Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Hållbar utveckling och miljö

Södertörns högskola arbetar med hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan och strävar samtidigt efter att minimera högskolans egen direkta miljöpåverkan från bland annat resor, energiförbrukning, inköp, och avfall.

Högskolan arbetar utifrån ett miljöledningssystem i enlighet med förordningen om miljöledning i statliga myndigheter (SFS 2009:907). Miljöledningssystemet är ett stöd för att bedriva ett systematiskt hållbarhetsarbete som bygger på ständig förbättring.

Miljösamordnare

Charlotta Warmark, miljösamordnare och handläggare hållbar utveckling
charlotta.warmark@sh.se
08-608 52 50
(Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd)

För frågor kontakta miljo@sh.se

Se också Organisation och roller i högskolans hållbarhetsarbete

Policy miljö och hållbar utveckling

Både medarbetare och studenter vid Södertörns högskola har ett personligt ansvar för att verka i enlighet med högskolans policy för miljö och hållbar utveckling.

Södertörns högskola utbildar och forskar inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Som en modern och nyskapande högskola ska Södertörns högskola bedriva ett aktivt och ansvarsfullt arbete, såväl lokalt, regionalt som globalt, för att tillförsäkra att nuvarande och kommande generationer garanteras en hälsosam och god miljö. Högskolan ska främja ett långsiktigt och kontinuerligt miljöarbete, som bygger på ständiga förbättringar. Till grund för det miljöarbete som bedrivs vid Södertörns högskola ligger gällande miljölagstiftning samt övriga miljökrav som berör högskolan.

Södertörns högskola ska genom integration av hållbarhet i organisationen systematiskt förebygga och minska sin miljöbelastning samt öka sin positiva miljöpåverkan. Därtill ska miljöhänsyn vägas in vid samtliga beslut som rör verksamheten, såväl utbildning, forskning som administration. Högskolan ska även genomföra regelbundna interna miljörevisioner för att säkerställa att uppsatta mål nås.

En aktiv medverkan från medarbetare och studenter är en förutsättning för att Södertörns högskolas miljöarbete ska nå framgång. Vidare ska högskolan förmedla en medvetenhet om miljö- och hållbarhetsfrågor till medarbetare och studenter, samt skapa förutsättningar för att förse studenter med relevant kompetens avseende dessa frågor i förhållande till respektive utbildning, för att därmed främja nya idéer och faktiska handlingar rörande hållbar utveckling. Likaså ska forskning samt samverkan med det omgivande samhället integrera perspektivet hållbar utveckling. Den gemensamma förvaltningen ska vara miljömedveten och arbeta resurseffektivt.

Södertörns högskola ska vid upphandling och inköp beakta miljöhänsyn samt prioritera åtgärder i den ordning där de har störst effekt i förhållande till kostnaden. Därutöver ska högskolan ständigt arbeta för att minska sin material och energianvändning samt minska sitt utsläpp av föroreningar till mark, luft och vatten.

Både medarbetare och studenter vid Södertörns högskola har ett personligt ansvar för att verka i enlighet med högskolans policy för miljö och hållbar utveckling.

Mål och handlingsplan miljö och hållbar utveckling

Södertörns högskola har satt upp mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling för 2017–2020. Till varje mål finns det uppdrag till institutionerna, biblioteket och den gemensamma förvaltningen. Under våren 2020 planeras slutredovisning av måluppfyllelse för dessa mål. Arbetet med att ta fram nya miljö- och hållbarhetsmål för högskolan pågår, där de första planeras bli klara under första halvan av 2021.

Mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2017–2019, fastställdes av rektor 2017-03-07. Rektor beslutade 2020-12-01 att tidsperioden för dokumentet ”Mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2017–2019” även omfattar 2020.

Under våren 2020 planeras slutredovisning av måluppfyllelse för dessa mål. Arbetet med att ta fram nya miljö- och hållbarhetsmål för högskolan pågår, där de första planeras bli klara under första halvan av 2021.

Mål miljö och hållbar utveckling 2017–2020

Utbildning för hållbar utveckling

 • Södertörns högskola ska lyfta fram hållbarhetsperspektivet i sina utbildningar i enlighet med högskolelagen. (Formuleringen hållbar utveckling avser den vida definitionen enligt högskolelagen 1 kap. 5 §)

Forskning

 • Södertörns högskola ska bedriva forskning som bidrar till att främja hållbar utveckling.

