Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Campusstöd och lokaler

Högskolans lokaler ligger vid Alfred Nobels allé och Blickatorget, som med sitt centrala läge i Flemingsberg skapar en naturlig samlingsplats för daglig aktivitet och samverkan. Campus skapar utrymme för möten mellan människor med olika mål och bakgrund. Här finns lokaler för utbildning, för forskning, för myndighetsutövning och allt det där som får det att funka.

Borttappat/Upphittat

Om man tappat bort något på campus går det bra att vända sig till Infocenter och fråga efter detta.
Ring 08-608 40 00 eller mejla till info@sh.se
Om det du söker inte finns tar Infocenter emot en anmälan med namn, telefonnummer och beskrivning av det borttappade. Infocenter kontaktar dig om det kommer in.

Det går alltid bra att lämna upphittade saker till Infocenter. Infocenter tar emot detta och skriver in var och när det hittades.

Byggnader

Södertörns högskola hyr:
Moas båge med flyglar, Biblioteket, F-huset och Primus (dessa lokaler ägs och förvaltas av Stiftelsen Clara), samt Logos och Praxis, som ägs och förvaltas av Akademiska Hus.

Total yta: cirka 30 371 kvadratmeter
Besöksadress: Alfred Nobels allé 7
Inflyttning: år 2002

Litterärt namn

Moas båge är högskolans huvudbyggnad. Den är uppkallad efter författaren Moa Martinsson, som bodde och verkade på Södertörn. Byggnaden började byggas efter en internationell arkitekttävling och stod klar för inflyttning 2002. Moas båge består av ett halvcirkelformat hus, vilket omsluter berget på torget, med fyra bakomliggande rektangulära hus. Berget var för 5000 år sedan ett ensligt skär.

"Husbågen" heter hus MA och de övriga huskropparna heter hus MB, hus MC, hus MD och hus ME.

Södertörns högskola disponerar i Moas båge 30 000 kvadratmeter. I huset ryms omkring 4 400 studenter och personal samtidigt. Det finns datorsalar, grupprum, och läsplatser med cirka 1 500 platser. Den stora aulan rymmer 700 personer och övriga hörsalar har plats för tillsammans 560 platser.

Husets idé

Moas båge är ritad av arkitektkontoret White arkitekter AB, som vann den internationella arkitekttävlingen i två steg om en ny huvudbyggnad för Södertörns högskola. De idéer som formulerades i tävlingen har legat till grund för projektering och genomförande. Många av idéerna handlar om tillskapande av mötesplatser på olika nivåer.

Arkitekternas beskrivning av byggnaden

"Huvudbyggnaden har placerats vid stadsdelens huvudgångstråk mot Huddinge sjukhus, där tusentals människor passerar dagligen. För att kunna hävda sig i en storskalig omgivning har huvudbyggnaden givits en distinkt form. Den halvrunda entréplatsen ger fysisk form åt mötet mellan stadsdelen och högskolan. Bågen inskriver en trädbevuxen kulle, ett irrationellt inslag som ruckar på platsens symmetri. Torget, bågen och husflyglarna erbjuder en sekvens av rum av varierande offentlighet. Från torgets stora öppenhet via bågens halvoffentlighet till husflyglarnas mer tillbakadragna rum för enskilda studier och forskning. I mellanrummen mellan utbildningslokalerna skapas mötesplatser kring sittgrupper och på balkonger."

Bengt Svensson, Hans Forsmark
White arkitekter AB

Att hitta i huset

För att man lättare ska kunna orientera sig i byggnadens olika huskroppar är samtliga rum försedda med ett rumsnummer (till exempel MA 412a), enligt följande princip:

MXXXX första bokstaven avser Moas båge.
MAXXX andra bokstaven avser huskroppen.
MA4XXX första siffran efter bokstäverna avser våningsplanet.
MA412 andra och tredje siffran är ett löpnummer.
MA412a en bokstav efter rumsnumret anger att rummet har blivit delat.

Moas båge (hus MA) har fem huvudtrapphus, samt ett trapphus i respektive huskropp. I varje huvudtrapphus och husflygeltrapphus finns en hiss.

Vid Infocenter (hus MA, plan 5) finns en orienteringstavla, som visar vad husen innehåller för verksamheter. Liknande orienteringstavlor finns vid taxi/bilentrén i hus MA på plan 4 och vid entrén i hus MB på plan 3.

