Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Institutionen för samhällsvetenskaper bedriver utbildning och forskning i företagsekonomi, journalistik, juridik, nationalekonomi, offentlig förvaltning, psykologi, socialt arbete, sociologi samt statsvetenskap och internationella relationer.

Här finns fyra centrumbildningar: Centrum för studier av politikens organisering (CPO), ENTER forum, Förvaltningsakademin och Reinvent samt forskarutbildningsområdet Politik, ekonomi och samhällets organisering (PESO). På institutionen arbetar cirka 250 lärare, forskare, doktorander och administratörer på olika sätt med utbildning, forskning och samverkan.

Ledning

Institutionens ledning består av prefekt, proprefekt, administrativ chef samt biträdande administrativ chef. Vid prefekts frånvaro inträder proprefekt i alla prefekts funktioner.

Prefekt

Ester Appelgren
prefekt.isv@sh.se

Proprefekt

Paul Fuehrer

Administrativ chef

Riita Mettälä

Biträdande administrativ chef

Ulrica Lindbäck

Avdelningar

Institutionen har nio ämnesspecifika avdelningar som bedriver utbildning och forskning. Varje avdelning leds av en avdelningsföreståndare och en ämnessamordnare. Verksamheten inom utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå leds av en programsamordnare. På varje avdelning finns en eller flera utbildningsadministratörer och en HR-generalist.

Avdelningsföreståndare

Pejvak Oghazi

Biträdande avdelningsföreståndare

Robert Leonardi

Ämnessamordnare

Anita Radon

Studierektor

Bengt Lindström

Programsamordnare

Marcus Box, Magisterprogram i företagsekonomi
Marcus Box, Masterprogram i företagsekonomi
Karin Dahlström, Internationella ekonomprogrammet
Peter Dobers, Leadership for Sustainable Development: Master’s programme
Arash Kordestani, Logistik och ekonomi
Ann-Sofie Köping, Konst, kultur och ekonomi
Tommy Larsson Segerlind, Entreprenörskap, innovation och marknad
Robert Leonardi, Sport Management
Thomas Norén, Management med IT
Anita Radon, Ekonomi, teknik och design
Anita Radon, Ekonomie kandidatprogrammet
Cheick Wagué, Magisterprogram i internationellt företagande

Utbildningsadministration

Kontakta fek@sh.se eller leadsustain@sh.se för utbildningsadministrativa frågor.

HR-generalist

Lovisa Uttman

Avdelningsföreståndare

Peter Dobers

Ämnessamordnare

Maria Zuiderveld

Programsamordnare

Emil Annetorp, Journalistik och digitala medier
Elin Gardeström, Journalistik med samhällsstudier
Urban Larssen, Internationellt magisterprogram i journalistik 

Utbildningsadministration

Kontakta journalistik@sh.se för utbildningsadministrativa frågor.

HR-generalist

Lovisa Uttman

Avdelningsföreståndare och ämnessamordnare

Maya Seltén

Programsamordnare

Patricia Jonason, Magisterprogram i Europarättsliga studier
Patricia Jonason, Magisterprogram i mänskliga rättigheter och den offentliga förvaltningen
Richard Sannerholm, Kandidatprogram i juridik med inriktning mot affärsrätt och offentlig rätt

Utbildningsadministration

Kontakta juridik@sh.se för utbildningsadministrativa frågor. (Information om IMER-programmet finns under ämnet psykologi.)

HR-generalist

Ulrica Lindbäck

Avdelningsföreståndare

Pejvak Oghazi

Biträdande avdelningsföreståndare

Leo Fodérus

Ämnessamordnare

Xiang Lin

Programsamordnare

Xiang Lin, Masterprogram i nationalekonomi
Xiang Lin, Magisterprogram i nationalekonomi

Utbildningsadministration

Kontakta nek@sh.se för utbildningsadministrativa frågor.

HR-generalist

Ulrica Lindbäck

Avdelningsföreståndare och ämnessamordnare

Anders Ivarsson Westerberg

Programsamordnare

Daniel Castillo, Masterprogram i offentlig organisation och ledning
Vägledd yrkespraktik

Utbildningsadministration

Kontakta offentligforvaltning@sh.se för utbildningsadministrativa frågor.

