Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Arbetsrutiner – hur gör jag?

Här hittar du information om rutiner, dokument och länkar inom områdena bemanning, studenträttssäkerhet, disciplinärenden, betygsrapportering och kursvärdering.

Bemanning och examinatorer

Utifrån utbildningsutbudet ska det beslutas om personalen som kommer att bemanna kurserna och ansvarsfördelningen, som beslut om examinator.

Utifrån det fastställda utbildningsutbudet och tilldelat anslag ska ämnes- och programsamordnare lämna önskemål om kursernas bemanning till avdelningsföreståndare inför kommande termin. Avdelningsföreståndare inom respektive avdelning på institution/professionsutbildning har övergripande kunskap om medarbetarens ämneskompetenser och anställning.

Ämnes- och programsamordnare eller lärarutbildningens studierektorer skickar en beställning av önskad medarbetare eller kompetens i bemanningsverktyget Retendo. Avdelningsföreståndarna skickar svar på beställningarna i verktyget.

Om avdelningsföreståndaren föreslår en annan person än den önskade behöver ämnes- eller programsamordnaren godkänna bytesföreslaget. På lärarutbildningen går förfrågan via studierektorn till programsamordnaren.

När bemanningen är godkänd och bekräftad meddelar ämnes- och programsamordnare informationen om bemanning till utbildningsadministrationen.

Vid behov kan avdelningsföreståndaren bli ombedd att rekrytera en kompetens som stämmer med ämnes- eller programsamordnarens önskemål.

Vem som utser examinator för en kurs eller delkurs regleras i rektors delegationsordning och i därpå följande vidaredelegationer. Beslut om examinator för kurser kan fastställas i ämnes- och programråd. Utbildningsadministratören diarieför examinatorbeslutet. 

Beslut om att utse examinatorer ska tas termins- eller läsårsvis för samtliga kurser (även de som inte längre ges, men där studenter fortfarande har rätt att examineras). Det ska framgå vilken kurs det gäller och om uppdraget gäller:

 • Ordinarie tentamenstillfällen
 • Kompensationstillfällen
 • Komplettering
 • Rest
 • Omtentamenstillfällen.

Examinator ska utses för samtliga sådana förekommande examinationstillfällen. Även om examinator är densamma som kursansvarig/delkursansvarig ska separat beslut tas om att utse examinator.

Vid självständigt arbete eller examensarbete från och med kandidatnivå ska, om inte särskilda skäl föreligger, examinator och handledare vara olika personer. De ska agera självständigt i förhållande till varandra. Om samma person utses till handledare och examinator, ska beslutet kunna motiveras.

Om förändring av examinator sker under terminen eller gällande enskild student ska ett nytt beslut tas.

För beslut om examinatorer eller ändring av examinator använder du Word-dokumentmallen för beslut i särskild ordning. Nedan finner du Word-mall för bilaga till beslut om examinator.

Standardtexter vid beslut om examinator

Nedan standardtext ska finnas med i beslut om examinator. Texten inom klamrar uppdateras med aktuell information.

Bakgrund

Enligt Besluts- och delegationsordning för Södertörns högskola [ange diarienummer för aktuell besluts- och delegationsordning] fattar [prefekt/akademisk ledare] beslut om examinatorer. [Prefekten/Akademisk ledare] har delegerat till [avdelningsföreståndare/programsamordnare] att utse examinatorer enligt institutionens besluts- och delegationsordning [ange diarienummer]. I de fall då [avdelningsföreståndare/programsamordnare] ska vara examinator fattas beslutet av [prefekt/akademisk ledare].

Beslut

Avdelningsföreståndare beslutar att utse examinator enligt bilaga.

Som en följd av detta beslut upphör tidigare beslut om examinatorer för de kurser som anges i bilagan att gälla. I underlaget framgår det vilken kurs det gäller och om uppdraget gäller:

 • Ordinarie tentamenstillfällen
 • Kompensationstillfällen
 • Komplettering
 • Rest
 • Omtentamenstillfällen.

Standardtexter vid beslut om ändring av examinator

Nedan standardtext ska finnas med i beslut om ändring av examinator. Texten inom klamrar uppdateras med aktuell information.

Bakgrund

Enligt Besluts- och delegationsordning för Södertörns högskola [ange diarienummer för aktuell besluts- och delegationsordning] fattar [prefekt/akademisk ledare] beslut om examinatorer. [Prefekten/Akademisk ledare] har delegerat till [avdelningsföreståndare/programsamordnare] att utse examinatorer enligt institutionens besluts- och delegationsordning [ange diarienummer]. I de fall då [avdelningsföreståndare/programsamordnare] ska vara examinator fattas beslutet av [prefekt/akademisk ledare].

Beslut

Avdelningsföreståndare beslutar följande förändringar:

KURS/MODUL

EXAMINATOR

Ange kurs

XXX

Ange modul

XXX

XXX

I samband med kursens planering, genomförande samt examination har examinator nedanstående ansvar och uppgifter.