Byggnadens material, teknik och miljö

Tekniska system

Låg energianvändning och ett robust klimatsystem har varit utgångspunkten för projekteringen av de tekniska systemen. Till exempel ska fönster för vädring kunna öppnas utan att starta ett antal motverkande tekniska system.
Genom att utnyttja värmetrögheten i massan hos betongbjälklagen dämpas temperatursvängningarna och behovet av tillförd kyla minskas.

För att göra fri temperaturvandring möjlig mellan rumsluft och bjälklag har takens betongytor inte stängts in med ett undertak. Istället har installationerna samlats i stråk bakom gardiner, och bjälklaget har lämnats helt synligt. I de installationstäta laboratorielokalerna har ett glest gallerundertak använts för att skärma av tekniska installationer samtidigt som luften kan strömma fritt.

Golv och trappräcken

För att underlätta underhåll har antalet typer av golvmaterial begränsats: infärgade hårdbetonggolv i korridorer, gummimattor i grupprum, utbildningslokaler, tjänsterum, laboratorier och korridorer, samt klinkergolv i våtutrymmen.

Trapp- och balkongräcken har oljebränts med linolja istället för att målats.

Väggar och tak

På väggarna har träpanel använts i utrymmen där större slitage kan förekomma. Toaletternas väggar är kakelklädda.

Utvändiga material är gråvit puts, svartlaserad träpanel, samt aluminiumplåt på alla tak. Krav har ställts på att minst 70 % återvunnen aluminium används. På MB-huset och Biblioteket har ett miljövänligt sedumtak lagts.

För att underlätta underhåll och service av fasader, markiser och fönster finns skenor för ett fasadhissystem som löper runt husets takfot. Entrépartier och flertalet fönsterpartier är av rostfritt stål för att minimera underhållet.

Kriterier

Alla material har vägts mot kriterierna:

 • energianvändning och miljöpåverkan vid tillverkning samt montage
 • underhåll och miljöpåverkan under användandet
 • återanvändbarhet
 • återvinningsgrad respektive emissioner vid nedbrytningsprocessen.

Kommunen ställer villkor på lokalt omhänder­tagande av dagvatten. Detta innebär att det regn som faller på tak och hårdgjord mark i första hand ska infiltreras, och i andra hand fördröjas innan det når det kommunala ledningsnätet.

Vatten som faller på, eller smälter från, tak och torgytor leds via rännor och ledningar till de dammar som finns i dalen nedanför Moas båges byggnader. Från dammarna rinner vattnet över i ett dike som leder till en våtmark söderut längs Huddingevägen.

Konst

På torget utanför huvudentrén har konstnären Claes Hake, född och verksam i Bohuslän, bidragit med skulpturgruppen Moas stenar, bestående av den sju meter höga ”porten” i grå granit samt fem stenblock, uppgrävda ur en skånsk rullstensås och sågade och polerade till en högblank spegling av den omgivande miljön. Det naturliga berget utgör den tredje delen i konstverket Moas stenar.

I foajén utanför Aulan finns monumentalverket Signora Canedottos VII:e sortering i XXVI:e uppordning av all världens ting och företeelser av konstnären Nina Bondesson, född i Stockholm och verksam utanför Göteborg. Signora Canedotto själv, fem meter hög och målad direkt på den putsade ytan, utgör en central del av verket, vilket också omfattar infällda nischer fyllda med allsköns ting. På motstående vägg finns en bronshund – även den skapad av Nina Bondesson.

Total yta: cirka 9 250 kvadratmeter
Besöksadress: Alfred Nobels allé 11
Inflyttning: år 2004

Arkitektens beskrivning av byggnaden

"Biblioteket vid Södertörns högskola utgör ett stycke arkitektur som i sin uppbyggnad både är vanlig och ovanlig. Med den kvadratiska planformen liknar den ett flertal andra biblioteksbyggnader, till exempel Stockholms berömda stadsbibliotek och med de glasade fasaderna påminner den om allt från Kulturhuset till samtidens kontorsbyggnader där verksamheten visas upp och ljuset strömmar in.

I gestaltningen har öppenhet och överblickbarhet varit ett mål liksom flexibilitet. Av de skälen har biblioteksplanen givits en generell utformning med så få fasta väggar som möjligt och där alla fyra trapphusen fungerar för såväl daglig kommunikation som brandutrymning. En planmässigt bindande huvudtrappa saknas således vilket tillhör ovanligheterna.

