Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Inför terminsstart

Information om förberedelser inför nästkommande termin och terminsstart som administrationen utför är samlad på denna sida. Det inkluderar förberedelser så som lokalbokning, litteraturlistor, lärplattform, antagning och studieavgifter.

Bemanning och examinatorer

Utifrån utbildningsutbudet ska det beslutas om bemanning av kurserna och ansvarsfördelningen för undervisande lärare som beslut om examinator.

Tekniskt administrativa förberedelser

De tekniskt administrativa förberedelserna som behövs göras inför terminsstart inkluderar kurstillfälle, schemaläggning, beställning av kurslitteratur och skapandet av kursrum.

För att utbildningsadministrationen ska kunna boka lokaler och registrera studenter på en kurs behöver det finnas ett kurstillfälle för aktuell termin för respektive kurs och kurskod. Kurstillfällen skapas i PIM av utbildningsadministratören och godkänns av handläggare på Studentavdelningen.

Kurstillfällen som ska utlysas på antagning.se eller universityadmissions.se skapas en gång per år under en särskild period. Dessa tillfällen ska därefter beslutas av prefekten. Läs mer om det under Utbildningsutbud.

Kurstillfällen som inte ska utlysas externt skapas en gång per termin.

Studenter som inte är klara med en kurs kan omregistreras på samma kurs och kurskod. Dessa omregistreringstillfällen skapas i PIM av utbildningsadministratören och godkänns av handläggare på Studentavdelningen. Omregistreringstillfällen kan bara skapas på kurser som tillhör 2007 års studieordning. För kurser som ligger i 1993 års studieordning skapas inga omregistreringstillfällen. Studenten får istället antas och registreras på en nyare version av kursplanen.

Kontakta pim@sh.se för frågor som rör kurstillfällen och omregistreringstillfällen. 

För att det ska vara möjligt att boka lokaler till kurstillfällen måste kurstillfällena finnas i TimeEdit. Export från PIM till TimeEdit görs på tisdagar och torsdagar.. Studiewebben och sh.se hämtar data automatiskt.

För program som startar termin 1 ska det finnas kopplingar mellan programmet och kurstillfällena i Ladok. Utbildningsadministratören skapar och publicerar en programstruktur i Ladok efter att kurstillfällena är överförda från PIM till Ladok.

Det är obligatoriskt för alla program som börjar sin första termin att ha en publicerad programstruktur. Manual finns på verktygssidan.

Utbildningsadministratören upprättar kursscheman cirka tre månader före terminsstart utifrån underlag från lärarna. Lärarnas önskemål tillgodoses så långt det är möjligt, men ofta blir det aktuellt att ändra tider på grund av att det inte finns någon ledig lokal vid det önskade tillfället. Lokalbokningen sker i lokalbokningssystemet TimeEdit, TE Core, som är ett webbaserat verktyg.

Utbildningsadministratörer på institution/professionsutbildning utför lokalbokningen i två etapper:

 1. Lokalbokning av öronmärkta lokaler per institution/professionsutbildning.
 2. Stora lokalbokningen – öppning av alla lokaler, som vanligtvis infaller:
  - Inför höstterminen: tisdagen som infaller närmast 15 maj
  - Inför vårterminen: tisdagen som infaller närmast 30 november.

Samordning av stora lokaler

I samband med lokalbokningen samordnas bokningen av lokaler som har 120 eller fler platser. Detta för att utnyttja lokalerna på bästa sätt.

En eller två utbildningsadministratörer får i uppdrag att samordna bokningarna. Datum för när lokalbokningsunderlagen för de stora lokalerna ska in till samordnaren publiceras av ansvarig för lokalbokningssystemet.

Lokalbokningsregler

Lokaler bokas för dagtidsstudenter måndag–fredag mellan kl. 08.00 och 18.00, samt för kvällsstudenter måndag–fredag mellan kl. 18.00 och 22.00, enligt kapitel 15 i Rättigheter och skyldigheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För att kunna utnyttja lokalerna så bra som möjligt ska bokningar göras så att inga 1-timmarsglapp skapas. Bokningar som börjar från kl. 09.00 kommer debiteras från kl. 08.00.

