Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Hållbar utveckling och miljö

Södertörns högskola arbetar med hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan och strävar samtidigt efter att minimera högskolans egen direkta miljöpåverkan från bland annat resor, energiförbrukning, inköp, och avfall.

Högskolan arbetar utifrån ett miljöledningssystem i enlighet med förordningen om miljöledning i statliga myndigheter (SFS 2009:907). Miljöledningssystemet är ett stöd för att bedriva ett systematiskt hållbarhetsarbete som bygger på ständig förbättring.

Miljösamordnare

Charlotta Warmark, miljösamordnare och handläggare hållbar utveckling
charlotta.warmark@sh.se
08-608 52 50
(Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd)

För frågor kontakta miljo@sh.se

Se också Organisation och roller i högskolans hållbarhetsarbete

Hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicy för Södertörns högskola ska vara känd av alla anställda och studenter vid Södertörns högskola och kommuniceras både internt och externt. Hållbarhetspolicyn ska också vara tillgänglig för intressenter och bör vara känd av alla som arbetar på uppdrag för högskolan.

Södertörns högskola ska bidra till hållbarhet genom forskning, utbildning, och samverkan med kritiska samtal om vår tids stora frågor. Högskolan ska bedriva ett aktivt och ansvarsfullt arbete för hållbarhet lokalt, regionalt och globalt. Arbetets målsättning är att bidra till att nuvarande och kommande generationer ska garanteras miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet inom ramen för de globala målen i Agenda 2030. Arbetet bedrivs utifrån både den direkta och den indirekta påverkan som högskolans verksamheter har på hållbarhet.

Arbetet för hållbarhet genomförs med fokus på ständig förbättring, grundat i gällande lagstiftning, samt linje med samhällets nationella och internationella åtaganden.

Det indirekta arbetet sker genom forskning, utbildning och samverkan brett gentemot hållbarhetsdimensionerna och Agenda 2030, baserat på kompetensen och intresset hos högskolans anställda. Det direkta arbetet gentemot hållbarhetsdimensionerna fokuserar främst på målen: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13 och 16 i Agenda 2030, samt inom dessa de delmål som högskolan påverkar genom sin verksamhet.

Arbetet för miljömässig hållbarhet ska också särskilt beakta Klimatramverket , Generationsmålet samt de sexton nationella miljökvalitetsmålen. Högskolan ska kontinuerligt minska sitt klimatavtryck i alla sina verksamheter, med särskilt fokus på livscykelperspektiv vid upphandling och inköp, hållbara pendlingsresor och tjänsteresor, samt hållbar nybyggnation och ombyggnation.

Arbetet ska utföras genom en systematisk integrering av hållbarhet och miljö i högskolans verksamheter, samt genom att förmedla kunskap och kritiska diskussioner i samverkan med, medarbetare, chefer, studenter och externa samhällsaktörer.

Ansvar

Styrelsen uppdrar till rektor att ansvara för att upprätta hållbarhetsmål och systematiskt följa upp att dessa uppnås, samt möjliggöra för medarbetare att arbeta för en hållbar utveckling. Varje chef, medarbetare och student förväntas aktivt medverka i arbetet, enskilt, internt inom högskolan, samt med externa samhällsaktörer. Rektor utvärderar årligen hur arbetet med att främja hållbarhet och miljö fortskrider genom högskolans miljöledningssystem och fördelar efter behov uppgifter vidare i organisationen. Rektor informerar och diskuterar arbetet regelbundet med högskolans styrelse.

Hållbarhetsmål

Arbetet med att ta fram Södertörns högskolas nya hållbarhetsmål (inklusive mål avseende miljö- och klimatpåverkan) pågår. Klimatramverket, resultaten från genomförd miljöutredning och klimatberäkning samt högskolans utvecklingsplan 2020–2024, utgör underlag i arbetet med att ta fram högskolans nya hållbarhetsmål. De nya målen ska också vara förenliga med högskolan hållbarhetspolicy och bidra till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen och de globala hållbarhetsmålen.

