Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Internationalisering

Här hittar du information om mobilitet för anställda och studenter, vilka utbytesprogram högskolan erbjuder och hur du söker medel för din resa.

Södertörns högskola samarbetar med flertalet partneruniversitet och tillhandahåller utbytesavtal för både lärare och studenter. Här hittar du också direktlänkar till utbytesprogrammen och policy- och handlingsplaner för internationalisering.

Policy och handlingsplaner

Här hittar du högskolans internationaliseringspolicy på svenska och engelska samt gällande handlingsplan för internationalisering. Här finns även rektorsbeslut om inrättande av ett internationaliseringsråd samt en akademisk referensgrupp för studentstipendier.

Internationaliseringspolicy

Södertörns högskolas nuvarande internationaliseringspolicy (Dnr 1940/40/2012) antogs av högskolestyrelsen 2012-11-15. Internationaliseringspolicyn är det dokument som ska vägleda högskolans arbete med internationaliseringsfrågor.

Handlingsplan för internationalisering 2021-2024

För perioden 2021-2024 har rektor beslutat om en särskild handlingsplan för internationalisering (4468-1.1.1-2020). Handlingsplanen syftar till at konkretisera visionen i högskolans Utvecklingsplan samt att bygga vidare på och utveckla det arbete som gjordes enligt tidigare handlingsplan 2017-2019 (Dnr 1242-1.1.1-2017).

Kollegiala organ

Internationaliseringsrådet och den akademiska referensgruppen arbetar för ett långsiktigt internationaliseringsarbete på Södertörns högskola.

Högskolans internationaliseringsråd ska verka för att initiativ i verksamheten och det omgivande samhället tas tillvara och möjliggörs och att de högskoleövergripande strategierna når ut till alla delar av verksamheten. Rådet träffas ca sex gånger per år och ska verka rådgivande till rektor.

Rådets ordförande är professor Cecilia Sjöholm, rektorsråd för internationalisering. Sekreterarstöd ges av internationell handläggare Zakia Khan.

 • Internationaliseringsansvarig Institutionen för historia och samtidsstudier
 • Internationaliseringsansvarig Institutionen för kultur och lärande
 • Internationaliseringsansvarig Institutionen för samhällsvetenskap
 • Internationaliseringsansvarig Institutionen för natur, miljö och teknik
 • En representant för Fakultetsnämnden
 • En representant för Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)
 • En representant för Lärarutbildningen
 • En representant för Institutionen för polisiärt arbete
 • Tre studentrepresentanter varav en doktorand

Rådet leds av rektorsråd för internationalisering.

Akademiska referensgruppen ansvarar för bedömning av sökanden till två stipendieprogram för studenter (Dnr 1057/3.2.1/2013). Referensgruppen beslutar om utlysning och tilldelning av UHR:s stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter samt Minor Field Studies-stipendium.

En representant från vardera institution utses av respektive prefekt. Referensgruppen sammanträder 2-4 gånger per år och sammankallas av internationell handläggare (kontakt: exchange@sh.se).

Utbytesavtal

Södertörns högskola har utbytesavtal med ca 130 partneruniversitet runt om i världen. I dagsläget omfattas samtliga världsdelar med undantag för Australien.

Majoriteten av högskolans utbytesavtal är tecknade inom Erasmus+ programmet. Högskolan har även enskilda avtal med en rad utomeuropeiska universitet, så kallade bilaterala avtal som inte ingår i något utbytesprogram. Merparter av högskolans avtal tecknas på högskolegripande nivå, men det förekommer även avtal som tecknas direkt av institutionen.

Genom utbytesavtal kan studenter läsa en termin eller ett läsår vid ett partneruniversitet utan att betala studieavgift. Utbytesavtal kan även inkludera mobilitet för lärare, doktorander och administrativ personal. Läs mer om de olika möjligheterna för utbyten längre ner på sidan.

