Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Handlingsplan utifrån granskning

Inom högskolan pågår ett arbete för att få nya, eller uppdaterade, rutiner på plats inom högskolan för att förbättra högskolans verksamhet.

Bakgrund

I samband med #MeToo-rörelsen och anklagelserna mot den så kallade kulturprofilen under senhösten 2017, vände sig många medier till högskolan med frågor rörande högskolans medverkan och samverkan med kulturklubben Forum. För att svara på mediernas förfrågningar gick högskolan då ut med ett pressmeddelande. Högskolans hantering av situationerna som följde, ledde ett halvår senare fram till att två oberoende externa utredningar initierades. Den ena genomfördes av advokat Biörn Riese som granskade hur högskolan hade agerat efter dessa händelser. Den andra genomfördes av Avonova och handlade om att granska arbetsmiljön.

Rekommendationer från advokat Biörn Riese

 1. Implementera regler om hantering av bisysslor enligt HL;
 2. Överväga en inventering av större engagemang inom den tredje uppgiften;
 3. Implementera och följa upp tillämpningen av nyligen beslutade ”Kompletterande riktlinjer och rutiner för diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling under VFU/praktik”;
 4. Ytterligare påminna om tillämpningen av gällande regler om OSL och allmänna handlingar;
 5. Se över och förbättra de interna kommunikationskanalerna samt, vid händelser där ett större kommunikationsbehov uppstår, säkerställa att personer som har naturliga kontakter med studenter och medarbetare också har erforderlig information vid var tidpunkt och även kan förmedla vad det finns frågor om inom organisationen;
 6. Så långt möjligt, samråda med berörda intressenter innan en kommunikation sker och när en kommunikation blivit otydlig eller missvisande, snarast förtydliga denna;
 7. Än mer framhålla och sprida kunskap om högskolans olika rutiner samt de olika kanaler och möjligheter till stöd som finns inom högskolan;
 8. Så långt möjligt, underlätta och snabbare handlägga en önskan om byte av handledare; samt
 9. I de rutinbeskrivningar som rör kränkningar, trakasserier och diskriminering liksom andra utredningar införa en rekommendation att på begäran av utredare eller utredda lyfta utredningen utanför närkretsen till en central funktion eller extern part.

Rekommendationer från Avonova

 1. Utredningar om kränkande särbehandling ska göras med ökat stöd från HR-avdelningen.
 2. Rutiner för upprättande av personalärenden och dokumentation som rör kränkande beteenden ska förbättras.
 3. Rutinerna för intern och extern kommunikation ska ses över.

På den här sidan är olika dokument och nyheter som rör detta samlat. Frågor om förbättringsarbetet kan ställas till förvaltningschef Hans E Andersson.

Dokument upprättade på högskolan kopplade till granskningarna

Nedan finns de dokument som högskolan har tagit fram i förbättringsarbetet som kom till utifrån granskningarna. Under hösten 2021 förväntas Fakultetsnämnden fatta nya beslut angående byte av handledare.

I januari 2019 tog högskolan beslut om en handlingsplan för att omhänderta de rekommendationer som advokat Biörn Riese lämnat i rapporten ”Hanteringen inom Södertörns högskola av händelser kopplade till Forum”.

Nyheter och information om ovanstående

Nya riktlinjer för bisysslor

Rektor har beslutat om riktlinjer för bisysslor. En bakgrund till att nya riktlinjer har tagits fram är det utredningsuppdrag som högskolan gav advokat Biörn Riese under 2018 och som bl.a. resulterade i ett antal rekommendationer. En sådan rekommendation gällde högskolans hantering av bisysslor.

Utdrag ur de nya riktlinjerna:

8.1 Högskolans ansvar och skyldigheter att informera och dokumentera
Arbetsgivaren ska på lämpligt sätt informera medarbetare om vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten. Detta innebär att högskolans chefer, med stöd av HR-avdelningen, ansvarar för att ge medarbetarna närmare information eller råd angående regler kring bisysslor och reglernas tillämpning.

8.2 Medarbetarens ansvar och skyldigheter: anmäla bisysslor och sätta sig in i reglerna
Medarbetaren har ett eget ansvar att göra en bedömning om en bisyssla är tillåten eller inte. För att kunna göra detta är alla medarbetare skyldiga att sätta sig in i de regler som gäller för bisysslor.
Medarbetare har skyldighet att redovisa alla bisysslor om arbetsgivaren begär det. Det är viktigt att arbetsgivaren beaktar medarbetarnas integritet och därför inte begär information om det inte finns skäl till det.
En medarbetare som begär det har rätt att få besked om en bisyssla är tillåten eller inte.

Lärare har en särskild skyldighet att på eget initiativ underrätta Södertörns högskola när det gäller alla bisysslor som har anknytning till anställningens ämnesområde, inklusive FoU-bisysslor.