I december 2022 fastställdes högskolans nya hållbarhetsmål för tjänsteresor enligt nedan. Arbetet med att upprätta ytterligare hållbarhetsmål kopplat till högskolans övriga klimatutsläpp och betydande direkta och indirekta miljöpåverkan, identifierade i klimatberäkningen respektive miljöutredning, kommer fortsätta under 2023.

Södertörns högskola har enligt rektorsbeslut (2022-12-20) fastställt följande hållbarhetsmål för tjänsteresor, avseende miljö- och klimatpåverkan:

 1. Södertörns högskola ska minska utsläppen av växthusgaser från tjänsteresor med flyg med minst 30 procent till och med år 2025 jämfört med år 2019, mätt i koldioxidekvivalenter. (Motsvarande minst 206 ton koldioxidekvivalenter (CO2e)).
 2. Södertörns högskola ska kontinuerligt öka andelen resor med tåg, med fokus på resor i Europa samt transferresor inom länder.
 3. Anställda inom samtliga verksamheter på Södertörns högskola ska ha goda möjligheter att genomföra möten och konferenser digitalt eller i hybridform. Handlingsplan för att uppnå högskolans hållbarhetsmål för tjänsteresor ska fastställas av rektor i separat beslut vårterminen 2023.

I måldokumentet ”Södertörns högskolas hållbarhetsmål för tjänsteresor” framgår utöver målen, även underlag till beslut, hur uppföljningen ska ske och resultatindikatorer. Där framgår även förväntad påverkan på globala målen Agenda 2030 och de nationella miljökvalitetsmålen.

Hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan

Södertörns högskolas styrelse fastställde i december 2019 högskolans utvecklingsplan 2020–2024. I den framgår högskolans vision:
"Södertörns högskola ska vara ett universitet som bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom forskning, utbildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor."

I utvecklingsplanen identifieras sex fokusområden som särskilt viktiga att utveckla för att högskolan ska uppfylla visionen. Fokusområde 4 är "Hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan".

I utvecklingsplanen beskrivs en önskad position och våra ambitioner om utveckling för Södertörns högskola under perioden 2020–2024. Sex fokusområden identifieras som särskilt viktiga att utveckla för att högskolan ska uppfylla visionen. Fokusområde 4 är "Hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan", som sammanfattas i följande punkter.

Hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan

Under kommande femårsperiod ska vi:

 • utveckla en integrerad förståelse av olika dimensioner av hållbar utveckling och samhällets omställning till hållbar utveckling
 • relatera utbildning och forskning till samhällsaktörers behov av hållbar utveckling och omställning
 • granska möjliga målkonflikter i Förenta Nationernas globala mål, för att komma fram till varaktiga avvägningar och arbeta för en hållbar värld
 • formulera lärandemål kring hållbar utveckling i utbildningsplaner samt främja högskoleövergripande initiativ.

Klimatramverk för svenska lärosäten

Södertörns högskola har tillsammans med 38 andra lärosäten skrivit under Klimatramverket för universitet och högskolor, som initierats av Chalmers och KTH och utarbetats i ett samarbete mellan svenska universitet och högskolor våren 2019. Vi som har anslutit oss ser klimatet som en avgörande och prioriterad framtidsfråga, och ska till år 2030 ha genomfört åtgärder så att vi ligger i linje med det så kallade 1,5-gradersmålet.

Universitet och högskolor har en central roll i arbetet med att motverka klimatförändringar. Klimatramverket är utgångspunkten för specifika klimatstrategier på de anslutna lärosätena, med syftet att bidra till såväl nationella som internationella åtaganden för att nå 1,5-gradersmålet. Klimatutmaningen kräver förändringar inom alla samhällssektorer. Universitet och högskolor har en central roll i det arbetet. Vi har en viktig uppgift att bidra till klimatomställningen genom vår undervisning, forskning och samverkan, men vi behöver också minska klimatpåverkan från vår egen verksamhet.

