Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Kurs- och programutveckling

På denna sida hittar du olika resurser såsom styr- och stöddokument, tidsplaner och andra verktyg för dig som arbetar med kurs- och programutveckling såväl i en akademisk som administrativ roll.

Tidsplanen är avsedd som stöd i planeringen inom institutionen gällande framtagandet av kurs- och utbildningsplaner. Observera att de datum som anges här ofta är deadlines, det vill säga sista möjliga datum att fatta formella beslut. Ämnen, program och institutioner förväntas utifrån denna tidsplan, själva planera berednings- och beslutsarbetet i ämnesråd, programråd och institutionsnämnd så att de deadlines som anges kan hållas. I vissa fall innehåller tidsplanen rekommendationer för när beredningsarbete senast bör ske.

Planeringen av och arbetet med högskolans utbildningsutbud involverar institutionerna såväl som gemensam förvaltning och följer en strikt tidsplan.
Tidsplanen är satt med hänsyn till att skapa mesta möjliga tid för institutionernas arbete och tillräcklig tid för att hålla den nationella tidsplanen gällande ansöknings- och antagningsperioder.

Se även separata tidsplaner för utbildningsutbudet och för antagning.

Observera att:

  • Program som ska vara öppna för ansökan i den internationella
    antagningsomgången följer en separat tidsplan.
  • Utbildningsplaner ska beredas av institutionsnämnd innan de skickas till Fakultetsnämndens grundutbildningsutskott (GU) för fastställande. Ärendegången är därmed längre för utbildningsplaner än för kursplaner, kontakta gärna utbildningshandläggare vid AVM för råd kring planeringen av ny utbildningsplan.
  • Nedanstående datum gäller för när ansvarig nämnd senast ska ha beslutat om kurs- och utbildningsplaner. Kursplaner ska dessförinnan vara beredda av ämnes- eller programråd och inskickade för nämndbeslut och handläggning senast tre veckor före institutionsnämndens beslutsmöte. Datum för respektive nämndsammanträde framgår av intranätet.
  • Om det finns behov av att göra avsteg från den här tidsplanen avgör chefen för Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd om skälet till det är av sådan art att sådant avsteg från tidsplanen kan beviljas.

Tidsplan för kurs- och utbildningsplaner HT2023/VT2024

Program på grundnivå och avancerad nivå, fristående kurser,
programspecifika kurser och kursplaner för utbytesstudenter

2022


2 september

Utbildningsplaner och kursplaner för fristående kurser VT23 ska vara
fastställda.

September

Observera! Grunddata för nya utbildningsplaner och fristående
kursplaner som ska ingå utbildningsutbudet HT23/VT24 ska matas in i
PIM (se not och separat tidsplan för utbildningsutbudet)*

21 oktober

Kursplaner för programspecifika kurser VT23 ska vara fastställda.

1 december

Litteraturlistor för VT23 ska vara inmatade i utbildningsdatabasen.

16 december

Utbildningsplaner för HT23 ska vara beredda av institutionsnämnd inför
fastställande i Grundutbildningsutskottet.

Program på grundnivå och avancerad nivå, fristående kurser,
programspecifika kurser och kursplaner för utbytesstudenter

2023


3 februari

Kursplaner för sommar 2023 ska vara fastställda.

24 februari

Utbildningsplaner och kursplaner för fristående kurser HT23 samt kursplaner
för utbytesstudenter HT23 ska vara fastställda.
Observera att grunddata för nya utbildningsplaner och fristående
kursplaner ska vara inmatade i september 2022.

14 april

Kursplaner för programspecifika kurser HT23 ska vara fastställda. Litteraturlistor för sommar 2023 ska vara inmatade i utbildningsdatabasen.

26 maj

Utbildningsplaner för VT24 ska vara beredda av institutionsnämnd inför
fastställande i Grundutbildningsutskottet.

26 maj

Litteraturlistor för HT23 ska vara inmatade i utbildningsdatabasen.

18 augusti

Kursplaner för utbytesstudenter VT24 ska vara fastställda.

1 september

Utbildningsplaner och kursplaner för fristående kurser VT24 ska vara fastställda.

September

Observera! Grunddata för nya utbildningsplaner och fristående
kursplaner som ska ingå utbildningsutbudet HT24/VT25 ska matas in i
PIM (se not och separat tidsplan för utbildningsutbudet)

20 oktober

Kursplaner för programspecifika kurser VT24 ska vara fastställda.

1 december

Litteraturlistor för VT24 ska vara inmatade i utbildningsdatabasen.

* Utbudstillfällen är direkt kopplade till aktuell kursplan. Tillfällena kan skapas på ej fastställd kursplan men kursplanen måste vara påbörjad i PIM. Om en kursplan byts ut efter att utbudet är fastställt måste tillfället som är
kopplat till den utgående kursplanen ställas in och nytt tillfälle skapas på den nya kursplanen.

