Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Stöd och resurser till studenter

Här kan du som personal läsa om det stöd som finns till för högskolans studenter.

Nedan hittar du information om följande:

 • Funka - stöd vid funktionsnedsättning
 • Talboksservice på biblioteket, sk anpassad litteratur
 • Studieverkstans stöd i språk och skrift
 • Studentkåren vid högskolan, SöderS
 • Studenthälsan
 • Universitetskyrkan
 • Studie- och karriärvägledning

Funka – Stöd vid funktionsnedsättning

Södertörns högskola erbjuder stöd i studierna till studenter med varaktig funktionsnedsättning.

Funka tillhör Studentavdelningen och det är Funka-samordnare som träffar studenter för att kartlägga behov av stöd i studierna. Stödet ska kompensera för de svårigheter som uppstår i studiesituationen på grund av funktionsnedsättningar eller åtgärda bristande tillgänglighet i studiemiljön. Som lärare kommer du att stöta på studenter med så kallade Funkaintyg, och behöva ta ställning till rekommendationer i intyget.

Många studenter, särskilt de med funkaintyg, kämpar hårt med sina studier just nu. För att underlätta för både dig och dem har Funka samlat 10 snabba tips på hur du kan tänka för att din undervisning ska vara så tillgänglig som möjligt:

 1. Gör undervisningsmaterial tillgängligt för studenterna i god tid före seminariet/föreläsningen, så att de har chans att förbereda sig.
  Om det inte är möjligt, dela gärna Powerpoints och andra föreläsningsanteckningar efteråt, så att studenterna framför allt kan fokusera på att lyssna.
 2. Inled varje undervisningspass med ett program.
  Till exempel ”Idag ska vi... och målet är att ni efter... ska känna till...”. Avsluta undervisningspasset med en summering – din egen, eller låt en student sammanfatta.
 3. Planera undervisningen för att lägga in pauser med jämna mellanrum!
  Detta är minst lika viktigt vid digitala föreläsningar/seminarier som på campus. Ha gärna bestämda tider 45 min föreläsning – 15 min paus –
  45 min föreläsning och så vidare. För de flesta studenter är pauser en förutsättning för att kunna hänga med i undervisningen.
 4. Ersätt inte liveföreläsningar med inspelade föreläsningar utan att också ge möjlighet till frågestunder.
  Utse gärna en eller flera studenter som antecknar vid frågestunder för att fånga upp viktig information. Uppmana studenterna att dela anteckningarna på Studiewebben. (Många funkastudenter har dock svårt att ta anteckningar samtidigt som de ska lyssna fokuserat, så låt det bygga på frivillighet!)
 5. Tillåt inspelning av föreläsningar.
  Om möjligt spela in föreläsningen själv. Många studenter vittnar om hur det bästa med distansundervisningen är att kunna gå tillbaka till en föreläsning och titta fler gånger. Titta mot kameran och tala tydligt. Upprepa frågor som ställs i chatten.
 6. Förenkla studiemanualen så långt som möjligt.
  Håll den gärna kortfattad och var så tydlig du kan med vad som förväntas av studenterna. Glöm inte svara studenter som har frågor och ber om förtydliganden, och som skickar funkaintyg.
 7. Gör inga sena ändringar i kurslitteraturen eller annat kursmaterial.
  Många studenter har anpassningar vad gäller litteratur, t ex Legimus, som är Myndigheten för tillgängliga mediers tjänst för talböcker. Om en bok byts ut tar det 8-12 veckor att få en ny bok inläst. Nya versioner av redan befintliga böcker läses inte in.
 8. Tipsa om uppläsningsprogram för digital text.
  Alla studenter, med eller utan funktionsnedsättning, kan också ladda ner talsyntesprogrammet TorTalk kostnadsfritt via www.sh.se/studieverkstan Länk till annan webbplats.. Då kan de få digital text uppläst. Du som personal kan också ladda ner programmet.
 9. Var noggrann med de pdf:er du lägger upp
  Om du laddar upp dokument, till exempel utdrag ur böcker, se till att dessa är tillgängliga genom att använda OCR-funktionen som finns på kopiatorerna. Då kan studenterna kopiera stycken ur texten om de behöver citera, enkelt söka igenom dokumentet samt få det uppläst via talsyntesprogram.
 10. Se över hur lång förlängning av skrivtiden som är möjlig!
  Många examinationer har gjorts om från t ex salstentor till en open book-tenta, och då kanske en generell förlängning av skrivtiden beviljats eftersom studenterna nu har tillgång till litteraturen och söker efter svar, vilket kan förväntas ta längre tid. De studenter som har en rekommendation om förlängd skrivtid har förmodligen behov av ännu längre tid, då det ofta kan vara extra utmanande för t ex en dyslektiker att snabbt leta i litteraturen.