Avbokningsregler

 • Lokal som avbokas mer än 30 dagar i förväg före bokad tidpunkt debiteras inte.
 • Lokal som avbokas 30–15 dagar i förväg debiteras halva kostnaden.
 • Lokal som avbokas 14 dagar i förväg, eller senare, debiteras full hyreskostnad.
 • Om avbokad lokal bokas av annan användare debiteras ingen hyra.

Ofullständiga bokningar

Det är viktigt att kontrollera att bokningarna är fullständiga. Ofullständiga bokningar debiteras inte och kommer inte att synas i schemalänken. Se information om ofullständiga bokningar i manualen för TimeEdit under "Verktyg".

Om utbildningsadministratören inte kan hitta kurstillfället:

 • Kontrollera i PIM att du skapat ett tillfälle för rätt termin och att det är godkänt.
 • Om du skapade tillfället nyligen kanske det ännu inte har exporterats.
 • Om du skapat kurstillfälle och inte kan vänta till nästa tisdag eller torsdag kontakta TimeEdit-administration timeedit@sh.se.

Vart ska du vända dig för lokalbokningsfrågor?

 • Frågor gällande schemaändringar: kontakta utbildningsadministrationen på respektive funktionsmejl.
 • Frågor gällande support i TimeEdit (vid fel, ny användare, uppdateringar/ändringar, debitering, utbildning, etc.): kontakta TimeEdit-administration timeedit@sh.se.
 • Bokningsförfrågan från studentkåren och till dem anslutna föreningar, utan samordningsstöd från Event, kontakta TimeEdit.administration timeedit@sh.se.

Användare i TimeEdit

För att få tillgång till TimeEdit ska prefekt eller administrativ chef på institution/professionsutbildning meddela nedanstående uppgifter till timeedit@sh.se:

 • för- och efternamn
 • SH-ID
 • SH E-post
 • Behörigheter, alternativt namn på person som har de behörigheter som krävs

Användare som inte varit aktiva i TimeEdit gallras efter tre månader. En vecka innan gallring går ett mejl med information om detta ut till användaren.

Lokalbokning som inte rör kurser görs av Kommunikationsavdelningen på event@sh.se. Detta gäller lokalbokning för:

 • externa och interna konferens- och möteslokaler
 • utställning- och utomhusytor
 • särskilda lokaler, som till exempel F11
 • hörsalar för disputation med behov av samordning i form av catering, AV-support, möblering, etcetera
 • lokalbokning från studentkåren, och till dem anslutna föreningar, gällande arbetsmarknadsdagar, utställning- och utomhusytor eller andra aktiviteter där eventsamordning behövs
 • eller behov av samordning i form av catering, AV-support, möbler eller annan samordning vid intern icke lärarledd undervisning i högskolans lokaler.

Processen för kurslitteratur

 1. Södertörns högskolebiblioteket och bokhandeln Harrys böcker mejlar önskad information om kurslitteraturen för kommande terminers kurser till utbildningsadministrationen.
 2. Utbildningsadministratören informerar ansvariga lärare kring översyn av kurslitteraturen, samt deadline för eventuell revidering av kurslitteratur.
 3. Ansvarig lärare inkommer med underlag till kurslitteraturlistorna till utbildningsadministratören. Ansvarig lärare meddelar även om litteraturlistan är densamma som föregående termin.
 4. Litteraturlistor beslutas av ämnes- och programråd. En litteraturlista ska finnas till alla kursplaner som ges under den aktuella terminen. Även om litteraturen är densamma som föregående termin måste detta beslutas av ämnes- och programråd. Beslut om litteraturlistor fattas:
  senast den 25 november inför vårterminer
  senast den 25 maj inför höstterminer.
 5. Utbildningsadministratören sammanställer kurslitteraturlistorna. Kurslitteraturlistorna publiceras i KLF (Kurslitteraturförvärvsystemet) och blir på så vis tillgängliga för bokhandeln och biblioteket: senast den 1 december inför vårterminer senast den 1 juni inför höstterminer.
 6. Södertörns högskolebibliotek och bokhandeln Harrys böcker beställer litteraturen i rätt mängd och arbetar sedan med att göra den tillgänglig till terminsstart. Biblioteket köper in kurslitteratur till högskolans studenter i form av e-böcker och tryckta böcker för utlån. Observera att e-böcker köps in i första hand i mån av tillgång. Bokhandeln håller sortimentet uppdaterat för studenternas privata inköp.
 7. Utbildningsadministratören laddar upp kurslitteraturen i PIM. Även om litteraturen är densamma som föregående termin måste de läggas in på nytt i PIM med senast beslutsdatum för aktuell termin.

