Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Stöd och resurser till studenter

Här kan du som personal läsa om det stöd som finns till för högskolans studenter.

Nedan hittar du information om följande:

 • Funka - stöd vid funktionsnedsättning
 • Biblioteket: Talboksservice på biblioteket - s.k. anpassad litteratur, samt undervisning i informationssök, källkritik och referenser
 • Studieverkstans stöd i språk och skrift
 • Studentkåren vid högskolan, SöderS
 • Studenthälsan
 • Universitetskyrkan
 • Studie- och karriärvägledning

Funka – Stöd vid funktionsnedsättning

Södertörns högskola erbjuder stöd i studierna till studenter med varaktig funktionsnedsättning.

Funka tillhör Studentavdelningen och det är Funka-samordnare som träffar studenter för att kartlägga behov av stöd i studierna. Stödet ska kompensera för de svårigheter som uppstår i studiesituationen på grund av funktionsnedsättningar eller åtgärda bristande tillgänglighet i studiemiljön. Som lärare kommer du att stöta på studenter med så kallade funkaintyg, och behöva ta ställning till rekommendationer i intyget.

Många studenter, särskilt de med funkaintyg, kämpar hårt med sina studier. För att underlätta för både dig och för dem, så har Funka och Talboksservice på biblioteket samlat 12 tips på hur du kan tänka för att din undervisning ska vara så tillgänglig som möjligt:

1. Tänk på eventuella anpassningar i god tid innan kursen börjar.

Det kan vara bra att redan före kursstart fundera kring hur de olika examinationerna i kursplanen kan anpassas och på vilket sätt. Om kursen t ex examineras genom hemtenta – finns det möjlighet till förlängd skrivtid för funkastudenterna? Hur lång är i så fall förlängningen? Skriv redan i kurs-pm vad som gäller. Fundera även kring vilka examinationer som kan öppna upp för alternativa examinationer. Är examinationsformatet tydligt kopplat till kursplanens lärandemål?


2. Förenkla studiemanual/kurs-pm så långt som möjligt.

Håll den gärna kortfattad och var så tydlig du kan med vad som förväntas av studenterna. Kom ihåg att svara studenter som har frågor och ber om förtydliganden.


3. Se till att litteraturlistorna är klara i tid och gör inga sena ändringar.

Många studenter har anpassningar vad gäller litteratur och använder bl.a. Legimus, som är Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) tjänst för talböcker. Om en bok byts ut i litteraturlistan tar det upp till 12 veckor för MTM att läsa in den, om den inte redan finns inläst. För att MTM ska läsa in en bok måste den vara obligatorisk och läsas i sin helhet. Om en kurs enbart består av referenslitteratur kan det alltså bli svårt att motivera inläsning.


4. Tipsa gärna Talboksservice för förhandsbeställning.
Talboksservice begär inläsning i förväg av litteratur till A-kurser med minst 50 studenter, men den enskilda studenten har det största ansvaret för att gå igenom litteraturlistor och anmäla till Talboksservice om en bok saknas i Legimus. Du som lärare kan hjälpa till genom att tipsa om du har en kurs med många talboksanvändare, så att Talboksservice kan förhandsbeställa.


5. Var noggrann med de pdf:er du lägger upp.

Om du laddar upp dokument, till exempel utdrag ur böcker eller kompendier, se då till att dessa är tillgängliga genom att använda OCR-funktionen som finns på kopiatorerna. Då kan studenterna kopiera stycken ur texten om de behöver citera, enkelt söka igenom dokumentet samt få det uppläst via talsyntesprogram.


6. Om du har en blind student krävs extra tydlighet kring kurslitteratur.
Blinda studenter har rätt att få precis all litteratur anpassad, vilket ställer krav på dig som lärare vad gäller planering och kommunikation av innehåll i kompendier och liknande. Var beredd på att du behöver ha mycket kontakt med Talboksservice och hjälpa dem med underlag.


7. Gör undervisningsmaterial tillgängligt för studenterna i god tid före seminariet/föreläsningen.

Då har de en större chans att förbereda sig. Dela gärna också Powerpoints och andra föreläsningsanteckningar efter seminariet/föreläsningen, så att studenterna framför allt kan fokusera på att lyssna. Kom ihåg att berätta att du kommer att dela Powerpointen i efterhand.


8. Inled varje undervisningspass med att berätta om upplägget för dagen.

Till exempel ”Idag ska vi... och målet är att ni efter... ska känna till...”. Avsluta undervisningspasset med en summering – din egen, eller låt en student sammanfatta.