I den hängande läsesalen kontrasteras bibliotekets huvudkaraktär medvetet. Här råder tystnaden accentuerad genom textilmattan och den höga rumshöjden. Här sitter man avskilt med än dock mitt i, genom de glasade väggarna både ser man och syns man från Bibliotekets samtliga plan."

Christer Malmström
Malmström & Edström Arkitektkontor AB

Att hitta i biblioteket

Biblioteksbyggnaden består av fem verksamhetsplan som är numrerade från 4 till 7:

Plan 4 innehåller en restaurang, ett kafé och en mindre hörsal för 30 personer. På plan 4 har biblioteket några av sina förråd och arkiv.

På plan 5 finns bibliotekets huvudentré med infodisk. Där finns boksamlingar, läsplatser, grupprum och dator­platser för besökare. Där finns också ett kopierings- och utskriftsrum. Bibliotekets lounge och utställningsdel finns placerad på plan 5. Loungen kan bokas av personal för exempelvis spikningar, mindre föreläsningar, etc. Bibliotekspersonal har några av sina tjänsterum och ett personalpentry på plats.

På plan 5,5 hittar man bibliotekets tysta läsesal.

Plan 6 består av en del där man kan prata och en lågmäld del för studier. Där hittar man fler boksamlingar, grupprum, utskrifts- och kopieringsrum samt läsplatser och datorplatser. Även på plan 6 finns ett utskrifts- och kopieringsrum.

Plan 7 innehåller tjänsterum, mötesrum samt ett kök för personal.

"Aniara" på plan 7 som utgör en del av bibliotekets lärandemiljö. Där finns två studiebås med plats för en person i varje rum (UB 788 och UB 789). I varje bås finns en datorskärm, som du kan koppla din egen dator till. Studiebåsen är avsedda för alla som behöver studiero. I Aniara finns även grupprum, en undervisningssal för ca 30 personer samt enskilda studieplatser. Undervisningssalen bokas via Outlook. På plan 7 finns också den stora skrivsalen med 210 platser för studenternas tentamina och kontor samt pausrum för dem som sköter det.

I biblioteket är principen för rumsnumreringen (till exempel UB 712) följande: Första och andra bokstaven avser bibliotekshuset (universitetsbiblioteket). Första siffran efter bokstaven avser våningsplan. Andra och tredje siffran är ett löpnummer som avser rummets placering på våningsplanet.

Det finns fyra hissar, benämnda Hiss 1–4. Bygg­naden har fyra trappor: Väster, Öster, Norr och Söder. Hiss 1 och 2 ligger i trapphus Öster och Väster, och är varu- och personhissar. De stannar såväl vid Tysta läsesalen som vid de nedsänkta våningsplanen på plan 6. Hiss 3, som också är en varu- och personhiss, ligger publikt placerad mellan plan 4 och 5. Hiss 4 är en personhiss mellan plan 4 och 5.

Byggnadens material, teknik och miljö

Vad gäller byggnadens material, såväl utom- som inomhus, har målet varit att välja dessa utifrån perspektivet att de skall åldras på ett vackert sätt och hålla under lång tid.

Utvändigt dominerar glas, zinkplåt, kalksten samt konststen i form av vit betong. I begränsad omfattning förekommer även fasadutsnitt i lackad ekpanel.
Invändigt återkommer betongen främst i de triangulära trapphusväggarna samt i pelare. Golven är i vissa delar gjutna, men merparten utgörs av massiva trägolv som tål att slipas åtskilliga gånger. Väggarna är i de publika delarna beklädda med brandklassade skivor i starka kulörer och de mest använda dörrpartierna är utförda i lackerat stål.

Byggnadens stomme i platsgjuten vit betong har ägnats speciell omsorg. Målet har varit att skapa en yta lika vacker som naturstenens, men där betongens formbarhet tillåtits framträda genom avtryck från själva gjutprocessen.
Bibliotekets golv har av flexibilitetsskäl utförts i en massiv parkett av askträ, ursprungligen framtagen för industriändamål. Parketten tål både slitage från besökare, bokvagnar och pallyftar och kan dessutom kompletteras i efterhand om väggar flyttas eller utgår.

Fasadens glasytor har av säkerhetsskäl utformats såsom fasta, utom i de delar som innehåller arbetsrum. Storleken på glasen har bestämts av behovet att släppa in mesta möjliga dagsljus i den djupa byggnadskroppen.

