Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Internationalisering

Här hittar du information om mobilitet för anställda och studenter, vilka utbytesprogram högskolan erbjuder och hur du söker medel för din resa.

Södertörns högskola samarbetar med flertalet partneruniversitet och tillhandahåller utbytesavtal för både lärare och studenter. Här hittar du också direktlänkar till utbytesprogrammen och policy- och handlingsplaner för internationalisering.

Här kan du ta del av vårt nyhetsbrev.

Policy och handlingsplaner

Här hittar du högskolans internationaliseringspolicy på svenska och engelska samt gällande handlingsplan för internationalisering. Här finns även rektorsbeslut om inrättande av ett internationaliseringsråd samt en akademisk referensgrupp för studentstipendier.

Internationaliseringspolicy

Södertörns högskolas nuvarande internationaliseringspolicy (Dnr 1940/40/2012) antogs av högskolestyrelsen 2012-11-15. Internationaliseringspolicyn är det dokument som ska vägleda högskolans arbete med internationaliseringsfrågor.

Handlingsplan för internationalisering 2021-2024

För perioden 2021-2024 har rektor beslutat om en särskild handlingsplan för internationalisering (4468-1.1.1-2020). Handlingsplanen syftar till at konkretisera visionen i högskolans Utvecklingsplan samt att bygga vidare på och utveckla det arbete som gjordes enligt tidigare handlingsplan 2017-2019 (Dnr 1242-1.1.1-2017).

Kollegiala organ

Internationaliseringsrådet och den akademiska referensgruppen arbetar för ett långsiktigt internationaliseringsarbete på Södertörns högskola.

Högskolans internationaliseringsråd ska verka för att initiativ i verksamheten och det omgivande samhället tas tillvara och möjliggörs och att de högskoleövergripande strategierna når ut till alla delar av verksamheten. Rådet träffas ca sex gånger per år och ska verka rådgivande till rektor.

Rådets ordförande är docent Andreas Åkerlund, rektorsråd för internationalisering. Sekreterarstöd ges av internationell handläggare Zakia Khan.

 • Internationaliseringsansvarig Institutionen för historia och samtidsstudier
 • Internationaliseringsansvarig Institutionen för kultur och lärande
 • Internationaliseringsansvarig Institutionen för samhällsvetenskap
 • Internationaliseringsansvarig Institutionen för natur, miljö och teknik
 • En representant för Fakultetsnämnden
 • En representant för Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)
 • En representant för Lärarutbildningen
 • En representant för Institutionen för polisiärt arbete
 • Tre studentrepresentanter varav en doktorand

Rådet leds av rektorsråd för internationalisering.

Akademiska referensgruppen ansvarar för bedömning av sökanden till två stipendieprogram för studenter (Dnr 1057/3.2.1/2013). Referensgruppen beslutar om utlysning och tilldelning av UHR:s stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter samt Minor Field Studies-stipendium.

En representant från vardera institution utses av respektive prefekt. Referensgruppen sammanträder 2-4 gånger per år och sammankallas av internationell handläggare (kontakt: exchange@sh.se).

Utbytesavtal

Södertörns högskola har utbytesavtal med ca 130 partneruniversitet runt om i världen. I dagsläget omfattas samtliga världsdelar med undantag för Australien.

Majoriteten är tecknade inom Erasmus+ programmet, en handfull inom Linnaeus-Palme-programmet och ytterligare en del är bilaterala avtal som inte ingår i något utbytesprogram.

Har du kontakter vid ett utländskt lärosäte som du tror kan vara intressanta för högskolan att utveckla till ett samarbets- eller utbytesavtal? Läs gärna checklistan för nya avtal och kontakta därefter internationell samordnare Raili Uibo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontaktresa och förberedande besök

För deltagande i utbytesprogrammet Erasmus+ finns medel att söka för kontaktresa och förberedande besök. Medel söks direkt från Universitets- och högskolerådet medan andra medel kan sökas från högskolans interna pott för organisationsstöd (OS-medel).

Kontaktresa inom Europa

Ansökan om Erasmus+ OS-medel för kontaktresa för kommande läsår publiceras i juni.