Lärare beställer själv litteratur för eget/kollegiets bruk.

Observera att lärare inte beställer någon kurslitteratur direkt till sina studenter.

Det finns en lathund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som beskriver hur det går till att administrera uppropssidor (se nedan).

I lathunden kan du läsa:

 • Hur du skapar en uppropssida
 • Hur du ändrar i sidan, både före och efter publicering
 • Om tillfället ska markeras som inställt

Kom ihåg att logga in

Du måste vara inloggad mot sh.se (https://www.sh.se/LOGGAIN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) för att kunna skapa/redigera sidor samt se lathunden. Behörighet att skapa uppropssidor ges av din administrativa chef. Du som är administrativ chef tilldelar behörigheten via verktyget AGA.

När publiceras uppropssidorna?

Uppropssidorna publiceras samtidigt av kommunikationsavdelningen vid ett av terminstartsgruppen överenskommet datum.

Lathunden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som beskriver hur man gör hittar du här (under fliken Student > Ny student).

Obs! Det är bara administratörer som ser valet Lathund uppropssida efter inloggning:

Lathund uppropssidor

Frågor gällande uppropssidorna kan besvaras av webbutveckling@sh.se

Det här är rekommendationer på arbetsfördelning för administrering av kursrum i Studiewebben från IKT-pedagogerna. Det kan behöva anpassas till respektive ämne/program.

Studiewebbens IKT-pedagoger

Skapar och gör följande:

 • Grundstrukturen baserad på kurskod
 • Mapp för helkurs
 • Schemalänk
 • Kursplan/litteraturlista
 • Sida för kontaktvägar
 • Importerar studenter baserat på kurskod.

Om kursrummet behöver skapas manuellt utför utbildningsadministratören detta.

Utbildningsadministrationen

 • Kollar att schemalänkar, med mera, stämmer.
 • Fyller på kontaktvägar, bland annat kontaktuppgifter för kursen (inklusive delkursansvariga).
 • Lägger till lärare samt kursansvarig (använd de kategorier som passar er kurs) samt annan person som behöver behörighet.
 • Lägger upp en mapp per delkurs, namnges förslagsvis efter kursplanen, till exempel "Introduktion till journalistik, 3,5 hp".
 • Beställer gästkonton.
 • Lägger på hierarkisynkronisering i de kursrum som skapats manuellt.
 • Uppdaterar programpanelen (om ditt program/ämne har en sådan).

Helkursansvarig

 • Går igenom strukturen så att den ser bra ut innan terminen börjar.
 • Gör gruppindelningar efter samråd med delkursansvariga (under "Grupper>Lägg till"). Man kan vara med i flera grupper, men använd minsta gruppindelningen om det är möjligt. Om olika gruppindelningar ska gälla under olika delkurser, namnge dem olika, det är viktigt att det är unika namn när man ska ge behörigheter.