Har du kontakter vid ett utländskt lärosäte som du tror kan vara intressanta för högskolan att utveckla till ett samarbetes – eller utbytesavtal? Kontakta gärna International Office för mer information.

Kontakt: international@sh.se

Lista över SH:s utbytesavtal för lärare och studenter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att tänka på inför tecknande av ett nytt utbytesavtal

Innan ett utbytesavtal kan tecknas behöver det framgå vad samarbetet ska resultera i. Samarbetet ska vara väl förankrat internt, inom exempelvis berörd institution, avdelning och förvaltningen. Avtalen bör vara tidsbestämda och med möjlighet till uppsägning.

Viktigt är också att ta hänsyn till högskolans internationalisering generellt, lärosätets anseende och kvalitet, efterfrågan från studenter och lärare, tidigare balans mellan in – och utresande studenter/lärare samt långsiktighet och utvecklingspotential.

Inför upprättande av ett nytt utbytesavtal är det bra att ställa några konkreta frågor som kan fungera som vägledande kriterier vid nya internationella samarbeten.

 • Vad är målet med samarbetet?
 • Är avtalet väl förankrat på institutionen?
 • Finns det potential till utveckling och breddning inom fler ämnen?
 • Tillför samarbetet mångfald till högskolans utbytesmöjligheter?
 • Kan samarbetet bidra till internationalisering på hemmaplan?
 • Vilka åtaganden, villkor samt skyldigheter och rättigheter har högskolan?

För att säkerställa kvalitén och förankring av ett nytt samarbete finns en checklista som ska fyllas i innan ett nytt utbytesavtal kan upprättas. Där kan du även läsa om högskolans Riktlinjer för internationella samarbetsavtal.

Checklista vid tecknande av utbytesavtal

Rektor har fattat beslut om "Riktlinjer för internationella samarbetsavtal" (Dnr 1191-1.1.2-2017). Riktlinjerna syftar till att kvalitetssäkra och tydliggöra avtalsprocessen för internationella samarbeten och innehåller bl.a. en processbeskrivning och checklista för nya avtal som rör mobilitet.

Kontakta gärna International Office om du har frågor eller vill ha mer information.

Utbytesprogram

Högskolan deltar i ett flertal utbytesprogram som ger goda möjligheter till extern finansiering för internationell mobilitet och i vissa fall gemensamma projekt kopplade till utbildning, pedagogisk utveckling och erfarenhetsutbyten. Högskolan deltar även i ett antal stipendieprogram för tredjelandsstudenter.

I listan nedan ges en översikt över högskolans utbytes- och stipendieprogram för grund- och avancerad nivå. Vissa riktar sig även till doktorander, undervisande lärare samt övrig personal. Klicka på respektive utbytesprogram för direktlänk med mer information om respektive program.

ERASMUS+


Erasmus+ Mobilitet högre utbildning
Erasmusprogrammet har funnits sedan 1987 och pågar i cyklar om sju år med en dedikerad budget. För högre utbildning ger Erasmusprogrammet möjlighet till internationella samarbeten och mobilitet i form av studier, praktik, fortbildning och undervisning utomlands. Och det gäller inte bara Europa och européer, personer från hela världen kan delta i Erasmus+. I Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer samt Island, Liechtenstein, Makedonien, och Norge, Serbien och Turkiet. Schweiz deltar för närvarande inte i Erasmus+.

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)
För att ett lärosäte ska kunna delta i Erasmusprogrammet måste de ansöka om en Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). Södertörns högskola har beviljats för pågående programperiod (2021–2027). ECHE fastställer grundprinciperna för allt Erasmussamarbete inom högre utbildning.

Läs mer om pågående Erasmus+ programperiod 2021–2027 på UHR:s hemsida.

Erasmus+ Programperiod 2021-2027 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) - Utomeuropeisk
Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) är ett utbytesprogram som erbjuder möjligheter till studentutbyten, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyten med lärosäten utanför Europa och omfattar mobiliteter i båda riktningar.