Kontaktresa utanför Europa

Erasmus+ förberedande besök Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (ansökan skickas direkt till UHR)

Kontaktseminarier - EU/EES, Norden/Baltikum, utom-europeiska samarbeten

Ett par gånger per år arrangeras också kontaktseminarier för samarbeten med specifika regioner. Deltagande i dessa finansieras ofta av UHR och antalet deltagare per lärosäte är begränsat. Löpande utlysningar.

Rektor har fattat beslut om "Riktlinjer för internationella samarbetsavtal" (Dnr 1191-1.1.2-2017). Riktlinjerna syftar till att kvalitetssäkra och tydliggöra avtalsprocessen för internationella samarbeten och innehåller bl.a. en processbeskrivning och checklista för nya avtal som rör mobilitet.

Mer information ges av internationell samordnare Raili Uibo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Högskolan deltar i ett flertal utbytesprogram som ger goda möjligheter till extern finansiering för internationell mobilitet och i vissa fall gemensamma projekt kopplade till utbildning, pedagogisk utveckling och erfarenhetsutbyten.

Exempel på utbytesprogram är Erasmus+, Linnaeus-Palme och NordPlus. Högskolan deltar även i ett antal stipendieprogram för tredjelandsstudenter.

I listan nedan ges en översikt över högskolans utbytes- och stipendieprogram för grund- och avancerad nivå. Vissa riktar sig även till doktorander, undervisande lärare samt övrig personal. Klicka på respektive utbytesprogram för direktlänk med mer information om respektive program.

Utbytesprogram på Södertörns högskola

Program

Finansiär

Målgrupp

Kontaktperson

Erasmus+ mobilitet högre utbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EU-kommissionen

studenter, lärare, personal

Felicia Fernelius Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Erasmus+ utom-europeisk mobilitet (ICM) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EU-kommissionen

studenter, lärare, personal

Raili Uibo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Erasmus+ strategiska partnerskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EU-kommissionen

samarbetesprojekt inom EU

grantsoffice@sh.se

NordPlus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nordiska Ministerrådet

studenter, lärare

hanteras av respektive institution

Stipendier för avgiftsskyldiga studenter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Universitets- och högskolerådet samt Svenska Institutet

inresande studenter

international@sh.se

Studentmobilitet

Studenter vid Södertörns högskola kan studera gratis, alltså utan att betala terminsavgifter, i andra länder om de söker och blir antagna till en utbytesplats vid något av högskolans partneruniversitet eller mobilitetsprogram.

Denna möjlighet bygger på att högskolan också tar emot motsvarande antal studenter från våra partneruniversitet. Inom respektive utbytesprogram kan det också finnas särskilda kriterier som måste vara uppfyllda för att få delta i utbytesprogrammet. Högskolans ämnen och program ersätts för inresande utbytesstudenter med den ordinarie HÅS- och HÅP-pengen.

Vad är en internationell student?

Det finns många varianter av att studera hela eller delar av sin utbildning i ett annat land. Nedan finns en översikt över gruppen "internationella studenter".

Inresande studenter kan delas in i följande kategorier:

 • Utbytesstudent: kommer genom ett utbytesavtal mellan SH och ett utländskt partneruniversitet. Söker sina kurser i en lokal antagningsomgång för utbytesstudenter som hanteras av internationella handläggare. Utbytesstudenter omfattas aldrig av kravet att betala studieavgift.
 • Free mover: söker sin studieplats genom ordinarie antagningsomgångar (internationell eller nationell). Deltar inte i ett utbytesprogram vid SH.
 • Avgiftsskyldig student: avgiftsskyldiga är de studenter som inte har uppehållstillstånd i EU/EES-området eller Schweiz. Avgiftsskyldiga studenter söker oftast i den internationella antagningsomgången via universityadmissions.se samt i vissa fall via antagning.se. Avgiftsskyldiga studenter är alltid free movers och kallas ibland för "tredjelandsstudenter".
 • Avgiftsskyldig student som fått stipendium: SH hanterar ett stipendieprogram från UHR som täcker hela eller delar av studieavgiften. SH tar också emot stipendiater från Svenska Institutet som delar ut stipendium med full kostnadstäckning. Stipendiater läggs in som avgiftsbefriade i Ladok.

