Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

händer

Säkerhet och kris

Här hittar du information som rör krishantering och säkerhet.

Vad gör jag om en kris uppstår?

 • Vid akut fara för liv, hälsa och/eller egendom, exempelvis brand – larma 112
 • Vid dödsfall – se rutiner nedan
 • Vid exempelvis hot - larma väktare telefon 08-608 45 00 (eller internt på anknytning 4500)
 • Vid misstanke om inbrott, skadegörelse eller liknande på ordinarie arbetstid, kontakta närmaste chef som sedan tar vidare kontakter
 • Vid misstanke om inbrott, skadegörelse eller liknande utanför ordinarie arbetstid, kontakta väktare och därefter närmaste chef
 • Vid kris som ej är akut fara – kontakta närmaste chef
 • Nedan finns utförlig information om hur du gör vid till exempel brand, hot, akut hjärtstopp, inbrott, med mera. Läs igenom informationen innan krisen uppstår så är du bättre förberedd om en kris eller allvarlig händelse inträffar.


Akut nödsituation
112
Polisen Södertörn114 14
Hjälp av väktare, dygnet runt08-608 45 00
Vårdguiden/Sjukvårdsupplysning1177
Karolinska, Huddinge AkutmottagningVäxel: 08-58 58 00 00
Psykiatri Länsakut S:t Göran08-12 34 92 00

Infocenter

info@sh.se
08-608 40 00

Felanmälan

info@sh.se

Kontakt med säkerhetsansvariga

security@sh.se

Vid brådskande händelse vardagar 09:00 - 15:0008-608 40 05
Organisationer som kan erbjuda stöd och hjälp:

Självmordslinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jourhavande medmänniska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Södertörns högskola, Alfred Nobels allé, Flemingsberg/Huddinge

Alfred Nobels allé 1Aulan Entrén mot Hälsovägen (aulans huvudentré), plan 3
Alfred Nobels allé 3Varumottagningen
Alfred Nobels allé 5Taxientré o entré för funktionshindrade, plan 4
Alfred Nobels allé 7Huvudentré Torget, plan 5
Alfred Nobels allé 9F-huset
Alfred Nobels allé 11Biblioteket
Alfred Nobels allé 12Logos, polisutbildningen
Alfred Nobels allé 14Praxis, polisutbildningen
Alfred Nobels allé 15Primus, plan 1


Brandsäkerhet och hjärtstartare

Nedan hittar du grundläggande information angående brandsäkerhet och hjärtstartare vid Södertörns högskola.

Automatisk sprinkleranläggning

Finns i alla lokaler utom i F-huset och Primus. Studentkåren i F-huset är dock sprinklad. Sprinkleranläggningen utlöser lokalt i händelse av brand/värme och är direkt kopplad till brandlarmet (larm till räddningstjänsten/brandkåren) och till utrymningslarmet (som larmar inom fastigheten/området/ brandcellen).

Branddörrar stänger inne rök och värme – rökluckor släpper ut brandgaser.

Hissar åker automatiskt till skyddat plan, öppnas och stannar kvar i låst läge – när utrymnings- och/eller brandlarmet går igång.

Brandceller

Högskolans lokaler är indelade i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids. Varje brandcell avgränsas av brandklassade väggar och dörrar. Generellt är alla våningsplan, trapphus, driftutrymmen, ventilationsschakt och avfallsrum egna brandceller. Vid ett utlöst utrymningslarm stängs brandcellsavgränsande dörrar inom larmat området automatiskt. Därför får dörrarna absolut inte spärras genom kilar eller dylikt.

Vid brand åker högskolans hissar till entréplanen, och spärras där med öppna dörrar. Vid eventuell brand på entréplanet (plan 5) i Moas båge går hissarna i hus MA till plan 6. I husen MC, MD och ME går hissarna till plan 1.

Larm

Inom högskolan finns talande utrymningslarm (på svenska och engelska) som uppmanar oss att omedelbart lämna byggnaden. Observera att det talande larmet inte finns i hela byggnaden, endast i de delar som allmänheten har tillträde till. Vi har i vissa lokaler starka ringklockor istället och det finns också rött blixtrande ljus (hus MD i laborativa lokaler) där man inte hör varningslarmet lika bra.