Fokus för Klimatramverket ligger på utsläpp från lärosätenas egna aktiviteter (så kallad direkt klimatpåverkan), men till viss del tas också kärnverksamheten upp: utbildning, forskning och samverkan (indirekt klimatpåverkan). Hittills har 38 universitet och högskolor anslutit sig till Klimatramverket.

Vill du veta mer och Södertörns högskolas arbete med Klimatramverket?

Kontakta högskolans miljösamordnare, Charlotta Warmark

Läs mer om Klimatramverket på Sveriges lantbruksuniversitets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Klimatramverket på Kungliga Tekniska högskolans webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avfall, återbruk och återvinning

Här hittar du Södertörns högskolas rutiner för källsortering av kontorsavfall som vi som medarbetare ska följa. Nedan finner du också TIPS om återvinning och återbruk. Det viktigaste vi kan göra att för att minska vår miljöpåverkan från avfall är att också återbruka produkter.

Var?

 • På varje institution/avdelning ska det finnas källsorteringsmöbler och hylla/motsvarande för återbruk av kontorsmaterial.
 • Du hittar också möjligheter till källsortering i högskolans gemensamma lokaler.
 • För vissa fraktioner behöver du kontakta högskolans vaktmästeri.

Kontakt

Har du frågor om något som rör återvinning eller avfall fråga:

 • miljörepresentanten på din avdelning/motsvarande om hur det ser ut hos er
 • Campus- och IT-avdelningen via info@sh.se, eller högskolans miljösamordnare miljo@sh.se.

Återbruka mera!

Det viktigaste vi kan göra att för att minska vår miljöpåverkan från avfall är att också att återbruka produkter så att de får förläng livstid och vi därmed kan minska vår resursanvändning genom färre inköp av nyproducerade kontorsvaror.

TIPS!

 • Kontorsmaterial såsom plastfickor, mappar, pärmar, arkivkartonger med mera ska inte kastas utan återbrukas via lokal återbrukshylla eller dylikt på din avdelning/institution. – Kontakta Campus- och IT-avdelningen via info@sh.se om er avdelning önskar en hylla för återbruk.
 • Gamla möbler kan återvändas och lagas. – Kontakta vaktmästeriet vid Campus och IT-avdelningen via info@sh.se.
 • Datorer, datortillbehör och IT-prylar kan ofta få förlängd livstid genom reparation eller uppdateringar. – Kontakta Campus- och IT-avdelningen via info@sh.se för hjälp.
 • Har du gamla IT-prylar som du inte behöver men som funkar? – Kontakta inkop@sh.se. Märk meddelandet ”återbruk finnes”, för att se om de kan komma till användning på andra ställen. Vi förlänger då livslängden och slipper köpa nytt.
 • Är du i behov av en IT-pryl som kanske redan finns oanvänd i en låda på någon annan del av högskolan? – Kontakta inkop@sh.se. Märk meddelandet ”återbruk sökes”.

Sorteringsguide – sök på hur just ditt avfall ska sorteras

SRV (som sköter avfallsinsamling för Huddinge kommun) har utvecklat en "sorteringsök" där du kan söka på hur ditt avfall ska sorteras: https://www.srvatervinning.se/sorteringsguide Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källsortering

Förpackningar

Obs! Alla förpackningar ska sorteras! I lunchpentryn ska det finnas källsorteringskärl för samtliga/följande förpackningsfraktioner:

 • Pappersförpackningar (till exempel: mjölkkartong, papperskasse, kartong, havregrynspaket)
 • Plastförpackningar (förpackningar av både mjuk- och hårdplast och frigolit, till exempel flaskor utan pant, take away-matlådor i plast, plastpåsar, plastemballage)
 • Metallförpackningar (till exempel konservburkar, aluminiumfolie, kaviartuber, kapsyler, lock)
 • Glasförpackningar (färgade och ofärgade)