Medarbetare som omfattas av chefsavtalet har skyldighet att på eget initiativ underrätta Södertörns högskola om alla bisysslor.

Observera att högskolan i fortsättningen inte som tidigare kommer att begära in uppgifter om bisysslor från samtliga medarbetare. Varje medarbetare ska på eget initiativ anmäla bisysslor utifrån den reglering som framgår av dokumentet.

Presentationen av högskolans förbättringsarbete vid personalmötet den 14 februari 2020.

Arbetsgrupper för förbättringsåtgärder

Fyra arbetsgrupper har under våren och sommaren jobbat med högskolans förbättringsåtgärder.

Arbetsgruppernas uppgifter

Advokatens rekommendationer fördelades inom fyra arbetsgrupper.

Grupp 1

Den första gruppen har jobbat med advokat Biörn Rieses rekommendationer till förbättringar avseende bisysslor och engagemang inom den tredje uppgiften. Samverkan är en viktig del i högskolans uppdrag och arbetsgruppen finner det varken lämpligt eller möjligt att reglera samverkan. Däremot bör samverkan regelbundet vara föremål för diskussioner i ämnesgrupperingar och forskningsmiljöer och lyftas fram i verksamhetsplanerna. Vad gäller bisysslorna är högskolans policy från 2007, och gruppen har arbetat med att ta fram uppdaterade riktlinjer som ska beredas och beslutas under hösten.

I arbetsgruppen ingår Håkan Blomqvist, Samtidshistoriska institutet, Magdalena Löndahl, HR-avdelningen, Tomas Rothstein, HR-avdelningen och Fredrik Winberg, Medieteknik. Prorektor Kerstin Cassel är sammankallande.

Grupp 2

För advokatens rekommendationer avseende de rutinbeskrivningar som rör kränkningar, trakasserier och diskriminering liksom andra utredningar, så arbetar HR-avdelningen på Arbetsmiljökommitténs uppdrag med frågan. Det arbetet omsluter även de rekommendationer som Avonova lämnat i sin utredning om arbetsmiljön. Arbetsmiljökommittén har med dessa punkter i Högskoleövergripande handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete 2019-2020.

Grupp 3

Den tredje arbetsgruppen tog omhand om rekommendationerna avseende intern och extern kommunikation. Gruppen har lämnat in underlag till styrgruppen för handlingsplanen. Ytterligare en uppgift var att ytterligare påminna om tillämpningen av gällande regler om Offentlighets- och Sekretesslagstiftningen (OSL) och allmänna handlingar. För det finns en kommunikationsplan framtagen som kommer att verkställas under hösten.

Arbetsgruppen leddes av vicerektor för forskning, Ulla Manns. I gruppen ingick Jesper Alvarsson, lektor i psykologi, Stina Bengtsson, professor MKV, Jenny Tirén Berg, pressansvarig, Izabelle Johannisson, SöderS, Angela Refuerzo Larsson, SöderS, Carina Lönnebring, biträdande kommunikationschef, samt Kenneth Wall, kommunikationschef. Kenneth Wall har också tillsammans med Catarina Ludwig, avdelningschef för avdelningen verksamhetsutveckling och myndighetsstöd, arbetat med uppgiften som rör reglerna kring offentlighets- och sekretesslagstiftningen.

Grupp 4

För rekommendationer beträffande handläggning vid byte av handledare, den fjärde arbetsgruppens uppgifter, kommer föreskrifterna för forskarutbildning att ändras. Det kräver dock en ändring i delegationsordningen, och när den är gjord kommer även föreskrifterna att ändras, liksom anvisningar i Doktorandhandboken.

Prorektor Kerstin Cassel var sammankallande och i arbetsgruppen ingick Marta Edling, Kritisk kulturteori, Johan Eriksson, Politik, ekonomi och samhällets organisering, Kristin Halverson, doktorandrepresentant, Per Ledin, Utbildningsvetenskapliga studier, Elisabet Möller, Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd, Sara Sjöling, Miljövetenskapliga studier, och Martin Wottle, Historiska studier.

Fortsatt arbete

Under hösten kommer arbetet med att införliva förbättringsåtgärderna att pågå. Ambitionen är att högskolan kommer att ha bättre rutiner och riktlinjer för arbetet i början av år 2020.

– Det har lagts ner mycket möda på detta, säger Hans E Andersson, ordförande för handlingsplanens styrgrupp och förvaltningschef. Det har inte handlat om några ”quick fixes”, utan det var, och är, komplexa frågor. Advokat Biörn Rieses rekommendationer gav oss ett bra underlag för det här förbättringsarbetet, liksom Avonova.

Hans säger vidare att nya eller förändrade rutiner och riktlinjer inte är allt, utan att det krävs ibland ett annat arbetssätt och en viss eftertanke i vardagen för att rutinerna och riktlinjerna ska efterlevas.