Följande ansvarar examinator för, men kan utföras av annan:

 • Kvalitetssäkra examinationen och säkerställa att examinationen sker i överensstämmelse med gällande kursplan (bland annat lärandemål och former för examination).
 • Ansvara för att examinerande uppgifter tas fram.
 • Ansvara för att betygskriterier tas fram och finns tillgängliga senast vid kursstart.
 • Ansvara för att examinationen är rättssäker, att jäv inte föreligger samt att likabehandling säkerställs.

Följande ansvarar examinator för, och ska utföras av examinator:

 • Sätta betyg på genomgången kurs.
 • Kontrollera och attestera betygen i Ladok 15 arbetsdagar från examinationstillfället.
 • Hantera ansökan om rättelse och omprövning av betyg. (HF 6 kap. 23 § respektive 24 §)

För detaljerad information om regelverk och uppdragsbeskrivning se Rättigheter och skyldigheter – regelverk för studier på grundnivå och avancerad nivå vid Södertörns högskola.

Betygsrapportering

Ladok är ett nationellt, webbaserat system för studiedokumentation som används av lärosäten och av CSN. Systemet ger stöd till olika delar av den studieadministrativa processen inom utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå.

Medarbetare med behörighet i Ladok loggar in med sitt SH-konto. För att få behörighet beställer närmaste chef konto via den här länken (nås endast som inloggad).

Ladok är stängt onsdagar ojämna veckor kl. 04.00–06.00 för uppdateringar.

För att kunna rapportera in betyg i Ladok krävs följande:

Lärare som behöver behörighet som examinator

 1. Prefekt beslutar om examinator inför kommande termin.
 2. Utifrån listan kontrollerar sekreterare om examinator är upplagd i Ladok och har behörighet som examinator, om så inte är fallet meddelas detta berörd chef som beställer Ladok-konto.
 3. Ladokhandläggare lägger upp behörighet och meddelar sekreterare som kopplar examinator till rätt kurs.

Lärare som behöver behörighet som rapportör

 1. Examinator meddelar till sekreterare vilka lärare som rapporterar betyg på kursen. Sekreterare kontrollerar om rapportören har behörighet och om så inte är fallet meddelas detta berörd chef som beställer Ladok-kontot.
 2. Ladokhandläggare lägger upp behörighet och meddelar sekreterare som kopplar rapportör till rätt kurstillfälle.

Vid behov av introduktion i Ladok eller om du har frågor kontakta ladok@sh.se.

Om ett betygsbeslut är uppenbart felaktigt har examinator en skyldighet att ändra beslutet om det kan ske snabbt, enkelt och utan att betyget sänks (HF 6 kap. 24 §).

Ändringar av detta slag ska ske om examinator, efter att betygsbeslutet meddelats studenten, upptäcker att det gjorts ett bedömningsfel. Det kan exempelvis handla om att examinator efter att betyg meddelats upptäcker att en sida i en students tentamen inte har rättats. En student som önskar få ett betygsbeslut omprövat ansöker om detta på särskild blankett. Eftersom omprövning endast ska göras om det kan ske snabbt och enkelt måste studenten i sin begäran tydligt visa vilka uppenbara felaktigheter som studenten anser att beslutet innehåller. En begäran om omprövning bör göras så snart som möjligt efter att resultat meddelats.

En student som har hämtat ut en originalskrivning får inte nekas omprövning. Däremot kan det vara svårt för examinator att avgöra vad som stod i skrivningen från början vilket kan minska möjligheten att göra en rättssäker omprövning. En student som önskar begära omprövning rekommenderas därför att be om en kopia av skrivningen istället för att hämta ut originalet.

Har du problem att logga in?

Töm webbläsarens cache-minne eller byt webbläsare.

Problem att attestera eller klarmarkera i Ladok?

Om du har problem att klarmarkera eller attestera i Ladok kan det lösas genom att prova att:

Andra problem?

Support nås på funktionsadressen ladok@sh.se. Vill du prata med oss beskriv ditt ärende så ringer vi upp via Teams.

Studenten ansöker om tillgodoräknande digitalt via Student-Ladok Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För personal som hanterar ansökningar om tillgodoräknande finns manualer att följa. Manualerna visar steg för steg en digital hantering av ansökningar och gäller enbart ansökningar där beslutet är bifall. Om en ansökan avslås är hanteringen densamma som tidigare. Se Handläggningsordning för att fatta beslut i studentärenden och hantera överklaganden.

Vem eller vilka på din institution, som ska ingå med ansvar och arbetsinsatser i tillgodoräknandeprocessen avgörs av institutionens egna rutiner.

Vid frågor kontakta examen@sh.se.

Rättigheter och skyldigheter

"Rättigheter och skyldigheter – regelverk för studier på grundnivå och avancerad nivå vid Södertörns högskola" är ett lokalt regelverk som innehåller bestämmelser om relationen mellan studenterna och högskolan. Syftet med regelverket är att studenter vid Södertörns högskola ska behandlas lika och att det ska vara tydligt vilka rättigheter och skyldigheter studenten har.

Rättigheter och skyldigheter finns på sh.se att läsa och lätt kunna söka i.

Vill du hellre ha den som en fil kan du använda nedanstående länk för att öppna och läsa eller ladda ner på din dator.