Utresande studenter kan delas in i följande kategorier:

 • Utbytesstudent: söker en utbytesplats i konkurrens med andra SH-studenter och nomineras sedan till en studieplats vid värduniversitetet av de internationella handläggarna. Utresande studenter måste vara registrerade vid SH när de söker sin plats samt ha fullgjort minst 60hp innan avresa. Under utbytestiden registreras de i Ladok för 30 hp utbytesstudier per termin och kan ansöka om CSN för utlandsstudier. Vid hemkomst ska studenten ansöka om tillgodoräknande av de utländska studierna.
 • Free mover: en student vid SH som vill läsa delar av sin utbildning utomlands och själv söker och hittar en utbildningsplats. Studenten är inte registrerad vid SH under utlandsperioden och avgör själv om hen vill ansöka om tillgodoräknande vid SH.

Från och med HT23 använder sig högskolan av Online Learning Agreement (OLA), vilket ska främja rörligheten, minska pappershanteringen och effektivisera administrationen för utbytesprocessen inom Erasmusprogrammet. Innan utbytet ska studenten upprätta sitt Online Learning Agreement i EU-kommissionens digitala plattform. International Office erbjuder studenten information, material och stöd i processen kring Online Learning Agreement.

Observera att det är enbart studenter som åker på utbyte inom Erasmusprogrammet som använder sig av Online Learning Agreement. Studenter som åker inom högskolans bilaterala avtal använder sig av Learning Agreement i PDF-format.

Information för personal som signerar students Online Learning Agreement:

För att säkerställa att studenterna kan tillgodoräkna sin utbytestermin som en del i sin utbildning efter hemkomst, antingen inom ett program eller som fristående breddningsstudier behövs det en skriftlig överenskommelse innan avresa om vilka kurser studenten ska läsa under utbytesperioden.

Detta dokument kallas för Learning Agreement och ska innan utbytet ha påbörjats signerats av studenten, värduniversitetet och den som är beslutsfattare vid ämnet/institutionen som ansvarar för tillgodoräknande. Syftet med Learning Agreement är att säkerställa att studenten får läsa de angivna kurserna samt att värduniversitetet kurser är godtagbara inom ramen för studentens utbildning.

Om inte studenten kan tillgodoräkna sina kurser inom ett specifikt ämne eller program, kan studenten istället tillgodoräkna dem som breddningsstudier.

Utbyten för anställda

Att stödja och möjliggöra personalutbyte för lärare och andra anställda är en prioriterad fråga för högskolan, liksom att ta emot gästlärare och inresande personal för jobbskuggning, erfarenhetsutbyte eller undervisning.

Internationell mobilitet för anställda stärker högskolans internationella kompetens och kontaktytor samt bidrar till kompetensutveckling, omvärldsanalys och en öppen arbetsmiljö. Mobilitet bidrar till en kvalitetshöjning av verksamheten samt professionell utveckling för den enskilde medarbetaren. Den anställde deltar i utbytet under ordinarie arbetstid och behöver godkännande av sin närmsta chef.

I boxarna nedan kan du läsa om möjligheterna att delta i lärar- och personalutbyten, samt om bidrag till resa, boende och logi samt traktamente genom dagsbelopp. Klicka på respektive kategori för mer information.

Ansökan är öppen mellan 15 augusti och 2 juni.

Fullständig ansökan ska ha inkommit senast en månad innan planerat utbyte. Det betyder att du behöver planera utbytet i god tid.

Observera att inga ansökningar handläggs under sommaren pga. sommarledigheter.

Behöver du hjälp med kontakter vid mottagande lärosäte? Kontakta då international@sh.se senast två månader innan planerat utbyte.

Läs mer om hur du ansöker i respektive kategori nedan.

För mer information kontakta international@sh.se

Personalutbyte inom Erasmus+ ger dig som lärare, TA-personal eller doktorand vid Södertörns högskola möjlighet till kompetensutveckling och internationell yrkeserfarenhet genom minst två dagars vistelse vid ett lärosäte, organisation eller företag i ett land som deltar i Erasmusprogrammet.

