Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Internationalisering

Här hittar du information om mobilitet för anställda och studenter, vilka utbytesprogram högskolan erbjuder och hur du söker medel för din resa.

Södertörns högskola samarbetar med flertalet partneruniversitet och tillhandahåller utbytesavtal för både lärare och studenter. Här hittar du också direktlänkar till utbytesprogrammen och policy- och handlingsplaner för internationalisering.

Här kan du ta del av vårt nyhetsbrev.

Policy och handlingsplaner

Här hittar du högskolans internationaliseringspolicy på svenska och engelska samt gällande handlingsplan för internationalisering. Här finns även rektorsbeslut om inrättande av ett internationaliseringsråd samt en akademisk referensgrupp för studentstipendier.

Internationaliseringspolicy

Södertörns högskolas nuvarande internationaliseringspolicy (Dnr 1940/40/2012) antogs av högskolestyrelsen 2012-11-15. Internationaliseringspolicyn är det dokument som ska vägleda högskolans arbete med internationaliseringsfrågor.

Handlingsplan för internationalisering 2021-2024

För perioden 2021-2024 har rektor beslutat om en särskild handlingsplan för internationalisering (4468-1.1.1-2020). Handlingsplanen syftar till at konkretisera visionen i högskolans Utvecklingsplan samt att bygga vidare på och utveckla det arbete som gjordes enligt tidigare handlingsplan 2017-2019 (Dnr 1242-1.1.1-2017).

Kollegiala organ

Internationaliseringsrådet och den akademiska referensgruppen arbetar för ett långsiktigt internationaliseringsarbete på Södertörns högskola.

Högskolans internationaliseringsråd ska verka för att initiativ i verksamheten och det omgivande samhället tas tillvara och möjliggörs och att de högskoleövergripande strategierna når ut till alla delar av verksamheten. Rådet träffas ca sex gånger per år och ska verka rådgivande till rektor.

Rådets ordförande är docent Andreas Åkerlund, rektorsråd för internationalisering. Sekreterarstöd ges av internationell samordnare Malin Ahlén.

 • Internationaliseringsansvarig Institutionen för historia och samtidsstudier
 • Internationaliseringsansvarig Institutionen för kultur och lärande
 • Internationaliseringsansvarig Institutionen för samhällsvetenskap
 • Internationaliseringsansvarig Institutionen för natur, miljö och teknik
 • En representant för Fakultetsnämnden
 • En representant för Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)
 • En representant för Lärarutbildningen
 • En representant för Institutionen för polisiärt arbete
 • Tre studentrepresentanter varav en doktorand

Rådet leds av rektorsråd för internationalisering.

Akademiska referensgruppen ansvarar för bedömning av sökanden till två stipendieprogram för studenter (Dnr 1057/3.2.1/2013). Referensgruppen beslutar om utlysning och tilldelning av UHR:s stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter samt Minor Field Studies-stipendium.

En representant från vardera institution utses av respektive prefekt. Referensgruppen sammanträder 2-4 gånger per år och sammankallas av internationell handläggare (kontakt: exchange@sh.se).

Utbytesavtal

Södertörns högskola har utbytesavtal med ca 130 partneruniversitet runt om i världen. I dagsläget omfattas samtliga världsdelar med undantag för Australien.

Majoriteten är tecknade inom Erasmus+ programmet, en handfull inom Linnaeus-Palme-programmet och ytterligare en del är bilaterala avtal som inte ingår i något utbytesprogram.

Har du kontakter vid ett utländskt lärosäte som du tror kan vara intressanta för högskolan att utveckla till ett samarbets- eller utbytesavtal? Läs gärna checklistan för nya avtal och kontakta därefter internationell samordnare Raili Uibo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontaktresa och förberedande besök

För deltagande i utbytesprogrammet Erasmus+ finns medel att söka för kontaktresa och förberedande besök. Medel söks direkt från Universitets- och högskolerådet medan andra medel kan sökas från högskolans interna pott för organisationsstöd (OS-medel).

Kontaktresa inom Europa

Ansökan om Erasmus+ OS-medel för kontaktresa för kommande läsår publiceras i juni.

Kontaktresa utanför Europa

Erasmus+ förberedande besök Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (ansökan skickas direkt till UHR)

Kontaktseminarier - EU/EES, Norden/Baltikum, utom-europeiska samarbeten

Ett par gånger per år arrangeras också kontaktseminarier för samarbeten med specifika regioner. Deltagande i dessa finansieras ofta av UHR och antalet deltagare per lärosäte är begränsat. Löpande utlysningar.

