Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd

Avdelningen svarar för att ge högkvalitativt stöd till ledning, fakultetsnämnd och institutioner och bidra till planering och utveckling av högskolans verksamhet samt vara samordnande och drivande i frågor där avdelningen kan bidra med expertkunskap.

Avdelningens olika funktioner har till uppgift att vara väl insatta i de lagar och förordningar som styr utbildning, forskning, samverkan och myndigheter. Avdelningens uppdrag är också att initiera utveckling eller förändring, handlägga aktuella ärenden, genomföra uppföljningar och utredningar utifrån högskolans behov. Avdelningen består av flera olika verksamhetsområden som presenteras nedan.

Ledning

Nedan presenteras avdelningens ledning.

Avdelningschef

Catarina Ludwig

Bitr. avdelningschef och enhetschef för Externa relationer

Dan-Anders Lidholm

Bitr. enhetschef för Externa relationer

Johanna Tollbäck

Enhetschef för Utbildning och kvalitet

Linda Enoksson

Enhetschef för Arkiv och registratur

Mattias Dorrian

Administration

Till verksamhetsområdet hör sekreterarfunktionen som stödjer högskolestyrelse, rektor, prorektor, vicerektor, fakultetsnämnd och förvaltningschef samt administrerar rektorsföredragningar (RF) och förvaltningschefsföredragningar (FCF).

Chefssekreterare

Lotta Labrousse

För frågor eller ärenden gällande Fakultetsnämnden kontakta fakultetsnamnden@sh.se

För frågor eller ärenden gällande Forsknings- och forskarutbildningsutskottet kontakta ffu@sh.se

För frågor eller ärenden gällande Grundutbildningsutskottet kontakta grundutbildningsutskottet@sh.se

För frågor eller ärenden gällande förvaltningschefsföredragningar kontakta fcf@sh.se

För frågor eller ärenden gällande rektorsföredragningar kontakta rf@sh.se

Högskolestyrelsens sekreterare

Charlotte Svegrell

Arkiv och registratur

Verksamhetsområdet ansvarar för att utarbeta högskolegemensamma styrdokument och arkiverings- och diarieföringsrutiner för högskolans allmänna handlingar enligt gällande lagar och förordningar, att ge stöd, råd och utbildning till högskolans olika verksamheter gällande arkivering och diarieföring. Därtill ansvarar verksamhetsområdet för att ordna och förteckna levererade arkivhandlingar samt ta fram gallringsbeslut och utföra gallring.

Arkivarie

Mattias Dorrian
Amanda Abraham

För arkivfrågor kontakta arkivarie@sh.se

Registrator

Martina Brisman
Jeanette Spegel

Registratorsassistent

Robert Lundin

För registraturfrågor kontakta registrator@sh.se

Forskarutbildning

Verksamhetsområdet ansvarar för att samordna, utforma och utveckla administrationen av forskarutbildning vid högskolan, exempelvis genom att utforma förslag till riktlinjer och rutiner för forskarutbildning, samt utgör handläggarstöd till högskolan i forskarutbildningsfrågor.

Forskarstöd

Verksamhetsområdet ger stöd till forskare vid ansökningar till externa finansiärer, från nationella finansiärer till EU-anslag, följer och bevakar samtliga finansiärer och utlysningar och ger strategisk rådgivning till forskare i forskningsfrågor.

Forskningsrådgivare

Biörn Ivemark
Gabriela Voglio

Grundutbildning

Verksamhetsområdet ansvarar för handläggning och samordning av övergripande och högskolegemensamma ärenden som rör utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Området bistår även verksamheten, bland annat genom rapporter, internutbildning samt agerar handläggarstöd till institutionernas arbete med kurs- och utbildningsplaner.

Kvalitet och kvalitativ uppföljning

Verksamhetsområdet ansvarar för samordning och handläggning av högskolegemensamma kvalitetsfrågor. Utgör handläggarstöd till verksamheten i kvalitetsfrågor samt vidareutvecklar, implementerar och är drivande i utvecklingen av högskolans kvalitetsarbete.

Hållbar utveckling och miljö

Verksamhetsområdet ansvarar för att samordna högskolans hållbarhets- och miljöarbete. Det innebär bland annat att följa upp och utveckla högskolans miljöledningssystem samt kommunicera hållbarhets- och miljöarbetet internt och stötta institutioner, förvaltning och fakultetsnämnd med att integrera hållbar utveckling och miljö i verksamheten. Det innebär även ansvar för årsredovisningen av miljöledningsarbetet och återrapportering till Naturvårdsverket samt att samordna högskolans interna miljörevisioner.

Handläggare

Charlotta Warmark

Samverkan och innovation

Verksamhetsområdet ansvarar för planering, samordning, avtalsprocesser, budgetstöd, genomförandestöd och uppföljning av större samverkansprojekt, uppdragsutbildning och uppdragsforskning samt för SH Innovation.

Enhetschef

Dan-Anders Lidholm

Samverkansstrateg

Johanna Tollbäck

Samverkanskoordinator

Petra Norling

 

Utredning

Verksamhetsområdet genomför utredningar, skriver beslutsunderlag, rapporter och remissvar, samt samordnar processer för till exempel delegationsordning och val.

Högskolejuridiskt stöd

Högskolejuridiskt stöd övervakar att högskolan följer dataskyddsförordningen (GDPR) och ger stöd och rekommendationer till medarbetare i frågor som rör dataskyddslagstiftning samt allmänt rättsligt stöd i för högskolan relevanta frågeställningar.

Högskolejurist och dataskyddsombud

Anna Gulle

Jurist inriktning avtal

Gina Sharro

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-04-26 av Christina Ingves