Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Under terminen

Information om studieavbrott, salsskrivningar, betygsrapportering, tillgodoräknanden och kursvärderingar.

Studieavbrott

Avbrott på kurs, program/programinriktning skall dokumenteras i Ladok i samråd med studenten. Det är viktigt att lägga in uppgifter om avbrott i Ladok. Avbrott får inte läggas in i Ladok utan studentens godkännande.

Tidigt avbrott

Avbrott inom tre veckor från kursstart. Vid tidigt avbrott på kurs, kan studenten ansöka via antagning.se vid ett senare tillfälle och bli antagen på nytt till kursen. När ett avbrott läggs in i Ladok blir det automatiskt ett tidigt avbrott om det läggs in under de tre första veckorna på kursen.

Avbrott

Avbrott som sker senare än tre veckor från kursstart. Vid avbrott kan studenten inte göra en ny ansökan till samma kurs. Det är då upp till institutionen att bereda plats för studenten igen eller ej.

Avbrott på programstudier

Avbrott på program läggs in av programansvarig institution.

Ta bort avbrott

Om studenten vill återuppta sina studier och detta beviljas måste avbrott tas bort innan resultat kan rapporteras in.

Salsskrivning

Den centrala tentamenssamordningen erbjuder en professionell och kostnadseffektiv tentamenshantering som arbetar för studenternas rättssäkerhet och likabehandling vid salsskrivningar. Sedan höstterminen 2011 sker examinationerna anonymt.

Önskemål om bokningar sker via ett dokument som tentamenssamordningen mejlar ut till ämnena varje termin. Behöver du dokumentet vänder du dig till tentamenadmin@sh.se.

Om du får en säkerhetsfråga rörande makro när du öppnar dokumentet slå på makro. Alla fält på en rad utom kommentar måste vara ifyllda för att du ska kunna spara/vi ska godkänna önskemålen. Vi returnerar ej fullständigt ifyllda listor.

Där det finns önskemål om format, följ önskemålet, annars kan du inte fylla i (detta för att vi vill få in allt enhetligt). När du är klar med listan mejlar du den till oss på tentamen.

Datum och starttider

Enligt Södertörns högskolas lokala regelverk ska studier dagtid förläggas vardagar mellan klockan 08.00-18.00. Studier kvällstid förläggs mellan klockan 18.00–22.00. Detta gäller även salsskrivningar.

Starttiderna för salsskrivningar är anpassade till bibliotekets öppettider vilket innebär att salsskrivningar för studier dagtid ibland slutar klockan 19.00. Studentkåren har godkänt förskjutningen i tid. Undantagsvis kan salsskrivningar förekomma på lördagar och då starta klockan 10.00.

Skrivningar ska endast bokas i heltimmar.

För att få skrivningarna mer utspridda över hela dagen de dagar som är mest kritiska vill tentamenssamordningen dela in skrivningstillfällena under dagtid i två pass: förmiddagsskrivningar som börjar klockan 10.00 och eftermiddagsskrivningar som börjar klockan 15.00.

Om man har andra önskemål om starttider går det eventuellt att ordna. Hör i sådant fall av dig till tentamenssamordningen.

Enligt ett förvaltningschefsbeslut från 2016 (Dnr 1071/1.1.3/2016) ska tentamanus vara utbildningsadministrationen tillhanda senast fem arbetsdagar innan skrivningen ges. En ifylld blankett "Tentamensinformation" bifogas alltid till tentamanus.

Utbildningsadministrationen lämnar den uppkopierade tentan i tentamensskåpet senast tre hela arbetsdagar innan skrivningen ska ges, så att tentamenssamordningen hinner förbereda inför salsskrivningen. Lämna gärna materialet tidigare.

Om en försening inträffar mejla alltid tentamenadmin@sh.se

Material som ska göras i ordning inför en salsskrivning är:

  • Ifylld blankett Tentamensinformation
  • Skrivningar – antalet kopierade exemplar av skrivningen = antalet anmälda plus två extra. De två extra exemplaren är arkivexemplar.
  • Eventuella hjälpmedel som formelsamlingar eller fördragstexter
  • Eventuell kursvärdering

Lämna tentamen

Utbildningsadministrationen lämnar allt material i tentamensrummet UB427, plan 4 i biblioteket, i det högra skåpet. Särskild behörighet krävs på ditt passerkort för att du ska komma in i rummet. Kontakta chefen på Infocenter (info@sh.se) för att slå på accessen, koden till skåpet får du av tentamenssamordningen

I tentaskåpet

  • Ett originalexemplar av tentamanuset ska läggas i arkivfacket i det högra skåpet.
  • Pricka av tentan på listan i pärmen som finns i skåpet. Saknas tentan på listan skriv in den för hand på lämpligt ställe och signera.

Utbildningsadministrationen hämtar genomförda salsskrivningar i det vänstra skåpet i tentamensrummet. Koden till det vänstra skåpet får du om du kontaktar tentamenssamordningen.

Pricka av på listan som finns i skåpet när du hämtar tentan.

De skrivna tentorna finns att hämta senast klockan 12:00 dagen efter salsskrivningen. Har salsskrivningen gått på en fredag eller lördag finns tentorna att hämta på måndagen senast klockan 12:00.

Instruktion till hur försättsbladet skapas inför tentascanning hittar du via den här länken (nås endast som inloggad).

Skanningsrutinerna hittar du via den här länken (nås endast som inloggad).