Rektor har fattat beslut om "Riktlinjer för internationella samarbetsavtal" (Dnr 1191-1.1.2-2017). Riktlinjerna syftar till att kvalitetssäkra och tydliggöra avtalsprocessen för internationella samarbeten och innehåller bl.a. en processbeskrivning och checklista för nya avtal som rör mobilitet.

Mer information ges av internationell samordnare Raili Uibo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Högskolan deltar i ett flertal utbytesprogram som ger goda möjligheter till extern finansiering för internationell mobilitet och i vissa fall gemensamma projekt kopplade till utbildning, pedagogisk utveckling och erfarenhetsutbyten.

Exempel på utbytesprogram är Erasmus+, Linnaeus-Palme och NordPlus. Högskolan deltar även i ett antal stipendieprogram för tredjelandsstudenter.

I listan nedan ges en översikt över högskolans utbytes- och stipendieprogram för grund- och avancerad nivå. Vissa riktar sig även till doktorander, undervisande lärare samt övrig personal. Klicka på respektive utbytesprogram för direktlänk med mer information om respektive program.

Utbytesprogram på Södertörns högskola

Program

Finansiär

Målgrupp

Kontaktperson

Erasmus+ mobilitet högre utbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EU-kommissionen

studenter, lärare, personal

Felicia Fernelius Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Erasmus+ utom-europeisk mobilitet (ICM) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EU-kommissionen

studenter, lärare, personal

Raili Uibo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Erasmus+ strategiska partnerskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EU-kommissionen

samarbetesprojekt inom EU

grantsoffice@sh.se

Linnaeus-Palme Partnerskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sida

studenter, lärare

international@sh.se

NordPlus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nordiska Ministerrådet

studenter, lärare

hanteras av respektive institution

Minor Field Studies Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sida

studenter

mfs@sh.se

Stipendier för avgiftsskyldiga studenter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Universitets- och högskolerådet samt Svenska Institutet

inresande studenter

international@sh.se

Studentmobilitet

Studenter vid Södertörns högskola kan studera gratis, alltså utan att betala terminsavgifter, i andra länder om de söker och blir antagna till en utbytesplats vid något av högskolans partneruniversitet eller mobilitetsprogram.

Denna möjlighet bygger på att högskolan också tar emot motsvarande antal studenter från våra partneruniversitet. Inom respektive utbytesprogram kan det också finnas särskilda kriterier som måste vara uppfyllda för att få delta i utbytesprogrammet. Högskolans ämnen och program ersätts för inresande utbytesstudenter med den ordinarie HÅS- och HÅP-pengen.

Vad är en internationell student?

Det finns många varianter av att studera hela eller delar av sin utbildning i ett annat land. Nedan finns en översikt över gruppen "internationella studenter".

Inresande studenter kan delas in i följande kategorier:

 • Utbytesstudent: kommer genom ett utbytesavtal mellan SH och ett utländskt partneruniversitet. Söker sina kurser i en lokal antagningsomgång för utbytesstudenter som hanteras av internationella handläggare. Utbytesstudenter omfattas aldrig av kravet att betala studieavgift.
 • Free mover: söker sin studieplats genom ordinarie antagningsomgångar (internationell eller nationell). Deltar inte i ett utbytesprogram vid SH.
 • Avgiftsskyldig student: avgiftsskyldiga är de studenter som inte har uppehållstillstånd i EU/EES-området eller Schweiz. Avgiftsskyldiga studenter söker oftast i den internationella antagningsomgången via universityadmissions.se samt i vissa fall via antagning.se. Avgiftsskyldiga studenter är alltid free movers och kallas ibland för "tredjelandsstudenter".
 • Avgiftsskyldig student som fått stipendium: SH hanterar ett stipendieprogram från UHR som täcker hela eller delar av studieavgiften. SH tar också emot stipendiater från Svenska Institutet som delar ut stipendium med full kostnadstäckning. Stipendiater läggs in som avgiftsbefriade i Ladok.

Utresande studenter kan delas in i följande kategorier:

 • Utbytesstudent: söker en utbytesplats i konkurrens med andra SH-studenter och nomineras sedan till en studieplats vid värduniversitetet av de internationella handläggarna. Utresande studenter måste vara registrerade vid SH när de söker sin plats samt ha fullgjort minst 60hp innan avresa. Under utbytestiden registreras de i Ladok för 30 hp utbytesstudier per termin och kan ansöka om CSN för utlandsstudier. Vid hemkomst ska studenten ansöka om tillgodoräknande av de utländska studierna.
 • Free mover: en student vid SH som vill läsa delar av sin utbildning utomlands och själv söker och hittar en utbildningsplats. Studenten är inte registrerad vid SH under utlandsperioden och avgör själv om hen vill ansöka om tillgodoräknande vid SH.