Vid frågor om dokumentet "Rättigheter och skyldigheter" vänd dig till studentrattsliga@sh.se

Studenters rättssäkerhet

Handläggare på Södertörns högskola arbetar med att informera personal och studenter, ge juridisk rådgivning till i första hand personal samt handlägga ärenden inom området.

Studenters rättssäkerhet har sin utgångspunkt i de olika lagar och förordningar som rör studenternas situation på högskolan. Handläggarna för studenträttsliga frågor informerar, besvarar frågor samt uppdaterar högskolans lokala regelverk.

Arbetet med studenträttssäkerhet har sin utgångspunkt i bland annat högskolelagen (SFS 1992:1434), högskoleförordningen (SFS 1993:100), förvaltningslagen (SFS 2017:900) och högskolans lokala regelverk (dnr 1266/44/2012). Grunden för arbetet är att se till att studenterna vid högskolan behandlas på ett rättssäkert och rättvist sätt. För att uppnå detta har Södertörns högskola ett lokalt regelverk gällande studenters rättigheter och skyldigheter som beslutas av rektor.

En viktig del i arbetet för studenternas rättssäkerhet är att högskolan har ett väl fungerande studentinflytande i enlighet med de lagar och förordningar som finns på området. En stor del av handläggarens arbete består av att besvara frågor från anställda, enskilda studenter och studentkåren. Det kan handla om frågeställningar som inte täcks in i det lokala regelverket eller frågor kring vad som händer när man av någon anledning inte följt de regler som finns. Handläggaren genomför också regelbundet utbildningar för bland annat nya studenter, ämnes- och programsamordnare, kårfunktionärer och studentrepresentanter. Även handläggning av vissa typer av studentärenden ingår i arbetet. Handläggningen kan gälla till exempel klagomål från enskilda studenter eller ärenden som ska beredas till Högskoleverket eller Överklagandenämnden för högskolan.

Vid frågor kontakta studentrattsliga@sh.se.

Fusk och andra disciplinärenden

Södertörns högskola kan vidta vissa åtgärder om en student inte följer gällande regler. Misstänker du plagiat eller otillåtet samarbete mellan studenter behöver du undersöka om det finns grund för misstanken. För att avgöra om det finns grund för din misstanke måste du göra ett antal kontroller som du kan läsa om här.

Om en examinator misstänker att en student har försökt att vilseleda vid prov eller annat tillfälle när de bedömer studentens studieprestation ska examinator anmäla det till rektor.

En utredning om en misstänkt otillåten händelse kan ses som en kvalitetssäkring av högskolans verksamhet; har högskolan varit tillräckligt tydlig i vad som förväntas av studenten och har studenten tagit sitt eget ansvar för sina studier och följt upp eventuella oklarheter?

Först måste examinator göra en objektiv bedömning om det finns grund för anmälan. Den bedömningen gör examinator genom att gå igenom den information studenten fått inför examinationen. Även utformningen av examinationsuppgifter liksom muntlig information och undervisningsform ska vägas in.

Anmälan ska enligt högskoleförordningens 10 kap, 9 § göras skyndsamt.

Anmälan om misstanke om plagiat, otillåtet hjälpmedel, otillåtet samarbete etc. skickas fylls i i formuläret nedan.

Vi rekommenderar att anmälaren informerar studenten om att en disciplinanmälan har gjorts. Studenten får fortsätta att studera under utredningen. Har studenten frågor om eller invändningar mot disciplinanmälan kan anmälaren avstå från att svara och istället hänvisa till utredaren.

Offentlig handling

En anmälan om misstanke om plagiat, otillåtet samarbete, trakasserier etc. är en offentlig handling. Detta innebär att anmälan, beslut, tjänsteanteckningar med mera diarieförs och arkiveras.

Vid misstanke om plagiat eller annan grund för disciplinanmälan kontakta disciplinanmalan@sh.se.

Utgångspunkt för disciplinärenden

Nedan finner du som är anställd vid Södertörns högskola information om disciplinanmälan av student enligt 10 kap, 1 § högskoleförordningen.

En disciplinanmälan kan göras mot en student som

 1. Med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation ska bedömas,
 2. stör eller hindrar undervisningen, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan,
 3. stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan, eller
 4. utsätter en annan student eller arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567).

Åtgärd får inte vidtas senare än två år efter det att förseelsen har begåtts. (högskoleförordningen 10 kap. 1 §)

Enligt högskoleförordningen får disciplinära åtgärder (varning eller avstängning) vidtas mot student som ”med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas”. Att vilseleda innebär att någon, i det här fallet examinator, inges en felaktig uppfattning.

Misstänker du plagiat eller otillåtet samarbete mellan studenter behöver du undersöka om det finns grund för misstanken.

För att avgöra om det finns grund för din misstanke måste du göra ett antal kontroller. Längre ned i dokumentet anges vilka faktorer du ska kontrollera. Tänk dig en balansvåg där du lägger de olika faktorerna i vågskålarna. Den ena vågskålen talar till studentens fördel, den andra till studentens nackdel. Väger vågskålen som talar till studentens nackdel tyngst ska en anmälan göras skyndsamt.