Samverkan med det omgivande samhället

 • Södertörns högskola ska identifiera samverkansprojekt som har koppling till hållbar utveckling.

Upphandling och inköp

 • Södertörns högskola ska öka andelen inköp och upphandlingar, mätt i ekonomiskt värde, där det ställs sociala, etiska samt miljömässiga krav.
 • Södertörns högskola ska effektivisera resurshushållningen i områdena kontorsmaterial och IT-telefoni sett till hela livscykeln.

Resor – tjänsteresor

 • Södertörns högskola ska öka andelen resfria möten där digital mötesteknik identifierats som en lämplig ersättning till resor med 100 % per helårsanställd till 2020 jämfört med 2016.

Resor – till och från jobbet

Södertörns högskola ska underlätta för medarbetare och studenter att färdas miljöanpassat till högskolan genom att:

 • Främja cykelpendling
 • Färdigställa laddningsplats till elbil i garaget.

Energianvändning

 • Öka medarbetarnas delaktighet i energieffektiviseringsåtgärder.
 • Minska energiförbrukningen med 10 % per kvadratmeter till och med 2020 jämfört med 2016.

Återanvändning och avfall

 • Södertörns högskola ska öka andelen avfall som återanvänds, materialåtervinns eller komposteras/rötas med fem procentenheter till 2020 jämfört med 2016.

Hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan

Södertörns högskolas styrelse fastställde i december 2019 högskolans utvecklingsplan 2020–2024. I den framgår högskolans vision:
"Södertörns högskola ska vara ett universitet som bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom forskning, utbildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor."

I utvecklingsplanen identifieras sex fokusområden som särskilt viktiga att utveckla för att högskolan ska uppfylla visionen. Fokusområde 4 är "Hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan".

I utvecklingsplanen beskrivs en önskad position och våra ambitioner om utveckling för Södertörns högskola under perioden 2020–2024. Sex fokusområden identifieras som särskilt viktiga att utveckla för att högskolan ska uppfylla visionen. Fokusområde 4 är "Hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan", som sammanfattas i följande punkter.

Hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan

Under kommande femårsperiod ska vi:

 • utveckla en integrerad förståelse av olika dimensioner av hållbar utveckling och samhällets omställning till hållbar utveckling
 • relatera utbildning och forskning till samhällsaktörers behov av hållbar utveckling och omställning
 • granska möjliga målkonflikter i Förenta Nationernas globala mål, för att komma fram till varaktiga avvägningar och arbeta för en hållbar värld
 • formulera lärandemål kring hållbar utveckling i utbildningsplaner samt främja högskoleövergripande initiativ.

Klimatramverk för svenska lärosäten

Södertörns högskola har tillsammans med 38 andra lärosäten skrivit under Klimatramverket för universitet och högskolor, som initierats av Chalmers och KTH och utarbetats i ett samarbete mellan svenska universitet och högskolor våren 2019. Vi som har anslutit oss ser klimatet som en avgörande och prioriterad framtidsfråga, och ska till år 2030 ha genomfört åtgärder så att vi ligger i linje med det så kallade 1,5-gradersmålet.

Universitet och högskolor har en central roll i arbetet med att motverka klimatförändringar. Klimatramverket är utgångspunkten för specifika klimatstrategier på de anslutna lärosätena, med syftet att bidra till såväl nationella som internationella åtaganden för att nå 1,5-gradersmålet. Klimatutmaningen kräver förändringar inom alla samhällssektorer. Universitet och högskolor har en central roll i det arbetet. Vi har en viktig uppgift att bidra till klimatomställningen genom vår undervisning, forskning och samverkan, men vi behöver också minska klimatpåverkan från vår egen verksamhet.

Fokus för Klimatramverket ligger på utsläpp från lärosätenas egna aktiviteter (så kallad direkt klimatpåverkan), men till viss del tas också kärnverksamheten upp: utbildning, forskning och samverkan (indirekt klimatpåverkan). Hittills har 38 universitet och högskolor anslutit sig till Klimatramverket.

Vill du veta mer och Södertörns högskolas arbete med Klimatramverket?

