Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Utbildningsutbud

Arbetet med högskolans utbildningsutbud av kurser och program på grund- och avancerad nivå pågår under hela året. Utbudsprocessen är starkt kopplad till tidsplanen för kurs- och utbildningsplaner för att vara klart i tid för de olika sökandegrupperna.

Processen kring att högskolans utbildningsutbud blir sökbart för presumtiva studenter är ett omfattande arbete på högskolan. Det involverar många olika medarbetare vid olika tidpunkter på året, och är en lika viktig som komplex process, och som syftar till att Södertörns högskolas utbildningsutbud ska vara korrekt och tydligt publicerat på antagning.se/universityadmissions.se samt vår egen hemsida, sh.se.

Under de senaste åren har flera av de system som används i arbetet utvecklas och/eller bytts ut, och alla involverade medarbetare behöver en nystart i gällande vår kunskap kring utbudsprocessen: hur en gör, när en gör och var en gör vad.

Nedan kan du ta del av de presentationer som visade under utbildningstillfället.

Utbildningsutbudet

Utbildningen på grundnivå och avancerad nivå är indelad i läsår och terminer. Varje läsår omfattar en höst- och en vårtermin och varje termin består av tjugo veckor. Under perioden mellan vår- och hösttermin kan sommarkurser ges. Periodindelningarna kan ses under Terminstider och periodindelningar.

Antagningsomgångar

Antagningsåret består av tre terminer, där den tredje utgörs av antagning till sommarkurser. Höst- och vårterminerna har vardera tre antagningsomgångar; en nationell och två som är öppna för internationella studenter.

Viktiga datum för de olika antagningsomgångarna finns på antagning.se.

Information om när antagnings- och planeringstal ska vara beslutade skickas ut ca 5 veckor före första antagningsbeskedet i varje antagningsomgång (se viktiga datum nedan). Med undantag för höstterminen då talen ska vara beslutade ca 1 vecka innan lärarnas schablonsemester, exakta datum meddelas i god tid till berörd personal via e-mail.

Svenska sidan

Viktiga datum (antagning.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Engelska sidan

Key dates and deadlines (universityadmissions.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planering och beslut

Planeringen av och arbetet med högskolans utbildningsutbud involverar institutionerna såväl som gemensam förvaltning och följer en strikt tidsplan. Tidsplanen är satt med hänsyn till att skapa mesta möjliga tid för institutionernas arbete och tillräcklig tid för att hålla den nationella tidsplanen gällande ansöknings- och antagningsperioder.

Program på grund/avancerad nivå, fristående kurser och kurser för utbytesstudenter

2021


Vecka 36

Utbildning inför inmatning, hur man matar in utbudet i PIM och utbudsprocessen, inbjudan med tid och plats skickas ut juni

12 september

Underlag för vilka kurser och program som ska ges ska vara klart

13 september

PIM öppnar för inmatning.

5 oktober


Inmatning stänger.
* Minst grunddata på nya fristående kursplaner och utbildningsplaner ska vara inmatat
* Tillfällesinformation för program och fristående kurser ska vara inmatade i PIM

7 oktober

Korrektur på utbudet skickas ut.

18 oktober

Utbudskorrektur stänger

22 oktober

Utbudet skickas till prefekt/akademisk ledare för kontroll inför utbudsbeslutet

9 november

Södertörns högskolas utbildningsutbud ska var fastställt av respektive prefekt/akademisk ledare

19 november


Utbudet med kurser- och program som har beslutade kurs- och utbildningsplaner publiceras på sh.se och antagning.se/ universityadmissions.se

Program på avancerad nivå, internationella antagningsomgångarna*

2021


6 september

Underlag för vilka program som ska ges H22 ska vara klart

7 september

PIM öppnar för inmatning.

21 september


Inmatning stänger.
Tillfällesinformation för program i den internationella antagningsomgången ska vara inmatad i PIM.