Programmet bidrar till globalt samarbete inom högre utbildning och kompetensutveckling både hos det samordnande lärosätet i Sverige och vid partnerorganisationer i utomeuropeiska länder.

Institutioner/ämnen vid Södertörns högskola kan föreslå mobilitetsprojekt med lärosäten utanför EU/EES som inkluderar student-, doktorand, lärare och personalmobilitet. Genom Erasmus+ ICM kan Södertörns högskola etablera nya samarbeten samt fördjupa redan etablerade samarbeten med befintliga partnerlärosäten i länder som inte deltar i Erasmus+ programmet.

Prioritet kommer att ges till förslag från sökande som inte har ett godkänt projekt med samma land/partneruniversitet från de senaste två ansökningsomgångarna (utlysning 2022–2023).

Sökbara länder för samarbete inom Erasmus+ ICM 2024–2027 är tredjeländer som inte är associerade till programmet. Observera också att för vissa länder är det inte möjligt att skicka ut studenter på kandidat- och mastersnivå. Du hittar mer information om vilka länder i dokumentet Erasmus+ ICM Samarbetsländer under rubriken Bilagor längre ner.

Så här skickar du in din ansökan

 • Ansökningsformuläret för Erasmus+ ICM 2024 finns under rubriken Bilagor.
 • Ansökan fylls i tillsammans med det lärosäte du/ni planerar att söka tillsammans med.
 • Observera också att för vissa länder är det inte möjligt att skicka ut studenter på kandidat- och mastersnivå. Läs mer om vilka länder det gäller i dokumentet Erasmus+ ICM Samarbetsländer.
 • Glöm inte att bifoga signerat Prefekt/Avdelningsföreståndare intyg med ansökan.
 • Hör gärna av dig till oss på International Office om du har frågor om ansökan

Tips för dig som söker

 • Det är viktigt att projekt från början har ett bra stöd och är väl förankrat både på din institution och vid värduniversitetet. Det ska finnas en plan för vem som ska delta och på vilket sätt. Det måste också säkerställas att inga större förändringar planeras inom de närmaste tre åren som påverkar genomförandet av projektet.
 • Det är viktigt att det finns en tydlig tanke bakom projektets syfte. Exempelvis hur projektdeltagarnas erfarenheter ska delas på institutionen och högskolan som helhet.
 • Projektet ska ligga i linje med högskolans och institutionens policyer och prioriteringar för internationellt utbildningssamarbete. Läs gärna högskolans internationaliseringspolicy innan du påbörjar en ansökan.
 • För projekt som inkluderar mobilitet för studenter på kandidat- och mastersprogram ska ett väletablerat samarbete ha funnits tidigare med partnerinstitution. Observera att det inte behövs ha funnits tidigare utbytesavtal.

Utlysningen för Erasmus+ ICM ansökan 2024 är stängd. Kontakta gärna International Office via mejl international@sh.se för mer information.

Bilagor

NORDPLUS
Nordplus-programmet är en möjlighet till samarbeten mellan universitet och högskolor inom Norden och i Baltikum. Det kan handla om både student- och lärarutbyte och om att utveckla gemensamma kurser och studieprogram. Programmet ska stärka utbildningssamarbete i Norden och Baltikum på alla utbildningsnivåer genom att skapa möjligheter för erfarenhetsutbyten, öka intresset för språk, främja kulturell förståelse och bidra till att höja kvaliteten på utbildningen.

Information om utlysningen hittar du på Nordplus egna hemsida.

Higher education - Nordplus (nordplusonline.org) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa mer om Nordplus för högre utbildning på UHR:s hemsida. Länk hittar du i listan ovan.

 • Ny programperiod 2023–2027

Från och med 2023 går Nordplus in i en ny programperiod med fokus på social hållbarhet, högre bidrag och möjlighet till studiebesök och kontaktresa.