– Vi kommer att följa upp det här arbetet framöver på flera sätt under de kommande åren, säger Hans. En ännu bättre arbetsplats och verksamhet når vi tillsammans.

Rektors mejlutskick till högskolans alla chefer den 18 september 2019.

Under hösten genomför högskolan en samlad informationsinsats för att försäkra sig om att alla anställda har kännedom om offentlighets- och sekretesslagen (OSL), hur tillämpningen påverkar vårt arbete och vad som utgör allmänna handlingar. Du som chef har en viktig roll i detta arbete. Jag ber dig därför att läsa igenom texten nedan och återkoppla till din närmaste chef när information om OSL har förmedlats till dina anställda.

Bakgrund

Högskolans styrelse gav den 6 juli förra året advokat Biörn Riese i uppdrag att utföra en oberoende extern granskning med anledning av hanteringen inom högskolan av händelser kopplade till kulturklubben Forum. Syftet med granskningen var bland annat att identifiera åtgärder för att förbättra och förhindra att liknande händelser upprepas i framtiden.

Granskningen resulterade i rapporten Hanteringen inom Södertörns högskola av händelser kopplade till Forum vilken innehåller ett antal rekommendationer.

En av rekommendationerna i rapporten (punkt d, sidan 42) gör gällande att högskolan bör påminna medarbetare om tillämpningen av gällande regler om OSL och allmänna handlingar.

Informera anställda om offentlighets- och sekretesslagen (OSL) samt allmänna handlingar

Högskolans medarbetare ska känna till att de som anställda på en myndighet omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och att detta påverkar vårt arbetssätt. De ska känna till offentlighetsprincipen. Information om vad som utgör allmänna handlingar och hur begäran av utlämnande av en handling ska hanteras finns på medarbetarwebben.

Information om offentlighets- och sekretesslagen (OSL)

Ursäkt framförd till drabbade medarbetare för högskolans bristande hantering - företagshälsovårdens arbetsmiljöutredning uppmärksammas i media.

Måndag den 13 maj hölls ett öppet möte för alla medarbetare där rektor, prorektor och HR-chef redogjorde för företagshälsovårdens arbetsmiljöutredning. Vid mötet riktades en ursäkt till alla drabbade medarbetare för den bristande hanteringen.

Tidigare samma dag publicerades SVT Nyheter en artikel om utredningen. Den följdes sedan upp med ett inslag i Rapport samma kväll och under onsdagskvällen med ytterligare artiklar.

Två granskningar

Under förra sommaren initierade högskolan två externa granskningar. Dels en granskning av händelseförloppet ur ett juridiskt perspektiv av advokat Biörn Riese. Den är öppen för alla att ta del av. Dels initierades en arbetsmiljögranskning av företagshälsovården där uppdraget innefattade att utreda om det förekommit kränkande särbehandling. I medierapporteringen tenderar dessa utredningar att blandas ihop.

– En utredning om kränkande särbehandling handlar om att försöka bedöma om det objektivt sett kan styrkas att en medarbetare utsatts för kränkande beteende, förklarar Anna Jutterdal, HR-chef. Om kränkande särbehandling har förekommit, ska arbetsgivaren vidta åtgärder som syftar till att minimera risken för att kränkande beteende i framtiden.

Arbetsmiljögranskningen sekretessbelades utifrån bedömningen att det kan antas att enskilda personer kan lida men om uppgifterna röjs.

– Det är standardförfarande vid arbetsmiljöutredningar, säger Anna. Det är också standard att en sådan här utrednings bedömningar kommuniceras med berörda, vilket både företagshälsovården och högskolan har gjort.

Sekretessbedömningen kan överklagas till kammarrätten.

– Högskolans syfte med sekretessen har varit att skydda medarbetare, inte minst för att vi får kritik för att enskilda medarbetare tidigare har skuldbelagts, säger Kerstin Cassel, prorektor. Om det sker en överklagan så kommer vår bedömning att prövas.

Läs även Högskolan ber om ursäkt för att ha brustit i hantering av händelser kopplade till kulturklubben Forum.

Högskolan ber om ursäkt för att ha brustit i hantering av händelser kopplade till kulturklubben Forum

Under ett öppet möte för alla medarbetare på eftermiddagen den 13 maj redogjorde rektor, prorektor och HR-chef för företagshälsovårdens arbetsmiljögranskning.

Tidigare har högskolan fått advokat Biörn Rieses utredning av högskolans hantering av händelser kopplade till kulturklubben Forum. Nu har även företagshälsovården lämnat sin granskning.

Företagshälsovården påtalar att högskolans hantering har lett till att en medarbetare kränkts och ställts utanför arbetsplatsens gemenskap. En medarbetare har fått lida personligen då skuld lades på denne för att högskolan gett felaktig information. Företagshälsovården anser också att hanteringen lett till att andra medarbetare och chefer har drabbats.

