.00
 • 16 december, kl. 13.00–15.00

Två veckor före IN:s möte bereds kurs- och utbildningsplaner på ett förmöte.

Förmöten höstterminen 2021

 • 12 augusti, kl. 13.00–15.00
 • 9 september, kl. 13.00–15.00
 • 7 oktober, kl. 13.00–15.00
 • 4 november, kl. 13.00–15.00
 • 2 december, kl. 13.00–15.00

Lokala arbetsmiljökommittén

Med arbetsmiljö menas allt som människor påverkas av i sitt arbete: från arbetsorganisation, lokaler, luft, ljud och ljus; till stress, trivsel, arbetsmetoder och de samarbeten och de mänskliga kontakter som arbetet ger. Att skapa en god arbetsmiljö är såväl en gemensam angelägenhet som en gemensam skyldighet för ledning och anställda vid institutionen att tillsammans värna om.

Ledamöter

Arbetsmiljöombud

Dokument

Nedan visas institutionens lokala styrdokument samt verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser.

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

Senast uppdaterad: 2021-09-23 av Lina Lorentz

Dela

E-post