Larma och rädda!

Tryckknappar för att starta brandlarmet kan användas vid en akut nödsituation (om inte larmet gått igång automatiskt). Tryckknapparna finns i röda boxar vid utgångsdörrar, i trapphus och vid hissarna.

Rök- och brandspridning

Högskolan är byggtekniskt brandsektionerad och särskilt utmärkta branddörrar ”stänger in ” branden och röken. Det är bra att stänga fönster och dörrar – för att förhindra rökspridning och för att hindra tillförsel av syre. Rökluckorna i taket öppnas automatiskt för att få ut den farliga brandgasen och förhindra den explosionsartade övertändningen. Rök- och värmedetektorer finns inom hela högskolan, och även innanför innertaken, för att snabbt och effektivt fånga upp rök och värme. De är kopplade till brand- och utrymningslarmet. Försök begränsa brandhärden genom att stänga dörrar och fönster.

Handbrandsläckare finns fördelade i alla hus. Brand som inte kan släckas med brandredskap ska larmas via telefon 00112 alternativt 112.

Utrymning

Vid utrymningslarm på grund av brand, rök eller annan fara ska den larmade delen av byggnaden lämnas genom nödutgångarna.

Tänk på att:

 • använda handbrandsläckare om branden precis startat
 • uppmärksamma och hjälp kollegor och besökare
 • utrymningsvägarna är tydligt markerade och upplysta
 • ställ dig utanför det larmande området (den stängda dörren) och stoppa de som tänker gå in, om det kan ske utan fara för dig själv!
 • invänta information från väktare och ansvariga från högskolan eller från Räddningstjänsten. Återsamling sker på anvisad plats (gröna skyltar) på torget. I händelse av att räddningspersonal behöver utrymme, eller av annat skäl, kan återsamling ske på gräsytan vid biblioteket (även här finns anvisad plats).

Om det är en större skada flyttas återsamlingen till den stora öppna ytan bakom biblioteket.

Återgång till arbetsplatsen/det larmade området sker efter beslut av Räddningstjänsten. Kan ropas ut i högtalare på torget, så att alla hör, alternativt meddelas av väktare.

Utbildning och information

Utbildning i brandskydd och utrymning bedrivs via HR-avdelningen varje termin. Även i introduktionsprogrammet för nyanställda ingår detta. Institutioner, avdelningar och enheter kan beställa särskilda informationsträffar av den säkerhetsansvarige.

För mer information kontakta security@sh.se

Använda hjärtstartaren

Ju snabbare du påbörjar behandling med hjärtstartare, ju större chans har personen att överleva. Lyssna noga på de talade instruktionerna från hjärtstartaren om du ska ge någon hjärt- och lungräddning.

Glöm inte bort att be någon ringa 112 och var beredd att möta upp ambulanspersonalen när de anländer till platsen.

Lugn och tydlig röststyrd vägledning

Med tydlig röst startar hjärtstartaren sina visuella instruktioner när du drar i det gröna handtaget. Instruktionerna är lätta att följa och anpassas efter dig som användare och går inte vidare innan den känner av att du är klar. Från att du placerar elektroderna till en eventuellt livräddande strömstöt (defibrillering) till start och instruktioner av hur man gör hjärt-lungräddning.

Hjärtstartaren är utrustad med en informationsknapp. När du trycker på informationsknappen under den livräddande insatsen ger hjärtstartaren extra instruktioner för att du på bästa sättet ska kunna utföra hjärt- och lungräddning.

Hjälper till att hålla takten vid bröstkompressioner

Hjärtstartaren är utrustad med en metronom för att användaren ska känna sig säker när bröstkompressionerna utförs. Metronomen hjälper användaren att reglera takten successivt, uppåt eller nedåt. Den rekommenderade frekvensen är på 100 kompressioner per minut.

I länkarna nedan finns två korta filmer (10:15 respektive 3:29) med information om HLR (hjärt-lungräddning) och om hur du hanterar en hjärtstartare. Vill du ha ytterligare material finns det i länken nedan.