– Det är helt klart att högskolan har brustit i hanteringen av dessa händelser, säger rektor Gustav Amberg. Jag ber uppriktigt om ursäkt för hur detta har drabbat enskilda personer och för den oro som det har skapat inom högskolan. Vi kommer göra allt för att återskapa en bra arbetsmiljö på Södertörns högskola.

Bakgrund till händelserna

I samband med #MeToo-rörelsen och anklagelserna mot den så kallade kulturprofilen under senhösten 2017, vände sig många medier till högskolan med frågor rörande högskolans medverkan och samverkan med kulturklubben Forum. För att svara på mediernas förfrågningar gick högskolan då ut med ett pressmeddelande. Högskolans hantering av situationerna som följde, ledde ett halvår senare fram till att två oberoende externa utredningar initierades.

Förbättringar krävs

Företagshälsovården föreslår att högskolan genomför följande åtgärder:

 • Utredningar om kränkande särbehandling ska göras med ökat stöd från HR-avdelningen.
 • Rutiner för upprättande av personalärenden och dokumentation som rör kränkande beteenden ska förbättras.
 • Rutinerna för intern och extern kommunikation ska ses över.

Åtgärdsarbetet har inletts

I januari fattade rektor beslut om en handlingsplan för att ta hand om de rekommendationer till förbättringar som advokat Biörn Riese lämnade i sin rapport. Arbetet med rekommendationerna bedrivs i fyra grupper, vilka i dagsläget har kommit olika långt i arbetet.

Företagshälsovårdens utredning lämnades över till högskolan i slutet av februari. Den belades då med sekretess då det kan antas att enskilda personer kan lida men om uppgifterna röjs. Prorektor Kerstin Cassel och HR-chef Anna Jutterdal fick i uppgift att omhänderta företagshälsovårdens rapport och de åtgärder som lades fram där. Under våren har individuella samtal förts med de som har varit direkt berörda och inblandade i de händelser som har utretts. Syftet med samtalen har varit att återkoppla företagshälsovårdens bedömningar i de delar som rör respektive medarbetare.

Högskolan värnar om en god arbetsmiljö för alla medarbetare

Högskolan strävar efter en god arbetsmiljö där kränkande särbehandling inte förekommer. Men vad är kränkande särbehandling?

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2015:4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). så definieras kränkande särbehandling som ”Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.”. Även om den eller de som utsätter en annan medarbetare för kränkande särbehandling inte har haft avsikten att kränka, så kan det bedömas som kränkande särbehandling. Kränkande särbehandling är dock inte detsamma som en konflikt, som till exempel när två eller flera individer aktivt är engagerade i en hätsk diskussion, eller ilsket argumenterar mot varandra vid ett möte.

En utredning om kränkande särbehandling syftar inte till att utreda skuldfrågan, utan om att försöka bedöma om det objektivt sätt kan styrkas att en medarbetare utsatts för kränkande beteende. Om kränkande särbehandling har förekommit, ska arbetsgivaren vidta åtgärder som syftar till att minimera risken för att kränkande beteende i framtiden.

Företagshälsovården anser att högskolan behöver förbättra sina rutiner för hantering av misstanke om kränkande särbehandling. Om en situation av kränkande särbehandling skulle uppstå, ska medarbetare kunna känna trygghet med att det blir en bra hantering. Även advokat Rieses utredning lyfter fram detta och båda menar att det finns ett behov av att låta HR-avdelningen få en större roll vid anmälningar om kränkande särbehandling.

– Vi har alla rätt till en bra arbetsmiljö, säger Anna Jutterdal, HR-chef. Och vi har ett gemensamt ansvar för att bidra till en god arbetsmiljön. Uppstår det brister i vår arbetsmiljö så vill jag verkligen att det påtalas, så att vi får möjlighet att hantera och förbättra situationen.

Öppet möte om företagshälsovårdens genomlysning av arbetsmiljön

Den 13 maj är alla medarbetare välkomna till ett öppet möte om företagshälsovårdens arbetsmiljögenomlysning av hanteringen av olika händelser kopplade till kulturklubben Forum.

Parallellt med advokat Biörn Rieses granskning av hanteringen av händelser kopplade till kulturklubben Forum fick företagshälsovården i uppdrag att se över högskolans interna hantering ur ett arbetsmiljöperspektiv. Med anledning av att företagshälsovårdens genomlysning är avslutad och överlämnad till högskolan, välkomnas högskolans medarbetare till öppet möte.

Vid mötet presenteras företagshälsovårdens åtgärdsförslag av rektor Gustav Amberg, prorektor Kerstin Cassel och HR-chef Anna Jutterdal. Du som vill veta mer om rapporten och hur högskolan nu går vidare är välkommen att delta vid mötet.

Dag, tid och plats

Dag: Måndag den 13 maj
Tid: Klockan 15.00 – 15.45 (ca)
Plats: MB 416

Har du frågor om det öppna mötet, kontakta HR-chef Anna Jutterdal.