I Biblioteket är ett intelligent installationssystem installerat, ett så kallat bussystem. Med ett bussystem kan flera olika system sammanföras till ett enda installationssystem. Bussystemet blir programmerbart och kontrollerar och styr då de sammanförda funktionerna. Ett bussystem ger lägre energikostnader och gör funktionsförändringar enklare än ett konvention­ellt system.
I biblioteket styr bussystemet för närvarande:

 • belysningen
 • manövreringen av solskyddsgardiner
 • vidarekoppling av fastighetstekniska larm
 • rums- och zonreglering av klimat.

Solinstrålningen, vilken tidvis kan vara besvärlig, begränsas av invändiga halvtransparenta gardiner vilka även styr överskottsvärmen upp mot särskilda frånluftsöppningar i taket. Solskyddsgardiner regleras automatiskt med hjälp av givare i fasaden vilka mäter inkommande ljusstyrka. Automatiken är fördröjd med 10–15 minuter för att inte gardinerna ska gå upp och ned vid växlande molnighet.

Byggnaden ventileras via luftbehandlingsaggregat, som filtrerar, värmeåtervinner, värmer eller kyler luften efter behov. Luftutbytet är 100 %. Alla rum har kyld tilluft.

Konst

Byggnads- och landskapsarkitekturens program­ambitioner har även varit väg­ledande för det konstnärliga programmet. Efter parallellskissarbete med ytterligare en konstnär erhöll Fredrik Wretman uppdraget av Statens konstråd att ”konstnärligt gestalta interiören” i Södertörns högskolebibliotek. Det initialt mycket mångfasetterade förslaget har efter hand koncentrerats till att handla om en damm i anslutning till entré, reception och bokutlåning och gestaltning av den Tysta läsesalen genom den skulpturala skriv- och läsplatsmöbeln Klingon.

Dammen

Från att ha varit en ortogonal damm inritad av arkitekten har konstnären förvandlat dammens idé till en organisk vattenyta ingjuten i betonggolvet. Dammens botten i brons, patinerad i starkt blå­-grönt är likt en spegling, ett avtryck i byggnadens kropp. Delvis förskjuten in under den Tysta läse­salens nedsänkta bjälklag, inkilad mellan pelarkonstruktionen i entrén, tar dammen plats som en ryggkota i byggnadsskelettet.

Dammen har ett starkt estetiskt eget uttryck men har också en praktisk funktion som en rums- och funktionsdelare, en vattendelare mellan den zon där böcker fritt hanteras och biblioteksrummet utanför.

Klingon

Den Tysta läsesalen, denna halvt nedsänkta, korsande byggnadsvolym som skär rakt genom huset på plan 5,5, tolkas av konstnären som en flygplanskropp – en metafor för resande i tid och tanke. Femtio meter långt, åtta meter brett och tio meter högt blir byggnadsvolymen en magnifik farkost som landar eller lyfter. För detta mycket speciella rum har Fredrik Wretman utformat och utvecklat Klingon. En konstnärlig artefakt, men också en möbel i en begränsad upplaga, framtagen speciellt för bibliotekets Tysta läsesal.

Klingon är ett arbetsbord, en specialproducerad kub i MDF-board, i en begränsad upplaga av tjugofem exemplar, producerad av Källemo AB. Klingon är ett avskilt rum för två, en plats där man omsluts av sina egna tankar, sitt eget arbete. Klingon förhåller sig till arkitekturens storslagenhet, blir en del därav, organiserar rummet såväl visuellt som kontextuellt. Tillsammans med övrig möblering, färgsättning och belysning skapar Klingon en stark och tydlig helhetsupplevelse av ett unikt rum i biblioteket.

Utöver beställd konst av konstnären Fredrik Wretman ingår även konst i en kollektion med verk av bland andra Sture Collin, Stefan Johansson, Britta Kjellgren och Kjell Rylander.

Total yta: 5 583 kvadratmeter
Besöksadress: Alfred Nobels allé 11
Inflyttning: år 1999

F-huset byggdes och drevs som hotell från 1980 till dess högskolan blev hyresgäst. Då byggdes huset om till studentlägenheter och högskolan hade plan 6 som tjänsterumsvåning, medan entréplanet innehöll en av högskolans restauranger.

År 2008 byggdes F-huset om till nuvarande funktioner för högskolan.

Att hitta i F-huset

Huset har 9 våningsplan numrerade från 3 till 11. Två hissar i huvudtrapphuset försörjer våningsplanen.