Hjärtstartare finns uppsatta på följande platser i högskolan:

 • vid Infocenter i hus MA plan 5
 • i korridor i hus MA plan 8, trapphus 3
 • i hus MA plan 4 vid entrén till hus MB
 • i hus MB plan 3, vid garderoben
 • i Primus plan 2, direkt till vänster innanför entrén
 • i Biblioteket, direkt till höger innanför entrén
 • i Biblioteket plan 7, vid skrivningsvärdarnas expedition
 • i entrén till F-huset, plan 5
 • i korridor, F-huset plan 9.

För mer information kontakta security@sh.se

Larm och bevakning

För att tillgodose personalens, studenternas och övriga allmänhetens säkerhet i högskolans lokaler finns ett antal larm som är direktkopplade till larm- och driftcentraler, som har åtgärdskrav dygnet runt.

Hisslarm

Aktiverat larm från hiss är vidarekopplat till anlitad hissjourfirma. Utanför larmad hiss ljuder en siren med ett pulserande ljud. Vid ett eventuellt stopp i hiss ska den gula nödsignalknappen inne i hissen hållas intryckt i minst 15 sekunder tills en talförbindelse med hissjourfirman upprättas via nödtelefonen i hissen.

Inbrottslarm

Inbrottslarm är direktkopplat till vaktbolaget som dygnet runt har personal i högskolans lokaler.

Trygghetslarm

I vilrum samt på WC för funktionshindrade har trygghetslarm installerats. Utlöst larm indikeras med ljud och ljus i korridor utanför toaletten. Larmet är även vidarekopplat till högskolans bevakningsföretag.

Utrymningslarm vid brand, rök eller annan fara

Utrymningslarm vid brand utlöses automatiskt via rökdetektorer placerade i korridorer, trapphus, öppna ytor och teknikutrymmen. Utrymningslarmet har ett talande utrymningsmeddelande som ges på svenska och engelska. Observera att det talande larmet inte finns i hela byggnaden, endast i de delar som allmänheten har tillträde till. Utlöst larm överförs till Räddningstjänsten.

För mer information kontakta security@sh.se

Bevakningsbolaget Avarn ansvarar för bevakningen vid Södertörns högskola. Väktare finns på plats på campus hela tjänstgöringsdagarna från tidig morgon till efter midnatt samt är även på plats på helgdagar och helger.

Bevakningsbolag kan kontaktas vid behov på telefon 08-608 45 00 (dygnet runt) eller internt på anknytning 4500. Väktarna har som primär uppgift att utföra kontroller och rondering av högskolans lokaler och angränsande ytor samt att agera vid olika typer av larm, skadegörelse mm.

Väktarna är underställda högskolans säkerhetsansvarig.

Väktarna kan vid behov eskortera medarbetare till parkering, busshållplats eller pendeltågstation Flemingsberg.

För mer information kontakta security@sh.se

Inbrott, stöld eller förlust

Inom högskolan drabbas vi mycket sällan av inbrott, stölder eller förluster. Dock händer det vid några enstaka tillfällen, och då finns rutiner för detta.

 • Du som drabbats av ett inbrott inom högskolans lokaler, utsatts för stöld inom högskolans område eller drabbats av en förlust av till exempel en bärbar dator, nycklar etc. skall kontakta närmaste chef. Du eller chef gör en polisanmälan med tydligare information om serienummer och andra relevanta detaljer inklusive den drabbades namn.
 • Information skall även delges till security@sh.se samt prefekt/avdelningschef.
 • Om polisanmälan görs, ska originalhandlingen lämnas till registrator. Kopia ska lämnas till anmälande institution/avdelning och till security@sh.se.

Låsning

Nedan hittar du rutiner för kortläsare, passerkort och nycklar.

Kortläsare och passage

Flertalet dörrar har låsning som styrs av kortläsare för passerkort. Korten administreras av Infocenter på plan 5 i hus MA, Moas båge. Förlust av passerkort skall omgående anmälas till Infocenter, varefter den enskilde ska upprätta en polisanmälan om förlusten som skall skickas till Södertörns högskola.