Tips! Är du osäker på hur din förpackning ska sorteras? Läs på förpackningen, där brukar det framgå under rubriken "Källsortering". Eller sök i SRV:s sorteringsguide Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Restavfall (brännbart avfall)

 • Här sorteras endast avfall som inte ska sorteras på annat sätt. Till exempel: damm-/städavfall, plast som inte räkas som förpackning eller är återbrukbar, kuvert och post it-lappar.
 • Denna fraktion finns i pentryn och i högskolans gemsamma lokaler,
 • Hit hör också avfall i högskolans papperskorgar.

Pant (burkar och flaskor)

 • Samlas in i särskilda kärl märkta "Pant" i pentry eller i högskolans gemensamma lokaler.
 • Tips: Många medarbetare samlar tillsammans med sina kollegor själva in panten i ett kärl och lämnar den en mataffär, för att använda till en gemensam fikakassa.

Returpapper – Papper och tidningar

Returpapper, till exempel skrivarpapper och tidningar, samlas in på många platser, oftast i anslutning till kopiatorer och stora skrivare.

Wellpapp

Wellpapp samlas in på många platser, oftast i anslutning till kopiatorer och stora skrivare, eller kontakta vaktmästeri för upphämtning via info@sh.se.

Batterier

Insamlingskärl i huvudentrén, eller kontakta vaktmästeri för upphämtning via info@sh.se.

OBS! Samtliga uttjänta batterier måste samlas in för att omhändertas som farligt avfall eller återvinnas.

(Batterier som innehåller tungmetallerna bly, kvicksilver, sexvärt krom och kadmium klassas som farligt avfall. Alla batterier måste därför samlas in.)

Elavfall och farligt avfall från kontor

Kontakta alltid vaktmästeriet vid Campus- och IT-avdelningen via info@sh.se för upphämtning av följande avfall, då det alltid ska bedömas som farligt avfall:

 • elavfall
 • lampor, lysrör och lågenergilampor
 • hushållskemikalier, lim, färgrester, tipp-ex, etc.

Datorer och datortillbehör

 • Speciella regler – Kontakta din närmaste chef eller administrativa chef, och Campus- och IT-avdelningen via info@sh.se.

Icke brännbart avfall

Kontakta vaktmästeriet vid Campus- och IT-avdelningen via info@sh.se för upphämtning av följande icke brännbart avfall. (OBS! Får ej läggas i brännbartfraktionen).

 • Metallskrot (all metall som inte är en förpackning ska samlas in för återvinning, eftersom det är en ändlig resurs med hög återvinningsbarhet.)
 • Porslin
 • Keramik
 • Speglar
 • Dricksglas (OBS! får ej läggas i sortering av glasförpackningar)
 • Gips
 • Lera.

Farligt avfall från laboratorieverksamhet eller annan verksamhet

De verksamheteter som ger upphov denna typ av avfall har lokala rutiner. Vänd dig till miljösamordnare Charlotta Warmark, om du behöver information.

Resor och resfria möten

Här hittar du som medarbetare information om högskolans rutiner för att minska miljöpåverkan från tjänsteresor, samt tips om hur du reser ännu mer miljöanpassat eller istället väljer ett resfritt digitalt möte eller konferens.

Under 2023 genomförde Södertörns högskola en resvaneundersökning av medarbetarnas resvanor. Bakgrunden var att högskolan bland annat behövde underlag för en uppdaterad beräkning av sina utsläpp av växthusgaser från pendlingsresor. Hela rapporten går att ta del av i en av plusboxarna nedan.

Sammanfattning från Södertörns högskolas mötes- och resepolicy och reseriktlinjer:

 • Tjänsteresor ska i så stor utsträckning som möjligt ersättas med videokonferenser, telefon eller webbmöten.
 • Då fysiska resor ändå anses vara nödvändiga ska de både planeras och genomföras så att påverkan på den yttre miljön minimeras.
 • Boka alltid din resa via resebyrån
 • Principen är att resa med allmänna kommunikationer.
 • Ta alltid tåg/buss om resan inte tar mer än 4 timmar.
 • Överväg möjligheten att samåka med bil.