Utbyten för anställda

I boxarna nedan listas möjligheten att delta i lärar- och personalutbyten. Den anställde deltar i utbytet under sin ordinarie arbetstid och behöver godkännande av närmaste chef.

STINT Teaching Sabbatical 2022

STINT Teaching Sabbatical är ett program som erbjuder forskare och lärare att tillbringa en hösttermin på ett av STINT:s elva partnerlärosäten i USA, Japan, Singapore och Hongkong. Södertörns högskola har möjlighet att nominera upp till tre kandidater för deltagande i den aktuella utlysningen 2021. Deltagarna vistas vid det utländska lärosätet under hela höstterminen. Utgångspunkten är att de ska undervisa, till exempel genom att ge en kurs själv eller tillsammans med en kollega på värdlärosätet (”co-teaching”).

Du som forskare och lärare har nu möjlighet att ansöka om att delta i programmet och spendera hösten 2022 vid något av STINT:s partnerlärosäten.

All information om programmet, den aktuella utlysningen samt lista över vilka lärosäten som ingår finns på STINT:s webb: Mer information och hela utlysningen finns här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan – sker genom ett nomineringsförfarande

Du som söker ska vara disputerad, anställd och väl förankrad i Södertörns högskolas verksamhet.

Du kan inte söka själv direkt till programmet utan det sker genom en nomineringsprocess.

Institutionerna skickar in nomineringsförslag och rektor beslutar om nomineringar.

Ansökan ska bestå av:

 • Beskrivning av den sökande/nominerades bakgrund och motiv för medverkan, inklusive exempel på kurser som kan ges
 • CV för den sökande/nominerade (max 4 sidor i PDF-format, max 2MB).

OBS! Samtliga handlingar ska vara på engelska.

Senast den 25 augusti måste nomineringar ha inkommit från institutionerna. Om du är intresserad så kontakta prefekten på din institution.

Att stödja och möjliggöra personalutbyte för lärare och andra anställda är en prioriterad fråga för högskolan liksom att ta emot gästlärare och inresande personal för jobbskuggning, erfarenhetsutbyte eller undervisning.

Internationell mobilitet för anställda stärker högskolans internationella kompetens och kontaktytor samt bidrar till kompetensutveckling, omvärldsanalys och en öppen arbetsmiljö. Rätt genomfört bidrar mobilitet för anställda till kvalitetshöjning av verksamheten samt professionell utveckling för den enskilde.

Ersättningen från Erasmus+ täcker resa, boende och uppehälle. Ingen kompensation ges för förlorad arbets- eller undervisningstid och ingen ersättning betalas heller ut till inresande personal och gästlärare som istället ersätts av sina respektive hemuniversitet.

Finansiering genom Erasmus+

Jobbskugga en kollega i Spanien, delta i en utbytesvecka i Kroatien eller förbättra dina språkkunskaper på Irland? Genom Erasmus+ personal- fortbildning kan du som är anställd vid SH göra allt detta och mycket mer. Läs mer om hur du ansöker om Erasmus+ personalfortbildning här.

Ansökan för läsåret 21/22 - några nyheter:

 • Förenklad ansökan som görs online
 • Alla blanketter tas fram elektroniskt
 • Extra ersättning om du tar tåget
 • Ingen utbetalning av erasmusbidrag i förväg. Istället ges rätt till traktamente som vid en ordinarie tjänsteresa.
 • Alla resor måste bokas genom högskolans upphandlade resebyrå och måste vara av-eller ombokningsbara.
 • Inga resor tillåts till länder där UDs reseavrådan gäller.

6 enkla steg till fortbildning i ett annat europeiskt land

Erasmus+ personalfortbildning ger samtliga personalkategorier vid Södertörns högskola möjlighet till kompetensutveckling och internationell yrkeserfarenhet genom minst två dagars vistelse vid ett lärosäte eller organisation/företag i ett land som deltar i Erasmusprogrammet. Konferenser och forskningsresor räknas inte som godkända aktiviteter.

Varför Erasmus+ personalutbyte?