9. Planera undervisningen så att pauser kan tas med jämna mellanrum.

Detta är minst lika viktigt vid digitala föreläsningar/seminarier som på campus. Ha gärna bestämda tider, exempelvis 45 min föreläsning – 15 min paus – 45 min föreläsning och så vidare. För de flesta studenter är pauser en förutsättning för att kunna hänga med i undervisningen. Berätta för studenterna i förväg vilken tid det blir paus.


10. Ge möjlighet till frågestunder även om föreläsningarna är inspelade i förväg.

Utse gärna en eller flera studenter som antecknar vid frågestunder för att fånga upp viktig information. Uppmana studenterna att dela anteckningarna på Studiewebben. (Många funkastudenter har dock svårt att ta anteckningar samtidigt som de ska lyssna fokuserat, så låt det bygga på frivillighet!)


11. Tillåt inspelning av föreläsningar.

Om möjligt - spela in föreläsningen själv. Många studenter vittnar om hur det bästa med distansundervisningen är att kunna gå tillbaka till en föreläsning och titta fler gånger. Titta mot kameran och tala tydligt. Upprepa frågor som ställs i chatten.


12. Tipsa om uppläsningsprogram för digital text.

Alla studenter, med eller utan funktionsnedsättning, kan ladda ner talsyntesprogrammet TorTalk kostnadsfritt via www.sh.se/studieverkstan . Då kan de få digital text uppläst. Du som personal kan också ladda ner programmet via Software Center.


Om du har frågor angående anpassad litteratur så hör du av dig till talbok@sh.se För övriga frågor när det gäller studenter med funktionsnedsättning, kontakta gärna oss på funka@sh.se.

För att få stöd och anpassningar i studierna ska studenten ansöka om stöd via ett digitalt nationellt system, Nais, www.nais.uhr.se. I ansökan bifogar studenten intyg från läkare, psykolog, logoped eller annan specialist på varaktig funktionsnedsättning. När ansökan är komplett bjuder funkasamordnaren in studenten till ett samtal för att gemensamt kartlägga studentens behov av anpassningar och stöd i relation till det stöd som högskolan har möjlighet till. Funka informerar studenten om hur stödet fungerar och i vissa fall går vi även igenom aktuell kursplan och lärandemål.

Samordnaren utfärdar efter samtalet ett funkaintyg via Nais som studenten använder i kontakten med lärare, föreläsare och examinatorer. Intyget är uppdelat på beslut, som samordnaren ansvarar för att tillgängliggöra för studenten, och rekommendationer, som är riktade till undervisande personal, kursansvariga etc. att tillgodose eller se över så långt det är möjligt och rimligt.

Förutsättningarna för stöd och anpassningar varierar mellan enskilda studenter och utbildningar, men de stöd samordnaren beslutar om kan till exempel innebära anteckningsstöd, mentorsstöd och teckenspråkstolkning. Samordnaren kan även besluta om anpassningar vid salsskrivning, t.ex. att studenten får sitta enskilt, ha utökad skrivtid eller skriva på dator med rättstavningsprogram. Studenten har då möjlighet att ansöka om de stöd som beviljats i samband med anmälan i KronoX och stödet administreras av tentamenssamordningen. På www.sh.se/funka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om de olika stöden.

Det är framför allt rekommendationerna i intyget som undervisande personal behöver ta ställning till, eftersom det rör examinationer, handledning och undervisning. Vanliga rekommendationer är till exempel:

 • Förlängd tid vid inlämningar/hemtentamen.
 • Möjlighet till alternativ examination.
 • Inspelning av föreläsning.
 • Tillgång till föreläsningsmaterial innan föreläsningen.
 • Utökad handledning vid uppsats.

Studenten ansvarar själv för att lyfta frågan om en specifik anpassning. Vid förfrågan från studenten bedömer lärare/examinator/föreläsare om rekommendationen är förenlig med de lärandemål som beslutats i kursplanen, samt ifall anpassningen innebär en rimlig ekonomisk och praktisk insats. Det går alltid bra att kontakta Funka för att rådgöra, men det kan vara bra att känna till att vi inte kan kommentera enskilda studenters funktionsnedsättning.

I vissa fall förekommer mer omfattande stöd, som upprättande av en individuell studieplan för en student, vilket programmet/kursen ansvarar för. Funka kan vara ett stöd i processen för att förtydliga behov och rimliga lösningar.