Är du intresserad av att delta i högskolans förbättringsarbete?

Nu söks fyra personer från institutionerna som vill arbeta för att utveckla hur högskolan hanterar bisysslor respektive kommunikation.

Högskolans styrelse engagerade i somras advokat Biörn Riese för att göra en oberoende extern granskning av högskolans hantering av händelser kopplade till kulturklubben Forum. Granskningen ledde fram till en rapport med nio rekommendationer för högskolan. Rapporten och de nio rekommendationerna omhändertogs sedan i en handlingsplan och fyra arbetsgrupper bildades för att omhänderta det förbättringsarbete som nu ska starta.

De arbetsgrupper som nu behöver vardera två representanter från institutionerna är:

Arbetsgrupp 1 som omhändertar rekommendationerna om bisysslor samt engagemang inom den tredje uppgiften.
Arbetsgrupp 3 som omhändertar rekommendationerna om intern och extern kommunikation.
Omfattningen av arbetet är svårt att bedöma, men inledningsvis handlar det troligen om en handfull tvåtimmarsmöten. Du som är intresserad av att delta i någon av dessa grupper anmäler det senast den 13 februari via mejl till Nina Hillerström. Utifrån inkomna intresseanmälningar gör styrgruppen för arbetet med handlingsplanen ett urval utifrån bland annat spridning av uppdragen mellan institutioner och mellan män och kvinnor. Frågor om arbetet kan ställas till styrgruppens ordförande Hans E Andersson.

Handlingsplan för förbättringsåtgärder beslutad

Nu har de rekommendationer som advokat Biörn Riese lämnat i rapporten ”Hanteringen inom Södertörns högskola av händelser kopplade till Forum” omhändertagits i en handlingsplan och fyra arbetsgrupper har bildats för det fortsatta arbetet.

Advokat Biörn Riese presenterade sin rapport för högskolestyrelsen den 30 november och därefter lämnades rapporten över till rektor. Han tillsatte då en styrgrupp bestående av prorektor, vicerektor för forskning, vicerektor för utbildning, fakultetsnämndens ordförande, förvaltningschefen (ordförande) och rektor själv, med uppdrag att omhänderta rapportens rekommendationer och koordinera det fortsatta arbetet med förbättringsåtgärderna.

En handlingsplan har nu tagits fram och fastställts. De nio rekommendationer som advokaten lämnades omhändertas av fyra arbetsgrupper:

 1. Rekommendationer om bisysslor samt engagemang inom den tredje uppgiften
 2. Rekommendationer om de rutinbeskrivningar som rör kränkningar, trakasserier och diskriminering liksom andra utredningar
 3. Rekommendationer om intern och extern kommunikation
 4. Rekommendation beträffande handläggning vid byte av handledare

I varje grupp ingår en representant från styrgruppen och därtill representanter från såväl förvaltning som akademi. Prorektor Kerstin Cassel är sammankallande för grupp 1 och 4, förvaltningschef Hans E Andersson för grupp 2 och vicerektor för forskning Ulla Manns är sammankallande för grupp 3.

Arbetsgrupperna kommer att börja jobba med sina respektive områden snarast. Högskolans styrelse kommer att löpande hållas informerad om det arbete som nu genomförs.

För frågor och funderingar i samband med det arbete som nu inleds, kontakta ordförande för styrgruppen, förvaltningschef Hans E Andersson.

Advokat Biörn Rieses granskning publicerad

Fredag den 30 november överlämnade advokat Biörn Riese rapporten avseende det utredningsuppdrag han har fått från Södertörns högskolas styrelse gällande granskning av högskolans interna hantering av händelserna kopplade till kulturföreningen Forum till högskolans styrelse.

Efter att rapporten sekretessprövats av jurist, finns nu rapporten att ta del av här.

Advokat Biörn Rieses granskning klar

Fredag den 30 november överlämnade advokat Biörn Riese rapporten avseende det utredningsuppdrag han har fått från Södertörns högskolas styrelse gällande granskning av högskolans interna hantering av händelserna kopplade till kulturföreningen Forum till högskolans styrelse.

Högskolans styrelse hade ett styrelsemöte klockan 14-17 på fredag den 30 november, då Biörn Riese presenterade granskningen.

– Vi i styrelsen vill tacka Biörn Riese för hans gedigna arbete med uppdraget och för hans rekommendationer. Vi konstaterar att vi har fått en grundlig genomlysning av högskolans hantering av denna fråga. Avsikten med uppdraget var att få en oberoende granskning för att identifiera eventuella områden vars hantering borde förbättras. Nu har styrelsen lämnat över granskningen till rektor Gustav Amberg med uppdrag att utifrån framkomna rekommendationer och med målet att undvika liknande händelser i framtiden återkomma till styrelsen med förslag till åtgärder, säger Minoo Akhtarzand, styrelsens ordförande.

