Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Studentavdelningen

Studentavdelningen har i uppdrag att ge stöd och service till studenter före, under och efter studierna. Vi ge också stöd, råd och service till högskolans institutioner, bibliotek, förvaltning och ledning.

Studentavdelningens uppgift är att vägleda, stödja och informera studenter från första kontakt med högskolan till examen, att handlägga studentärenden samt att tillhandahålla verktyg och specialistkunskap i studierelaterade frågor internt och externt.

Ledning

Nedan presenteras avdelningens ledning.

Avdelningschef

Ida Söderberg Tah

Enhetschefer

Karin Granevi, Internationella enheten
Andrea Didon, Enheten för studentstöd
Ida Söderberg Tah, Enheten för studieadministration och studenträtt
Erica Bergman, Enheten för Infocenter och tentamenssamordning

Enheter

Studentavdelningen består av fyra olika enheter; Enheten för Infocenter och tentamenssamordning, Enheten för studentstöd, Enheten för studieadministration och studenträtt och Internationella enheten som presenteras nedan.

Enheten för Infocenter och tentamenssamordning

Enhetens uppdrag är att ge medarbetare, studenter och besökare administrativt stöd och service på olika sätt. Enheten fungerar som en väg in till högskolan, såväl fysiskt som digitalt.

Internationella enheten

Enheten ansvarar för att samordna och utveckla högskolans internationaliseringsarbete inom utbildningsområdet och har det övergripande uppdraget att erbjuda stöd i internationaliseringsfrågor till högskolans akademiska verksamhet, ledning, medarbetare, studenter och presumtiva studenter.

Enheten för studentstöd

Enheten ansvarar för att vägleda presumtiva samt studenter inom högskolans utbildningar, att ge stöd till studenter med funktionsvariationer, samt Studenthälsan.

Enheten för studieadministration och studenträtt

Enheten ansvarar för att ge stöd, underlag och specialistkunskaper i frågor kring Ladok, antagning, examen, handlägger studentärenden, samt utreder disciplinärenden och rådger i frågor om studenträtt och likabehandling för studenter.

Verksamhetsområden

Nedan presenteras de olika verksamhetsområden som Studentavdelningen ansvarar för.

Antagning

Antagningen på Studentavdelningen ansvarar för antagning till Södertörns högskolas kurser och program. Antagningen sker genom ett nationellt anmälnings- och antagningssystem, NyA.

Antagningen ansvarar för att upprätthålla en rättssäker och effektiv antagning till högskolans kurser och program på grundnivå och avancerad nivå samt handlägger överklaganden, anstånd och remisser gällande antagningsfrågor. Antagningen ger verksamhetsstöd till institutioner, studievägledare och studentservice m.fl. i form av utbildning, nätverkande och
manualer. Antagningen ansvarar för rutinen gällande avgiftshanteringen samt ärenden gällande återbetalning av studieavgift.

Antagningsansvarig

Anette Olsson

Handläggare

Ida Borg
Johan Olsson

Antagningshandläggarna nås via antagning@sh.se

Disciplinärenden

Studenter som gör sig skyldiga till olika typer av förseelser kan stängas
av från studierna i upp till sex månader eller varnas. Reglerna om sådana
disciplinära åtgärder finns i 10 kap. högskoleförordningen (1993:100). Vid
varje universitet och högskola finns en disciplinnämnd som beslutar i
disciplinärenden. Nämndens beslut kan överklagas till förvaltningsdomstol.

Grundad misstanke om till exempel plagiat ska skyndsamt anmälas. Om en student, efter anmälan och efterföljande utredning, anses ha gjort något otillåtet och därför fälls för disciplinöverträdelse är de möjliga konsekvenserna varning eller avstängning. Om utredningen inte kommer framåt eller om det studenten misstänks ha gjort inte är otillåtet kommer ärendet istället att avskrivas.

Examen

Inom examen handläggs examensansökningar på grund-, avancerad- och forskarnivå, s.k. generell examen och yrkesexamen, (Lärarexamen och Socionomexamen). Vissa ansökningar om tillgodoräknanden, främst avseende breddande utlandsstudier, handläggs inom examen.

Inom examen upprättas lokala regler och rutiner för olika examina och för tillgodoräknanden, vilka fastställs genom rektorsbeslut. Examenshandläggarna ansvarar för information om gällande regler och rutiner inom området till studenter, sökande, lärare och administrativ personal.

Examensansvarig

Ann Broberg

Examenshandläggare

Karin Magnusson

Handläggarna nås via examen@sh.se

Funka – stöd till studenter med funktionsnedsättning

Södertörns högskola erbjuder stöd i studierna till studenter med varaktig funktionsnedsättning.

Syftet med verksamheten är att erbjuda studenter med funktionsnedsättningar sådant generellt eller individuellt pedagogiskt stöd att de så långt som möjligt kan bedriva studier på lika villkor som studenter som inte möter funktionshinder.

Handläggare

Anna Lok
Jessica Granskog
Kristin Rosén

Handläggarna nås via funka@sh.se

Infocenter

Infocenter ansvarar för att ge medarbetare, studenter och besökare administrativt stöd och service.

Här hanteras bland annat passerkort, nycklar, post, ärendehanteringssystemet Moa, telefonväxeln, AV-utlåning, enklare IT-support och tentaskanning. I Infocenter finns även studentkåren och samtalsrum för möten med Studie- och karriärvägledare, International Office och kurator.