2023–2024 står social hållbarhet i fokus. Det handlar till exempel om rättvisefrågor, hälsa, mänskliga rättigheter, kulturell kompetens och demokrati. Särskilt viktigt är att vara inkluderande och främja allas möjligheter att delta i programmet, få nya kunskaper och utveckla färdigheter – oavsett bakgrund eller tillgång till resurser.

 • Kontaktresa inom Nordplus

Innan ni skickar in en ansökan till Nordplus kan ni söka bidrag för ett förberedande besök. Under besöket planerar ni projektet och förbereder ansökan tillsammans med era partners. Det är möjligt att söka bidrag inom Nordplus förberedande besök två gånger per år. Ansök senast den 2 oktober.

Kontakta International Office för mer information.

Studentmobilitet

Studenter vid Södertörns högskola kan studera gratis, alltså utan att betala terminsavgifter, i andra länder om de söker och blir antagna till en utbytesplats vid något av högskolans partneruniversitet eller mobilitetsprogram.

Denna möjlighet bygger på att högskolan också tar emot motsvarande antal studenter från våra partneruniversitet. Inom respektive utbytesprogram kan det också finnas särskilda kriterier som måste vara uppfyllda för att få delta i utbytesprogrammet. Högskolans ämnen och program ersätts för inresande utbytesstudenter med den ordinarie HÅS- och HÅP-pengen.

Vad är en internationell student?

Det finns många varianter av att studera hela eller delar av sin utbildning i ett annat land. Nedan finns en översikt över gruppen "internationella studenter".

Inresande studenter kan delas in i följande kategorier:

 • Utbytesstudent: kommer genom ett utbytesavtal mellan SH och ett utländskt partneruniversitet. Söker sina kurser i en lokal antagningsomgång för utbytesstudenter som hanteras av internationella handläggare. Utbytesstudenter omfattas aldrig av kravet att betala studieavgift.
 • Free mover: söker sin studieplats genom ordinarie antagningsomgångar (internationell eller nationell). Deltar inte i ett utbytesprogram vid SH.
 • Avgiftsskyldig student: avgiftsskyldiga är de studenter som inte har uppehållstillstånd i EU/EES-området eller Schweiz. Avgiftsskyldiga studenter söker oftast i den internationella antagningsomgången via universityadmissions.se samt i vissa fall via antagning.se. Avgiftsskyldiga studenter är alltid free movers och kallas ibland för "tredjelandsstudenter".
 • Avgiftsskyldig student som fått stipendium: SH hanterar ett stipendieprogram från UHR som täcker hela eller delar av studieavgiften. SH tar också emot stipendiater från Svenska Institutet som delar ut stipendium med full kostnadstäckning. Stipendiater läggs in som avgiftsbefriade i Ladok.

Utresande studenter kan delas in i följande kategorier:

 • Utbytesstudent: söker en utbytesplats i konkurrens med andra SH-studenter och nomineras sedan till en studieplats vid värduniversitetet av de internationella handläggarna. Utresande studenter måste vara registrerade vid SH när de söker sin plats samt ha fullgjort minst 60hp innan avresa. Under utbytestiden registreras de i Ladok för 30 hp utbytesstudier per termin och kan ansöka om CSN för utlandsstudier. Vid hemkomst ska studenten ansöka om tillgodoräknande av de utländska studierna.
 • Free mover: en student vid SH som vill läsa delar av sin utbildning utomlands och själv söker och hittar en utbildningsplats. Studenten är inte registrerad vid SH under utlandsperioden och avgör själv om hen vill ansöka om tillgodoräknande vid SH.

Från och med HT23 använder sig högskolan av Online Learning Agreement (OLA), vilket ska främja rörligheten, minska pappershanteringen och effektivisera administrationen för utbytesprocessen inom Erasmusprogrammet. Innan utbytet ska studenten upprätta sitt Online Learning Agreement i EU-kommissionens digitala plattform. International Office erbjuder studenten information, material och stöd i processen kring Online Learning Agreement.