Plan 3 och 4 används av konstskolan Idun Lovén.

På entréplanet, plan 5, har Studentkåren sina lokaler med kårexpedition, pub/festvåning samt uppehållsytor.

Plan 6 till 10 innehåller F-husets kontorsvåningar med 134 tjänsterum för lärare, forskare och administration.

På översta planet, plan 11, finns konferenslokalerna F11 (lilla och stora mötesrummet).

Principen för rumsnumreringen (till exempel F 912) är:

Första bokstaven avser F-huset. Första siffran efter bokstaven avser våningsplanet. Andra och tredje siffran är ett löpnummer som avser rummets placering på våningsplanet.

Primus

Består av två våningsplan, sammanlagt 5 478 kvadratmeter
Besöksadress: Alfred Nobels allé 13
Inflyttning: år 1996

Primus byggdes 1970 som ett vårdgymnasium och övertogs sedan av Karolinska Institutet (KI) för sina vårdutbildningar. KI lämnade 1996 stora delar av huset och Södertörns högskola flyttade in.
Primushuset bestod då av fem flyglar. Två av dessa revs 2002 för att ge plats åt den nya Biblioteksbyggnaden.

Att hitta i Primus

Husets olika delar bär namnen flygel PA, flygel PB, flygel PC och flygel PD. Plan 1 benämns helt enkelt "Primus plan 1". Det finns en hiss mellan plan 1 och plan 2, och 2 trappor mellan dessa våningar.

På plan 1 genomfördes ombyggnation för SMI (Stockholms Musikpedagogiska Institut), som flyttade in sommaren 2017.
På plan 2 finns cirka 144 tjänsterum, ett antal mötesrum, utbildningsexpedition, personalpentryn och övriga kontorsfunktioner.

Principen för rumsnumreringen (till exempel PA 222) är:
Första bokstaven avser Primusbyggnaden. Andra bokstaven avser husflygel. Första siffran efter bokstaven avser våningsplan. Andra och tredje siffran är ett löpnummer och avser rummets placering på våningsplanet.

Drönarförbud

Enligt Transportstyrelsens beslut TSL 2020-4891 är högskoleområdet belagt med luftrestriktioner, det innebär att även så kallade drönare är förbjudna att användas inom området.

Ta dig till Campus

Buss och pendeltåg stannar i nära anslutning till högskolan men det går också att ta sig till högskolan med andra färdmedel. Här kan du läsa om vilka hur högskolan kan stödja dig i detta.

Alternativa gångvägar vid högskolan

Det är inte bara inne på högskolan som vi alla måste komma ihåg att hålla ett säkert avstånd till varandra, det gäller även på vägen hit. Södertörns högskola har tagit fram en karta (flygfoto) där du kan se de alternativa gångvägar som du kan använda för att närma dig högskolan.

För att undvika trängsel i kollektivtrafiken är rekommendationen att cykla eller promenera, istället för att åka pendeltåg eller buss. Men det är inte alla som har möjlighet att ta cykeln, en del måste åka kollektivt. Då uppstår risken att det blir trångt vid uppgångarna från pendeltåget. Södertörns högskola delar rulltrappor och gångvägar med de som ska till Huddinge sjukhus, vilket kan vara ett ytterligare skäl till att välja en annan väg.

Det är lätt hänt att det blir trängsel när många människor stiger av pendeltåget på samma gång. Alla vill hänga med rulltrapporna upp och komma fram så snabbt som möjligt. Då kan det vara bra att komma ihåg att Flemingsbergs station har två uppgångar. Om det är trångt vid den ena, testa gärna den andra.

Från den norra änden av perrongen blir promenaden till högskolan aningens längre, men det kan det vara värt om det är mindre trängsel. Om du jobbar i D- eller E-flygeln är promenadtiden från norra uppgången i stort sett likvärdig. Det kan vara en god idé att sätta sig längst bak om du reser med pendeltåget mot Södertälje C, då hamnar du nära den norra uppgången på pendeltågsstationen när du går av i Flemingsberg.

På flygfotot nedan ser du vilka olika gångvägar du kan använda för att närma dig högskolan. Även cykelparkeringar och ingångar finns markerade.

Gångvägar till SH

På högskolan finns flera cykelrum.

Parkering i cykelrum

Det finns flera cykelrum längst ut i flyglarna MD och ME mot Hälsovägen. På ME0 finns ett stort cykelrum med 45 platser och ett mindre med 10 platser. På MD1 finns ett cykelrum med 10 platser.