Disciplinanmälan gör du på en särskild blankett. Merparten av det du skriver i blanketten kommer att ingå i disciplinärendets skriftliga underlag för beslut. Anmälningsblanketten finns att hämta på medarbetarwebben; Formulär disciplinanmälan - Medarbetarwebben (sh.se) Länk till annan webbplats. Du kan också kontakta disciplinanmalan@sh.se för att få blanketten.

Ta gärna hjälp av Akademiskt stödforum för disciplinärenden, studenträtt och likabehandling vid Södertörns högskola. Informa­tion om det akademiska stödforumet och uppgift om vem du kan kontakta vid din institution eller utbildningsprogram finns mot slutet av det här dokumentet. Sist i dokumentet finns en sammanställning med några av disciplinnämndens vägledande beslut.

Observera att högskoleförordningens regler om disciplinära åtgärder inte omfattar uppdragsutbildning varför det inte är aktuellt att anmäla exempelvis misstanke om plagiat på en sådan utbildning. För polisprogrammet finns en förordning med regler om disciplinära åtgärder och disciplinanmälan som avser polisstudent sänds till studentavdelningen för handläggning.

Kontrollera alltid:

 1. Att det är en examination
  För att tillämpa högskoleförordningens regler om disciplinära åtgärder vid exempel­vis plagiat måste studentens text vara inlämnad för examination. Om ett misstänkt plagiat upptäcks under handledning av en uppsats leder inte den upptäckten till en disciplinanmälan. Studenten ska dock få information om vad som har upptäckts.

  En student kan inte återta en examinationsuppgift som är inlämnad för examination. Studenten kan alltså inte byta ut en inskickad examinationsuppgift med hänvisning till att det råkade bli fel fil som laddades upp i inlämningslåda.
 2. Kursplanen och examinationsformerna för aktuell delkurs/kurs
  Har studenten examinerats i den form som kursplanen föreskriver? Det är en förutsättning för att tillämpa högskoleförord­ningens regler om disciplinära åtgärder eftersom det som står i kursplanen är bindande. Har examinationen skett i en annan examinationsform än den som anges i kursplanen – till exempel hemtentamen istället för seminarieuppgifter och grupparbete - går det inte att göra en disciplinanmälan.Att det finns ett beslut om avvikelse från kursplan är en förutsättning för att en disciplinanmälan som har sänts till studentavdelningen ska utredas. Finns det inget beslut om avvikelse från kursplan ska examinationsuppgiften ändå rättas och betygssättas.

  Om examinationsformen på grund av extraordinära omständigheter har bytts till en annan form än den som föreskrivs i kursplanen ska ändringen finnas dokumenterad i ett beslut fattat av examinatorns närmaste chef. Beslutet gäller endast vid det aktuella kurstillfället den terminen. Exempel på en sådan anpassning är när en salsskrivning ändras till hemtentamen för att undervisning och examination måste ske på distans. Överensstämmer examinations­uppgiftens form med den examinationsform som anges i beslutet kan det bli aktuellt med en disciplinanmälan.

  Att det finns ett beslut om avvikelse från kursplan är en förutsättning för att en disciplinanmälan som har sänts till studentavdelningen ska utredas. Finns det inget beslut om avvikelse från kursplan ska examinationsuppgiften ändå rättas och betygssättas.
 3. Textmatchningsanalys eller annat som väcker misstanke om plagiat
  Ouriginals textmatchning är ett relativt trubbigt verktyg när du ska avgöra om det finns grund för en disciplinanmälan eller inte. En manuell granskning av studentens text och den misstänkta källan kan visa att den procentsats som Ouriginal anger antingen är för hög eller för låg. En kraftig omskrivning av en text ger låg procentsats vid Ouriginals textmatchning trots att det rör sig om ett omfattande plagiat. En relativt hög procentsats kan bero på att flera studenter har med examinators frågor i sina hem­tentamina. Även likadana försättsblad och litteraturlistor ökar procentsatsen och inget av detta utgör plagiat.Misstänker du plagiat i en students examinationsuppgift är det viktigt att du ser examina­tionsuppgiften som en helhet. Små och begränsade likheter mellan student­ens text och en annan text utgör inte tillräcklig grund för en disciplinanmälan. Ibland beror likheter mellan studenters texter på kursens eller examinations­upp­gift­ens utformning, läs mer om detta längre ned. Om studenten anger källa för den text som helt eller delvis är en avskrift av källan, exempelvis kurslitteratur är det inte aktuellt med en disciplin­anmälan. I stället får studenten betyget Underkänd och information om bristerna. Detta gäller även då studenten har gjort en direktöversättning av text med en källhänvisning och inte angett att det är studentens översättning.Ta alltid stöd av din kontaktperson i Akademiskt stödforum för disciplin­ärenden, student­rätt och likabehandling om du är osäker på hur likheterna ska uppfattas.