Observera att det är enbart studenter som åker på utbyte inom Erasmusprogrammet som använder sig av Online Learning Agreement. Studenter som åker inom högskolans bilaterala avtal använder sig av Learning Agreement i PDF-format.

Information för personal som signerar students Online Learning Agreement:

För att säkerställa att studenterna kan tillgodoräkna sin utbytestermin som en del i sin utbildning efter hemkomst, antingen inom ett program eller som fristående breddningsstudier behövs det en skriftlig överenskommelse innan avresa om vilka kurser studenten ska läsa under utbytesperioden.

Detta dokument kallas för Learning Agreement och ska innan utbytet ha påbörjats signerats av studenten, värduniversitetet och den som är beslutsfattare vid ämnet/institutionen som ansvarar för tillgodoräknande. Syftet med Learning Agreement är att säkerställa att studenten får läsa de angivna kurserna samt att värduniversitetet kurser är godtagbara inom ramen för studentens utbildning.

Om inte studenten kan tillgodoräkna sina kurser inom ett specifikt ämne eller program, kan studenten istället tillgodoräkna dem som breddningsstudier.

Erasmusstadgan för studerande (Erasmus Student Charter)

Erasmus+ syftar till att stödja deltagarnas utbildningsmässiga, yrkesmässiga och personliga utveckling. Programmet syftar också till att genomgående främja lika möjligheter och tillgång, inkludering, mångfald och rättvisa.

Erasmusstadgan för studerande återspeglar dessa värden och prioriteringar. Syftet med stadgan är att informera deltagarna om deras rättigheter och skyldigheter så att deras utbyte kan genomföras på ett så bra sätt som möjligt.

Erasmusstadgan finns publicerad på externa hemsidan för studenterna att läsa. Och skickas även ut i samband med att studenterna tilldelas en utbytesplats vid något av högskolans partneruniversitet inom Erasmus+.

Utbyten för anställda

Att stödja och möjliggöra utbyten är en prioriterad fråga och som riktar sig till alla medarbetare på högskolan, liksom att ta emot gästlärare och inresande personal för jobbskuggning, erfarenhetsutbyte eller undervisning.

Internationell mobilitet för anställda stärker högskolans internationella kompetens och kontaktytor samt bidrar till kompetensutveckling, omvärldsanalys och en öppen arbetsmiljö. Mobilitet bidrar till en kvalitetshöjning av verksamheten samt professionell utveckling för den enskilde medarbetaren. Den anställde deltar i utbytet under ordinarie arbetstid och behöver godkännande av sin närmsta chef.

Ansökan är öppen mellan 15 augusti och 2 juni.

Fullständig ansökan ska ha inkommit senast en månad innan planerat utbyte. Det betyder att du behöver planera utbytet i god tid.

Observera att inga ansökningar handläggs under sommaren pga. sommarledigheter.

Ladda ner ditt Mobility Agreement nedan. Du kan också läsa vår checklista och praktiska tips för att lättare gå vidare med din ansökan.

Du kan läsa mer om olika möjligheter, ramarna och villkor för personal- och lärarutbyte i de gula boxarna nedan.

Behöver du hjälp med kontakter vid mottagande lärosäte? Kontakta då International Office senast två månader innan planerat utbyte.

För mer information kontakta international@sh.se

Personalutbyte inom Erasmus+ ger dig som lärare, TA-personal eller doktorand vid Södertörns högskola möjlighet till kompetensutveckling och internationell yrkeserfarenhet genom minst två dagars vistelse vid ett lärosäte, organisation eller företag i ett land som deltar i Erasmusprogrammet.

Erasmus programmet ger dig även möjlighet som lärare att åka i väg och undervisa vid ett av högskolans partneruniversitet och ta del av andra undervisningskulturer. Ett lärarutbyte kan bidra till att utveckla din pedagogiska kompetens, stärka kontakter och inleda samarbetsprojekt. På samma sätt kan ämnen och institutioner på högskolan ta emot inresande lärare som gästföreläsare.