Handläggare

Sofia Sjöström

HR-generalist

Lovisa Uttman

Avdelningsföreståndare och ämnessamordnare

Malena Ivarsson

Programsamordnare

Sanja Obrenovic Johansson, Internationell migration och etniska relationer (IMER)

Utbildningsadministration

Kontakta psykologi@sh.se eller imer@sh.se för utbildningsadministrativa frågor.

HR-generalist

Ulrica Lindbäck

Avdelningsföreståndare

Daniel Seldén

Biträdande avdelningsföreståndare

Johan Hallqvist

Ämnessamordnare

Lisa Kings

Programsamordnare

Sylwia Koziel, Socionomprogrammet med storstadsprofil
Veronica Svärd, Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet

Utbildningsadministration

Kontakta socionomprogrammet@sh.se eller kuratorsprogrammet@sh.se för utbildningsadministrativa frågor.

Handläggare

Sofia Sjöström

HR-generalist

Lovisa Uttman

Avdelningsföreståndare

Paul Fuehrer

Ämnessamordnare

Love Bohman

Programsamordnare

Love Bohman, Magisterprogram i sociologi
Love Bohman, Masterprogram i sociologi
Ingrid Esser och Lars Ishäll, Personalvetarprogrammet

Utbildningsadministration

Kontakta sociologi@sh.se eller pvp@sh.se för utbildningsadministrativa frågor.

HR-generalist

Ulrica Lindbäck

Avdelningsföreståndare

Paul Fuehrer

Ämnessamordnare

Eva Hansson

Programsamordnare

Simon Birnbaum, Filosofi, politik och ekonomi (PPE)
Ann-Cathrine Jungar, Masterprogram i statsvetenskap

Utbildningsadministration

Kontakta statsvetenskap@sh.se eller ppe@sh.se för utbildningsadministrativa frågor.

HR-generalist

Lovisa Uttman

Administration

Den administrativa chefen leder och fördelar arbetet för institutionens teknisk-administrativa personal. Administrationen har en stödfunktion gentemot institutionens avdelningar, forskarutbildningsområde och centrum i utbildningsfrågor, ekonomiska frågor, personalfrågor och administrativa rutiner, och gentemot olika arbetsgrupper och nämnder.

Administrativ chef

Riita Mettälä

Biträdande administrativ chef

Ulrica Lindbäck

HR-generalister

Ulrica Lindbäck (juridik, nationalekonomi, psykologi, sociologi, institutionens doktorander)
Lovisa Uttman (företagsekonomi, journalistik, offentlig förvaltning, socialt arbete, statsvetenskap)

Handläggare

Karolin Larsson (handläggare)
Lina Lorentz (forskarutbildningsadministration, prefektstöd)
Sofia Sjöström (praktikhandläggare)

Lokal- och IT-samordnare

Martina Lindberg

GDPR-samordnare

Martina Lindberg

Webb och sociala medier

Ekonomistöd

projektansokningar@sh.se
projektekonomi@sh.se
budgetekonomi@sh.se

Lönehandläggare

Ingela Wahlin

HR-specialist

Magdalena Löndahl

Kontakta alltid ISV:s lokala HR-generalister och administratörer i första hand!

HR-avdelningen, tillsvidarerekryteringar

rekrytering@sh.se

Fakturor, utlägg

fakturahantering@sh.se
reseochutlaggsgranskning@sh.se

Arbetslag I

Utbildningsadministratörer/Institutionssekreterare

Ämnen

 • Företagsekonomi
 • Juridik
 • Nationalekonomi

Program

 • Internationell migration och etniska relationer (IMER)
 • Masterprogram i ledarskap och hållbar samhällsutveckling/Leadership for Sustainable Development: Master’s Programme (”hållbarhetsmastern”)

Arbetslag II

Utbildningsadministratörer/Institutionssekreterare

Ämnen

 • Journalistik
 • Offentlig förvaltning
 • Psykologi
 • Socialt arbete
 • Sociologi
 • Statsvetenskap

Ämnesövergripande uppdrag inom utbildning

Samordning och samläsning mellan institutionens master- och magisterprogram sköts av en samordnare. En medarbetare arbetar med frågor som rör digital examination.