Kontakta högskolans miljösamordnare, Charlotta Warmark

Läs mer om Klimatramverket på Chalmers webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avfall, återbruk och återvinning

Här hittar du Södertörns högskolas rutiner för källsortering av kontorsavfall som vi som medarbetare ska följa. Nedan finner du också TIPS om återvinning och återbruk. Det viktigaste vi kan göra att för att minska vår miljöpåverkan från avfall är att också återbruka produkter.

Var?

 • På varje institution/avdelning ska det finnas källsorteringsmöbler och hylla/motsvarande för återbruk av kontorsmaterial.
 • Du hittar också möjligheter till källsortering i högskolans gemensamma lokaler.
 • För vissa fraktioner behöver du kontakta högskolans vaktmästeri.

Kontakt

Har du frågor om något som rör återvinning eller avfall fråga:

 • miljörepresentanten på din avdelning/motsvarande om hur det ser ut hos er
 • Campus- och IT-avdelningen via info@sh.se, eller högskolans miljösamordnare miljo@sh.se.

Återbruka mera!

Det viktigaste vi kan göra att för att minska vår miljöpåverkan från avfall är att också att återbruka produkter så att de får förläng livstid och vi därmed kan minska vår resursanvändning genom färre inköp av nyproducerade kontorsvaror.

TIPS!

 • Kontorsmaterial såsom plastfickor, mappar, pärmar, arkivkartonger med mera ska inte kastas utan återbrukas via lokal återbrukshylla eller dylikt på din avdelning/institution. – Kontakta Campus- och IT-avdelningen via info@sh.se om er avdelning önskar en hylla för återbruk.
 • Gamla möbler kan återvändas och lagas. – Kontakta vaktmästeriet vid Campus och IT-avdelningen via info@sh.se.
 • Datorer, datortillbehör och IT-prylar kan ofta få förlängd livstid genom reparation eller uppdateringar. – Kontakta Campus- och IT-avdelningen via info@sh.se för hjälp.
 • Har du gamla IT-prylar som du inte behöver men som funkar? – Kontakta inkop@sh.se. Märk meddelandet ”återbruk finnes”, för att se om de kan komma till användning på andra ställen. Vi förlänger då livslängden och slipper köpa nytt.
 • Är du i behov av en IT-pryl som kanske redan finns oanvänd i en låda på någon annan del av högskolan? – Kontakta inkop@sh.se. Märk meddelandet ”återbruk sökes”.

Sorteringsguide – sök på hur just ditt avfall ska sorteras

SRV (som sköter avfallsinsamling för Huddinge kommun) har utvecklat en "sorteringsök" där du kan söka på hur ditt avfall ska sorteras: https://www.srvatervinning.se/sorteringsguide Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källsortering

Förpackningar

Obs! Alla förpackningar ska sorteras! I lunchpentryn ska det finnas källsorteringskärl för samtliga/följande förpackningsfraktioner:

 • Pappersförpackningar (till exempel: mjölkkartong, papperskasse, kartong, havregrynspaket)
 • Plastförpackningar (förpackningar av både mjuk- och hårdplast och frigolit, till exempel flaskor utan pant, take away-matlådor i plast, plastpåsar, plastemballage)
 • Metallförpackningar (till exempel konservburkar, aluminiumfolie, kaviartuber, kapsyler, lock)
 • Glasförpackningar (färgade och ofärgade)

Tips! Är du osäker på hur din förpackning ska sorteras? Läs på förpackningen, där brukar det framgå under rubriken "Källsortering". Eller sök i SRV:s sorteringsguide Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Restavfall (brännbart avfall)

 • Här sorteras endast avfall som inte ska sorteras på annat sätt. Till exempel: damm-/städavfall, plast som inte räkas som förpackning eller är återbrukbar, kuvert och post it-lappar.
 • Denna fraktion finns i pentryn och i högskolans gemsamma lokaler,
 • Hit hör också avfall i högskolans papperskorgar.

Pant (burkar och flaskor)

 • Samlas in i särskilda kärl märkta "Pant" i pentry eller i högskolans gemensamma lokaler.
 • Tips: Många medarbetare samlar tillsammans med sina kollegor själva in panten i ett kärl och lämnar den en mataffär, för att använda till en gemensam fikakassa.

Returpapper – Papper och tidningar

Returpapper, till exempel skrivarpapper och tidningar, samlas in på många platser, oftast i anslutning till kopiatorer och stora skrivare.

