Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Lärarutbildningen

Lärarutbildningen, LU, utbildar och forskar inom utbildning och utbildningssektorn. De mångdisciplinära utbildningarna bemannas av lärare från flera av högskolans ämnen och institutioner. Lärarutbildningens organisation är sedan 1 januari 2017 en professionsutbildning direkt placerad under rektor.

Ledning

Nedan presenteras Lärarutbildningens ledning.

Akademisk ledare

Anders J Persson

Biträdande akademisk ledare

Lovisa Bergdahl

Administrativ chef

Britt-Louise Gothnier

Avdelningsföreståndare

Anna Lindqvist
Elisabet Langmann

Biträdande avdelningsföreståndare

Patric Sahlén
Niclas Månsson

Forskningsledare

Jenny Magnusson

Studierektorer

David Gunnarsson - förskollärarutbildning
Eva Jonsson - grundlärar- och ämneslärarutbildning

Handläggare för ledningsstöd

Erika Karlsson

Lärarutbildningsnämnden

Lärarutbildningsnämnden ska verka för att säkerställa akademisk kvalitet och mångvetenskaplighet i högskolans lärarprogram samt främja lärarprogrammens samverkan med det omgivande samhället. Nämnden ska i övrigt fullgöra de uppdrag som tilldelats högskolans institutionsnämnder.

I nämnden ingår den akademiska ledaren för lärarutbildningen, sju ledamöter valda av lärare och forskare, där två är från Lärarutbildningen och fem från högskolans institutioner som har kännedom om lärarutbildningens förutsättningar. Två ledamöter valda av tekniskt administrativ personal samt tre studentrepresentanter, varav en är doktorandrepresentant.

Ordförande

Anders J Persson, akademisk ledare Lärarutbildningen

Ledamöter

Henrik Bohlin, professor Institutionen för historia och samtidsstudier
Cecilia Ferm Almqvist, professor Lärarutbildningen
Farhad Jahanmahan, adjunkt Lärarutbildningen
Pernilla Josefsson, lektor Institutionen för natur, miljö och teknik
Jenny Magnusson, lektor Institutionen för kultur och lärande
Staffan Nilsson, lektor Institutionen för historia och samtidsstudier
Eva Schwarz, lektor Institutionen för kultur och lärande
Sofie Edlund, utvecklingsledare VFU/CPU Lärarutbildningen
Caroline Grauers, utbildningsadministratör Lärarutbildningen

Doktorandrepresentant

Lotta Björkman, doktorand pedagogik

Studentrepresentanter

2 vakanta platser

Sekreterare

Madeleine Morein, Lärarutbildningen

Facklig representant

Wilhelm André, SACO

Avdelningar och ämnen vid Lärarutbildningen

Från den 1 januari 2022 består Lärarutbildningen utav två avdelningar.

Avdelningen består av lärare som i första hand arbetar mot lärarutbildningen inom olika estetiska lärprocesser och uttryck, förskolans didaktik och ämnesdidaktik, specialpedagogik, pedagogiskt ledarskap, undervisning och handledning av verksamhetsförlagd utbildning. Ämnet kritiska romska studier är även placerade under avdelningen.

Avdelningsföreståndare

Anna Lindqvist

Biträdande avdelningsföreståndare

Patric Sahlén

Ämnessamordnare kritiska romska studier

Jan Selling

Utbildningsadministratör kritiska romska studier

Sofia Tiberg

HR-generalist

Anna Lindvall
Ellinor Olanger (Kritiska romska studier)

Avdelningen upprättades vid lärarutbildningen 1 januari 2022 och består av ämnena pedagogik, matematikämnets didaktik och NO-didaktik.

Avdelningsföreståndare

Elisabet Langmann

Biträdande avdelningsföreståndare

Niclas Månsson

Ämnessamordnare matematikdidaktik

Natalia Karlsson

Ämnessamordnare pedagogik

Anna Ambrose

Utbildningsadministratör pedagogik

Sofia Tiberg

HR-generalist

Ellinor Olanger

Program och utbildningar vid lärarutbildningen

Lärarutbildningen har nio program och ett antal fristående kurser. Som stöd för bemanning till lärarutbildningens kurser finns två studierektorer, David Gunnarsson och Eva Jonsson.

Programsamordnare Förskollärarutbildningen, ordinarie

Öjvind Diderichsen

Programsamordnare Förskollärarutbildningen, erfarenhetsbaserad

Kajsa Tegnér

Biträdande programsamordnare Förskollärarutbildning

Anna Lindqvist
David Gunnarsson

VFU-kursansvarig Förskola ordinarie

Miriam Sio

VFU-kursansvarig Förskola erfarenhetsbaserad

Maria Pröckl

Utbildningsadministration

Emil Paulsrud
Emma Sallander
Tsion Kassaye
Sofia Åkerlund
Joanna Diederichsen

Kontakt

lararutbildning@sh.se

Programsamordnare

Fia Fredricson Flodin

Biträdande programsamordnare

Thomas Backlund

VFU-kursansvarig ordinarie

Thomas Backlund

Tillförordnad VFU-kursansvarig erfarenhet & arbetsintegrerad

Ida Agné Berg

Utbildningsadministration

Helen Grenbäck
Emma Hyldéen

Kontakt

lararutbildning@sh.se

Programsamordnare

Wilhelm André

VFU-kursansvarig

Wilhelm André

Utbildningsadministration

Erik Blohmé

Kontakt

lararutbildning@sh.se

Programsamordnare

Linda Ekström

VFU-kursansvarig

Mariann Kuusivuori

Utbildningsadministration

Divya Gandhi

Kontakt

lararutbildning@sh.se

Programsamordnare

Linda Kahlin

VFU-kursansvarig

Karin Jonsson

Ämnesinriktningsansvariga

Liz Kella, Engelska
Monica Einarsson, Historia
Henrik Johnsén, Religion
Linda Ekström, Samhällskunskap
Stina Hållsten, Svenska
Linda Kahlin, Svenska som andraspråk