Fredrika Björklund har ansvar för masterprogramsamordningen på ISV.

Carina Holmberg arbetar särskilt med digital examination, hur examinationen kan utvecklas och hur vi kan hitta arbetssätt som avlastar lärare.

Centrumbildningar

Institutionen är hemvist för ett flertal centrumbildningar. Dessa forskningsmiljöer involverar flera ämnen liksom externa parter. Centrum för politikens organisering skapar kunskap kring hur politik blir till. ENTER forum samlar entreprenörskapsforskning. Inom Förvaltningsakademin ligger fokus på statlig förvaltning. Reinvent samlar forskare som är intresserade av den dynamiska staden, särskilt utanför citykärnan.

Föreståndare

Magnus Wennerhag

Forskningsledare

Noomi Weinryb

Föreståndare

Marcus Box

Föreståndare

Jenny Madestam

Administrativ personal

Zarinam Turdieva

Föreståndare

Malin Gawell

Forskningsledare

Apostolis Papakostas

Administrativ personal

Jenny-Li Österman

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Forskarutbildningsområdet Politik, ekonomi och samhällets organisering (PESO) innefattar fem forskarutbildningsämnen: företagsekonomi, journalistik, socialt arbete, sociologi och statsvetenskap samt anställda doktorander i nationalekonomi. Vid institutionen sköts administrationen av doktorandernas studier och anställning.

Ordförande

Mikael Lönnborg

Studierektor

Liudmila Voronova

Forsknings- och utbildningshandläggare

Lina Lorentz
peso.isv@sh.se
forskarutbildning.isv@sh.se

HR-generalist

Ulrica Lindbäck

Ledamöter

Doktorandrepresentanter

Sekreterare

Mötestider vårterminen 2024

 • 17 januari, kl. 13.00–15.00
 • 21 februari, kl. 13.00–15.00
 • 27 mars, kl. 13.00–15.00
 • 8 maj, kl. 13.00–15.00
 • 5 juni, kl. 13.00–15.00

Mötestider höstterminen 2024

 • 28 augusti, kl. 13.00–15.00
 • 9 oktober, kl. 13.00–15.00
 • 20 november, kl. 13.00–15.00
 • 11 december, kl. 13.00–15.00

Styrgruppens arbete leds av en ordförande, övriga ledamöter samt studierektor för forskarutbildningen. Ledamöter utses av de ingående ämnenas handledarkollegier. Därutöver ingår minst två doktorandrepresentanter som utses i enlighet med Studentkårsförordningen (2009:769).

Prefekt har närvaro- och yttranderätt vid styrgruppens möten. Vid behov kan ytterligare personer adjungeras till styrgruppen. Styrgruppen avgör inom sig form för ordförandeskap. Prefekt utser ordförande efter förslag från styrgruppen.

Ansvarsområden

Styrgruppen ansvarar for att forskarskolan hålls samman som utbildningsmiljö, att utbildningen bedrivs i enlighet med högskolans mål och strategier samt att gällande lagar och regler for utbildning på forskarnivå följs. Styrgruppen skapar förutsättningar för att forskarutbildningen håller hög kvalitet och att antagna doktorander genomför sina studier inom avtalad tid.

Styrgruppen ska till Fakultetsnämndens forsknings- och forskarutbildningsutskott (FFU):

 • lämna förslag till antagning av doktorander (om inte annat anges av föreskrifterna för forskarutbildning)
 • lämna förslag till bedömargrupper i samband med doktorandantagning
 • lämna förslag till allmän studieplan för utbildning på forskarnivå
 • lämna förslag till kursplaner inom utbildning på forskarnivå
 • lämna förslag till opponent, betygsnämnd och ordförande för disputationsakten samt tidpunkt för disputation (besluten ska, om möjligt, tas samtidigt).

Styrgruppen ska till Fakultetsnämnden:

 • ges tillfälle att yttra sig inför Fakultetsnämndens beslut om inrättande av forskarutbildningsämne inom den berörda forskarskolan.