All personal har tillgång till cykelrummen ovan med sina passerkort.

Påträffas cyklar i kontorsutrymmen kommer dessa att tas bort och omplaceras på lämplig plats.

Rutiner för elcyklar, elsparkcyklar och batterier

Inga elcyklar eller elsparkcyklar får tas upp på rum, i korridorer eller ställas i andra utrymmen än de avsedda. Det gäller även elcykelbatterier som tas ur cykelramen.

Ett begränsat antal laddplatser för elsparkcyklar finns i Primus. Dessa går att boka för ett år i taget. Kontakta info@sh.se för överenskommelse om laddplats för elsparkcykel. Arbete pågår med att iordningställa fler platser, både i Primus, och vid varumottagningen.

Duschmöjligheter efter cykling till högskolan

Vid cykelrummet på ME0 finns det en liten dusch som kan användas för ombyte och dusch.

I övrigt hänvisas personal till duscharna vid personalgymmet på MD1.

Övrig cykelparkering

Det finns även ett stort antal cykelställ/cykelparkeringar utomhus på torget längs hela Primusbyggnaden, vid rulltrappshuset samt vid taxiangöringen på MA4.

Campus- och IT-avdelningen har i samarbete med Fastighetsägaren och Vattenfall installerat två laddstationer för elbilar. Dessa är placerade vid komprimatorn/aulans långsida, Alfred Nobels allé 3.

Var?

Laddstationerna är placerade vid komprimatorn/aulans långsida, Alfred Nobels allé 3.

Hur laddar man?

Med Vattenfalls InCharge laddkort/laddbricka som beställer du gratis på beincharge.se. Har du redan ett kort/bricka ifrån Vattenfall och InCharge kan du använda dig av den.

Börja ladda?

När du har ett laddkort eller bricka, håller du kortet/brickan mot laddstationen för att starta laddningen (som alla andra laddstationer).

Information

Priset per KWh är 3,50 kr. Priset kan komma att förändras i framtiden beroende på marknadens elpris. Detta annonseras på medarbetarwebb samt vid laddningsstationen.

Parkering är gratis med p-skiva (4 h) och giltigt p-tillstånd från Södertörns högskola, under tiden som laddning sker.

Vid driftproblem med ditt kort/bricka kontakta InCharge på 020-52 62 00.

Högskolan har parkeringsplatser vid Primus (vid sidan av rulltrappshuset). Parkeringstillstånd krävs och hämtas i Infocenter mot uppvisande av giltig legitimation och SH-kort. 

När du parkerar kan du köpa en parkeringsbiljett i automaten. Både ditt parkeringstillstånd och p-biljett behöver vara synliga i framrutan. Alternativt använder du appen AimoPark. Om du använder appen, kontrollera då att biljetten registreras på rätt fordon.

Följande parkeringsavgifter gäller:

Studenter och medarbetare med parkeringstillstånd:
20 kr/tim, 84 kr/dag och 30 dygn 575 kr.

Besökande med lånat P-tillstånd:
20 kr/tim, 84 kr/dag.

Har du frågor om parkering? Kontakta Infocenter: Ring 08-608 40 00 eller mejla info@sh.se

Om vår parkering blir full finns möjlighet att parkera gratis vid Ica Maxi i två timmar, därefter mot avgift.

Lokaler

I det här avsnittet finns information om de olika typer av lokaler som finns i högskolans byggnader.

Digital mötesteknik i personalmötesrum

Högskolan har installerat teknik i ett antal mötesrum i personalytor för att underlätta digitala möten. Rummen är utrustade med dator, tangentbord, mus, skärm och webbkamera.
På datorerna finns Zoom och Microsoft Teams installerat.

Nedan finns en tabell över högskolans mötesrum och vilken teknik som finns i rummen.
Alla mötesrum i listan bokas i Outlook, förutom stora och lilla F11, MA516 och MA517 som bokas i TimeEdit.