– Jag ser en styrka i att ha fått ta del av en noggrann kartläggning av händelsernas hantering på högskolan. Jag konstaterar att hanteringen av frågan i vissa delar har orsakat lidande hos berörda personer i organisationen, vilket jag beklagar djupt. I egenskap av rektor och den högste operative ansvarige chefen ser jag det som min viktigaste uppgift att det som har skett inte ska kunna upprepas. Jag kommer att jobba hårt för att förbättra högskolans rutiner utifrån granskningens samlade rekommendationer, avslutar rektor Gustav Amberg.

Här nedan följer Biörn Rieses sammanfattning samt hans samlade rekommendationer. Delar av rapporten som berör personuppgifter är för närvarande föremål för sekretessprövning av jurist.

Sammanfattning

Utredningen har sammanfattningsvis utmynnat i följande

 • Södertörns högskolas relation med Forum har på samma sätt som det berörda ämnets andra motsvarande relationer varit informell utan avtalsreglering och byggt på enskilda personers engagemang i verksamheten. Några ekonomiska transaktioner har inte förekommit mellan högskolan och Forum.
 • Över åren har ett tiotal medarbetare från högskolan i varierande omfattning varit engagerade vid Forum. Det finns något olika uppfattningar om engagemanget vid Forum utövats på fritiden. Ett mer omfattande engagemang som utövas på fritid ska hanteras som bisyssla från högskolan och medarbetaren. Reglerna om bisysslor har inte tillämpats.
 • Det har inte framkommit att studenter från högskolan särskilt skulle ha involverats i eller inbjudits till verksamheten i Forum genom högskolans medverkan, men det kan inte uteslutas att studenter hittat till Forum på egen hand.
 • Det har för några år sedan funnits en praktikant vid Forum till följd av att information om möjlighet till praktikplats funnits på högskolans kurswebb. Det har inte framkommit något anmärkningsvärt beträffande den praktiktjänstgöringen.
 • Högskolan har hanterat förfrågan om att utfå allmänna handlingar i ärendet korrekt, även om det inledningsvis rått en viss oklarhet kring regelsystemet.
 • Högskolans kommunikation om engagemanget i Forum har inte fungerat beroende på att informationen varit missvisande, att den inte korrigerades när detta stod klart och att den inte heller nådde alla de som borde ha informerats internt.
 • Utredningen har inte funnit att det förekommit något brott mot jävsregler.
 • Högskolan har erforderliga rutiner för utredningar av kränkningar, trakasserier och diskriminering på plats, men hanteringen inom högskolan av resultatet av den interna utredning som gjordes har inte i alla delar följt dessa. Den utredningen borde även tidigare än vad som skedde ha lyfts till någon utanför det ämne det rörde. Frågan om huruvida kränkningar har förekommit omfattas inte av utredningen utan har utretts separat.
 • Kunskapen om högskolans olika rutiner samt de olika kanaler och möjligheter till stöd som finns inom högskolan behöver kommuniceras än tydligare.

Samlade rekommendationer

I detta avsnitt lämnas utifrån vad som kommit fram i utredningen rekommendationer om förbättringsåtgärder.

Utifrån vad som framkommit under utredningen rekommenderas att högskolan härutöver ska

 1. a) implementera regler om hantering av bisysslor enligt HL;
 2. b) överväga en inventering av större engagemang inom den tredje uppgiften;
 3. c) implementera och följa upp tillämpningen av nyligen beslutade ”Kompletterande riktlinjer och rutiner för diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling under VFU/praktik”;
 4. d) ytterligare påminna om tillämpningen av gällande regler om OSL och allmänna handlingar;
 5. e) se över och förbättra de interna kommunikationskanalerna samt, vid händelser där ett större kommunikationsbehov uppstår, säkerställa att personer som har naturliga kontakter med studenter och medarbetare också har erforderlig information vid var tidpunkt och även kan förmedla vad det finns frågor om inom organisationen;
 6. f) så långt möjligt, samråda med berörda intressenter innan en kommunikation sker och när en kommunikation blivit otydlig eller missvisande, snarast förtydliga denna;
 7. g) än mer framhålla och sprida kunskap om högskolans olika rutiner samt de olika kanaler och möjligheter till stöd som finns inom högskolan;
 8. h) så långt möjligt, underlätta och snabbare handlägga en önskan om byte av handledare; samt
 9. i) i de rutinbeskrivningar som rör kränkningar, trakasserier och diskriminering liksom andra utredningar införa en rekommendation att på begäran av utredare eller utredda lyfta utredningen utanför närkretsen till en central funktion eller extern part.

Information med anledning av advokat Biörn Rieses granskning

Högskolans styrelse har extrainsatt möte nu på fredag den 30 november.