Erasmus+ personalutbyte är en möjlighet till fortbildning utomlands i dina egna arbetsuppgifter. Du kan till exempel jobbskugga någon vid en organisation eller lärosäte, delta i kurser, seminarier och workshoppar. Aktiviteterna du deltar i ska vara fortbildande inom ditt eget arbetsområde. Observera att akademiska konferenser och forskningsresor inte räknas som godkända aktiviteter.

Varför Erasmus+ personalutbyte?

Tidigare deltagare beskriver att de genom sitt Erasmus+ personalutbyte har, till exempel:

 • tagit del av "best practices" och har fått reflektera över kunskaper och arbetssätt.
 • förbättrat sin sociala, språkliga och kulturella kompetens samt har
  utvidgat sitt professionella nätverk.
 • förbättrat sina ledaregenskaper.
 • tillägnat sig branschspecifika praktiska kunskaper relevanta för sina nuvarande arbetsuppgifter.
 • stärkts i sin professionella utveckling och känner sig mer nöjda med nuvarande arbetsuppgifter.

Villkor för personalutbyte

 • Du ska vara anställd av Södertörns högskola.
 • Mobilitetsperioden måste pågå minst två dagar och som mest två månader, exklusive resdagar.
 • Efter hemkomst ska du skicka in ett intyg över genomfört utbyte underskrivet av den mottagande organisationen. En länk till en obligatorisk utvärdering kommer även att skickas till dig per e-post.
 • Det ska finnas en skriftlig överenskommelse mellan Södertörns högskola och den mottagande parten, ett så kallat ”Staff Mobility Agreement for Training”.
 • Du ska ha förankrat ditt deltagande i mobiliteten med din chef före ansökan.

Godkända länder och organisationer

 • De länder som deltar i Erasmusprogrammet är EU:s 27 medlemsländer samt Island, Liechtenstein, Norge, Turkiet, Serbien och Nordmakedonien (Schweiz och Storbritannien deltar inte).
 • Lärosäten inom högre utbildning samt organisationer och företag inom utbildning med relevans för ditt arbete på SH (formellt utbytesavtal krävs ej).

Finansiering genom Erasmus+

Erasmus+ stipendium är ett bidrag för att täcka de merkostnader som mobiliteten medför. Stipendier är inte avsett att täcka för lön under utbytet eller hela kostnaden för resan. Stipendiet är uppdelat i två delar: resebidrag och dagbelopp.

Resebidraget baseras på avståndet mellan Södertörns högskola och den mottagande parten enligt EU-kommissionens avståndsberäkning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det finns möjlighet till extra ersättning för mer miljövänliga sätt att resa, såsom tåg eller buss, samt extra bidrag för upp till två extra resdagar.

Avstånd

Resebidrag

Bidrag vid grön resa

Mellan 10-99 km

20 EUR


Mellan 100-499 km

180 EUR

210 EUR

Mellan 500-1999 km

257 EUR

320 EUR

Mellan 2000-2999 km

360 EUR

410 EUR

Mellan 3000-3999 km

530 EUR

610 EUR

Mellan 4000-7999 km

820 EUR


8000 km eller längre

1500 EUR


Den andra delen av finansieringen är ett dagsbelopp som bidrar till kostnader för hotell, traktamente och så vidare. Dagsbeloppets storlek beror på vilket land utbytet äger rum i.

Mottagande land

Dagsbelopp i euro, dag 1-14

Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge, Sverige

180

Belgien, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Malta, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, Österrike

160

Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Nordmakedonien, Polen, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Ungern

140

 • Ingen kompensation ges för arbetstid och ingen ersättning betalas heller ut till inresande personal som i stället ersätts av sitt respektive hemuniversitet.
 • Det finns särskilt stöd att söka för utresande personal med funktionsnedsättning.
 • Inga utbetalningar av Erasmusbidrag sker i förväg. I stället behandlas utbyten som ordinarie tjänsteresor. Det betyder att du bokar resa och hotell genom högskolans upphandlade resebyrå och gör en reseräkning i Primula efter din resa.
 • Alla resor måste bokas genom högskolans upphandlade resebyrå och måste vara av- eller ombokningsbara.