Om du har frågor, kontakta gärna oss på funka@sh.se, så hör vi av oss.

För att få stöd och anpassningar i studierna ska studenten ansöka om stöd via ett digitalt nationellt system, Nais, www.nais.uhr.se. I ansökan bifogar studenten intyg från läkare, psykolog, logoped eller annan specialist på varaktig funktionsnedsättning. När ansökan är komplett bjuder funkasamordnaren in studenten till ett samtal för att gemensamt kartlägga studentens behov av anpassningar och stöd i relation till det stöd som högskolan har möjlighet till. Funka informerar studenten om hur stödet fungerar och i vissa fall går vi även igenom aktuell kursplan och lärandemål.

Samordnaren utfärdar efter samtalet ett funkaintyg via Nais som studenten använder i kontakten med lärare, föreläsare och examinatorer. Intyget är uppdelat på beslut, som samordnaren ansvarar för att tillgängliggöra för studenten, och rekommendationer, som är riktade till undervisande personal, kursansvariga etc. att tillgodose eller se över så långt det är möjligt och rimligt.

Förutsättningarna för stöd och anpassningar varierar mellan enskilda studenter och utbildningar, men de stöd samordnaren beslutar om kan till exempel innebära anteckningsstöd, mentorsstöd och teckenspråkstolkning. Även beslut om anpassningar vid salsskrivning förekommer, t ex att studenten får sitta enskilt, ha utökad skrivtid eller skriver på dator med rättstavningsprogram, fattas normalt sett av samordnaren. Studenten har då möjlighet att ansöka om de stöd som beviljats i samband med anmälan i KronoX och stödet administreras av tentamenssamordningen. Talböcker och möjligheten att lyssna på kurslitteratur ansvarar Biblioteket för. På www.sh.se/funka kan du läsa mer om de olika stöden.

Det är framför allt rekommendationerna i intyget som undervisande personal behöver ta ställning till, eftersom det rör examinationer, handledning och undervisning. Vanliga rekommendationer är till exempel:

 • Förlängd tid vid inlämningar/hemtentamen.
 • Möjlighet till alternativ examination.
 • Inspelning av föreläsning.
 • Tillgång till föreläsningsmaterial innan föreläsningen.
 • Utökad handledning vid uppsats.

Studenten ansvarar själv för att lyfta frågan om en specifik anpassning. Vid förfrågan från studenten bedömer lärare/examinator/föreläsare om rekommendationen är förenlig med de lärandemål som beslutats i kursplanen, samt ifall anpassningen innebär en rimlig ekonomisk och praktisk insats. Det går alltid bra att kontakta Funka för att rådgöra, men det kan vara bra att känna till att vi inte kan kommentera enskilda studenters funktionsnedsättning.

I vissa fall förekommer mer omfattande stöd, som upprättande av en individuell studieplan för en student, vilket programmet/kursen ansvarar för. Funka kan vara ett stöd i processen för att förtydliga behov och rimliga lösningar.

Talboksservice på biblioteket

Studenter (inklusive forskarstudenter) på Södertörns högskola som har en funktionsnedsättning som påverkar studierna, kan få hjälp med anpassad litteratur, exempelvis att använda sig av talböcker. Det är viktigt att du som lärare har litteraturlistor klara i god tid så att studenter i behov av talböcker och/eller punktskrift kan beställa i förväg. Även du som är doktorand kan få hjälp av biblioteket med anpassad litteratur.

Lärare och annan personal som behöver stöd hänvisas till sitt närmaste folkbibliotek för vidare hjälp med konto för egen nedladdning av talböcker. Läs mer om talböcker med mera på bibliotekets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt till bibliotekets talboksservice: Talbok@sh.se

Studieverkstan

Tycker du som lärare att dina studenter behöver utveckla sitt skrivande och sin förmåga att reflektera i tal och skrift? Och skulle du behöva få konkreta redskap för att kunna ge dina studenter stöd för språk- och skrivutveckling? Här kan du läsa om hur Studieverkstan arbetar för studenter och för lärare.

Studieverkstan på Södertörns högskola kompletterar undervisningen i ordinarie kurser och ska bidra till att studenter på högskolan och på Röda Korsets högskola får bra möjligheter att lyckas i sina studier. I Studieverkstan kan studenter på alla nivåer få kunskap och redskap för att utveckla sitt skrivande, sitt talande och sin läs- och studieteknik både på svenska och på engelska. I vårt arbete vill vi också öka insikten om språkets betydelse för studieresultat, tänkande och identitet.