Tips för ännu bättre miljöval på tjänsteresan

 1. Ha ett resfritt möte (telefonmöte eller videomöte).
 2. Inspirera andra – föreslå ett resfritt möte eller konferens.
 3. Åk alltid kollektivt, tåg och buss.
 4. Om bil – samåk, miljötaxi, hyr miljöbil eller mest bränslesnål bil. Välj grön taxi och hyrbil (elbil om det går).
 5. Alltid tåg inrikes istället för flyg.
 6. Planera möten/konferenser dit det går att ta sig med tåg/åka kollektivtrafik.
 7. Var med och var pionjär för utrikes tågresor! Vår resebyrå hjälper dig boka.
 8. Via resebyråns bokningssystem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se hur mycket koldioxidutsläpp en resa har och jämföra alternativ.

Måste du flyga – Välj bättre flygvarianter:

 • Åk tåg dit, flyg hem.
 • Välj ekonomiklass och direktlinjer utan mellanlandningar.
 • Ta direktflyg och fortsätt med tåg.
 • Åk kollektivt, helst tåg, till och från flyget och på resmålet.
 • Planera in flera besök på samma resa.

Digitala eller resfria möten är ett sätt att minska miljöpåverkan från tjänsteresor. Det är också ett billigt och praktiskt alternativ till bil- och flygresor. I resfria möten innefattas telefonmöten, videomöten och videokonferens.

Enligt högskolans mötes- och resepolicy och riktlinjer för tjänsteresor ska tjänsteresor vid Södertörns högskola i så stor utsträckning som möjligt ersättas med videokonferenser, telefon- eller webbmöten.

Program för digitala möten för medarbetare på Södertörns högskola:

 • Zoom – webbmötesverktyg som kan användas för såväl telefon- och videomöten, digitala konferenser, workshops, webbinarier som för nätbaserad undervisning.
 • Microsoft Teams – samarbetsplattform för chatt, telefon- och videomöten, projekt och workshops med mera.
 • Skype for business – för digitala möten: chatt, telefon- och videomöten. Programmet har tidigare varit standardinstallation på högskolans datorer, men håller på att fasas ut då programmet kommer ersättas av Teams av Microsoft. En del svenska myndigheter använder dock fortfarande bara Skype for business. Du kan söka efter om du har programvaran via Window:s startmeny. När du öppnar Skype for business kan du hitta instruktioner och instruktionsfilmer under hjälp i menyn till ikonen för inställningar. Eller se instruktionsfilm här (2 min 14 sek). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bra utrustning

För att delta i ett konferenssamtal med video räcker den enklaste webbkameran och headsetet. Du kan använda kameran som finns på din bärbara dator, men för bra ljudkvalitet både för dig och de andra mötesdeltagarna är det bäst om du använder ett headset. Via vårt e-handelssystem finns flera webbkameror och headset. Du kan också låna och boka utrustning (headset, konferenstelefon och webbkamera) via https://av.sh.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer om digitala möten: REMM Resfria/digitala möten i myndigheter

REMM Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. drivs sedan 2011 utifrån ett regeringsuppdrag av Trafikverket och ska samordna arbetet inom ett antal utvalda myndigheter. Målsättningen är att öka och utveckla användningen av digitala möten inom och mellan myndigheter. Södertörns högskola är med i REMM och tar del av aktiviteter och information. Södertörns högskola ska också utgå från REMM:s 10-stegsmetod Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för en större andel digitala möten.

Tips! På REMM:s hemsida kan du bland annat hitta tips för att lyckas med digitala möten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt och Support

Microsoft Teams (och Skype for business): Campus och IT-avdelningen via info@sh.se

Zoom: Bibliotekets IKT-pedagoger: ikt-studion@sh.se

Tips! Kontakta supporten i god tid innan ditt videomöte!