Läs mer om finansiering genom Erasmus+ för personal – och lärarutbyte längre ner på sidan.

Vilka möjligheter finns det?

Målet med internationalisering är att inkludera alla högskolans medarbetare och genomsyra samtliga verksamheter. Utbytet ger dig chansen att träffa kollegor och ta del av hur andra lärosäten arbetar. Ta chansen att utvecklas både yrkesmässigt och personligt!

 • Inom personalutbyte har du möjlighet att ”jobbskugga” en kollega vid ett utländskt lärosäte. Vilket innebär att du följer dem för att få inblick i hur de utför sitt arbete och du får möjlighet att utbyta erfarenheter. Aktiviteterna du deltar i ska vara fortbildande inom ditt eget arbetsområde.
 • Delta i fortbildningsveckor på olika teman – Erasmus Staff Weeks.
 • Information om olika Staff Weeks/International Weeks hittar du på Staff weeks search | IMOTION (staffmobility.eu) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Du kan delta i kurser, seminarier eller workshops. Det måste gälla fortbildning inom dina egna arbetsuppgifter.
 • Inom lärarutbyte kan du som undervisande personal åka i väg och undervisa en period vid ett annat europeiskt lärosäte.
 • All typ av undervisning av studenter räknas – oavsett nivå. Exempelvis föreläsningar, seminarier, examination eller handledning.
 • Observera att akademiska konferenser och forskningsresor inte räknas som godkända aktiviteter.

Varför ska du åka?

Tidigare deltagare beskriver att de genom sitt Erasmus+ personalutbyte har, till exempel:

 • tagit del av "best practices" och har fått reflektera över kunskaper och arbetssätt.
 • förbättrat sin sociala, språkliga och kulturella kompetens samt har
  utvidgat sitt professionella nätverk.
 • förbättrat sina ledaregenskaper.
 • tillägnat sig branschspecifika praktiska kunskaper relevanta för sina nuvarande arbetsuppgifter.
 • stärkts i sin professionella utveckling och känner sig mer nöjda med nuvarande arbetsuppgifter.

Vart kan du åka?

 • De länder som deltar i Erasmusprogrammet är EU:s 27 medlemsländer samt Island, Liechtenstein, Norge, Turkiet, Serbien och Nordmakedonien (Schweiz och Storbritannien deltar inte).
 • För lärarutbyte krävs det att det finns ett upprättat och signerat utbytesavtal mellan lärosäten innan påbörjad mobilitet.

Villkor för personalutbyte

 • Du ska vara anställd av Södertörns högskola.
 • Mobilitetsperioden måste pågå minst två dagar och som mest två månader, exklusive resdagar.
 • Efter hemkomst ska du skicka in ett intyg över genomfört utbyte underskrivet av den mottagande organisationen. En länk till en obligatorisk utvärdering kommer även att skickas till dig per e-post.
 • Du ska ha förankrat ditt deltagande i mobiliteten med din chef före ansökan.

Villkor för lärarutbyte:

 • Du ska vara anställd vid Södertörns högskola.
 • Du ska ha förankrat ditt utbyte med din chef.
 • Det ska finnas ett giltigt Erasmusavtal med det universitetet du vill besöka
 • Du måste undervisa minst åtta timmar per vecka under vistelsen. Mobilitetsperioden måste vara minst två dagar och max två månader, exklusive resdagar.
 • Lärarutbyte går att kombinera med personalfortbildning. I så fall måste du undervisa minst fyra timmar per vecka.
 • Som undervisning räknas exempelvis föreläsningar, seminarier, handledning och examination.
 • En skriftlig överenskommelse om planerad undervisning mellan Södertörns högskola och mottagande lärosäte måste tecknas.
 • Efter hemkomst ska du skicka in ett intyg över genomfört utbyte underskrivet av den mottagande organisationen. En länk till en obligatorisk utvärdering kommer att skickas e-post till dig per e-post.