Biblioteket

Biblioteket kan stötta och vara en resurs för studenter på olika sätt.

Talboksservice på biblioteket

Studenter (inklusive forskarstudenter) på Södertörns högskola som har en funktionsnedsättning som påverkar studierna, kan få hjälp med anpassad litteratur, exempelvis att använda sig av talböcker. Det är viktigt att du som lärare har litteraturlistor klara i god tid innan kursen startar, så att studenter i behov av talböcker och/eller punktskrift kan beställa i förväg.

Även du som är doktorand, lärare, forskare eller annan personal kan få hjälp av biblioteket med anpassad litteratur. Läs mer om talböcker med mera på bibliotekets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt till bibliotekets talboksservice: talbok@sh.se

Bibliotekets undervisning för studenter i informationssökning, källkritik och referenser

Vill du att dina studenter ska lära sig mer om att självständigt söka, kritiskt värdera och använda information? Som lärare på Södertörns högskola har du möjlighet att anmäla intresse för bibliotekets undervisning. En bibliotekarie håller då ett undervisningstillfälle för dina studenter.

Biblioteket kontaktar institutionerna två gånger om året, en gång på vårterminen för att boka undervisning inför höstterminen samt en gång på höstterminen för att boka inför vårterminen.

Viktigt att tänka på för dig som är lärare

Det är en fördel om undervisningen sker under ett kursmoment där informationssökning kan integreras på ett effektivt sätt. Läs mer om riktlinjer och innehåll på bibliotekets webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Har du några frågor eller vill boka undervisning, kontakta biblioteketsundervisning@sh.se.

Studieverkstan

Tycker du som lärare att dina studenter behöver utveckla sitt skrivande och sin förmåga att reflektera i tal och skrift? Och skulle du behöva få konkreta redskap för att kunna ge dina studenter stöd för språk- och skrivutveckling? Här kan du läsa om hur Studieverkstan arbetar för studenter och för lärare.

Studieverkstan på Södertörns högskola kompletterar undervisningen i ordinarie kurser och ska bidra till att studenter på högskolan och på Röda Korsets högskola får bra möjligheter att lyckas i sina studier. I Studieverkstan kan studenter på alla nivåer få kunskap och redskap för att utveckla sitt skrivande, sitt talande och sin läs- och studieteknik både på svenska och på engelska. I vårt arbete vill vi också öka insikten om språkets betydelse för studieresultat, tänkande och identitet.

Studieverkstans lokal ligger i högskolans bibliotek. Förutom handledning består vår studentinriktade verksamhet av kurser och föreläsningar. En vanlig kommentar som vi hör i Studieverkstan lyder:

”Om jag hade vetat om vad Studieverkstan gör skulle jag ha kommit för länge sedan. Nu är jag på C-nivå och har missat er flera terminer.”

Skriftlig information som hemsida och informationsmaterial i all ära. Men den direkta informationen från lärare är allra viktigast för att studenter ska söka sig till oss. Om du som lärare rekommenderar dina studenter att besöka Studieverkstan kommer fler att hitta oss. Vårt arbete kan sedan komplettera din undervisning och bidra till att studenterna höjer kvaliteten på sina texter – och därmed underlätta ditt lärararbete.

Föreståndare: Väniö Syrjälä. E-post: vaino.syrjala@sh.se

Studentkår

Studentkåren vid Södertörns högskola, SöderS, företräder alla studenter, oavsett om de är medlemmar i studentkåren eller inte. SöderS har sina lokaler i F-huset på plan 5.

Studenthälsan

Studenthälsan arbetar för att främja studenternas fysiska och psykosociala hälsa under hela studietiden och fungerar som ett komplement till övrig hälso- och sjukvård. Kuratorn vid Södertörns högskola samarbetar med Studenthälsan vid KI. Alla insatser som erbjuds är kostnadsfria.

Alla studenter på Södertörns högskola har möjlighet att vända sig till Studenthälsan vid Karolinska institutet. I vår överenskommelse med Studenthälsan vid Karolinska Institutet innefattas tillgång till olika professioner. Kuratorsstöd erbjuds direkt från högskolan.

Studenthälsan vid Karolinska Institutet och kuratorn ska även fungera som konsultativt stöd till anställda på Södertörns högskola och studentkåren SöderS i övergripande studenthälsofrågor och i enskilda ärenden.