  En misstanke om plagiat väcks ofta när examinator läser igenom studentens text. Det kan till exempel vara en variation i språket som gör att examinator fattar misstanke om att texten inte i sin helhet är studentens egen prestation. Andra exempel på sådant som examinatorer i tidigare disciplinärenden har uppmärksammat är skillnader i typsnitt, punktstorlek, bredd på marginal eller att enstaka ord inte passat in i textens sammanhang. I vissa disciplinärenden har udda ordval berott på att det finns en källa som studenten formulerar om. I andra disciplinärenden har källan varit en text på ett annat språk än det språkstudenten använder i examinationsuppgiften.

  Misstänker du plagiat i en students examinationsuppgift är det viktigt att du ser examina­tionsuppgiften som en helhet. Små och begränsade likheter mellan student­ens text och en annan text utgör inte tillräcklig grund för en disciplinanmälan. Ibland beror likheter mellan studenters texter på kursens eller examinations­upp­gift­ens utformning, läs mer om detta längre ned. Om studenten anger källa för den text som helt eller delvis är en avskrift av källan, exempelvis kurslitteratur är det inte aktuellt med en disciplin­anmälan. I stället får studenten betyget Underkänd och information om bristerna. Detta gäller även då studenten har gjort en direktöversättning av text med en källhänvisning och inte angett att det är studentens översättning.

  Ta alltid stöd av din kontaktperson i Akademiskt stödforum för disciplin­ärenden, student­rätt och likabehandling om du är osäker på hur likheterna ska uppfattas.
 4. Informationen som studenten har fått under delkursen/kursen och inför examinationen
  Enligt Rättigheter och skyldigheter – regelverk för studier på grundnivå och avancerad nivå vid Södertörns högskola ska det för varje examinerande moment finnas skriftliga instruktioner för hur studenterna ska genomföra examinationen, (kapitel 18).

  Gör en objektiv granskning av informationen studenten har fått. Ställ dig bland annat följande frågor:
  - Har studenten fått information i till exempel studiemanual, instruktion för examinations­uppgiften, vid föreläsningar och på Studiewebben om hur uppgiften ska utföras?
  - Finns det instruktioner som studenten inte har följt?
  - Har studenten fått information om hur källor ska hanteras?
  - Har studenterna fått information om och i så fall hur de får samarbeta?
  - Har studenten fått information om vilka hjälpmedel som får användas under examinationen, till exempel kurslitteratur eller anteckningar?
  - Har studenten fått information om vilken typ av anteckningar som får användas som stöd för att skriva examinationsuppgiften? Får studenten använda anteckningar som har skrivits gemensamt med andra studenter?

  Kapitel 18 i Rättigheter och skyldigheter – regelverk för studier på grundnivå och avancerad nivå vid Södertörns högskola innehåller generella regler för examination. Där anges också att det är studentens eget ansvar att informera sig om de regler och instruktioner som gäller för varje examinationsmoment.
 5. Undervisningens respektive examinationsuppgiftens utformning
  Gör en objektiv granskning av undervisningen och examinationsuppgiftens utformning. Ställ dig följande frågor:
  - Kan utformningen av undervisningen eller examinationsuppgiften ha bidragit till likheter mellan studentens text och den text som misstänks vara källa?
  - Har studenterna vars texter är lika varandra genomfört exempelvis övningar eller seminarium som gjort att de skriver om samma resultat eller upplevelse?
 6. Hur långt har studenten kommit i studierna
  Om studenten nyligen har påbörjat högskole­studier kan det finnas anledning att underkänna examinationsuppgiften istället för att göra en disciplinanmälan. Exempel på en sådan situation är när det är tydligt att det rör sig om studentens bristande kunskaper i att referera text, hänvisa till källor och så vidare.

Anmäl om det finns grund för misstanken

Finns det grund för misstanken om plagiat eller otillåtet samarbete gör du skynd­samt en disciplin­anmälan. Du ska inte rapportera in betyg på en examinationsuppgift som utgör grund för en disciplinanmälan. Att du redan har rapporterat in betyg är dock inget hinder för disciplin­anmälan.

Kan du inte avgöra om det rör sig om plagiat eller otillåtet sam­arbete uppger du i disciplin­anmälan att misstanken rör plagiat och/eller otillåtet samarbete.

Om du har varit i kontakt med studenten och ställt någon klargörande fråga, invänta då svar från studenten innan anmälan görs.

Anmälnings­blankett finns på Formulär disciplinanmälan - Medarbetarwebben (sh.se) Länk till annan webbplats.. Du kan också kontakta disciplinanmalan@sh.se för att få blanketten

I anmälningsblanketten finns information om vilka uppgifter du ska lämna och vilket material du ska bifoga anmälan.

Fyll i anmälningsblanketten noga. Uppgifterna du lämnar i anmälningsblanketten ligger till grund för beslut. Ange också om betyg är inrapporterat.

Som anmälare meddelar du studenten att en disciplinanmälan har gjorts. Beskriv kortfattat för studenten vad anmälan avser. I meddelandet till studenten skriver du inte namnet på student som du till exempel misstänker att anmäld student har sam­arbetat med eller vars examinationsuppgift misstänks vara källa. Upplys den anmälda studenten om att det finns mer information på högskolans webbplats; Disciplinnämnd - Södertörns högskola Länk till annan webbplats. .