Wellpapp

Wellpapp samlas in på många platser, oftast i anslutning till kopiatorer och stora skrivare, eller kontakta vaktmästeri för upphämtning via info@sh.se.

Batterier

Insamlingskärl i huvudentrén, eller kontakta vaktmästeri för upphämtning via info@sh.se.

OBS! Samtliga uttjänta batterier måste samlas in för att omhändertas som farligt avfall eller återvinnas.

(Batterier som innehåller tungmetallerna bly, kvicksilver, sexvärt krom och kadmium klassas som farligt avfall. Alla batterier måste därför samlas in.)

Elavfall och farligt avfall från kontor

Kontakta alltid vaktmästeriet vid Campus- och IT-avdelningen via info@sh.se för upphämtning av följande avfall, då det alltid ska bedömas som farligt avfall:

 • elavfall
 • lampor, lysrör och lågenergilampor
 • hushållskemikalier, lim, färgrester, tipp-ex, etc.

Datorer och datortillbehör

 • Speciella regler – Kontakta din närmaste chef eller administrativa chef, och Campus- och IT-avdelningen via info@sh.se.

Icke brännbart avfall

Kontakta vaktmästeriet vid Campus- och IT-avdelningen via info@sh.se för upphämtning av följande icke brännbart avfall. (OBS! Får ej läggas i brännbartfraktionen).

 • Metallskrot (all metall som inte är en förpackning ska samlas in för återvinning, eftersom det är en ändlig resurs med hög återvinningsbarhet.)
 • Porslin
 • Keramik
 • Speglar
 • Dricksglas (OBS! får ej läggas i sortering av glasförpackningar)
 • Gips
 • Lera.

Farligt avfall från laboratorieverksamhet eller annan verksamhet

De verksamheteter som ger upphov denna typ av avfall har lokala rutiner. Vänd dig till laboratorietekniker Anders Amelin, eller till miljösamordnare Charlotta Warmark, om du behöver information.

Resor och resfria möten

Här hittar du som medarbetare information om högskolans rutiner för att minska miljöpåverkan från tjänsteresor, samt tips om hur du reser ännu mer miljöanpassat eller istället väljer ett resfritt digitalt möte eller konferens.

Sammanfattning från Södertörns högskolas mötes- och resepolicy och reseriktlinjer:

 • Tjänsteresor ska i så stor utsträckning som möjligt ersättas med videokonferenser, telefon eller webbmöten.
 • Då fysiska resor ändå anses vara nödvändiga ska de både planeras och genomföras så att påverkan på den yttre miljön minimeras.
 • Boka alltid din resa via resebyrån
 • Principen är att resa med allmänna kommunikationer.
 • Ta alltid tåg/buss om resan inte tar mer än 4 timmar.
 • Överväg möjligheten att samåka med bil.

Tips för ännu bättre miljöval på tjänsteresan

 1. Ha ett resfritt möte (telefonmöte eller videomöte).
 2. Inspirera andra – föreslå ett resfritt möte eller konferens.
 3. Åk alltid kollektivt, tåg och buss.
 4. Om bil – samåk, miljötaxi, hyr miljöbil eller mest bränslesnål bil. Välj grön taxi och hyrbil (elbil om det går).
 5. Alltid tåg inrikes istället för flyg.
 6. Planera möten/konferenser dit det går att ta sig med tåg/åka kollektivtrafik.
 7. Var med och var pionjär för utrikes tågresor! Vår resebyrå hjälper dig boka.
 8. Via resebyråns bokningssystem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se hur mycket koldioxidutsläpp en resa har och jämföra alternativ.

Måste du flyga – Välj bättre flygvarianter:

 • Åk tåg dit, flyg hem.
 • Välj ekonomiklass och direktlinjer utan mellanlandningar.
 • Ta direktflyg och fortsätt med tåg.
 • Åk kollektivt, helst tåg, till och från flyget och på resmålet.
 • Planera in flera besök på samma resa.

Digitala eller resfria möten är ett sätt att minska miljöpåverkan från tjänsteresor. Det är också ett billigt och praktiskt alternativ till bil- och flygresor. I resfria möten innefattas telefonmöten, videomöten och videokonferens.

Enligt högskolans mötes- och resepolicy och riktlinjer för tjänsteresor ska tjänsteresor vid Södertörns högskola i så stor utsträckning som möjligt ersättas med videokonferenser, telefon- eller webbmöten.