Rapportens slutsats är att medarbetare på Södertörns högskola sannolikt i högre grad än andra i Stockholmsområdet reser med hållbara färdmedel, samt att utvecklingen över tid inom högskolan går mot mer hållbara färdmedel. Deltagarnas svar visar att det vanligaste färdmedlet till högskolan var kollektivtrafik. Näst vanligast var att cykla och köra bil.

 • Arbetet för fortsatt positiv utveckling bör fokusera på att öka möjligheten för personer som pendlar med bil att byta färdmedel till kollektivtrafik, cykel och gång.
 • Högskolans fortsatta förändringsarbete bör ta hänsyn till värderingarna kring vad som är viktigt vid val av olika färdmedel. När det gäller tjänsteresor kan det bli mer framgångsrikt att underlätta för tågresor, än att argumentera för digitala möten som alternativ.
 • En möjlig strategi när det gäller att förbättra digitala möten är att arbeta mer uppsökande kring felsökning gentemot de medarbetare som upplever återkommande problem med digitala möten.

Spara energi

Södertörns högskola och våra fastighetsägare har gjort mycket för att minska vår energikonsumtion. Men det finns mer att göra, även du som medarbetare kan bidra till detta! Nedan följer enkla rutiner för dig som medarbetare för att minska högskolans energikonsumtion.

 • Stäng av skärm, högtalare och släck belysning när du fikar, lunchar eller har möte.
 • Stäng av all elektrisk apparatur när du lämnar ditt kontor och går hem för dagen.
 • Släck lampan(!) när du lämnar kontoret, mötesrummet eller lektionssalen tom. (Alla kontor och lokaler släcks inte automatiskt.)
 • Stäng fönstret när du vädrat klart.
 • Använd energisparfunktioner.

Kontakta

 • Vill du anmäla lampor, utrustning eller annat som ofta står på och glöms att stängas av, kontakta Campus- och IT-avdelningen via info@sh.se.
 • Har du frågor eller förbättringsförslag om hur du som medarbetare kan spara energi på högskolan kontakta miljo@sh.se.

Inköp och hållbarhet

Vid anskaffning ska Södertörns högskola verka för minsta möjliga miljöpåverkan utifrån vad som är ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat. Södertörns högskola ska öka andelen inköp och upphandlingar där det ställs sociala, etiska samt miljömässiga krav.

 • Miljömässiga, sociala och etiska val ska göras vid köp av vara och tjänst där så är möjligt.
 • All anskaffning ska göras i enlighet med högskolans miljöpolicy,
 • TIPS! Livscykelperspektiv, klimatpåverkan och cirkularitet är exempel på miljöaspekter som du bör ta hänsyn till vid upphandling och inköp.

På sidan Ekonomistöd finner du dokumenten Policy för inköp vid Södertörns högskola och Riktlinjer för inköp vid Södertörns högskola.

Kontakt:

 • Vid frågor om miljökrav vid inköp och upphandling kontakta våra upphandlare på upphandling@sh.se.
 • Vill du ha hjälp med att reflektera över en varas/produkts/tjänsts miljöpåverkan och andra hållbarhetsaspekter (klimatpåverkan, livscykelperspektiv, cirkularitet, eller sociala, arbetsrättsliga och etiska aspekter) kontakta högskolans miljösamordnare på miljo@sh.se.

Rapportera miljöavvikelse eller förbättringsförslag

Avvikelserapportering och förbättringsförslag från medarbetare och studenter är en viktig del i arbetet med ständig förbättring av miljö- och hållbarhetsarbetet.

Har du som medarbetare sett något som avviker från hur vi på Södertörns högskola arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor, så kallade avvikelser (brister) i miljö- och hållbarhetsarbetet? Eller har du förbättringsförslag angående Södertörns högskolas miljö- och hållbarhetsarbete?