Tidsplan utbildningsplaner program på avancerad nivå,
internationella antagningsomgången *, HT23/VT24

2022


4 juni

Utbildningsplaner för HT23 ska vara beredda av institutionsnämnd inför
fastställande i Grundutbildningsutskottet.

3 september

Utbildningsplaner för HT23 ska vara fastställda.

Tidsplan utbildningsplaner program på avancerad nivå,
internationella antagningsomgången *, HT24

2023


3 juni

Utbildningsplaner för HT24 ska vara beredda av institutionsnämnd inför
fastställande i Grundutbildningsutskottet.

4 oktober

Utbildningsplaner för HT24 ska vara fastställda.

* Master/Magisterprogram på engelska som ska vara sökbar på www.universityadmissions.se i den tidigare antagningsomgången som främst riktar sig till studenter utanför EU/ESS.

Huvudområden, utbildningsprogram och programinriktningar inom ramen för högskolans befintliga examenstillstånd inrättas formellt av Fakultetsnämnden efter ansökan från institutionen. Nedan finns riktlinjer för hur ansökan till Fakultetsnämnden ska vara utformad. För information om deadlines mm, vänligen kontakta din handläggare vid AVM.

Om det tänkta huvudområdet inte ryms inom ramen för ett befintligt examenstillstånd för Södertörns Högskola ska ansökan göras till Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Ansökan utgår från rektor och bereds av Fakultetsnämnden men det är institutionen som ansvarar för att skriva ansökan. Planerar ni att ansöka om examenstillstånd så kontakta er utbildningshandläggare för att lägga upp en tidsplan för arbetet. Mer information samt vägledning och mallar för en ansökan finns på UKÄs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I högskoleförordningen (1993:100) bilaga 2 Examensordning redogörs för de krav som ställs för respektive examen för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Kraven specificerar bland annat omfattning på utbildningen, kursnivåer, omfattning på självständiga arbeten och mål. Ansvariga för utbildning som leder till en examen måste kunna säkerställa att de krav som ställs upp i examensordningen också uppfylls genom de kurser som ingår i utbildningen.

För att underlätta säkringen av examensmålen har avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd (AVM) tagit fram en målmatris för respektive examensnivå inom generella examina.

Målmatrisen är ett frivilligt verktyg främst avsett för ämnes- och programsamordnare och kan användas för att överblicka ett huvudområde eller ett program. Dokumentet innehåller även en sammanställning över de nationella examensmålen sida vid sida för respektive utbildningsnivå där progression mellan nivåerna görs tydlig. Detta tillsammans med matrisen kan även fungera som hjälp för den som ska formulera lärandemål med lämplig och tillräcklig fördjupning på respektive nivå.

Matrisen presenterar de nationella examensmålen i kolumner. Individuella kursmål som syftar till examensmålen kan sedan redovisas i matrisens rader. För grundnivå kan även målens successiva fördjupning tydliggöras.

Kurs- och utbildningsplaner är några av högskolans viktigaste dokument. Som föreskrifter utgör de det juridiska dokument som reglerar studenternas förväntade studieresultat, vilka behörighetskrav som gäller, vilka former för undervisning och examination som används på kursen mm. Planerna är således centrala för både lärare och studenter och kan även fungera som pedagogiskt hjälpmedel i utvecklingen av väl genomtänkta kurser och program.

Kursplaner ska alltid beredas innan de fastställs av respektive institutionsnämnd. Vilket organ som bereder kursplaner framgår av institutionens arbetsordning. Observera att studentrepresentanter alltid ska ges möjlighet att ingå i både beredning och beslut av kurs- och utbildningsplaner.

Utbildningsplaner bereds av institutionsnämnden och fastställs av Fakultetsnämndens grundutbildningsutskott.

Inför beslut i nämnd ska planerna vara beredda av ansvarigt beredande organ, inmatade i PIM samt markerade som klara för beslut senast tre (3) veckor innan nämndens sammanträde. Därefter handläggs planerna av institutionens utbildningshandläggare som även är föredragande i nämnden. Beredningsprocessen kan se olika ut på olika institutioner så kontrollera vad som gäller för din institution. För fristående kurser och program gäller mycket god framförhållning. Arbetet med att förändra dessa kursplaner bör vara påbörjat senast när nästa läsårs utbud bereds av institutionen i september.

Nedan finns högskolans lokala styrdokument avseende kurs- och utbildningsplaner samt länkar till användbara externa resurser.

För dig som ska skriva en kurs- eller utbildningsplan

För dig som ska granska kurs- och utbildningsplaner

Erik Granrot, handläggarstöd för NMT, IKL och ISV

Carl Thörner, handläggarstöd för Lärarutbildningen och HSS

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

Senast uppdaterad: 2022-04-29 av Lena Sköld

Dela

E-post