Kom ihåg att alltid använda ditt passerkort och öppnaknappar – inte nödvred!

Nycklar och passerkort

I Infocenter (vid huvudentrén på plan 5 i hus MA, Moas båge) kvitterar du ut passerkort och nycklar. Läs mer hur du gör här.

Du är själv ansvarig för nyckel och passerkort. Vid förlust skall det anmälas omgående till Infocenter. Kostnad för förlust tas ut av avdelning/institution.

Förlust av nyckel skall polisanmälas av den enskilde, polisanmälan skall skickas till Södertörns högskola.

För mer information kontakta security@sh.se

Hot

Ingen vid högskolan skall behöva utsättas för hot. Alla chefer måste värna om att all personal har en så säker arbetsmiljö som möjligt. Tyvärr kan det ändå förekomma hot. Med ”känd intern gärningsperson” menas i denna vägledning hot från annan personal eller student. Hot kan framföras på många olika sätt.

Hot som framförs via e-mail, sms eller brev

 • Spara bevisning (till exempel e-post, brev, handlingar, föremål) för eventuell polisanmälan.
 • Mottagaren av hotet avgör, tillsammans med närmaste chef, om polisanmälan skall göras. Information ges också till security@sh.se, prefekt/avdelningschef eller motsvarande.
 • Mottagaren av hotet avgör, tillsammans med närmaste chef, om krishantering behövs. Ta hjälp av sakkunnig personal, hellre en gång för mycket än en gång för lite.
 • Om polisanmälan görs, ska originalet lämnas till Registrator. Kopia ska lämnas till anmälande institution/avdelning och till security@sh.se.
 • Incidentrapport skrivs och lämnas till Arbetsmiljökommittén (AMK) och kopia till security@sh.se.

Hot som framförs via telefon

 • Uppträd så lugnt och professionellt som möjligt.
 • Notera datum och tidpunkt för samtalet.
 • Notera vad som sägs, så exakt som möjligt.
 • Mottagaren av hotet avgör, tillsammans med närmaste chef, om polisanmälan skall göras. Information ges också till security@sh.se, prefekt/avdelningschef eller motsvarande.
 • Mottagaren av hotet avgör, tillsammans med närmaste chef, om krishantering behövs. Ta hjälp av sakkunnig personal, hellre en gång för mycket än en gång för lite.
 • Om polisanmälan görs, så skall originalet lämnas till Registrator. Kopia skall lämnas till anmälande institution/avdelning och till security@sh.se.
 • Incidentrapport skrivs och lämnas till Arbetsmiljökommittén (AMK) och kopia till security@sh.se.

Hot som framförs personligt vid direktkontakt

 • Uppträd så lugnt och professionellt som möjligt.
 • Försök att få kollegor i närheten att förstå vad som händer.
 • Mottagaren av hotet avgör, tillsammans med närmaste chef, om polisanmälan skall göras. Information ges också till security@sh.se, prefekt/avdelningschef eller motsvarande
 • Mottagaren av hotet avgör, tillsammans med närmaste chef, om krishantering behövs. Ta hjälp av sakkunnig personal, hellre en gång för mycket än en gång för lite.
 • Om polisanmälan görs, så skall originalet lämnas till Registrator. Kopia skall lämnas till anmälande institution/avdelning och till security@sh.se.
 • Incidentrapport skrivs och lämnas till Arbetsmiljökommittén (AMK) och kopia till security@sh.se.

Hot – polisens arbete

Polisen får många gånger ta emot anmälningar om olaga hot som är mer av ett känsloladdat utbrott än ett allvarligt hot, enligt lagen. Brott som utreds är ofta svåra att bevisa eftersom ord står mot ord. Det medför att de förhör som genomförs med de båda parterna får stor betydelse.

Det är oftast svårt att bevisa vad som skett, därför finns ett stort värde i att höra eventuella vittnen som hört eller iakttagit händelsen. Sparade uppgifter som exempelvis e-post och sms kan också vara bra bevismaterial. En teknisk undersökning av datorer, mobiltelefoner eller liknande kan bli nödvändig.