Bokningsbara personalmötesrum

Rum

Antal platser

Meetingwall / TV

Clickshare

Hybrid/videomötesteknik

F642

6

Nej

Ja

Ja

F819

20

Ja

Nej

Nej

F919

12

Ja

Nej

Nej

F11 lilla

12

Meetingwall

Ja

Ja

F11 stora

24

Nej

Ja

Ja

MA9

10

Meetingwall

Ja

Ja

MA516

12

Meetingwall

Ja

Ja

MA517

24

Meetingwall

Ja

Ja

MA786

12

TV55"

Nej

Ja

MA862

8-10

TV47" Large

Ja

Ja

MA876

10

Meetingwall

Ja

Ja

MD177

10

Nej

Nej

Ja

MD326

8

Stor TV

Nej

Ja

MD334

8

Stor TV

Nej

Ja

MD338

8

Stor TV

Nej

Ja

PA238

18

Nej

Nej

Ja

PA239

18

Nej

Nej

Ja

PB243

6

TV55"

Nej

Ja

PC249

16

Nej

Nej

Ja

PC252

6

TV55"

Nej

Ja

PC253

6

TV55"

Nej

Ja

UB707

6-8

TV55"

Nej

Ja


AV-stöd i personalmötesrum

Du kan boka AV-stöd när du bokat ett mötesrum ovan.

Om du behöver hjälp med teknisk support för det bokade mötet, skicka ett e-postmeddelande till avsupport@sh.se. Vi kan då planera in och ge dig stöd att komma igång.

Du är alltid välkommen att att ringa till oss på 08-608 4002 om det mot förmodan skulle uppstå något problem med tekniken.

Boka lärosal

Bokning av högskolans lokaler sker terminsvis i TimeEdit, hösttermin och vårtermin.

Bokning av lokaler för ny termin öppnar kl. 9.00 enligt följande:

 • Inför höstterminen öppnar bokningen tisdagen som infaller närmast 15 maj.
 • Inför vårterminen öppnar bokningen tisdagen som infaller närmast 30 november.

Exakt öppningsdatum adresseras på medarbetarwebben innan öppning.

Länk till TimeEdits verktygsflik.

Tryck på "Sök lediga lokaler" för att se hur lokalerna är bokade.

Möblering i lärosalar

Läs mer om salarnas möblering på TimeEdits verktygssida.

Kontakt

Kontakta TimeEdit administration när du har frågor gällande TimeEdit; support vid fel, nya användare, debitering, utbildning etc.
E-post: timeedit@sh.se
Tillgänglighet: Måndag–fredag kl. 08:00–16:30

Flertalet av högskolans lärosalar har utrustats med teknik som möjliggör hybridundervisning.

Hybridteknik innehåller alltid:

 • Mikrofon för läraren
 • Mikrofon för studenter
 • Videokamera som går att vrida 180 grader
 • Dator med mus och tangentbord
 • Stor display för videomötet
Salar med hybridteknik

Lokalkod

Sittplatsantal

MC238

22

ME556

26

ME358

26

MC313

30

ME453

30

MC224

46

MC216

48

ME355

48

MA331

80

MB503

80

MB505

80

MA624

120

MA636

120

MA648

232

 

Flyttinformation

Riktlinjer för flyttar:

 • I samband med beslutet om verksamhetsförändringen och budget i balans genomförs interna flyttar mycket restriktivt. Endast de få nödvändigaste kan genomföras, dessa kan behöva spridas ut och god framförhållning i flyttar/planering är nödvändig.
 • Campus- och IT-avdelningen genomför samplanerade flyttar för personal löpande (till exempel in- och utflytt av personal som slutar eller nyanställs) samt enligt ovan.

Frågor om flytt?

Har du frågor om flytt, kontakta flytt@sh.se eller flyttbeställaren på din avdelning/institution alternativt använd formuläret under Medarbetarwebbens Min sida.

Möblering

Följande ingår i standardmöbleringen för en arbetsplats:

 • ett rektangulärt skrivbord, bredd 160/180 cm, djup 80 cm
 • en hurts
 • en garderob
 • en arbetsstol av standardmodell
 • en ljusergonomisk skrivbordslampa/punktbelysning
 • en besöksstol
 • en papperskorg
 • ett returpapperskärl
 • max 24 hyllplan
 • textilgardiner

Antalet hyllplan som får plats beror på möblering samt antal arbetsplatser i tjänsterummet. Detta gäller även garderober och besöksstolar.

Beställning av flyttjänst

Extern flyttjänst beställs via Avropa.se enligt gällande regler.

I biblioteket på plan 7 finns två studiebås med plats för en person (UB 788 och UB 789). Vid varje plats finns en datorskärm, som du kan koppla din egen dator till. Rummen är avsedda för alla som behöver studiero.