Tidigare deltagare beskriver att de genom sitt Erasmus+ personalutbyte t.ex. har:

 • tagit del av "best practices" och fått reflektera över kunskaper och arbetssätt
 • förbättrat sin sociala, språkliga och/eller kulturella kompetens
  utvidgat sitt professionella nätverk
 • förbättrat sina ledaregenskaper
 • tillägnat sig branschspecifika praktiska kunskaper relevanta för sina nuvarande arbetsuppgifter
 • stärkts i sin professionella utveckling och ökad sin trivsel med nuvarande arbetsuppgifter

Formulera dina mål

Vilka är dina mål med att genomföra ett personalutbyte? Fundera igenom vad du vill ta med dig hem i form av nya kunskaper och erfarenheter samt hur de blir till nytta för dig själv och dina kollegor vid SH. Dessa frågor kommer du bl.a. behöva besvara i Erasmus+ ansökan.

Vilka länder samt organisationer godkänns?

 • De länder som deltar i Erasmus+ programmet är EU:s 27 medlemsländer samt Island, Liechtenstein, Norge, Serbien, Turkiet och Nordmakedonien (Schweiz deltar inte).
 • Lärosäten inom högre utbildning samt organisationer och företag inom utbildning med relevans för ditt arbete vid SH (formellt utbytesavtal krävs ej)

Sista ansökningsdag

Ansökan är öppen mellan 1 september 2021 - 15 maj 2022. Fullständig ansökan ska ha inkommit senast en månad innan planerat utbyte. Det betyder att du behöver planera utbytet i god tid. Behöver du hjälp med kontakter vid mottagande lärosäte eller organisation? Kontakta då international@sh.se senast tre månader innan planerat utbyte.

Kontakt

Malin Ahlén, Internationell handläggare

För lärare och doktorander finns bidrag att söka inom Erasmus+ för att undervisa i ett av de länder som deltar i Erasmus+ programmet. På samma sätt kan ämnen och program vid SH ta emot en inresande lärare som gästföreläsare. För lärarutbyte krävs ett aktivt Erasmus-avtal och minst 8 (i vissa fall 4) timmars undervisningstid per vecka.

Kriterierna, riktlinjer och villkor:

 • Ansökan som görs online
 • Alla blanketter tas fram elektroniskt
 • Extra ersättning om du tar tåget
 • Ingen utbetalning av erasmusbidrag i förväg. Istället ges rätt till traktamente som vid en ordinarie tjänsteresa.
 • Alla resor måste bokas genom högskolans upphandlade resebyrå och måste vara av-eller ombokningsbara.
 • Inga resor tillåts till länder där UDs reseavrådan gäller.

Undervisa vid ett av SH:s partneruniversitet i Europa

Funderar du eller någon av dina medarbetare på att genomföra ett Erasmus+ lärarutbyte? Mer information och ansökningslänk finns i nedanstående information.

Godkända länder och lärosäten

De länder som deltar i Erasmusprogrammet är EU:s 27 medlemsländer samt Island, Liechtenstein, Norge, Serbien, Turkiet och Nordmakedonien (Schweiz deltar inte). Det ska finnas ett Erasmusavtal mellan SH och mottagande lärosäte inom ditt ämnesområde.

SH:s aktuella Erasmusavtal för lärarutbyten finns i här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sista ansökningsdag

Ansökan är öppen mellan 1 september 2019 - 15 maj 2021. Fullständig ansökan ska ha inkommit online senast en månad innan planerat utbyte. Det betyder att du behöver planera utbytet i god tid. Om du är osäker på om ett giltigt erasmusavtal finns bör du kontakta international@sh.se senast tre månader innan planerat utbyte. Vid fler ansökningar än det finns medel prioriteras sökanden som tidigare inte deltagit i Erasmus+ mobilitet.

Kontakt

Malin Ahlén Länk till annan webbplats., internationell handläggare

Enhetschef för International Office (IO)

Karin Granevi 

Internationell samordning

Raili Uibo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
international@sh.se

EU-finansiering och nätverk

Grants Office, Avdelningens för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd

Internationell marknadsföring

Aydin Mammadov

Studentmobilitet

Felicia Fernelius
Hidehisa Matsumoto Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sophia Kågström Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt utbytesstudier: exchange@sh.se
Kontakt internationalisering: international@sh.se

Bostadssamordnare

Aibek Hakimov
Sophia Kågström Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt: accommodation@sh.se

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

Senast uppdaterad: 2021-02-10 av Lena Sköld

Dela

E-post