Salsskrivningar genomförs i högskolans skrivsal i biblioteket UB717 och MC115 plan ett i C-huset, men också i andra lokaler inom högskolan samt Karolinska Institutets skrivsal Bengt Winblad.

I högskolans skrivsalar kan drygt 300 studenter tentera samtidigt. Om även mindre ändamålsenliga lokaler används kan den centrala tentamenssamordningen administrera salsskrivningar för omkring 800 studenter under ett skrivningspass.

Länk till information om tentamenslokaler och vägbeskrivningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är administratörerna själva som administrerar studenter som vill skriva på annan ort och det som gäller är följande:

Salsskrivning på annan ort för kurs som ges av Södertörns högskola

En student som läser en kurs vid Södertörns högskola och önskar genomföra en salsskrivning för kursen på en annan ort ska i god tid ta kontakt med examinator. Om examinator beviljar studenten salsskrivning på annan ort ansvarar studenten själv för att ta kontakt med det lärosäte, den myndighet eller motsvarande där studenten önskar genomföra salsskrivningen.

Skrivningen ska genomföras vid samma tidpunkt som för övriga studenter på kursen om inte examinator beslutar något annat. Examinator eller den som examinator utser ansvarar för
administration och kvalitetssäkring av examinationen.

Ni är alltså inte skyldiga att bevilja studenten att tentera på annan ort utan det är endast om ni finner att det lärosäte, den myndighet eller motsvarande där studenten önskar genomföra salsskrivningen, motsvarar förutsättningarna här på SH och säkerheten och skrivningsbevakningen anses tillräckligt bra. Vanligtvis brukar detta innebära etablerade lärosäten som universitet, högskolor och studiecentra/lärcentra, med det har även förekommit att studenter skrivit på en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat.

Om ni beviljar studenten att skriva på annan ort så brukar det gå till så att studenten ansvarar för att ta reda på och förmedla kontaktuppgifter på den som är samordnare på det andra lärosätet till er. Några dagar innan skrivningen går brukar det andra lärosätet vilja ha in själva tentan via mejl tillsammans med eventuella instruktioner.

Studenten måste vara anmäld via KronoX som vanligt och för vår del är det väldigt viktigt att studenten vid själva tentamenstillfället uppmanas att skriva endast sin anonyma kod samt dagens datum på samtliga blad som ska lämnas in för rättning. Be det andra lärosätet att skicka den skrivna tentan med vanlig post, inte rekommenderad, och även att de tar en kopia innan de skickar iväg originalet i det fall något skulle gå snett med postgången. På blanketten med tentamensinformation, som du lämnar till den "riktiga" tentan som går här på skolan, skriv längst ner att du vill att vi skickar med ett tomt omslag tillbaka till dig tillsammans med tentabunten. Fyll i omslaget med studentens anonyma kod - glöm inte att fylla i antalet svarsblad med bläckpenna - och sortera in den i ordningsföljd med resten av alla tentor. Meddela även oss om studenten skrivit tentan, så att vi kan lägga in hen som närvarande i systemet.

Administrativ personal kan nå tentamenssamordningen på funktionsadressen tentamenadmin@sh.se.

Studenter och övrig personal som behöver kontakta dem gör så på funktionsadressen tentamen@sh.se.

Examen

Examensenheten på Södertörns högskola handlägger examensansökningar på grund- , avancerad nivå samt forskarnivå. Examen har även hand om handläggning av tillgodoräknanden som gäller ämnen som inte finns på högskolan.

Det är studenten själv som ansöker om ett examensbevis, oavsett om han eller hon har läst fristående kurser eller ett program. Ansökan sker via Student-Ladok på Studiewebben. Har studenten inte tillgång till Studiewebben längre, ansöker studenter på blankett som finns att skriva ut från hemsidan.

Studenten ska ansöka om examen vid det lärosäte där de sista poängen, som ska ingå i examen, har rapporterats in. Om studenten vill ansöka om examen vid Södertörns högskola, men har läst den sista kursen vid annat lärosäte kan examensrätten överlåtas. Studenten ansöker om examen till Södertörns högskola som i sin tur kontaktar examensenheten vid det andra lärosätet.

När ansökan om examen har inkommit kontrollerar examenshandläggarna om studenten uppfyller kraven för aktuell examensnivå och huvudområde. Kontrollen sker gentemot examensordningen i Högskoleförordningen, högskolans lokala examensregler samt kurs- och utbildningsplaner. Kurser från andra lärosäten kan ingå i examen.

Under sommaren, som är examens högsäsong, ligger handläggningstiden normalt på sex till åtta veckor. Mitt under terminerna är handläggningstiden från en dag till tre veckor.

Examensbevis

Examensbeviset är tvåspråkigt på svenska och engelska. Det består av ett "diplom" och en förteckning över de kurser med högskolepoäng, slutbetyg och slutdatum, som ingår i examen.

Datum för examen är den dag då examensbeviset utfärdas. Om studenten har avslutat ett program så framgår det och programmets namn av examensbeviset. Examensbeviset är digitalt och skickat till studenten via mail.

Studenten får även en engelskspråkig bilaga till examensbeviset: Diploma Supplement. Här beskrivs examens omfattning och dess plats i det svenska utbildningssystemet. Bilagan innehåller information som kan vara användbar för ett utländskt lärosäte eller en utländsk arbetsgivare. Den kan emellertid inte användas fristående, utan bara tillsammans med examensbeviset.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-04-17 av Amanda Magnusson Arntsen