Om du inte kan eller vill meddela studenten om anmälan måste du informera oss som arbetar med disciplinärenden om det. Vi informerar i så fall studenten om anmälan.

Inget betyg, men fortsatta studier

Examinations­uppgiften som disciplinanmälan avser ska inte få betyg. Att sätta betyg på uppgiften blir bara aktuellt vid beslut om att lämna disciplinanmälan utan vidare åtgärd.

Anmäld student får fortsätta att studera efter anmälan. Finns det ett omexaminationstillfälle på delkursen är det viktigt att du informerar studenten om möjlig­heten att genomföra om­examinationen och på så sätt slutföra delkursen. Det är först vid ett beslut från disciplin­nämnden om avstängning som möjligheten att studera påverkas.

Utredning

Enligt högskoleförordningen ska disciplinnämnden se till att ett ärende som hänskjuts dit utreds noggrant (11 §). Vid Södertörns högskola är det studentavdelningen som utreder en disciplin­anmälan.

I utredningen av en disciplinanmälan ingår att hämta in upplysningar från studenten. Även anmälaren kontaktas av handläggaren om det behövs ytterligare upplysningar.

Beslutsunderlaget i ett disciplinärende innehåller merparten av det ifyllda formuläret, skriftliga upplysningar från anmäld student, relevanta delar av de generella reglerna för examination som finns i Rättigheter och skyldigheter – regelverk för studier på grundnivå och avancerad nivå vid Södertörns högskola samt eventuella övriga upplysningar.

Anser disciplinnämnden att studenten har vilselett examinator kan disciplinnämnden tilldela studenten den disciplinära åtgärden varning eller för en period stänga av studenten från undervisning, prov och annan verksamhet vid högskolan inom ramen för utbildningen.

Vi som arbetar med disciplinärenden

Disciplinärenden handläggs av Zandrah Svärd, Ida Borg, Peter Armstrong Wedborn, Jerry Lindblom och Eva-Carolina Säfvelin. Vi nås via e-postadressen disciplinanmalan@sh.se.

Akademiskt stödforum för disciplinärenden, studenträtt och likabehandling

Sedan 2018 finns det möjlighet för lärare som misstänker till exempel plagiat i en students examinations­­uppgift att ta stöd av senior kollega som har fördjupade kunskaper om disciplin­ärenden.

 • Nils Ekedahl, prorektor och sammankallande
 • Charlotta Weigelt, institutionen för kultur och lärande
 • Linda Vikdahl, institutionen för historia och samtidsstudier
 • Patrik Dinnétz, institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
 • Anders J. Persson, lärarutbildningen
 • Anders Nordström, polisutbildningen.
 • Patricia Jonason, institutionen för samhällsvetenskaper

HÄNDELSE

BESLUT

1. Misstanke om plagiat
Student har i litteraturförteckning angett att vissa delar av texten grundar sig på studentens tidigare examinerade
hemtentamen (dnr 2015-2.2.4-2017).

Utan åtgärd, inte ett försök att vilseleda examinator.
2. Misstanke om plagiat
Studentens hemtentamen innehåller direkta avskrivningar från kurslitteraturen med källhänvisningar till kurslitteraturen (dnr 1289-2.2.4-2018).

Utan åtgärd, inte ett försök att vilseleda examinator.
3. Misstanke om plagiat
Student har examinerats genom hemtentamen, vilket är en examinations­form som inte anges i kursplanen (dnr AD-51-2.2.4-2019).Utan åtgärd.
Disciplinanmälan avser en examinations­form som inte föreskrivs i kursplanen, vilket är en förutsättning för att tillämpa högskoleförordningens bestämmelser om disciplinära åtgärder.

4. Misstanke om plagiat
Studentens svar på hemtentamens essäfrågor uppfattas av examinator som osammanhängande och delvis inkorrekta. Examinator anser också att referenshanteringen inte är tillräcklig. Urkund-analysen markerar två procents likhet med annan text, men Program­samordnaren uppmärk­sammar att texten har likheter med text på webbsajten Mimers brunn.

I instruktionen för hemtentamen står det att svaren ska skrivas självständigt och att studenterna ska använda en god citat- och referatteknik. Studenterna får också uppmaningen att tänka på att formulera sig med egna ord när de hämtar information från till exempel kurslitteraturen och föreläsningspresentationerna på Studiewebben.

Det är studentens första termin vid Södertörns högskola. Studenten uppger att studietempot är mycket högt och annorlunda jämfört med tidigare studier. Studenten beskriver sig som en studie­ovan student som har hamnat i tidsnöd.

(dnr AD-38-2.2.4-2019)


Avstängning, fyra veckor
Disciplinnämnden anser att hemtentamen innehåller plagiat.

5. Misstanke om plagiat
Studentens hemtentamen har stora likheter med en kurskamrats hemtentamen som examineras vid samma tillfälle. Anmälaren beskriver likheterna som att stycke för stycke i texten behandlar samma innehåll i kurs­litteraturen, men att andra ord används i den anmälda studentens text. Referenser till kurslitteraturen är identiska.

I instruktionen för hemtentamen står det att studenterna ska göra en självständig analys. Studenterna ska referera till och använda kursens litteratur, men inte föreläsningar, seminariediskussioner eller egna erfarenheter.