Delkursansvarig

 • Laddar upp delkursbeskrivningen (använd gärna en konsekvent beteckning för det här dokumentet) senast en vecka före kursstart.
 • Skapar en grundstruktur för delkursen så att det blir lätt för studenterna att hitta, förslagsvis en tematisk struktur med en mapp per moment, seminarium, etc.
 • Lägger upp kursmaterial.
 • Skapar inlämningslådor och närvaroanmälan för obligatorisk närvaro. Döp inlämningslådorna efter modellen "Namn på uppgiften_Delkurs", exempelvis: "2. Rubrik och ingress_Språk och bild – journalistikens verktyg". Den här rekommendationen gäller för att det blir lättare för studenten att hitta, och om du använder bedömningsöversikten har du lättare att hitta rätt uppgift på en gång med den här namngivningsmodellen.
 • Mejlar namn och personnummer på eventuella gästlärare till institutionssekreteraren (så att de får egna konton), samt lägger in dem som lärare (under Deltagare) när kontona är klara någon dag senare.

Undervisande lärare

 • Ger återkoppling till studenterna i form av svar på inlämningar via systemet. Om inget svar lämnas på Studiewebben kommer uppgiften ha statusen ”Inte granskad”.
 • Rapporterar närvaro på obligatoriska seminarier när det finns. Det här är ett bra sätt för studenten att snabbt få veta vad som krävs för att bli godkänd på en kurs och varför hen eventuellt inte är det.

Lärare behöver behörighet till kursrum

 1. Lärare som behöver behörighet till kursrum kontaktar ansvarig utbildningsadministratör.
 2. Utbildningsadministratören lägger in behörigheten och meddelar läraren.

Det finns möjlighet att beställa kompendier till undervisningen genom att fylla i nedanstående formulär.

I varje kursplan finns det angivet vilka behörighetskrav som gäller för kursen. För behörighet till nästa nivå (till exempel B- eller C- kurs, magisterkurs eller vissa kurser inom utbildningsprogram) krävs vanligtvis att studenten har tagit alla poäng på tidigare nivåer.

Utbildningsadministratören genomför behörighetsgranskning av studenters prestation utifrån aktuella behörighetskrav.

Förbereda betygsrapportering

När student/er har examinerats och betygssättande skriver lärare in betygen direkt i Ladok. Betygen attesteras digitalt av examinator och när det är gjort så ser studenten sitt betyg i Student-Ladok.

Inför varje rapportering av betyg gör administrationen, undervisande lärare och examinator förberedelser i Ladok.

Förbereda kurs - behörighet till rapportör och attestant

Till varje kurstillfälle i Ladok kopplar utbildningsadministratören:

 • Vem som ska vara resultatrapportör (undervisande lärare)
 • Vem som ska vara attestant (examinator)

Förbered kurs - resultatnoteringar

Resultatnoteringar är ett stöd i undervisningen och betygssättningen. De läggs in i Ladok per kurstillfälle före kursstart. Det kan skilja sig mellan institutioner/professionsutbildning om det är utbildningsadministratören eller kursansvarig som lägger in resultatnoteringar i Ladok. Studierektor eller kursansvariga ansvarar för att förbereda underlag för resultatnoteringar som de skickar till utbildningsadministratören.

Rapportera betyg undervisande lärare/kursansvarig

Betygsrapportören (läraren som sätter betyg för kurs/moment) rapporterar betyg och klarmarkerar därefter betygen. Vid klarmarkering skickas automatiskt e-post till attestanten att det finns betyg att attestera.

Attestera utsedd examinator

Examinator är attestanten som granskar betygen och attesterar slutbetygen. Attestanten får då logga in på nytt igen för att verifiera att det är rätt person som attesterar. När attestanten har attesterat syns betygen för studenten i studentgränssnittet.

Manualer finns på verktygssidan om Ladok.

Utbildningsadministrationen behöver Ladokkonto och administrationsbehörighet i Ladok

 1. Administrativ chef meddelar ladok@sh.se när en ny utbildningsadministratör behöver ett Ladokkonto.
 2. Ladokhandläggare skapar ett Ladokkonto åt ny utbildningsadministratör och ger den korrekt behörighet.
 3. Ny utbildningsadministratör utbildas av Ladokhandläggare.