Olaga hot - utsatt

Olaga hot innebär att någon hotar att skada dig eller din egendom. Hotet som riktas mot dig kan även omfatta andra personer, djur eller föremål som har stor betydelse för dig.

Uppfattar du att angreppet på dig beror på gärningspersonens negativa inställning till din hudfärg, ditt nationella eller etniska ursprung, din religionstillhörighet eller trosbekännelse eller din sexuella läggning är det viktigt att du berättar det då du gör din anmälan. Den här typen av angrepp kan leda till straffskärpning vid lagföring och är ett så kallat hatbrott.

Läs mer under Arbetsskada och tillbud

För mer information kontakta security@sh.se

Krisplan

En fungerande krisorganisation och krisberedskap är ett viktigt verktyg för att hantera kriser och minimera skadeverkningar för såväl medarbetare, studenter som verksamheten i övrigt. Den övergripande målsättningen med krisplanen är att säkerställa en fungerande krisorganisation och krisberedskap.

Vad är en kris?

Om någon typ av krisläge inträffar är det viktigt att individer i organisationen reagerar snabbt så att krisledningen kan komma igång. Alla medarbetare vid Södertörns högskola har ansvar att signalera till sin närmaste chef om något allvarligt utöver det vanliga inträffar. I händelse av att närmaste chef inte går att nå larmas överordnad chef som då tar över ansvaret.

Södertörns högskolas krisberedskap har utformats för att ge stöd till ledning och chefer att hantera kriser. Kriser kan i detta sammanhang vara av olika karaktär. Det kan handla om händelser som drabbar enskilda eller grupper av individer likväl som verksamheten eller organisationen som helhet.

Exempel på vad som kan karaktärisera en kris är en allvarlig händelse som:

 • drabbar plötsligt, oväntat och oförutsägbart,
 • är utanför berördas och/eller Södertörns högskolas kontroll,
 • kan förorsaka stora förändringar i livet och/eller mänskligt lidande,
 • uppfattas utgöra ett allvarligt hot mot individ, grupp och/eller organisation,
 • kan skada förtroendet för Södertörns högskola.

Sådana händelser kan bland annat vara plötsliga dödsfall, olyckor, hot, våld, allvarliga kränkningar och/eller att se andra drabbas. Andra exempel är händelser som allvarligt kan skada högskolans infrastruktur såsom grov skadegörelse, omfattande sabotage, eldsvådor eller liknande. Ytterligare händelser som kan komma att utlösa en kris kan vara till exempel fusk, bedrägeri, oegentligheter och allvarliga brister i arbetsmiljön.

Nivåer
Läge 1: Oroande händelse

Händelse som i hög utsträckning kan hanteras inom ramen för den berörda institutionens/avdelningens organisation. Drabbar främst ett ämne eller en mindre arbetsgrupp. Hanteras av närmast berörda chef. Kan behöva stöd från central förvaltning. Exempel på händelser är dödsfall av naturliga orsaker, stöld, mindre skadegörelse eller inbrott.

Läge 2: Kritisk störning

En händelse som drabbar en avdelning/institution som kan hanteras inom ordinarie beslutsstruktur. Påverkar stora delar av institutionen eller avdelningen och behöver hanteras av prefekt eller avdelningschef. Händelsen behöver stöd från centrala funktioner. Exempel på händelser är olyckor med personskador, dödsfall, hot eller större materiella skador. Händelsen har inte direkt påverkan på andra institutioner eller avdelningar.

Läge 3: Allvarlig händelse

Kris som inte kan hanteras inom ramen för den berörda institutionen/avdelningens organisation på ett tillfredsställande sätt. En allvarlig händelse kräver stöd och/eller samordning på central nivå. Händelsen påverkar fler institutioner eller avdelningar. Påverkar direkt eller indirekt hela högskolan. Hanteras av krisledningen efter beslut av rektor eller den rektor utsett. Exempel på händelser är oegentligheter, större olyckor, hot mot verksamheten eller omfattande negativ publicitet.