Studenten uppger att det var svårt att få ner några tankar på papper när hemtentamen skulle skrivas. För att få inspiration kontaktar studenten en kurskamrat. Kamraten är klar med sin hemtentamen och sänder den till den anmälda studenten. Den anmälda studenten använder sig av kurskamratens referenser och säger sig inte inse hur lika texterna skulle komma att bli.

(dnr AD-25-2.2.4-2019)

Avstängning, åtta veckor
Disciplinnämnden anser att hemtentamen innehåller ett omfattande plagiat.

6. Misstanke om otillåtet samarbete

Två studenters inlämningsuppgifter som lämnas in inför seminarium har stora likheter. Studenterna uppger att de satt med varsin dator mitt emot varandra när det skrev uppgiften. Under tiden de skrev texten bollade de tankar och idéer för inlämningsuppgiften.

I instruktionerna för seminarieuppgifter står det att de är examinerande och individuella. Där anges också ”Inför besvarandet av seminarieuppgifterna, d.v.s. under inhämtandet och bearbetandet av kurslitteratur o.d. är det tillåtet för studenter att samarbeta. Men utformningen av de skrivna svaren skall göras självständigt och egenhändigt, och vid framställningen av dem får inget samarbete förekomma.”
(dnr AD-40-2.2.4-2019)

Avstängning, två veckor
Disciplinnämnden anser att i instruktionen för inläm­n­ings­­uppgiften finns tydlig information om att studenterna inte får samarbeta på det sätt som studenterna uppgett att de har gjort under fram­ställningen av inlämningsuppgiften. Disciplinnämnden anser också att avstängningens längd ska påverkas av att det är en seminarieuppgift på en A4-sida och därför stanna vid två veckor.
7. Misstanke om otillåtet samarbete

Två studenters hemtentamen innehåller stora likheter i en av hemtentamens två delar. I disciplinanmälan anger examinatorn att det framgår av Ouriginal-analysen att texterna är närmast identiska.

Studenterna uppger att de studerade tillsammans inför hemtentamen, skrev gemensamma anteckningar samt övade på frågor som funnits i tidigare tentamen inom samma ämne. De menar att detta ledde fram till likheterna mellan deras svar.

Hemtentamen ersatte salsskrivning i samband med distansstudier.

(dnr AD-60-2.2.4-2020, dnr AD-61-2.2.4-2020)


Utan åtgärd, inte ett försökt att vilseleda examinator

Disciplinnämnden anser att det inte går att utesluta att likheterna beror på gemensamma studier och undervisningens form.

Disciplinnämnden anser även att eftersom salsskrivningen genom-fördes på distans var det, jämfört med i skrivsal, mindre tydligt för studenterna vilka hjälpmedel som inte var tillåtna att använda.

Disciplinnämnden konstaterar att examinator hade grund för anmälan om misstänkt otillåtet samarbete, men att det inte går att visa att studenternas handlande utgör ett försök att vilse-leda examinator vid examinationen.


8. Misstanke om plagiat och/eller otillåtet samarbete

Studentens hemtentamen innehåller text som har likheter med en kurskamrats hemtentamen. Anmälaren anser att det är anmärkningsvärt att studenterna har använt samma sidor och exempel från samma böcker när de har haft möjlighet att välja fritt ur litteratur från flera delkurser. Av anmälan framgår det också att studenternas hänvisningar till litteraturen inte hänger ihop med texten utan är tagna ur sitt sammanhang. Att det finns samma stavfel i studenternas texter gör att anmälaren misstänker att studenterna har utgått från gemensamma skriftliga anteckningar och sedan omformulerat texten för att likheterna inte skulle uppmärksammas.

Studentens hemtentamen innehåller även korta textavsnitt som återfinns i ett examensarbete från en annan högskola.

Både den anmälda studenten och kurskamraten uppger att de har studerat tillsammans och ingått i samma arbetsgrupp. I arbetsgruppen samtalade studenterna kring kurslitteraturen och skrev anteckningar inför hemtentamen.

(dnr AD-9-2.2.4- 2021).

Misstanke om otillåtet samarbete, lämnas utan åtgärd

Plagiat, varning

Disciplinnämnden anser att likheterna mellan studentens hemtentamen och kurskamratens hemtentamen kan bero på gemensamma studier. Disciplinnämnden konstaterar att likheterna med kurskamratens text inte utgör ett försök att vilseleda examinator vid bedömning av studieprestation.

Disciplinnämnden finner också att studentens hemtentamen innehåller ett begränsat plagiat av ett examensarbete från en annan högskola. Med hänvisning till plagiatets begränsade omfattning bestämmer disciplinnämnden att avstängningstiden stannar vid två veckor.

Då handläggningstiden är över tio månader, justeras den disciplinära åtgärden från två veckors avstängning till varning,

Kurskamratens disciplinärende lämnas utan åtgärd.


Disciplinnämnden skall bestå av rektor som ordförande, en lagfaren ledamot som skall vara eller ha varit ordinarie domare och en företrädare för lärarna vid högskolan. Studenterna vid högskolan har rätt att vara representerade i nämnden med två ledamöter. (Högskoleförordningen 10 kap. 4 §).