Lärare behöver behörighet som examinator

 1. Ämnes- och programråd beslutar om examinator.
 2. Utifrån listan kontrollerar utbildningsadministratör om examinator har Ladokkonto. Om Ladokkonto saknas fyller lärarens chef eller HR-generalist i formulär för nytt Ladokkonto.
 3. Ladokhandläggare skapar Ladokkonto och meddelar läraren att hen har fått konto.
 4. Utbildningsadministratör kopplar examinator till rätt kurskod/kurstillfälle.

Lärare behöver behörighet som rapportör

 1. Examinator meddelar till utbildningsadministratör vilka lärare som ska rapportera betyg på kursen.
 2. Utbildningsadministratör kontrollerar om rapportören har Ladokkonto. Om Ladokkonto saknas fyller lärarens chef eller HR-generalist i formulär för nytt Ladokkonto.
 3. Ladokhandläggare skapar Ladokkonto och meddelar läraren att hen har fått ett konto.
 4. Utbildningsadministratör kopplar rapportör till rätt kurskod/kurstillfälle.

Uppföljning av vilka examinatorer som inte längre ska ha behörighet

 • Vid varje beslut om att utse examinatorer kontrollerar utbildningsadministratör vilka examinatorer som byts ut mot annan. På dessa kurser tas tidigare examinator bort och ny läggs till.
 • På kurser som inte ges igen behålls examinator kopplad för att kunna hantera återkommande studenter.

Förberedelser inför antagning

Inför terminsstart behöver högskolan utlysa utbildningar på antagning.se, handläggare granskar ansökningar och studieavgifter behöver samordnas.

Det är i huvudsak 7 kap. i Högskoleförordningen som styr antagning och behörighet i Sverige. Hur Södertörns högskola tillämpar förordningen är beskrivet i den lokala antagningsordningen som är beslutad av högskolestyrelsen. Handläggningen består av kontroll av sökandes behörighet samt värdering av sökandes meriter. Grundläggande behörighet krävs till samtliga utbildningar medan krav på särskild behörighet anges i respektive kurs- eller utbildningsplan. 

Antagningsordning

Antagningsordningen innehåller regler om behörighet och urval till
program och kurser samt det förfarande som ska tillämpas vid antagningen till utbildning på grundnivå och avancerad nivå på Södertörns högskola.

Antagningsordningen är beslutad av högskolestyrelsen. Med stöd av 2 kap. 2 § och 6 kap. 3 § Högskoleförordningen (HF) gäller antagningsordningen för Södertörns högskola enligt nedan.

Bedömning av särskild behörighet

Viss ämnesspecifik bedömning, så som arbetslivserfarenhet eller tidigare ämneskunskaper, sker på institution av aktuell institutionspersonal. Bedömningen sker direkt i NyA-webben.

Reell kompetens

Den sökande som inte formellt uppfyller behörighetskraven kan begära att få en prövning av sin reella kompetens. Högskolan prövar då om den sökandes samlade kunskaper och erfarenhet som förvärvats efter avslutad skolutbildning ger sökande möjlighet att klara av sökt utbildning. Stor vikt läggs på innehållet i det personliga brevet som ska medfölja ansökan, där den sökande utförligt ska beskriva sina kunskaper och redogöra för hur dessa kunskaper ska göra det möjligt att klara av sökt utbildning.

Den sökande måste själv åberopa reell kompetens. Anvisningar för ansökan om reell kompetens finns på antagning.se samt på sh.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid frågor kontakta antagningadmin@sh.se.

Om sökande anser att beslutet om behörighet är felaktigt har hen rätt att överklaga beslutet. Överklagandet ska ha kommit in till antagning.se inom tre veckor efter antagningsbeskedet meddelats. Antagningen på Studentavdelningen hanterar överklagan som inkommer till högskolan, i samråd med aktuell institution/professionsutbildning.

För att kunna anta rätt antal personer i en antagningsomgång behöver antagningen uppgifter om hur många platser det finns för fristående sökande och hur många som ska antas på respektive kurs/program. Dessutom finns det, för vissa kurser, platser till programstudenter och utbytesstudenter som inte hanteras av antagningen men som måste tas hänsyn till när man planerar det totala antalet studenter på en kurs.