Läge 4: Extraordinär händelse

Kris som drabbar många människor och stora delar av högskolan, avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga funktioner, samt kräver skyndsamma insatser av högskolan. En extraordinär händelse kan inte hanteras inom ramen för den ordinarie organisationen. Upphäver normala beslutsprocesser och ekonomiska ramar och kräver externt stöd. Hanteras av krisledningen efter beslut av rektor eller den rektor utsett. Exempel på händelse är terror, stora olyckor i vår närhet, hot om våld eller dödligt våld.

Krisorganisation

Krisledning (nivå 3–4)

Krisledningen mobiliseras efter beslut av rektor eller dess ersättare. I krisledningens huvudsakliga ansvar ingår att vid större kris:

 • Leda och planera krisledning och krishantering
 • Samla och kartlägga behov av resurser internt och externt
 • Fatta beslut kring ekonomi och aktiviteter
 • Koordinera arbetet och fördela arbetsuppgifter
 • Koordinera intern och extern information
 • Koordinera kontakter med det omgivande samhället och andra myndigheter
 • Koordinera samarbetet med andra myndigheter och externa resurser
 • Följa upp genomförda insatser.

I krisledningen ingår:

 • rektor
 • rektors sekreterare
 • förvaltningschefen
 • chefen för Kommunikationsavdelningen
 • chefen för HR-avdelningen

Andra funktioner kan adjungeras till krisledningen efter bedömning, till exempel:

 • berörd dekan, berörd prefekt, berörd avdelningschef
 • studentkårens ordförande
 • andra berörda och/eller lämpliga funktioner för att hantera händelsen.

Dödsfall

Tyvärr händer det att en medarbetare avlider. Här finns rutiner för detta

För mer information kontakta security@sh.se

Säkerhetskurser

Det är alltid svårt att nå ut med säkerhetsinformation till studenter och andra som inte är anställda på högskolan. Av den anledningen måste vi se till att så många som möjligt i personalen har kompetens att ta hand om uppkomna säkerhetsproblem.

Det finns inget formellt beslut hur många som bör ha gått respektive kurs nedan. Angiven målsättning är säkerhetsenhetens egen informella målsättning.

För att ge alla medarbetare möjlighet att lära sig det mest elementära ur säkerhetssynpunkt ges regelbundna informationer vid nyanställning. Dessutom ges information avdelningsvis/institutionsvis. Nedanstående kurser är regelbundet återkommande, för att ge alla en chans till säkerhetsutbildning.

Brandskyddsutbildning

Syftet med kursen är att skapa en grundläggande förståelse för bränders förlopp, att deltagarna ökar sin handlingsberedskap vid bränder samt grundläggande kunskap om att förhindra bränder. Kursen är 4 timmar, varav 1 timme är praktiska övningar utomhus med brandsläckare och brandfilt. Målsättningen är att 20 % av befintlig personal inom en rullande 5-årsperiod ska ha gått kursen. Kursen ges normalt en gång per termin.

Se vidare under Min anställning, under Kompetensutveckling

D-HLR: Hjärt-lungräddning med hjärtstartning (defibrillering)

Syftet med kursen är att deltagarna ska skaffa sig grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning, samt kunna hantera en halvautomatisk hjärtstartare (defibrillator). Kursen är 3,5 timmar lång och innehåller både teori och praktik. Målsättningen är att 20 % av befintlig personal inom en rullande 2-årsperiod ska ha gått kursen, eller repeterat innehållet. Kursen ges normalt en till två gånger per termin.

Se vidare under Min anställning, under Kompetensutveckling.

Professionellt bemötande

Syftet med kursen är att deltagarna erhåller kunskaper och insikter om teorier och metoder i samtalsmetodik som ligger till grund för professionellt bemötande. Kursen är en heldagskurs med blandad teori och praktik. Kursen ges normalt en gång per termin.

Se vidare under Min anställning, under Kompetensutveckling.

För mer information kontakta security@sh.se

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

Senast uppdaterad: 2021-11-04 av Karolina Olofsson

Dela

E-post