24 september

Korrektur på utbudet skickas ut.

4 oktober

Utbudskorrektur stänger

11 oktober

Utbudet av internationella utbildningar* ska var fastställt av respektive prefekt/akademisk ledare.

12 oktober


Det internationella utbildningsutbudet* med beslutade utbildningsplaner publiceras på sh.se och universityadmissions.se

* Master/Magisterprogram på engelska som ska vara sökbar på www.universityadmissions.se i den tidigare antagningsomgången

Program på grund- och avancerad nivå, fristående kurser och kurser för utbytesstudenter

2020


Vecka 37

Utbildning och inmatningstugor hur man matar in utbudet i PIM (hela veckan)

7 september

PIM öppnar för inmatning.

5 oktober


Inmatning stänger. Minst grunddata på nya planer och tillfällesinformation
för program och fristående kurser ska vara inmatad i PIM.

9 oktober

Korrektur på utbudet skickas ut. Ändringar läggs in av institution

16 oktober

Utbudskorrektur stänger

22 oktober

Utbudet skickas till prefekt för kontroll inför utbudsbeslutet

9 november

Södertörns högskolas utbildningsutbud fastställs av respektive prefekt.

19 november


Utbudet med beslutade kurs- och utbildningsplaner publiceras
på sh.se och antagning.se

Program på avancerad nivå, internationella antagningsomgångarna*

2020


7 september

PIM öppnar för inmatning.

21 september


Inmatning stänger. All information för program i den
internationella antagningsomgången ska vara inmatad i PIM.

24 september

Korrektur på utbudet skickas ut. Ändringar läggs in av institution

1 oktober

Utbudskorrektur stänger

12 oktober

Utbudet av internationella utbildningar* fastställs

16 oktober


Det internationella utbildningsutbudet* med beslutade utbildningsplaner
publiceras på sh.se och universityadmissions.se

* Utbildning på engelska som ska vara sökbar på www.universityadmissions.se i den tidigare antagningsomgången

Södertörns högskolas utbildningsutbud är de kurser och program som högskolan erbjuder studenter att läsa ett visst läsår. För varje kurs och program skapas tillfällen som högskolan utannonserar på antagning.se/universityadmissions.se och på vår egen webbplats (sh.se).

Att "utannonsera" betyder att Ladok skickar information till antagning.se/universityadmissions.se inför respektive ansökningsperiod och att Kommunikationsavdelningen publicerar information om utbildningstillfällen för inresande utbytesstudenter på sh.se.

Utbildningsutbudet skapas en gång per år. Prefekten för respektive institution ansvarar för att utbudet tas fram i tid, och fattar beslut om institutionens utbud. En förutsättning för att kunna skapa tillfällen för en kurs eller ett program, är att det finns en fastställd plan eller att man i tid skapar grunddata för en ny plan.

För att inmatningen av utbudet ska bli korrekt är det viktigt i god tid ta fram institutionens planerade utbud. Innan inmatningsperioden behöver även ämnen och program ha tagit ställning till om man ska skapa nya kurs- eller utbildningsplaner.

När utbudet är inmatat går korrektur ut till institutionerna. Ansvarig för utbudet på institutionerna, eller den som uppgiften delegerats till, måste då kontrollera att utbudet är korrekt.

Efter att utbudet är beslutat av prefekten kommer de utbildningar som har fastställda planer att publiceras enligt tidsplan. Planer som ännu inte är fastställda kommer inte att publiceras. Se avsnitt Om ny plan ska tas fram nedan.

När utbudet är publicerat ska institutionen kontrollera att rätt kurser och program syns på sh.se och antagning.se/universityadmissions.se.

Om det finns en fastställd plan

 1. Tillfällen kan skapas under inmatningsperioden i september
 2. Beslut på utbud tas av prefekt i november
 3. Kursen/programmet kommer visas på hemsidan och antagning.se/ universityadmissions.se vid publicering i november.
 4. Kursen/programmet blir sökbart när antagningen öppnar på antagning.se/universityadmissions.se 15 mars/15 oktober.