Program för digitala möten för medarbetare på Södertörns högskola:

 • Zoom – webbmötesverktyg som kan användas för såväl telefon- och videomöten, digitala konferenser, workshops, webbinarier som för nätbaserad undervisning.
 • Microsoft Teams – samarbetsplattform för chatt, telefon- och videomöten, projekt och workshops med mera.
 • Skype for business – för digitala möten: chatt, telefon- och videomöten. Programmet har tidigare varit standardinstallation på högskolans datorer, men håller på att fasas ut då programmet kommer ersättas av Teams av Microsoft. En del svenska myndigheter använder dock fortfarande bara Skype for business. Du kan söka efter om du har programvaran via Window:s startmeny. När du öppnar Skype for business kan du hitta instruktioner och instruktionsfilmer under hjälp i menyn till ikonen för inställningar. Eller se instruktionsfilm här (2 min 14 sek). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bra utrustning

För att delta i ett konferenssamtal med video räcker den enklaste webbkameran och headsetet. Du kan använda kameran som finns på din bärbara dator, men för bra ljudkvalitet både för dig och de andra mötesdeltagarna är det bäst om du använder ett headset. Via vårt e-handelssystem finns flera webbkameror och headset. Du kan också låna och boka utrustning (headset, konferenstelefon och webbkamera) via https://av.sh.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer om digitala möten: REMM Resfria/digitala möten i myndigheter

REMM Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. drivs sedan 2011 utifrån ett regeringsuppdrag av Trafikverket och ska samordna arbetet inom ett antal utvalda myndigheter. Målsättningen är att öka och utveckla användningen av digitala möten inom och mellan myndigheter. Södertörns högskola är med i REMM och tar del av aktiviteter och information. Södertörns högskola ska också utgå från REMM:s 10-stegsmetod Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för en större andel digitala möten.

Tips! På REMM:s hemsida kan du bland annat hitta tips för att lyckas med digitala möten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt och Support

Microsoft Teams (och Skype for business): Campus och IT-avdelningen via info@sh.se

Zoom: Bibliotekets IKT-pedagoger: ikt-studion@sh.se

Tips! Kontakta supporten i god tid innan ditt videomöte!

Spara energi

Södertörns högskola och våra fastighetsägare har gjort mycket för att minska vår energikonsumtion. Men det finns mer att göra, även du som medarbetare kan bidra till detta! Nedan följer enkla rutiner för dig som medarbetare för att minska högskolans energikonsumtion.

 • Stäng av skärm, högtalare och släck belysning när du fikar, lunchar eller har möte.
 • Stäng av all elektrisk apparatur när du lämnar ditt kontor och går hem för dagen.
 • Släck lampan(!) när du lämnar kontoret, mötesrummet eller lektionssalen tom. (Alla kontor och lokaler släcks inte automatiskt.)
 • Stäng fönstret när du vädrat klart.
 • Använd energisparfunktioner.

Kontakta

 • Vill du anmäla lampor, utrustning eller annat som ofta står på och glöms att stängas av, kontakta Campus- och IT-avdelningen via info@sh.se.
 • Har du frågor eller förbättringsförslag om hur du som medarbetare kan spara energi på högskolan kontakta miljo@sh.se.

Inköp och hållbarhet

Vid anskaffning ska Södertörns högskola verka för minsta möjliga miljöpåverkan utifrån vad som är ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat. Södertörns högskola ska öka andelen inköp och upphandlingar där det ställs sociala, etiska samt miljömässiga krav.

 • Miljömässiga, sociala och etiska val ska göras vid köp av vara och tjänst där så är möjligt.
 • All anskaffning ska göras i enlighet med högskolans miljöpolicy,
 • TIPS! Livscykelperspektiv, klimatpåverkan och cirkularitet är exempel på miljöaspekter som du bör ta hänsyn till vid upphandling och inköp.

På sidan Ekonomistöd finner du dokumenten Policy för inköp vid Södertörns högskola och Riktlinjer för inköp vid Södertörns högskola.

Kontakt:

 • Vid frågor om miljökrav vid inköp och upphandling kontakta våra upphandlare på upphandling@sh.se.
 • Vill du ha hjälp med att reflektera över en varas/produkts/tjänsts miljöpåverkan och andra hållbarhetsaspekter (klimatpåverkan, livscykelperspektiv, cirkularitet, eller sociala, arbetsrättsliga och etiska aspekter) kontakta högskolans miljösamordnare på miljo@sh.se.