Den lagfarna ledamoten och den ledamot som företräder lärarna skall utses för tre år av högskolan.
(Högskoleförordningen 10 kap. 5 §).

De ledamöter i nämnden som representerar studenterna utses för ett år. (Högskoleförordningen 10 kap. 6 §).

När ordföranden har förhinder inträder rektors ställföreträdare eller en annan särskilt utsedd ställföreträdare som ordförande i disciplinnämnden. (Högskoleförordningen 10 kap. 7 §).

För var och en av de övriga ledamöterna skall det finnas en ersättare. Ersättaren för den lagfarna ledamoten skall vara eller ha varit ordinarie domare. Ersättarna skall utses i samma ordning och för samma tid som ledamöterna.
(Högskoleförordningen 10 kap. 7 §).

Disciplinnämnden är beslutför när minst tre ledamöter är närvarande, bland dem ordföranden och den lagfarna ledamoten.
(Högskoleförordningen 10 kap. 8 §).

En avstängd student får inte

 • Delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid Södertörns högskola.
 • Provet eller uppsatsen som disciplinanmälan avser rättad.
 • Registrera sig på kurser vid Södertörns högskola under avstängningsperioden.
 • Prov rättade under avstängningen.
 • Rätt till studiemedel för studier vid Södertörns högskola.
  Disciplinnämndens utredare meddelar CSN att studenten har stängts av.

En avstängd student får

 • Vistas i högskolans lokaler samt nyttja bibliotek och datorsalar om inget annat har beslutats av Disciplinnämnden.
 • Poäng som är avklarade före avstängningen rapporterade
 • Anmäla sig till salsskrivningar som hålls efter avstängningsperioden
 • Besöka studie- och karriärvägledare, Studieverkstan respektive Studenthälsan
 • Bedriva självstudier
 • Läsa en kurs vid ett annat lärosäte under avstängningsperioden.

Avstängningens längd framgår av protokollet från Disciplinnämndens sammanträde. En avstängning noteras i Ladok, men anges inte i studieintyg eller examensbevis.

Vid frågor kontakta disciplinanmalan@sh.se.

Plagiatkontroll via Ouriginal

Södertörns högskola använder Ouriginal för kontroll av studenters texter som skickas in för examination. Det kan och bör användas för allt från ett kort PM till magisteruppsatser.

Att plagiera innebär att en student använder innehållet i en annan persons verk och får det att framstå som eget, utan att markera citat eller ange källa. Det kan till exempel handla om att texter, tabeller eller diagram används utan att källa anges. Men även om studenten beskriver en författares tankar och slutsatser med egna ord, måste studenten ange källan.

Plagiat är inte alltid avsiktligt utan kan handla om att studenter inte vet vad som gäller vid källhänvisning och referenser. Det är därför viktigt att frågan diskuteras och att både lärare och studenter är införstådda i vad som är vad.

Om personal behöver konto

Kontakta disciplinanmalan@sh.se och uppge namn och ämnestillhörighet för den som behöver konto. SH-konto är en förutsättning för Ouriginal-konto.

Frågor om inlämningslåda med mera

Kontakta studiewebben@sh.se.

Frågor om analyser, problem med kontot med mera

Kontakta Urkund via support@ouriginal.com

Vid misstanke om plagiat

Kontakta disciplinanmalan@sh.se.

Söker du information om till exempel upphovsrätt i undervisningen, GDPR eller Dataskyddsförordningen finns det samlat under Rättslig vägledning som du når via den här länken.

Kursvärdering

Kursvärderingar är ett av studenternas främsta verktyg att påverka och utveckla sin och andra studenters utbildning. Kursvärderingsprocessen på Södertörns högskola ska möjliggöra att det kvalitetsdrivande studentinflytandet blir en naturlig del av kursens utveckling men även ska fungera som ett sätt att engagera studenter i kvalitetsarbetet inom lärosätet.

Skapa en kursvärdering

Sunet Survey är ett molnbaserat enkät- och uppföljningsverktyg som kan användas av alla anställda och studenter (med godkännande från ansvarig lärare) på Södertörns högskola.

Säkerhet i samband med undervisning

Läs gärna igenom informationen om Säkerhet & kris via den här länken så att du vet var den finns om något händer. Där finns bland annat aktuella telefonnummer, adresser till olika hus i Moas båge, information om brandsäkerhet och hjärtstartare.

Dokumentmallar till undervisning

Dokumentmallar finns framtagna för att förenkla arbetet och för att det ska vara lätt att göra rätt så att den grafiska profilen hålls ihop.

För att hålla samman Södertörns högskolas profil har kommunikationsavdelningen tagit fram mallar. Syftet är att förenkla arbetet för alla medarbetare så att de ska kunna fokusera på innehåll och budskap. Det ska helt enkelt vara lätt att göra rätt.

Mallarna finns tillgängliga i Microsoft Office-programmen (exempelvis Word, Excel, Powerpoint). Har du inte tillgång till dom så kontakta info@sh.se.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-04-26 av Amanda Magnusson Arntsen