På fredag den 30 november, kl 14-17, har högskolans styrelse ett extrainsatt möte med anledning av advokat Biörn Rieses granskning av högskolans hantering av händelser kopplade till kulturklubben Forum. Han kommer då att presentera för styrelsen vad han har kommit fram till under granskningens gång.

Högskolan eftersträvar transparens och öppenhet vad gäller advokat Biörn Rieses granskning som styrelsen har initierat och planerar för publicering av resultatet. Styrelsen beslutar om, när och hur granskningen ska publiceras.

Högskolan, kulturklubben Forum och åtgärder

Den 21 september publicerade SvD en artikel som beskriver kopplingar mellan den så kallade kulturprofilen och högskolan. Med anledning av detta görs här en kort sammanfattning av vad högskolan tidigare kommunicerat och vilka åtgärder som vidtagits.

Upptakten är förra höstens Metoo-rörelse då kulturklubben Forums föreståndare polisanmäldes för sexuella trakasserier. Flera medier kontaktade då högskolans medarbetare eftersom högskolan har haft medarbetare som medverkat vid kulturklubben. I samband med detta så gjorde högskolan också en genomlysning av om och i så fall hur många studenter som hade haft en praktikplats på Forum, samt om någon medarbetare varit utsatt för kränkning. Detta kommunicerades via ett pressmeddelande.

Innehållet i pressmeddelandet visade sig senare till delar vara felaktigt eftersom en doktorand vid högskolan anmält Forums föreståndare för våldtäkt.

Här ges en kort sammanfattning av högskolans kommunikation med anledning av dessa händelser och vilka åtgärder som vidtagits.

Två utredningar pågår

Den sjätte juli i år meddelade högskolan att advokat Biörn Riese fått i uppdrag att göra en oberoende granskning av händelseförloppet kring högskolans hantering av de händelser som är kopplade till kulturklubben Forum. Syftet med granskningen är att identifiera åtgärder för att förbättra samt att förhindra att liknande tillvägagångssätt upprepas i framtiden. Denna utredning pågår.

Parallellt pågår också en utredning på uppdrag av rektor. En organisationskonsult från högskolans företagshälsovård är anlitad för att se över rutiner kring denna typ av personalärenden och specifikt utifrån händelsen beskriven ovan gällande doktoranden. Detta sker i huvudsak för att om möjligt förbättra högskolans interna arbete.

Högskolans nyhetskommunikation med anledning av ovanstående

Medarbetarwebben

10 juli 2018: Högskolan tillsätter oberoende extern utredning

26 juni 2018: Rektor Gustav Amberg,

13 dec 2017: Pressmeddelande går ut idag med information om Södertörns högskolas medarbetares samverkan med Forum

Pressmeddelanden

6 juli 2018: Södertörns högskola tillsätter oberoende extern granskning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13 dec 2017: Angående praktikplatser och Södertörns högskolas medarbetares medverkan på Forum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Inkl fotnot från 14 juni som uppdaterades 6 juli.

Studiewebben (sh.se/utbildning)

23 september 2018: En god lärandemiljö


Högskolan tillsätter oberoende extern granskning

Högskolan engagerar advokat Biörn Riese för att göra en oberoende extern granskning av högskolans hantering av händelser kopplade till kulturklubben Forum.

Högskolan gick den 6 juli ut med ett pressmeddelande som bland annat berättar att högskolan engagerar advokat Biörn Riese för att göra en oberoende extern granskning av högskolans hantering av händelser kopplade till kulturklubben Forum. Granskningen sker på styrelsens uppdrag. Syftet med granskningen är att identifiera åtgärder för att förbättra samt att förhindra att liknande händelser upprepas i framtiden. Granskningen beräknas vara klar under september månad och högskolan kommer att öppet redovisa dess slutsatser.

Biörn Riese har nu inlett sitt arbete och kommer i ett första skede att intervjua ett 20-tal medarbetare för att skapa en bild av det som varit, men alla som anser sig ha något att bidra med till granskning är välkomna att kontakta Biörn. Kontaktuppgifter finns här: https://www.jurie.se/riese Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nyheten publicerad 10 juli 2018.

Rektor Gustav Amberg,

Södertörns högskola och medarbetare nämns i olika media i samband med den så kallade Kulturprofilen och etablissemanget Forum.

Varför nämns högskolan i dessa sammanhang?
– Bakgrunden är att medarbetare på högskolan har haft engagemang eller på annat sätt deltagit i arrangemang vid Forum, säger Gustav Amberg, rektor. Det har vi känt till och inte haft några synpunkter på.

På vilket sätt har högskolan och högskolans medarbetare engagerat sig?
– Vad jag förstår genom att delta i och planera arrangemang på Forum. Men högskolan har inte, så vitt jag vet, slutit några avtal med Forum och det har inte funnits några ekonomiska transaktioner mellan högskolan och Forum, utöver en praktikplacering, säger han.