Studieverkstans lokal ligger i högskolans bibliotek. Förutom handledning består vår studentinriktade verksamhet av kurser och föreläsningar. En vanlig kommentar som vi hör i Studieverkstan lyder:

”Om jag hade vetat om vad Studieverkstan gör skulle jag ha kommit för länge sedan. Nu är jag på C-nivå och har missat er flera terminer.”

Skriftlig information som hemsida och informationsmaterial i all ära. Men den direkta informationen från lärare är allra viktigast för att studenter ska söka sig till oss. Om du som lärare rekommenderar dina studenter att besöka Studieverkstan kommer fler att hitta oss. Vårt arbete kan sedan komplettera din undervisning och bidra till att studenterna höjer kvaliteten på sina texter – och därmed underlätta ditt lärararbete.

Föreståndare: Maria Eklund Heinonen. E-post: maria.eklund.heinonen@sh.se. Telefon: 08-608 26 12.

Studentkår

Studentkåren vid Södertörns högskola, SöderS, företräder alla studenter, oavsett om de är medlemmar i studentkåren eller inte. SöderS har sina lokaler i F-huset på plan 5.

Studenthälsan

Studenthälsan arbetar för att främja studenternas fysiska och psykosociala hälsa under hela studietiden och fungerar som ett komplement till övrig hälso- och sjukvård. Kuratorn vid Södertörns högskola samarbetar med Studenthälsan vid KI. Alla insatser som erbjuds är kostnadsfria.

Alla studenter på Södertörns högskola har möjlighet att vända sig till Studenthälsan vid Karolinska institutet. I vår överenskommelse med Studenthälsan vid Karolinska Institutet innefattas tillgång till olika professioner. Kuratorsstöd erbjuds direkt från högskolan.

Studenthälsan vid Karolinska Institutet och kuratorn ska även fungera som konsultativt stöd till anställda på Södertörns högskola och studentkåren SöderS i övergripande studenthälsofrågor och i enskilda ärenden.

Kurator Ann-Louise Ebérus, ring 08-608 43 84, eller via kurator@sh.se
Besöksadress; Studentavdelningen, F-huset, plan 6. Kuratorn har tystnadsplikt och besöken är avgiftsfria.

På grund av coronaviruset sker kuratorns verksamhet på distans tills vidare. Bokade besök genomförs per telefon eller digitalt.

För mer information gällande Studenthälsan vid Karolinska Institutet, besök deras hemsida Studenthälsan Karolinska Institutet Länk till annan webbplats..

Universitetskyrkan

Ibland kan vi behöva någon som lyssnar opartiskt, utan att vi själva behöver lyssna i utbyte och då kanske Universitetskyrkans representanter kan vara ett alternativ.

Baldur Baldursson, präst
08-588 698 21
070-162 98 21 (endast sms)
baldur.baldursson@svenskakyrkan.se

Elisabet Ravelojaona, pastor
070 – 758 55 61
elisabet.ravelojaona@andreaskyrkan.se

Studie- och karriärvägledning

Studenter som har funderingar kring sin nuvarande utbildning och sin framtida karriärväg kan vända sig till våra Studie- och karriärvägledare.

Vad gör vi?

Studie- och karriärvägledning handlar om att ge stöd till studenter som befinner sig i valsituationer eller som har funderingar kring sin studiesituation, examen och karriär. En studie- och karriärvägledare är ett neutralt stöd för studenterna.

Hur gör vi det?

Studie- och karriärvägledningen erbjuder studenter möjlighet att boka enskilda vägledningssamtal fysiskt, digitalt eller på telefon. Vägledning sker även via mejlkontakt med studenter. Vi har drop in via telefon flera dagar i veckan under terminstid. Vid behov erbjuder vi extra drop in till utbildningar där behovet kan vara extra stort. Vi kan även erbjuda gruppvägledning. Studentfrågor och ärenden hanterar studie- och karriärvägledningen i ärendehanteringssystemet MOA.

Utöver individuella vägledningssamtal arbetar studie- och karriärvägledarna med information till presumtiva och befintliga studenter. De deltar i mässor och projekt som rör högskolans verksamhet. Detta sker ofta i samarbete med andra delar av högskolan, bland annat genom olika arbets- och referensgrupper med till exempel Studieverkstan, Studenthälsan och Kommunikationsavdelningen. Studie- och karriärvägledningen jobbar även nära institutionerna gällande studentfrågor och ärenden.

SH Karriär

Studie- och karriärvägledningen ansvarar för och erbjuder den webbaserade tjänsten SH Karriär, en digital mötesplats där studenterna kan söka jobb, praktikplatser, chatta med arbetsgivare och delta i virtuella karriärmässor och arbetsmarknadsdagar.

Studie- och karriärvägledningen nås på mejladress studier.karriar@sh.se

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

Senast uppdaterad: 2021-06-17 av Kristina Hanson

Dela

E-post