Utbildningsadministration

Hanna Cotrozo Björkman
Caroline Netzell

Kontakt

lararutbildning@sh.se

Programsamordnare

Anna Malmbjer

VFU-kursansvarig

Karin Jonsson

Utbildningsadministration

Hanna Cotrozo Björkman
Caroline Netzell

Kontakt

lararutbildning@sh.se

Profilområden vid lärarutbildningen

Lärarutbildningen särskiljer sig genom att specifikt arbeta med utvalda profilområden. Dessa profilområden utvecklas i respektive råd.

Här listas råden för profilområdena inom lärarutbildningen med respektive kontaktperson.

Bildningskommittén

Henrik Bohlin

Interkulturalitetsrådet

David Östlund

Medie- och informationskunnighetsrådet

Pernilla Josefsson

Rådet för Estetiska uttryck och ELP

Cecilia Ferm Almqvist

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Lärarutbildningens verksamhetsförlagda utbildning samordnas i samverkan med kommuner inom Stockholms län.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom lärarutbildningen samordnas inom Centrum för Professionsutveckling (CPU) i kommuner inom Stockholms län.

Utvecklingsledare VFU och CPU

Sofie Edlund

VFU-handläggare

Erika Karlsson

VFU-administration

Carin Fromell
Bella Neijbert
Elin Hörstedt

Kontakt

vfu@sh.se

Forskning och forskarutbildning

Lärarutbildningen utlyser bidrag för forskning inom ramen för lärarutbildningen och har en forskarutbildning inom Utbildningsvetenskapliga studier.

Kontaktpersoner för lärarutbildningens forskning och forskarutbildning presenteras här.

Forskningsledare

Jenny Magnusson

Akademisk utvecklingsledare för ULF

Maria Zackariasson

Forskningskoordinator mot förskola

Helena Hill

Forskningskoordinator för Utbildningsvetenskapliga studier

Liza Haglund

Forskningshandläggare

Robin Falk

Södertörns högskola har examensrätt på forskarnivå inom området Utbildningsvetenskapliga studier. Området omfattar forskning om bevarandet och förändrandet av kultur, kunskaper och värden i relation till utbildningsinstitutioner.

Ordförande i styrgruppen för Utbildningsvetenskapliga studier

Michael Forsman

Ledamöter i styrgruppen för Utbildningsvetenskapliga studier

Jenny Magnusson, studierektor, Svenska
Johannes Heuman, studierektor, Historia
Claudia Schumann, studierektor, Pedagogik
Carl Cederberg, studierektor, Den praktiska kunskapens teori
Claudia Lindén, studierektor, Litteraturvetenskap
Göran Bolin, studierektor, media- och kommunikationsvetenskap
Azul Romo Flores, doktorandrepresentant
Carolina Ekman, doktorandrepresentant

Samverkan inom Lärarutbildningen

Lärarutbildningen arbetar med samverkan med externa verksamheter såväl kommunalt och regionalt som nationellt och internationellt.

Lärarutbildningens samverkansgrupp

samverkan.lu@sh.se

Handläggare internationalisering

Robin Falk

Kontakt för internationalisering

internationellt.lu@sh.se

Regeringsuppdrag Romani chib

Södertörns högskola har två regeringsuppdrag, det ena (U2022/03420) syftar till att främja undervisning i och på minoritetsspråket romani chib i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och högskolan. Det andra regeringsuppdraget (KU2022/00584) har fokus på att stärka och utveckla revitalisering av romani chib, det vill säga minoritetsspråket i alla dess varieteter.

Det har tillsatts fyra uppdragssamordnare som tillsammans ska bedriva samverkan med organisationer och myndigheter samt kartlägga och utveckla alternativ för att stärka och bevara olika varieteter av romani chib.

Anna-Mia Bergqvist
Domino Kai
Florence Fröhlig
Kati Dimiter-Taikon

Mejladress för kontakt till samtliga: romskt.regeringsuppdrag@sh.se.

Lokal arbetsmiljökommitté

Lärarutbildningens lokala arbetsmiljökommittés uppdrag och kontaktpersoner presenteras nedan.

Arbetsmiljökommittén ska verka för en god arbetsmiljö för anställda inom lärarutbildningen.

Ordförande

Britt-Louise Gothnier, administrativ chef

Ledamöter

Anna Lindqvist, avdelningsföreståndare
Fia Fredricson Flodin, adjunkt
Caroline Grauers, teknisk-administrativ personal
Carin Fromell, teknisk-administrativ personal
Madeleine Morein, teknisk-administrativ personal
Robert Rydén, teknisk-administrativ personal

Dokument

Nedan presenteras Lärarutbildningens dokument.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-04-26 av Erika Karlsson