Steg-för-steg-guide för personalutbyte

Före utbytet

 1. Undersök möjligheterna att få delta i fortbildning inom Erasmus+ med din närmsta chef.
 2. Välj om du vill delta i en kurs, söka till en Staff Training Week Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller ta fram ett eget program för jobbskuggning eller studiebesök vid ett lärosäte, organisation eller företag. Grundkravet är att utbytet ger dig relevant fortbildning som du och din arbetsplats har nytta av.
 3. Ta fram en arbetsplan eller ett schema för utbytesperioden tillsammans med din kontaktperson vid den mottagande organisationen och få den undertecknad av din närmsta chef samt av din kontaktperson.
 4. Lämna in underskriven ansökan till den internationella samordnaren vid International Office, Studentavdelningen. Ansökan ska innehålla två dokument:
  - Staff mobility agreement for training Word, 79.6 kB, öppnas i nytt fönster.
  Arbetsplanen fylls i av dig som söker utbyte tillsammans med din kontaktperson vid den mottagande organisationen. Dokumentet ska undertecknas av dig som söker, din närmsta chef samt av din kontaktperson vid den mottagande organisationen.
  - Erasmus+ Grant Agreement Word, 56.6 kB.
  Fyll i samtliga gulmarkerade uppgifter i formuläret och skicka som word-fil till den internationella samordnaren.
 5. Om ansökan är korrekt beviljas du ett Erasmus+ stipendium, som bidrar till kostnader för resa, logi och levnadskostnader.
 6. Du ansvarar själv för att boka flyg och hotell till en kostnad som täcks av stipendiesumman. Vid bokning av flyg ska SH:s upphandlade resebyrå Stureplans Affärsresebyrå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. användas – ange din SH-referens vid beställning. Kontrollera att fakturan överensstämmer med din beställning när du mottagit den i Agresso. Välj ”vidarebefordra” och skicka för godkännande till den internationella samordnaren.

Efter utbytet

 1. Fyll i EU-kommissionens utvärdering ”EU Survey” (skickas till dig via e-post).
 2. Lämna in en underskriven bekräftelse på genomfört utbyte, Confirmation of Erasmus Staff Exchange Mobility Word, 35.8 kB., till den internationella samordnaren.
 3. Gör en reseräkning i Primula och skicka in för godkännande till den internationella samordnaren. Även fysiska kvitton ska skickas till den internationella samordnaren.
 4. Prata gärna med din chef och den internationella samordnaren om hur du kan sprida dina erfarenheter från utbytet till andra medarbetare vid SH.

Annan information

För lärare och doktorander finns bidrag att söka inom Erasmus+ för att undervisa i ett av de länder som deltar i Erasmusprogrammet och som högskolan har Erasmusavtal med. På samma sätt kan ämnen och program vid SH ta emot en inresande lärare som gästföreläsare.

Obs! Om du är lärare eller doktorand men skulle vilja delta i ett utbyte med något annat syfte än undervisning, läs informationen ovan om personalutbyten Länk till annan webbplats..

Villkor för lärarutbyte:

 • Du ska vara anställd vid Södertörns högskola.
 • Du ska ha förankrat ditt utbyte med din chef.
 • Det ska finnas ett giltigt Erasmusavtal med det universitetet du vill besöka
 • Du måste undervisa minst åtta timmar per vecka under vistelsen. Mobilitetsperioden måste vara minst två dagar och max två månader, exklusive resdagar.
 • Lärarutbyte går att kombinera med personalfortbildning. I så fall måste du undervisa minst fyra timmar per vecka.
 • Som undervisning räknas exempelvis föreläsningar, seminarier, handledning och examination.
 • En skriftlig överenskommelse om planerad undervisning mellan Södertörns högskola och mottagande lärosäte måste tecknas.
 • Efter hemkomst ska du skicka in ett intyg över genomfört utbyte underskrivet av den mottagande organisationen. En länk till en obligatorisk utvärdering kommer att skickas e-post till dig per e-post.