Individuella studieplaner

Den individuella studieplanen upprättas i samband med att doktoranden påbörjar sin anställning och ska vara godkänd av styrgruppen senast fem månader efter denna tidpunkt. Fakultetsnämndens forsknings- och forskarutbildningsutskott (FFU) delges skriftligen beslut för kännedom (genom protokollsutdrag).

Den individuella studieplanen revideras en gång per år. Doktoranden och huvudhandledaren uppdaterar den individuella studieplanen med information om avslutat år och med information om kommande år. Respektive handledarkollegium går igenom studieplanen innan den skickas vidare till studierektor för granskning och därefter för beslut i styrgruppen. Fakultetsnämndens forsknings- och forskarutbildningsutskott (FFU) informeras om revidering i form av protokollsutdrag.

Vid den mellanliggande terminen uppdaterar handledare och doktorand den individuella studieplanen och anmäler till styrgruppen om det finns avsevärda avvikelser eller problem. Styrgruppen delger skriftligen detta till Fakultetsnämndens forsknings- och forskarutbildningsutskott (FFU) för kännedom.

Utseende och byte av handledare

Styrgruppen beslutar (sedan 1 mars 2020) om utseende och byte av handledare för doktorander. Förslag till beslut lämnas till styrgruppen av respektive handledarkollegium. Kraven i högskolans föreskrifter ska följas innan förslag till styrgruppen lämnas: ”Minst en av handledarna ska ha genomgått handledarutbildning eller av Fakultetsnämnden bedömts ha motsvarande kompetens” samt ”Huvudhandledaren ska vara professors- eller docentkompetent. De andra handledarna ska vara disputerade”.

Företagsekonomi

Peter Dobers, ordförande

Journalistik

Kristina Riegert, ordförande

Nationalekonomi

Thomas Marmefelt, ordförande

Socialt arbete

Dominika V. Polanska, ordförande

Sociologi

Steven Saxonberg, ordförande

Statsvetenskap

Johan Eriksson, ordförande

Institutionsnämnden

Nämnden sitter över en mandatperiod på tre år. Innevarande mandatperiod sträcker sig från den 1 juli 2022 till den 30 juni 2025. Val till nu sittande institutionsnämnd ägde rum i maj 2022. Ett fyllnadsval ägde rum i februari 2024.

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Adjungerade

Sekreterare

Mötestider vårterminen 2024

 • 19 januari (fredag), kl. 13.00–15.00
 • 15 februari, kl. 13.00–15.00
 • 28 mars (skärtorsdag), kl. 10.00-12.00
 • 25 april, kl. 13.00–15.00
 • 23 maj, kl. 13.00–15.00

Mötestider höstterminen 2024

 • 29 augusti, kl. 13.00–15.00
 • 19 september – heldag för hela nämnden
 • 17 oktober, kl. 13.00–15.00
 • 21 november, kl. 13.00–15.00
 • 19 december, kl. 13.00–15.00

Två veckor före IN:s möte bereds kurs- och utbildningsplaner på ett förmöte.

Förmöten vårterminen 2024

 • 12 januari (fredag), kl. 13.00–15.00
 • 1 februari, kl. 13.00–15.00
 • 14 mars, kl. 13.00–15.00
 • 11 april, kl. 13.00–15.00
 • 8 maj (onsdag), kl. 13.00–15.00

Förmöten höstterminen 2024

 • 15 augusti, kl. 13.00–15.00
 • 5 september, kl. 13.00–15.00
 • 3 oktober, kl. 13.00–15.00
 • 7 november, kl. 13.00–15.00
 • 5 december, kl. 13.00–15.00

Lokala arbetsmiljökommittén

Med arbetsmiljö menas allt som människor påverkas av i sitt arbete: från arbetsorganisation, lokaler, luft, ljud och ljus; till stress, trivsel, arbetsmetoder och de samarbeten och de mänskliga kontakter som arbetet ger. Att skapa en god arbetsmiljö är såväl en gemensam angelägenhet som en gemensam skyldighet för ledning och anställda vid institutionen att tillsammans värna om.

Ledamöter

Arbetsmiljöombud

Dokument

Nedan visas institutionens lokala styrdokument samt verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-05-03 av Lina Lorentz