Kurator Ann-Louise Ebérus, ring 08-608 43 84, eller via kurator@sh.se
Besöksadress; Studentavdelningen, F-huset, plan 6. Kuratorn har tystnadsplikt och besöken är avgiftsfria.

Kurator erbjuder studenter möjlighet att boka individuella samtal fysiskt, digitalt eller på telefon.

Skador och tillbud

Studenter vid statliga universitet och högskolor är försäkrade mot olycksfall under skoltid och på väg till och från universitetet eller högskolan. Försäkringen är gratis för studenten. Här hittar du mer information om försäkringen: Försäkring student - Kammarkollegiet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om en student skadar sig eller har ett tillbud på högskolan eller på väg till eller från högskolan, ska hen själv anmäla det. Studenten ska då mejla till arbetsskada@sh.se för att få inlogg till systemet Stella, där anmälan görs.

Universitetskyrkan

Ibland kan vi behöva någon som lyssnar opartiskt, utan att vi själva behöver lyssna i utbyte och då kanske Universitetskyrkans representanter kan vara ett alternativ.

Baldur Baldursson, präst
08-588 698 21
070-162 98 21 (endast sms)
baldur.baldursson@svenskakyrkan.se

Elisabet Ravelojaona, pastor
070 – 758 55 61
elisabet.ravelojaona@andreaskyrkan.se

Studie- och karriärvägledning

Presumtiva studenter som vill söka sig till Södertörns högskola och nuvarande studenter som har funderingar kring nuvarande utbildning och karriärvägar framåt kan vända sig till våra Studie- och karriärvägledare.

Vad gör vi?

En studie- och karriärvägledare är ett neutralt stöd för studenterna och vägleder studenter både inför val av studier, under studierna och efter studierna ​utifrån deras behov och frågor. Genom samtal så erbjuder vägledaren stöd för att studenten själv ska kunna fatta beslut kring val och vägen framåt. Samtalen kan handla om syfte och mål med studier, övergripande om studiesituation, karriärmöjligheter och vägen till en examen.

Hur gör vi det?

Studie- och karriärvägledningen erbjuder studenter möjlighet att boka enskilda vägledningssamtal fysiskt, digitalt eller på telefon. Studenter kan även skicka frågor till studie- och karriärvägledningen via mejl och dessa hanteras i ärendehanteringssystemet MOA.

Studenterna kan även nå studie- och karriärvägledningen under deras drop-in tillfällen i Infocenter samt under telefontid vilka erbjuds kontinuerligt under terminstid.

Utöver individuella vägledningssamtal arbetar studie- och karriärvägledarna aktivt med informationspass om att sätta ihop en egen examen, om lärarlegitimation och lärarexamen samt om studier och karriär. Studenterna erbjuds även möjlighet att delta i workshops inför- och efter utbytesstudier samt om att sätta ord på förmågor inför karriär. Informationspass och workshops sker ofta i samarbete med andra funktioner, kåren, avdelningar eller program och ämnen.

Studie- och karriärvägledningen deltar i rekryteringsmässor, öppna hus och andra projekt som rör högskolans verksamhet. Detta sker ofta i samarbete med andra delar av högskolan.

SH Karriär

Studie- och karriärvägledningen ansvarar för och erbjuder den webbaserade tjänsten SH Karriär, en digital plattform där studenterna kan söka jobb, praktikplatser och delta i virtuella karriärmässor. Studenter kan i portalen skapa ett konto och klicka på logga in/registrera dig med ditt SH-konto. Här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du SH Karriär för studenter.

Arbetsgivare är välkomna att använda sig av karriärportalen SH Karriär. Via portalen kan arbetsgivare komma i kontakt med studenter och nyutexaminerade från Södertörns högskola. Karriärportalen är ett samarbete mellan Södertörns högskola och JobTeaser. Det finns möjlighet att ladda upp annonser om lediga jobb, praktikplatser, traineeprogram och exjobb. Arbetsgivare kan även skapa en företagssida för att lyfta fram och presentera sin verksamhet för våra studenter. Det går att annonsera kostnadsfritt i portalen. Det finns också möjligheter för en bredare annonsering i JobTeasers nätverk av universitet och högskolor via premium-tjänster, om arbetsgivare skulle vilja öka sina chanser att få in relevanta ansökningar. Se denna sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för vidare information.

Kontakta Studie- och karriärvägledningen

Studie- och karriärvägledningen nås på mejladress studier.karriar@sh.se för studenter och på studier.karriaradmin@sh.se för interna frågor från personal.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-05-21 av Frans Utterström