Godkända länder och lärosäten

Finansiering genom Erasmus+

Erasmus+ stipendium är ett bidrag för att täcka de merkostnader som mobiliteten medför. Stipendier är inte avsett att täcka för lön under utbytet eller hela kostnaden för resan. Stipendiet är uppdelat i två delar: resebidrag och dagbelopp.

Resebidraget baseras på avståndet mellan Södertörns högskola och den mottagande parten enligt EU-kommissionens avståndsberäkning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det finns möjlighet till extra ersättning för mer miljövänliga sätt att resa, såsom tåg eller buss, samt extra bidrag för upp till två extra resdagar.

Avstånd

Resebidrag

Bidrag vid grön resa

Mellan 10-99 km

20 EUR


Mellan 100-499 km

180 EUR

210 EUR

Mellan 500-1999 km

275 EUR

320 EUR

Mellan 2000-2999 km

360 EUR

410 EUR

Mellan 3000-3999 km

530 EUR

610 EUR

Mellan 4000-7999 km

820 EUR


8000 km eller längre

1500 EUR


Den andra delen av finansieringen är dagsbeloppet, vilket täcker kostnader för hotell, traktamente och så vidare. Dagsbeloppets storlek beror på vilket land lärarutbytet äger rum i.

Mottagande land

Dagsbelopp i euro, dag 1-14

Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge, Sverige

180

Belgien, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Malta, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, Österrike

160

Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Nordmakedonien, Polen, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Ungern

140

 • Ingen kompensation ges för förlorad arbets- eller undervisningstid. Ingen ersättning betalas heller ut till inresande gästlärare. Dessa ersätts i stället av sina respektive hemuniversitet.
 • Det finns särskilt stöd att söka för utresande lärare med funktionsnedsättning.
 • Ingen utbetalning av Erasmusbidrag sker i förväg. I stället behandlas utbyten som ordinarie tjänsteresa. Det betyder att du bokar resa och hotell genom högskolans upphandlade resebyrå och gör en reseräkning i Primula efter din resa.
 • Alla resor måste bokas genom högskolans upphandlade resebyrå och måste vara av- eller ombokningsbara.

Steg-för-steg-guide för lärarutbyte

Före utbytet

 1. Undersök möjligheterna till lärarutbyte och stäm av med din chef.
 2. Kontakta den internationella samordnaren vid SH som hjälper dig att hitta en kontaktperson vid önskat lärosäte om du inte redan har kontakter där.
 3. Kom överens om planerad undervisning tillsammans med kontaktpersonen vid det mottagande lärosätet.
 4. Lämna in underskriven ansökan till den internationella samordnaren. Ansökan ska innehålla två dokument:
  - Staff mobility agreement for teaching Word, 79.8 kB.
  En skriftlig överenskommelse om planerad undervisning. I denna ska det bland annat specificeras övergripande mål med lärarutbytet, aktiviteter i samband med utbytet samt förväntat resultat, det vill säga vad läraren förväntas få ut av besöket. Dokumentet ska skrivas på av läraren själv, av prefekt eller motsvarande, samt motsvarande person på det mottagande lärosätet.
  - Erasmus+ Grant Agreement Word, 56.6 kB.
  Fyll i samtliga gulmarkerade uppgifter i formuläret och skicka som Word-fil till Internationella samordnaren.
 5. Om ansökan uppfyller kraven beviljas du ett Erasmus+ stipendium, som ska bidra till resa, logi och levnadskostnader.
 6. Du ansvarar själv för att boka flyg och hotell till en kostnad som täcks av stipendiesumman. Vid bokning av flyg ska SH:s upphandlade resebyrå Stureplans Affärsresebyrå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. användas – ange din SH-referens vid beställning. Kontrollera att fakturan överensstämmer med din beställning när du mottagit den i Agresso. Välj ”vidarebefordra” och skicka fakturan för godkännande till den internationella samordnaren.