Finansiering genom Erasmus+

Erasmus+ stipendium är ett bidrag för att täcka de merkostnader som mobiliteten medför. Stipendier är inte avsett att täcka för lön under utbytet eller hela kostnaden för resan. Stipendiet är uppdelat i två delar: resebidrag och dagbelopp.

Resebidraget baseras på avståndet mellan Södertörns högskola och den mottagande parten enligt EU-kommissionens avståndsberäkning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det finns möjlighet till extra ersättning för mer miljövänliga sätt att resa, såsom tåg eller buss, samt extra bidrag för upp till två extra resdagar.

Avstånd

Resebidrag

Bidrag vid grön resa

Mellan 10-99 km

20 EUR


Mellan 100-499 km

180 EUR

210 EUR

Mellan 500-1999 km

275 EUR

320 EUR

Mellan 2000-2999 km

360 EUR

410 EUR

Mellan 3000-3999 km

530 EUR

610 EUR

Mellan 4000-7999 km

820 EUR


8000 km eller längre

1500 EUR


Den andra delen av finansieringen är dagsbeloppet, vilket täcker kostnader för hotell, traktamente och så vidare. Dagsbeloppets storlek beror på vilket land lärarutbytet äger rum i.

Annan information

STINT Teaching Sabbatical

STINT Teaching Sabbatical är ett program som erbjuder forskare och lärare möjligheten att tillbringa en hösttermin på ett av STINT:s elva partnerlärosäten i USA, Japan, Singapore och Hongkong. Utlysningen är öppen årligen juni–augusti och då har du som forskare och lärare möjlighet att ansöka om att delta i programmet via din institution. International Office skickar information till prefekterna när utlysningen öppnar och de kan då skicka in nomineringsförslag. Rektor beslutar om högskolans nomineringar.

All information om programmet samt lista över vilka lärosäten som ingår finns på STINT:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Som doktorand har du möjlighet att delta i olika utbyten. Du räknas som både student och personal och kan därför söka utlysningar som gäller för båda dessa grupper. Utbyten som utförs inom ramen för Erasmus+ programmet är stipendiefinansierade.

Erasmus+ studentmobilitet

Studier
Som doktorand har du möjlighet att studera vid något av högskolans partneruniversitet. Studietiden kan vara från 5–30 dagar eller 2–12 månader. Studieperioden måste ske vid ett och samma lärosäte under en sammanhängande tid.

Avhandlingsförberedande aktivitet
Mobiliteten behöver inte ge högskolepoäng för att vara godkänd, men den måste dock godkännas inom din utbildning på högskolan. Det är ett krav att du som doktorand har en handledare vid det sändande lärosätet, men det finns inget krav att det måste finnas en handledare vid det mottagande lärosätet – även om det är en stark rekommendation.

Det krävs inga högskolepoäng från värduniversitet, men mobiliteten ska registreras och erkännas vid det egna lärosätet. Den egna institutionen/ämnet bedömer hur mycket poäng utbytet motsvarar. Stäm alltid av med din handledare innan planerad mobilitet.

Erasmus+ praktik
Som doktorand har du också möjlighet att praktisera i ett programland (dvs EU/EES). Praktikperioden kan vara 5–30 dagar eller 2–12 månader. Praktiken kan genomföras vid exempelvis ett företag, organisation, ett lärosäte eller ett forsknings – och utbildningscentrum. Som doktorand kan du även använda praktiken för att till exempel få forskningserfarenhet, datainsamling eller för att skriva på din avhandling.

Läs mer om utbytesmöjligheter för personal – och lärarutbyte längre upp på sidan. Kontakta gärna oss på International Office om du har frågor.

Inom ramen för Erasmusprogrammet är det möjligt att kombinera fysisk mobilitet med en virtuell del.