Rapportera det till miljo@sh.se

Skriv "Avvikelse" och/eller "Förbättringsförslag" i ämnesraden i ditt e‑postmeddelande.

Årlig miljöledningsredovisning

Varje år ska Södertörns högskola redovisa sitt miljöledningsarbete för föregående verksamhetsår till regeringen (Utbildningsdepartementet) och Naturvårdsverket, enligt förordning (2009:907). Nedan finner du Södertörns högskolas miljöledningsredovisningar år för år.

Intern miljörevision

Interna miljörevisioner är en del av uppföljningen av miljö- och hållbarhetsarbetet i högskolans miljöledningssystem.

Södertörns högskola arbetar enligt ett fastställt miljöledningssystem i enlighet med förordningen om miljöledning i statliga myndigheter (SFS 2009:907).
Enligt förordningen ska högskolan årligen genomföra interna miljörevisioner. Institutioner/förvaltningsavdelningar/motsvarande revideras i enlighet med en fastställd revisionsplan för intern miljörevision, där hela högskolans verksamhet skall ha gåtts igenom under en treårsperiod.

Vid en intern miljörevision granskas verksamheten utifrån:

 • Efterlevs förordningen om miljöledning i statliga myndigheter? (SFS 2009:907)
 • Efterlevs miljölagstiftning och andra lagkrav?
 • Känner man till och arbetar utifrån högskolans interna styrdokument på miljö-/hållbarhetsområdet?
 • Bedrivs verksamheten, till exempel kemikaliehantering och avfallshantering, på ett miljömässigt godtagbart sätt?

De interna miljörevisionerna genomförs av medarbetare vid Södertörns högskola som genomgått utbildning i intern miljörevision.

Så går interna miljörevisionen till

De vanligaste metoderna för miljörevision är dokumentgranskning, intervjuer och rundvandringar. Revisorn intervjuar vanligtvis både chefer och personal för att säkerställa att de känner till de regler och rutiner som verksamheten berörs av och att de tillämpar dem. Efter miljörevisionen sammanställer revisorerna en revisionsrapport med kommentarer och förbättringsförslag samt avvikelser.

Inför intern miljörevision – att tänka på för chefer och medarbetare

Inför besöket är ett bra tillfälle för dig som prefekt/chef att uppmärksamma och uppdatera dig och dina medarbetare i högskolans hållbarhet- och miljöarbete samt miljöledningssystem.

För medarbetare att känna till om miljö- och hållbarhetsarbetet på Södertörns högskola:

Är du intresserad av att bli intern miljörevisor?

Vi behöver alltid fler interna miljörevisorer med olika yrkesbakgrund och från olika institutioner/avdelningar.
Kontakta miljo@sh.se om du vill ha mer information.

Läs mer om vad det innebär att vara intern miljörevisor.

Vill du ta del av äldre revisionsrapporter?

Kontakta miljösamordnaren via miljo@sh.se.

De interna miljörevisionerna utförs av medarbetare på Södertörns högskola. Här får du reda på lite mer om vad det innebär och hur du anmäler intresse.

I dagsläget genomförs cirka två–tre interna miljörevisioner per termin på olika delar av högskolans verksamhet, helst av minst två olika internrevisorer. Vi behöver alltid fler medarbetare som anmäler intresse att bli interna miljörevisorer, gärna med olika yrkesbakgrund och från olika institutioner och avdelningar.

Vad krävs för att bli intern miljörevisor på Södertörns högskola?

 • Du ska ha ett intresse för miljöfrågor, och ha eller vara intresserad av att skaffa dig grundläggande kunskaper inom miljöledning
 • Du ska helst ha genomgått kurs i intern miljörevision sedan tidigare eller gå en kurs som erbjuds. Du behöver i så fall få godkänt av din chef att gå kursen på arbetstid. OBS! Under HT 2023 kommer vi att testa att medarbetare först får prova på att arbeta som intern miljörevisor, även om man inte genomgått utbildning i intern miljörevision.
 • Efter kurs i intern miljörevision ska du ha gått bredvid på minst en intern miljörevision (eventuellt på annat lärosäte) innan du kan genomföra en egen intern miljörevision på Södertörns högskola.
 • Du bör vara tillsvidareanställd på Södertörns högskola.