Om ny plan ska tas fram

 1. Grunddata för kursen/programmet ska vara inmatad i PIM under inmatningsperioden i september
 2. Utbud skapas under inmatningsperioden i september
 3. Beslut på utbud tas i november
 4. Kursen/programmet publiceras på sh.se och antagning.se/universityadmissions.se i slutet av november eller så snart planen är fastställd. Tänk på att för nya kurser/program behöver kommunikationsavdelningen en text till sh.se för att de ska kunna skapa en sida och utbudet ska synas.
 5. Kursen/programmet blir sökbart på antagning.se/universityadmissions.se 15 mars/15 oktober om planen är fastställd.

Om en ny plan skapas efter att utbudet har beslutats

Om institutionen beslutat om utbud på en fastställd kurs-/utbildningsplan enligt tidsplanen och man därefter bestämmer sig för att skapa en ny kurs-/utbildningsplan för samma kurs/program gäller följande:

 1. Institutionen skapar ny grunddata för den nya planen i PIM.
 2. Institutionen beställer program-/kurstillfälle från PIM. Formulär för beställning nås via den här länken.
 3. Institutionen tar fram ett prefektbeslut om inställande av tidigare utbud på kurs/program. Ett diariefört beslut per kurs/program.
 4. Institutionen tar fram ett prefektbeslut om utökande av utbud på kurs/program. Ett diariefört beslut per kurs/program.
 5. Den nya planen färdigställs i PIM och fastställs.
 6. Studentavdelningen ställer in tidigare utbud på kurs/program.
 7. Studentavdelningen publicerar nytt utbud på kurs/program när planen är fastställd.

Tillfällen som ställs in kommer fortfarande vara synliga på antagning.se och sh.se och kan inte tas bort.

Inför kommande läsår (hösttermin/vårtermin) skapas utbildningstillfällen för program och kurser, som ligger till grund för högskolans utbildningsutbud. Ett utbildningstillfälle innehåller alltid följande information:

 • Termin.
 • Period på terminen
 • Studietakt
 • Undervisningstid
 • Undervisningsform (om distans: även information om eventuella obligatoriska eller frivilliga träffar)
 • Undervisningstakt.

Utbildningstillfällen som utannonseras –
Information som publiceras för fristående kurser och program

Utbildningstillfällen som ska utannonseras på sh.se, antagning.se och universityadmissions.se ska även innehålla uppgifter om antagningsomgång och urval. Dessutom är det möjligt att skriva in Fritextord som ska hjälpa presumtiva studenter då de söker efter utbildningar på webbplatserna.

För utbildningstillfällen som utannonseras ska det även finnas program- och kurstexter.

Utbildningstillfällen som inte utannonseras – Programspecifika kurser

Kurstillfällen ska även skapas för kurser som inte ska vara sökbara externt. På dessa kurser är det bara är möjligt att anta och registrera programstudenter.

Ska programstudenterna läsa en kurs tillsammans med fristående studenter behöver man inte skapa ytterligare ett tillfälle om det finns ett skapat för fristående. Men om de till exempel ska schemaläggas olika är det bra att skapa ett programspecifikt tillfälle.

Kurser som endast ska ges för utbytesstudenter

För att utbytesstudenterna ska kunna se på vår hemsida vilka kurser som de har att välja mellan måste man för dessa kurser skapa egna kurstillfällen. I PIM skapar man då EX-tillfällen som kommer att publicerade på sh.se (se Riktlinjer för presentation av engelskspråkiga kurser).