Rapportera miljöavvikelse eller förbättringsförslag

Avvikelserapportering och förbättringsförslag från medarbetare och studenter är en viktig del i arbetet med ständig förbättring av miljö- och hållbarhetsarbetet.

Har du som medarbetare sett något som avviker från hur vi på Södertörns högskola arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor, så kallade avvikelser (brister) i miljö- och hållbarhetsarbetet? Eller har du förbättringsförslag angående Södertörns högskolas miljö- och hållbarhetsarbete?

Rapportera det till miljo@sh.se

Skriv "Avvikelse" och/eller "Förbättringsförslag" i ämnesraden i ditt e‑postmeddelande.

Miljöredovisning

Varje år ska Södertörns högskola redovisa sitt miljöledningsarbete för föregående verksamhetsår till Utbildningsdepartementet och Naturvårdsverket, enligt förordning (2009:907). Nedan finner du Södertörns högskolas miljöredovisningar

Intern miljörevision

Interna miljörevisioner är en del av uppföljningen av miljö- och hållbarhetsarbetet i högskolans miljöledningssystem.

Södertörns högskola arbetar enligt ett fastställt miljöledningssystem i enlighet med förordningen om miljöledning i statliga myndigheter (SFS 2009:907).
Enligt förordningen ska högskolan årligen genomföra interna miljörevisioner. Institutioner/avdelningar/motsvarande internrevideras i enlighet med en fastställd revisionsplan där hela högskolans verksamhet skall ha gåtts igenom under en treårsperiod.

Vid en intern miljörevision granskas verksamheten utifrån:

 • Efterlevs förordningen om miljöledning i statliga myndigheter? (SFS 2009:907)
 • Efterlevs miljölagstiftningen och andra lagkrav? (Läs Södertörns högskolas laglista för miljö via lagbevakningstjänsten Notisum)
 • Känner man till och arbetar utifrån högskolans interna styrdokument på miljö-/hållbarhetsområdet?
 • Bedrivs verksamheten, till exempel kemikaliehantering och avfallshantering, på ett miljömässigt godtagbart sätt?

De interna miljörevisionerna genomförs av medarbetare vid Södertörns högskola som genomgått utbildning i intern miljörevision.

Så går interna miljörevisionen till

De vanligaste metoderna för miljörevision är dokumentgranskning, intervjuer och rundvandringar. Revisorn intervjuar vanligtvis både chefer och personal för att säkerställa att de känner till de regler och rutiner som verksamheten berörs av och att de tillämpar dem. Efter miljörevisionen sammanställer revisorerna en revisionsrapport med kommentarer och förbättringsförslag samt avvikelser.

Inför intern miljörevision – att tänka på för chefer och medarbetare

Inför besöket är ett bra tillfälle för dig som prefekt/chef att uppmärksamma och uppdatera dig och dina medarbetare i högskolans hållbarhet- och miljöarbete samt miljöledningssystem.

För medarbetare att känna till om miljö- och hållbarhetsarbetet på Södertörns högskola:

Är du intresserad av att bli intern miljörevisor?

Vi behöver alltid fler interna miljörevisorer med olika bakgrund och från olika institutioner/avdelningar.
Kontakta miljo@sh.se om du vill ha mer information.

Läs mer om vad det innebär att vara intern miljörevisor.

Vill du ta del av äldre revisionsrapporter?

Kontakta miljösamordnaren via miljo@sh.se.

De interna miljörevisionerna utförs av medarbetare på Södertörns högskola. Här får du reda på lite mer om vad det innebär och hur du anmäler intresse.

I dagsläget genomförs cirka två–tre interna miljörevisioner per termin på olika delar av högskolans verksamhet, helst av minst två olika internrevisorer. Vi behöver alltid fler medarbetare som anmäler intresse att bli interna miljörevisorer, gärna med olika yrkesbakgrund och från olika institutioner och avdelningar.

Vad krävs för att bli intern miljörevisor på Södertörns högskola?