Passerkort och nycklar

Du behöver antingen passerkort eller nyckel för att ta dig in i alla personalutrymmen.

Hanteringen av passerkort och nycklar är uppdelad mellan CIT och Infocenter. Nedan kan du läsa om vart du ska vända dig med vilket ärende, samt vilka rutiner som gäller.

Passerkortsutlämning

Infocenter hanterar:

 • Passerkort till personal
 • Passerkort till studenter
 • Passerkort till gäster och besökare

Personalens passerkort skapas automatiskt i systemet i samband med att den anställde läggs upp i PAV. Är ditt passerkort slitet och har slutat fungera hjälper Infocenter dig genom att skriva ut ett nytt. Passerkort kvitteras ut i Infocenter mot uppvisning av giltig ID-handling.

Har du glömt ditt passerkort hemma kan du låna ett passerkort över dagen från Infocenter. Kortet ska lämnas tillbaka samma dag.

PIN-koden
PIN-koden består av 4 siffror och du får den när du kvitterar ut passerkortet. Har du glömt den eller vill byta kod kontaktar du Infocenter.

Har du en gäst eller en besökare som behöver ett lånekort en kortare period är du ansvarig för att passerkortet hanteras på rätt sätt. Innan personen kan hämta ut passerkortet behöver Infocenter få en bekräftelse från dig som specificerar tidsperioden och vilka utrymmen som kortet behöver gälla till.

CIT hanterar:

 • Passerkort till entreprenörer
 • Passerkort till hyresgäster

Hyr du in en eller flera entreprenörer som ska arbeta i högskolans lokaler en tid och behöver passerkort kontaktar du CIT via formuläret som finns i Moas självbetjäningsportal.

Högskolans hyresgäster kontaktar CIT via info@sh.se angående alla passerkortsärenden.

Passerkortsbehörigheter

Personalens passerkortsbehörigheter sätts automatiskt beroende på organisatorisk tillhörighet. Ibland behövs utökad behörighet för särskilda uppdrag. Förfrågningarna hanteras av Infocenter, skicka ett mejl till info@sh.se.

Innan den önskade behörigheten kan läggas på behöver en ansvarig för lokalen godkänna att du får det tillträde som önskas. Vem det är som godkänner varierar från lokalägare till lokalägare, men generellt är det avdelningschef/prefekt eller den som ansvaret delegerats till.

För entreprenörer och hyresgäster skickas förfrågan direkt till CIT via info@sh.se.

Uppställning/låsning av dörrar

Vid enstaka tillfällen kan det finnas behov av att till exempel låsa upp en lärosal några timmar under dagen eller hålla öppet längre på kvällen. Skicka din förfrågan till CIT via info@sh.se.

Nyckelutlämning

Infocenter hanterar:

 • Nycklar till personal

Arbetsrummen låses med nyckel, därför får alla medarbetare kvittera ut en nyckel. För att kvittera ut en nyckel behöver en bekräftelse från ansvarig vid avdelningen/institutionen mejlas till infocenterintern@sh.se. Sedan behöver en tid bokas hos Infocenter för upphämtning. Kontaktuppgifter för tidsbokning finns nedan.

Det är viktigt att nycklarna lämnas tillbaka vid avslutad anställning och omprogrammeras vid byte av organisatorisk tillhörighet. Det är avdelningen/institutionens ansvar att se till att nyckeln återlämnas.

Tappat nyckeln

Nyckelns värde motsvarar det sammanlagda värdet av allt som finns i alla utrymmen nyckeln går till. Därför är det mycket viktigt att nycklarna återlämnas och att förlustanmälan görs när de försvunnit. Det är avdelningens/institutionens ansvar att förlustanmäla nyckeln och skicka bekräftelse på förlustanmälan till Infocenter. För borttappade nycklar interndebiteras 300 kronor.

CIT hanterar:

 • Nycklar till entreprenörer
 • Nycklar till hyresgäster

Hyr du in en eller flera entreprenörer som ska arbeta i högskolans lokaler en tid och behöver nycklar kontaktar du CIT genom att skicka ett mejl till info@sh.se. Innan nycklar kan kvitteras ut behövs ett godkännande från lokalägaren. Vem det är som godkänner varierar från lokalägare till lokalägare, men generellt är det avdelningschef/prefekt eller den som ansvaret delegerats till.

Hyresgäster kontaktar CIT direkt via info@sh.se i alla nyckelfrågor.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-05-23 av Oskar Dyvling