Varför bli intern miljörevisor på Södertörns högskola?

 • Kompetensutveckling
 • Bidra till att Södertörns högskolas miljö- och hållbarhetsarbete ständigt förbättras
 • Utbyte med andra som arbetar med intern miljörevision.

Är du intresserad av att bli intern miljörevisor på Södertörns högskola eller pröva på? Anmäl ditt intresse till högskolans miljösamordnare, Charlotta Warmark via miljo@sh.se.

Miljölaglista Södertörns högskola – lagstiftning och bindande krav miljö

Södertörns högskola prenumererar på lagövervakningstjänsten Notisum för att skapa en så kallad Laglista, för miljölagstiftning och andra bindande krav inom miljöarbetet.

KLARA – högskolans kemikaliehanteringssystem

KLARA heter det kemikaliehanteringssystem som Södertörns högskola använder för att hålla ordning på sina kemikalier. KLARA är en produktdatabas med risk- och skyddsinformation för kemiska produkter.

I KLARA kan medarbetarna se vilka kemikalier som finns i lager och i vilka mängder, göra riskbedömningar och hämta säkerhetsdatablad. Systemet används även för att genomföra årliga inventeringar och registrering av inköpta kemikalier. Det är laboratoriekemikalier men även städkemikalier.

De medarbetare som registrerar, använder och köper in kemikalier behöver ett konto till KLARA. Systemägare är Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik (NMT). Laboratorietekniker vid NMT har övergripande administrativt ansvar för KLARA.

Skaffa konto i KLARA

Konto införskaffas genom att kontakta laboratorietekniker Frida Norlin vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Kontakt

För frågor om KLARA och konto i KLARA, kontakta laboratorietekniker Frida Norlin.
För allmänna frågor kring kemikaliehantering på Södertörns högskola, kontakta i första hand högskolans miljösamordnare, Charlotta Warmark.

Organisation och roller i högskolans hållbarhetsarbete

Nedan beskrivs roller och funktioner samt kontaktuppgifter i Södertörns högskolas hållbarhetsarbete.

Rektorsråd med inriktning mot hållbarhet

Avsikten med uppdraget är bland annat att förbättra den interna kommunikationen kring miljö- och hållbarhetsfrågor. Arbetet ska leda till högre verksamhetsförankring och samarbete och bidra till ökad integrering av högskolans miljöledningssystem och Klimatramverket i verksamheten, och därmed bidra till att högskolan minskar sin miljöpåverkan och ökar sitt bidrag till hållbar utveckling i enlighet med uppställda mål och åtaganden.

Rektorsrådet ingår i högskolans ledningsråd och bedriver sitt arbete i nära samverkan med fakultetsnämndens arbetsgrupp för hållbar utveckling (AGHU), gemensamma förvaltningen och biblioteket, studentrepresentanter och högskolans miljösamordnare.

Kontakt

Maria Vallström, rektorsråd med inriktning mot hållbarhet.

Miljösamordnare

Vid Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd, gemensamma förvaltningen.

Kontakt

Charlotta Warmark, miljösamordnare, handläggare hållbar utveckling.

Hållbar utveckling i högskolans forskning och utbildning – Fakultetsnämnden

Fakultetsnämnden har som huvuduppgift att ansvara för att Södertörns högskolas forskning och utbildning håller högsta kvalitet. Arbetet med att främja hållbar utveckling inom utbildning och forskning är en del av högskolans kvalitetsarbete. Fakultetsnämnden granskar löpande hur högskolans utbildning och forskning förhåller sig till hållbar utveckling.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-06-05 av Karolina Olofsson