Deltagaren ska göra en fysisk mobilitet som pågår i 5–30 dagar och som kombineras med en virtuell komponent som sker antingen före, under eller efter den fysiska mobiliteten. Det är viktigt att den virtuella delen är en organiserad komponent med tydlig koppling till kursens lärandemål och resultat. 

Blandade intensivprogram (BIP)

BIP är en flexibel form av mobilitet, till för att koordinera gemensamma kortvariga kurser tillsammans med andra lärosäten som omfattas av Erasmusprogrammet.

Med hjälp av BIP kan lärosätet, gemensamt med minst två andra lärosäten från två andra EU-länder (eller tredjeländer associerade till programmet) anordna gemensamma program för grupper av studenter, lärare, samt administrativ personal. Den gemensamt utvecklade kursen ska ges i blandad form och innehålla både en fysisk och en virtuell del.

Den virtuella delen har ingen definierad varaktighet och kan äga rum antingen före, under eller efter den fysiska delen. Arbetet genomförs tillsammans, det vill säga både den fysiska och den virtuella delen sker genom deltagarnas gemensamma arbete och gemensamma målsättningar och läranderesultat. Kursen ska generera minst 3 ECTS.

Läs mer på UHR:s hemsida om blandad mobilitet. Och kontakta gärna oss på International Office om du har frågor eller vill ha mer information.

Så fungerar det | Erasmus+ mobilitet högre utbildning | Utbyten.se Länk till annan webbplats.

Kontaktresa och förberedande besök

För deltagande i utbytesprogrammet Erasmus+ finns medel att söka för kontaktresa och förberedande besök. Medel söks direkt från Universitets- och högskolerådet medan andra medel kan sökas från högskolans interna pott för organisationsstöd (OS-medel).

Kontaktresa inom Europa
Att komma igång med ett internationellt samarbete kräver en del planering. Så om du är intresserad av att dra igång ett nytt projekt inom Erasmus+ programmet kan därför ett bra första steg vara ett förberedande besök. Vid besöket kan ni träffa era samarbetspartners för att planera projekt och diskutera framtida samarbeten. Observera att studiebesök och konferenser inte räknas som godkända aktiviteter inom ramen för kontaktresa.

Schablonbelopp på max 6000 kronor per deltagare.

Ansökan ska skickas in senast en månad innan planerad resa, skicka därför in din ansökan i god tid innan planerad resa.

Ansökan om Erasmus+ OS-medel för kontaktresa är öppen mellan 1 september och 31 maj. Ansökan skickas direkt till International Office. Kontakt: international@sh.se

Kontaktresa utanför Europa
Ansökan för Erasmus+ förberedande besök utanför Europa öppnar den 1 augusti 2023.

Du kan skicka in ansökan löpande under månaderna januari-maj och augusti-november. Och ansökan skickas direkt till UHR.

Observera att studiebesök och konferenser inte räknas som godkända aktiviteter inom ramen för kontaktresa. Mer information och länk till anmälan hittar du på UHR:s hemsida.

Erasmus+ och eTwinning förberedande besök | Utbyten.se Länk till annan webbplats.

Kontakt vid frågor

Här hittar du kontaktuppgifter till International Office (IO).

Enhetschef

Karin Granevi

Erasmus+, utbildningssamarbeten och avtal

Felicia Fernelius
international@sh.se

Internationaliseringsrådet, studieavgifter, stipendier

Zakia Khan
international@sh.se

Studentmobilitet

Utresande studenter: Lin Engdahl
Inresande studenter: Hidehisa Matsumoto

Kontakt utbytesstudier: exchange@sh.se
Allmänna frågor: international@sh.se

Internationell marknadsföring och studentrekrytering

Aydin Mammadov
Kontakt: international@sh.se

Student-, gästforskar- och doktorandbostäder

Aibek Hakimov
Vanessa Mate
Kontakt: accommodation@sh.se

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-07-12 av Amanda Magnusson Arntsen