Varför kommer det upp i media nu?
– Under senhösten fick vi förfrågningar från media, framförallt kring praktikplatser och Forum, och då gick vi ut med ett pressmeddelande som bland annat sa att en granskning visat att ingen medarbetare eller praktikant utsatts för kränkningar, förklarar Gustav. I efterhand har det kommit till min kännedom att en person på högskolan har gjort en polisanmälan mot Kulturprofilen. Polisanmälan hanteras av rättsväsendet.
– Pressmeddelandet har visat sig vara delvis felaktigt, vilket har lett till att jag har framfört både min och högskolans ursäkt till personen, säger Gustav.

Men om pressmeddelandet är felaktigt, varför ligger det ändå kvar på webbplatsen?
– Pressmeddelandet ligger kvar eftersom vi inte vill ändra historiken eller dölja vad vi gjort, förklarar Gustav. Det vi har gjort är att lägga till en fotnot som konstaterar att pressmeddelandet delvis är felaktigt. På direkta frågor från journalister och medarbetare så är vi fullt transparenta med varför det blev så.

Ok, varför blev det så?
– När ett pressmeddelande skrivs, så inhämtas information från flera håll, förklarar Gustav. När pressmeddelandet skrevs, visste en person som var med om att formulera pressmeddelandet att en person på högskolan hade polisanmält Kulturprofilen. Hen valde dock att inte upplysa övriga om detta och att innehållet i pressmeddelandet delvis var felaktigt. Hen informerade inte heller den person som gjort polisanmälan om att ett pressmeddelande skulle skickas ut. Hen har i efterhand, som förklaring till sitt agerande, uppgett att hen känt sig bunden av ett tystnadslöfte till den som gjort anmälan. Det inträffade har inneburit att jag haft ett korrigerande samtal med vederbörande.

Görs det nu en ordentlig genomlysning av Södertörns högskolas medarbetares samröre med Forum?
– Jag kan absolut förstå att frågan om en genomlysning väcks. De har dock inte funnits några formella avtal eller överenskommelser mellan högskolan och Forum så vi får ordentligt tänka igenom vad det är som ska granskas, förklarar Gustav.

Vad gör då högskolan i den här situationen?
– Förutom att jag har haft möten med ett flertal personer inom högskolan, så kan åtgärderna sammanfattas i tre punkter, säger Gustav. Det första är att personalfrågor som är relaterade till detta har hanterats i enlighet med våra rutiner och riktlinjer för arbetsmiljöarbete bland annat med stöd från företagshälsovården. Det andra är att vi kommer att anlita extern resurs som kan granska det vi har gjort eller inte har gjort som ett led i att om möjligt förbättra vårt interna arbete. Det tredje är att vi ser över högskolans rutiner för praktikplatser och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för att det ska bli tydligare att högskolan tar ansvar för studenters trygghet också när de är på praktik eller VFU. Därtill fortsätter vi att främja en öppen och god arbetsmiljö för alla.

Tack, något mer som behöver läggas till?
– Ja, jag vill understryka hur olyckligt jag tycker det är att högskolans kommunikation i delar har blivit felaktig och att detta har lett till oro och funderingar. Det är också helt okej att höra av sig till mig med frågor.

Pressmeddelande går ut idag med information om Södertörns högskolas medarbetares samverkan med Forum

Då ett flertal medarbetare på högskolan blivit kontaktade av journalister angående deras medverkan på Kulturföreningen Forum kommer Södertörns högskola idag att gå ut med nedanstående pressmeddelande.

Angående praktikplatser och Södertörns högskolas medarbetares medverkan på Forum

Med anledning av att ett flertal medier kontaktat medarbetare på Södertörns högskola med frågor om deras förbindelser med kulturföreningen Forum har Södertörns högskola under den senaste veckan sett över medarbetares och utbildningars kontakter med kulturföreningen.

Översynen har visat att ett drygt tiotal forskare och lärare anställda på högskolan har medverkat på kulturföreningen med föredrag och även bidragit till att utforma föreningens aktiviteter.

Denna medverkan har skett på medarbetarnas fritid och har inte varit ett formaliserat samarbete med högskolan.

Forum har under en period varit en plats bland många andra kulturinstitutioner där det funnits möjlighet att göra sin praktik inom ett av högskolans program.Högskolan känner till att en student gjort praktik på Forum.

Under granskningen har inte framkommit något som visar på att kränkningar förekommit mot medarbetare eller praktikant. Medarbetare på högskolan har dock vid några tillfällen noterat det som Svenska Akademien betecknat som ”oönskad intimitet” från Forums föreståndare.

Med anledning av det som framkommit om Kulturföreningen Forum kommer högskolans rektor initiera en översyn av högskolans rutiner för studenternas praktik.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Får du frågor om detta från massmedier eller andra finns möjligheten att hänvisa till kommunikationschef Kenneth Wall, 072-515 77 72 eller pressansvarig Jenny Tirén Berg, 072-236 05 43.