För kurser och program på grund- och avancerad nivå

Utbildningsutbudet beslutas per läsår (hösttermin/vårtermin). Utbildningstillfällena skapas och korrektur skickas till institutionerna för att vid behov korrigera felaktigheter och lägga till tillfällen som saknas. Dessa skickas till:

 1. [steg 1 av 3] Avdelningsföreståndare
  För kännedom skickas detta mejl till prefekt, avdelningschefen för AVM, samordnare på Kommunikationsavdelningen samt institutionens administrativa chef.
 2. [steg 2 av 3] Prefekt
  För kännedom skickas detta mejl även till chefen för Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd, berörda avdelningsföreståndare, samordnare på Kommunikationsavdelningen samt respektive administrativ chef.
 3. [steg 3 av 3] Prefekt
  För kännedom skickas detta mejl även till chefen för Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd, berörda avdelningsföreståndare, Kommunikationsavdelningen samt respektive administrativ chef.

För program på avancerad nivå i den internationella antagningsomgången

Utbildningstillfällena skapas och korrektur skickas till institutionerna för att vid behov korrigera felaktigheter och lägga till tillfällen som saknas. Dessa skickas till:

 1. [steg 1 av 2] Avdelningsföreståndare
  För kännedom skickas detta mejl till prefekt, avdelningschefen för Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd (AVM), samordnare på Kommunikationsavdelningen samt institutionens administrativa chef.
 2. [steg 2 av 2] Prefekter
  För kännedom skickas detta mejl även till chefen för AVM, berörda avdelningsföreståndare, Kommunikationsavdelningen samt respektive administrativ chef.

Beslutet ska fastställas genom prefektbeslut

När beslutet är taget ber vi er att bilägga underlaget som diarieförda bilagor till beslutet och skicka det för kännedom till:

Utöka eller ställa in?

Om man efter att utbildningsutbudet är beslutat vill öppna anmälan för ytterligare kurser/program krävs ett prefektbeslut. Detta gäller även för andra förändringar av kurstillfället som frångår det som finns med i beslutsunderlaget.

När ett utbildningstillfälle ska ställas in hanteras detta av Studentavdelningen. I tidsplanen för utbildningsutbudet finns datum för när man senast kan ställa in ett utbildningstillfälle.

När ett utbildningstillfälle ska ställas in på grund av för dåligt söktryck eller av annan orsak så hanteras detta av Studentavdelningen. Institutionerna meddelar antagningen och Ladok genom ett diariefört prefektbeslut och därefter ställs tillfället in. När tillfället är inställt syns det både på Södertörns högskolas webbplats och på antagning.se.

I tidsplanen för utbildningsutbudet finns datum för när man senast kan ställa in ett utbildningstillfälle.

Princip gällande sista datum för inställande av kurser och program

För att uppnå tydlighet och samsyn kring inställanden av kurs- eller programtillfällen har högskolans prefekter och lärarutbildningens akademiska ledare enats om en högskoleövergripande princip gällande sista datum för inställande av kurser och program.

Principen utgör en högskoleövergripande strävan kring hanteringen av de kurser och program som Södertörns högskola erbjuder.

Principen

Högskolan eftersträvar att i så stor utsträckning som möjligt genomföra det utbildningsutbud som man utlyser och därmed undvika att ställa in kurser och program.

Tillägg av kurs- och programtillfällen kan vid behov göras efter ordinarie utbildningsbeslut, om det visar sig att det skulle finnas sådant utrymme. Sådana tillägg är att föredra framför att prova att utlysa kurser och program och sedan ställa in dessa.

Om högskolan är tvungen att ställa in ett kurs- eller programtillfälle ska detta ske innan ansökningsperioden öppnar (vanligtvis 15 mars och 15 september). Vid så pass tidiga inställanden blir kurs-/programtillfället aldrig sökbart. För att inställandet ska hinna genomföras måste ett sådant beslut tas minst ett par arbetsdagar innan ansökningsperioden börjar.

Om inställanden måste ske efter ansökningsperiodens slut är sista datum för inställanden vid Södertörns högskola följande:

 • 1 juni (avser höstterminen)
 • 1 november (avser vårterminen)
 • 1 april (avser sommarkurser)

Infaller dessa datum på en helgdag gäller följande vardag som sista datum för inställanden.