Enhetschef

Erica Bergman

Informationskoordinatorer

Bodil Hjerne
Caroline Wennerström
Eva Edling
Emma Bergman
Mete Tural
Olof Löwegren
Rana R Sohlberg
Sara Azer
Jenny Li Österman
Vanessa Mate Romul

Digital coach

Mattias Paul

Kontaktuppgifter och öppettider

E-post: info@sh.se

Telefon: 08 - 608 40 00

Öppettider måndag - fredag: 8:00-16:30

För avvikande öppettider, besök vår sida på sh.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Internationella enheten

Internationella enheten erbjuder stöd i internationaliseringsfrågor till Södertörns högskolas akademiska verksamhet, ledning, medarbetare, studenter och presumtiva studenter.

Inom ramen för enhetens uppdrag ryms bland annat strategiskt arbete, stöd till högskolans internationaliseringsråd och rektorsråd, utbyten för studenter och medarbetare, processhantering för avtal som rör mobilitet, kontakt med partneruniversitet, stipendiehandläggning inom internationella program, bostadssamordning, samordningsansvar för studieavgiftsfrågor, strategisk kommunikation och marknadsföring av högskolans utbildningar gentemot internationella studenter, årlig uppföljning av tredjelandsstudenter samt samordning av administrativt stöd till utbytesstudenter och inresande freemovers.

Enhetschef

Karin Granevi

Internationell handläggare

Ann-Catrin Nordin
Felicia Fernelius
Hidehisa Matsumoto
Lin Engdahl
Zakia Khan

Internationell marknadsförare

Aydin Mammadov

Bostadshandläggare

Aibek Hakimov

Internationella enheten nås via exchange@sh.se (för utbytesstudier) och international@sh.se (för internationalisering).

Ladok

Ladok är ett nationellt studiedokumentationssystem som ger stöd till olika delar av den studieadministrativa processen.

I Ladok lagras uppgifter om antagna som importeras från antagningssystemet NyA. Under studietiden matar användare centralt eller lokalt på högskolan fortlöpande in uppgifter om studenternas registreringar, studieresultat, examina med mera. Alla uppgifter i Ladok är offentliga (Offentlighetsprincipen Länk till annan webbplats.). Uppgifterna i Ladok används för rapportering till bland annat CSN, Statistiska centralbyrån (SCB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) och Utbildnings- och kulturdepartementet.

Likabehandling

Högskolan ska enligt diskrimineringslagen bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för att öka likabehandling och förhindra diskriminering.

Handläggare på Studentavdelningen sammanställer den årliga likabehandlingsplanen och informerar personal samt studenter om diskrimineringslagen och likabehandlingsarbetet. För både personal och studenter har avdelningen också en rådgivande funktion.

PlanInMatning (PIM)

Allla uppgifter om kurs- och utbildningsplaner samt utbildningstillfällen på Södertörns högskola hanteras i PIM. Det är ett inmatningsgränssnitt med som arbetar mot två databaser, Ladok och lokal databas.

I PIM hanteras kurs- och utbildningsplaner för högskolans utbud. Inmatning i utbildningsdatabasen görs via ett inmatningsgränssnitt av respektive ämne enligt en särskild tidsplan beslutad av rektor.

PIM-ansvarig

Susanne Wadlund

Handläggare

Amanda Magnusson Arntsen

Handläggarna nås via pim@sh.se

Studentförsäkringar

Personskadeförsäkringen för studenter motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd. Den gäller i Sverige och omfattar olycksfall under skoltid och under färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas.

Kontaktuppgifter personskadeförsäkringen:

studentforsakring@sh.se
(nationella studenter, studenter på svenskt lärosäte)

exchange@sh.se
(internationella studenter, in- och utresande studenter)

Studenthälsovård

Södertörns högskola erbjuder studenthälsovård i samarbete med Karolinska institutet (KI). Studentavdelningen ansvarar för kontakt med KI.

Studenthälsan arbetar för att främja studenternas fysiska och psykosociala hälsa under hela studietiden och fungerar som ett komplement till övrig hälso- och sjukvård. Studenthälsan ska också fungera som konsultativt stöd till anställda inom SH och studentkåren SöderS i enskilda ärenden.

Kurator

Ann-Louise Ebérus

Kurator nås telefonnummer 08-608 43 84 eller via kurator@sh.se

Studenträtt

Arbetet innebär att informera personal och studenter, ge juridisk rådgivning till i första hand personal samt handlägga ärenden inom området.

Grunden för arbetet är att se till att studenterna vid högskolan behandlas på ett rättssäkert och rättvist sätt. För att uppnå detta har Södertörns högskola ett lokalt regelverk gällande studenters rättigheter och skyldigheter som beslutas av rektor. En viktig del i arbetet för studenternas rättssäkerhet är att högskolan har ett väl fungerande studentinflytande i enlighet med de lagar och förordningar som finns på området.

Studie- och karriärvägledning

Studie- och karriärvägledningen på Södertörns högskola är en stödfunktion till presumtiva och befintliga studenter som har frågor om studier och karriär.

Studie- och karriärvägledningen erbjuder stöd via individuella samtal, drop-in och via mejl. Studie- och karriärvägledningen medverkar även i student- och karriärmässor samt öppet hus och andra aktiviteter som är relevanta för studentrekrytering, studier eller karriär.

För information om studie- och karriärvägledningen till studenter se: www.sh.se/studievagledning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tentamenssamordning

Den centrala tentamenssamordningen erbjuder en professionell och kostnadseffektiv tentamenshantering som arbetar för studenternas rättssäkerhet och likabehandling vid salsskrivningar.

Huvuduppgiften för tentamenssamordningen är att utifrån kursplaner och utbildningsadministratörernas önskemål och på uppdrag av institutionerna planera kommande salsskrivningar. Samordningen innebär att boka lokaler, anlita, utbilda och arbetsleda skrivvärdar samt utveckla och förbättra rutiner.

Dokument

Nedan visas Studentavdelningens dokument.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-04-17 av Amanda Magnusson Arntsen