 • Du ska ha ett intresse för miljöfrågor, och ha eller vara intresserad av att skaffa dig grundläggande kunskaper inom miljöledning
 • Du ska helst ha genomgått kurs i intern miljörevision sedan tidigare eller gå en kurs som erbjuds. Du ska då fått godkänt av din chef att gå kursen på arbetstid. OBS! Under HT 2020 planerar vi att testa att medarbetare även först få prova på att arbeta som intern miljörevisor, även om det inte genomgått utbildning i intern miljörevision.
 • Efter kurs i intern miljörevision ska du ha gått bredvid på minst en intern miljörevision (eventuellt på annat lärosäte) innan du kan genomföra en egen intern miljörevision på Södertörns högskola.
 • Du bör vara tillsvidareanställd på Södertörns högskola.

Varför bli intern miljörevisor på Södertörns högskola?

 • Kompetensutveckling
 • Gå en kurs i intern miljörevision
 • Bidra till att Södertörns högskolas miljö- och hållbarhetsarbete ständigt förbättras
 • Utbyte med andra som arbetar med intern miljörevision.

Är du intresserad av att bli intern miljörevisor på Södertörns högskola eller pröva på? Anmäl ditt intresse till högskolans miljösamordnare, Charlotta Warmark.

Miljölaglista Södertörns högskola – lagstiftning och bindande krav miljö

Södertörns högskola prenumererar på lagövervakningstjänsten Notisum för att skapa en så kallad Laglista, för miljölagstiftning och andra bindande krav inom miljöarbetet.

KLARA – högskolans kemikaliehanteringssystem

KLARA heter det kemikaliehanteringssystem som Södertörns högskola använder för att hålla ordning på sina kemikalier. KLARA är en produktdatabas med risk- och skyddsinformation för kemiska produkter.

I KLARA kan medarbetarna se vilka kemikalier och vilka mängder som finns, göra riskbedömningar och hämta säkerhetsdatablad. Här utför vi årliga inventeringar och registrerar inköpta kemikalier. Det är laboratoriekemikalier men även städkemikalier.

De medarbetare som registrerar, använder och köper in kemikalier har ett konto på KLARA. Miljösamordnaren har övergripande administrativt ansvar för KLARA.

Skaffa konto i KLARA

Konto införskaffas hos högskolans miljösamordnare Charlotta Warmark och på Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik (NMT) även hos labbtekniker Anders Amelin.

Kontakt

För frågor om KLARA, konto i KLARA, samt allmänna frågor kring kemikaliehantering på Södertörns högskola, kontakta i första hand högskolans miljösamordnare, Charlotta Warmark.

(För frågor rörande konto och användningen av KLARA på Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik (NMT) kan du även kontakta Anders Amelin, Labbtekniker.)

Organisation och roller i högskolans hållbarhetsarbete

Nedan beskrivs roller och funktioner samt kontaktuppgifter i Södertörns högskolas hållbarhetsarbete.

Rektorsråd med inriktning mot hållbarhet

Avsikten med uppdraget är bland annat att förbättra den interna kommunikationen kring miljö- och hållbarhetsfrågor. Arbetet ska leda till högre verksamhetsförankring och samarbete och bidra till ökad integrering av högskolans miljöledningssystem och Klimatramverket i verksamheten, och därmed bidra till att högskolan minskar sin miljöpåverkan och ökar sitt bidrag till hållbar utveckling i enlighet med uppställda mål och åtaganden.

Rektorsrådet ingår i högskolans ledningsråd och bedriver sitt arbete i nära samverkan med fakultetsnämndens arbetsgrupp för hållbar utveckling (AGHU), gemensamma förvaltningen och biblioteket, studentrepresentanter och högskolans miljösamordnare.

Kontakt

Jesper Alvarsson-Hjort, rektorsråd med inriktning mot hållbarhet.

Miljösamordnare

Vid Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd, gemensamma förvaltningen.

Kontakt

Charlotta Warmark, miljösamordnare, handläggare hållbar utveckling.

Hållbar utveckling i högskolans forskning och utbildning – Fakultetsnämnden

Fakultetsnämnden har som huvuduppgift att ansvara för att Södertörns högskolas forskning och utbildning håller högsta kvalitet. Arbetet med att främja hållbar utveckling inom utbildning och forskning är en del av högskolans kvalitetsarbete. Fakultetsnämnden granskar löpande hur högskolans utbildning och forskning förhåller sig till hållbar utveckling.

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2022-11-22 av Kristina Hanson