Vid ovan angivna sista datum för inställanden finns all information tillgänglig (antal sökande samt ekonomiska förutsättningar) för att kunna avgöra huruvida man kan ge ett kurs-/programtillfälle eller inte.

Vid inställande av kurs- och programtillfällen som erbjuds till utbytesstudenter kontaktas den internationella samordnaren innan beslut.

Om man efter att utbildningsutbudet är beslutat vill öppna anmälan för ytterligare kurser/program krävs ett prefektbeslut. Här beställer du det tillfälle som ska anges i beslutsunderlagsbeslutet.

Fritextord – gör kursen eller programmet lätt att hitta

Fritextorden för program och kurser är viktiga för att presumtiva studenter ska hitta våra utbildningar på antagning.se. För att stötta institutionerna i detta arbete har Kommunikationsavdelningen listat vad som är viktigt att tänka på och sammanställt en lista över de ord som presumtiva studenter söker efter.

Program- och kurssidor

En program- eller kurssida på sh.se består både av redaktionellt innehåll och av grunddata som hämtas från Ladok. Det redaktionella innehållet skapas av Kommunikationsavdelningen, utifrån informationen i de formulär som program-respektive ämnessamordnare skickar in.

För att skapa en ny program- eller kurssida behöver du som program- respektive ämnessamordnare börja med att besvara frågorna i de formulär som du hittar i plusboxen nedan. När du fyllt i formuläret skickar du in det till Kommunikationsavdelningen.

Kommunikationsavdelningen kommer sedan att skapa program- och kurssidan på sh.se, skriva samman dina svar, sätta rubriker samt bildsätta programmet/kursen. All grunddata, såsom tillfälle, utbildningsplan och behörighetsinformation kommer att hämtas från LADOK. Den färdiga programsidan med redaktionellt innehåll och data från LADOK kommer att godkännas i sin helhet av dig som samordnare.

Du får gärna svara i löptext, men det går också bra att svara i punktform.

När du fyllt i formuläret skickar du in det till Kommunikationsavdelningen genom att klicka på knappen "Skicka i formuläret". Det är viktigt att du lämnar kontaktuppgifter så att Kommunikationsavdelningen kan kontakta dig om de behöver ställa kompletterande frågor.

Du som ska beskriva en utbildning för en presumtiv student har en intrikat uppgift. Undersökningar visar att våra unga sökande är rädda att göra fel utbildningsval och vill ha mycket information, stöd och vägledning. Samtidigt vet vi att de framför allt tar del av vårt utbud via webben, ofta på mobilskärm, och varje dag möter oerhört många texter och budskap.

Varje höst matas högskolans kurs- och programtexter in i utbildningsdatabasen.
Därifrån hämtas uppgifter om vårt utbud och publiceras på sh.se/utbildning och
anmälningsportalen antagning.se. Det finns också andra utbildningssajter som
allastudier.se och studentum.se som hämtar in och publicerar delar av uppgifterna. Det är därför minst sagt viktigt att informationen i utbildningsdatabasen är korrekt och att texterna talar till målgruppen.

Engelskspråkiga kurser

Södertörns högskola erbjuder varje år ett antal kurser med engelska som undervisningsspråk och som kan rikta sig mot både svenska och internationella studenter, men framförallt erbjuds till så kallade utbytesstudenter.

För att alla inkommande internationella studenter ska kunna se vilka kurser som ges på engelska vid Södertörns högskola samt få kursbeskrivningar ska kurserna presenteras på högskolans externa webbsida (sh.se/international).

För att de engelskspråkiga kurserna ska presenteras på (engelska) hemsidan ska EX-tillfälle skapas i PIM.

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

Senast uppdaterad: 2021-09-20 av Lena Sköld

Dela

E-post