Efter utbytet

 1. Fyll i EU-kommissionens utvärdering ”EU Survey” som skickas till dig via e-post.
 2. Lämna in en bekräftelse på genomfört utbyte, Confirmation of Erasmus Staff Exchange Mobility Word, 35.8 kB., till den internationella samordnaren. Blanketten skrivs under av kontaktperson vid mottagande organisation.
 3. Gör en reseräkning i Primula och skicka för godkännande till internationella samordnaren. Även fysiska kvitton ska skickas till den internationella samordnaren.
 4. Prata gärna med din chef och den internationella samordnaren om hur du kan sprida dina erfarenheter från utbytet till andra medarbetare vid SH.

Annan information

Doktorander räknas både som anställda och som studenter, vilket gör att alla utbytesformer är tillgängliga för doktorander. Beroende på syftet kan doktorander delta i utbyte både som student (för studier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller praktik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) och som anställd (antingen som lärare Länk till annan webbplats. eller personal Länk till annan webbplats.).

I det nya Erasmusprogrammet är det möjligt att kombinera fysisk mobilitet med en virtuell del. Detta innebär att lärar- eller personalutbyte kan bedrivas delvis fysiskt på plats och delvis online.

Deltagaren ska göra en fysisk mobilitet som pågår i 5–30 dagar och som kombineras med en virtuell komponent som sker antingen före, under eller efter den fysiska mobiliteten. Den virtuella delen måste även den vara en organiserad komponent med ett tydligt lärandemål och resultat.

Blandade intensivprogram (BIP)

BIP är en ny och flexibel form av mobilitet, till för att koordinera gemensamma kortvariga kurser tillsammans med andra lärosäten som omfattas av Erasmusprogrammet.

Med hjälp av BIP kan lärosätet, gemensamt med minst två andra lärosäten från två andra EU-länder (eller tredjeländer associerade till programmet) anordna gemensamma program för grupper av studenter, lärare, samt administrativ personal. Den gemensamt utvecklade kursen ska ges i blandad form och innehålla både en fysisk och en virtuell del.

STINT Teaching Sabbatical 2023

STINT Teaching Sabbatical är ett program som erbjuder forskare och lärare möjligheten att tillbringa en hösttermin på ett av STINT:s elva partnerlärosäten i USA, Japan, Singapore och Hongkong. Södertörns högskola har möjlighet att nominera upp till tre kandidater för deltagande. Deltagarna vistas vid det utländska lärosätet under hela höstterminen. Utgångspunkten är att undervisa, till exempel genom att ge en kurs själv eller tillsammans med en kollega på värdlärosätet (”co-teaching”).

Nästa utlysning är planerad till juni–augusti 2023 och då har du som forskare och lärare möjlighet att ansöka om att delta i programmet och tillbringa hösten 2024 vid något av STINT:s partnerlärosäten.

All information om programmet samt lista över vilka lärosäten som ingår finns på STINT:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Information om ansökan

Du som söker ska vara disputerad, anställd och väl förankrad i Södertörns högskolas verksamhet.

Du kan inte själv söka direkt till programmet utan måste först nomineras. Institutionerna skickar in nomineringsförslag till International Office och rektor beslutar om nomineringar.

Ansökan ska bestå av:

 • Beskrivning av den sökande/nominerades bakgrund och motiv för medverkan, inklusive exempel på kurser som kan ges vid partnerlärosätet.
 • Beskrivning av institutionen/lärosätet, motiv för nomineringen samt planer för nyttiggörande av den nominerades medverkan
 • CV för den sökande/nominerade (max 4 sidor i PDF-format, max 2MB).

OBS! Samtliga handlingar ska vara på engelska.

Kontakt vid frågor

Här hittar du kontaktuppgifter till International Office (IO).

Enhetschef för International Office (IO)

Karin Granevi

Internationell samordning

Raili Uibo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
international@sh.se

EU-finansiering och nätverk

international@sh.se

Internationell marknadsföring

Zakia Khan

Studentmobilitet

Felicia Fernelius
Hidehisa Matsumoto Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Lin Engdahl

Kontakt utbytesstudier: exchange@sh.se
Kontakt internationalisering: international@sh.se

Bostadssamordnare

Aibek Hakimov
Vanessa Mate

Kontakt: accommodation@sh.se

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2023-06-08 av Lena Sköld