Process för hantering av platsantal

 1. Avdelningsföreståndaren meddelar respektive utbildningsadministratör om vilka tal som ska gälla för kurser och program.
 2. Utbildningsadministratörerna matar in talen för respektive tillfälle på NyA-webben. Gå in via ”Start” i huvudmenyn och välj ”Administrera uppgifter om utbildningar”. Fyll i antagningstalet och kom ihåg att spara!
 3. Prefekter godkänner talen för sin institution genom ett prefektbeslut. Excelfilen som respektive administratör skriver ut från NyA-webben läggs som bilaga till beslutet. Prefektbeslut och bilagan skannas och skickas till antagningadmin@sh.se, därefter stängs möjligheten att föra in eller ändra antagningstalen i systemet. Prefektbeslutet i original diarieförs enligt rutin för Prefektbeslut.

Det är två tal som ska sättas (platser till programstudenter ligger utanför antagningssystemet och ska ej redovisas här):

 • Antal platser (planeringstal)
 • Antagningstal (Antal platser inklusive överintag)

  Överintag – Flertalet utbildningar använder sig av det som kallas överintag, det vill säga det antas fler sökande än det finns utbildningsplatser. Detta görs för att kompensera de bortfall som ofta sker vid terminsstart och för att de sökande ska få besked så tidigt som möjligt, samt för att minimera reservantagningen.

Inför urval 2 kan utbildningsadministratören ändra antagningstalen genom att kontakta antagningadmin@sh.se.

Det går även att ändra antagningstalen till efterantagningen. Detta görs av utbildningsadministratören direkt på NyA-webben. Gå in via ”Start” i huvudmenyn och välj ”Administrera uppgifter om utbildningar”. Fyll i efterantagningstalet och kom ihåg att spara!

Antagningen meddelar när det är dags att lägga in talen för varje antagningsomgång och när de senast måste vara inlagda och godkända.

Manualer och dokument

Finns på NyA sidorna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som nås via inloggning. Kontakta antagningadmin@sh.se för inloggningsuppgifter.

Studieavgifter

Enligt Förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor ska en högskola ta ut en studieavgift för utbildning på grundnivå och avancerad nivå av den som inte är medborgare i en stat inom EES eller i Schweiz.

Studieavgiftsskyldiga studenter söker sin utbildning via UHR:s engelskspråkiga sida: www.universityadmissions.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Den sökande måste själv bekosta anmälningsavgiften (för närvarande 900 SEK) samt styrka eventuell avgiftsfrihet genom intyg.

För att få studera avgiftsfritt på svenska lärosäten krävs ett giltigt uppehållstillstånd för andra skäl än studier. Utbytesstudenter omfattas aldrig av kravet på studieavgift.

Studieavgiftsskyldighet – undantag

Södertörns högskola har från och med höstterminen 2017 ett rektorsbeslut som ger studenter undantag från betalningsskyldighet om de kan uppvisa ett mottagningskvitto från Migrationsverket, som styrker att de ansökt om förlängning av uppehållstillståndet av andra skäl än studier. Se nedan.

Studieavgifterna för läsåret 2024–2025 beslutades av rektor i juni och ingår i rektorsbeslutet om Planeringsförutsättningar för Södertörns högskola 2024 under rubriken Studieavgiftsnivåer för tredjelandsstudenter läsåret 2024–2025. Som framgår av beslutet skiljer sig avgifterna åt beroende på utbildningsområde och inkluderar även en administrativ avgift för att täcka högskolans särskilda hantering av studieavgifter. Inför läsåret 2024–2025 har studieavgifter höjts. De studieavgifter som gäller finns i tabellen nedan.

Alla engelskspråkiga kurser och program ska ha studieavgifter inlagda i PIM för att visas på www.universityadmissions.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Avgifterna matas in av utbildningsadministratör på respektive institution.

Studieavgiftsnivåer för tredjelandsstudenter läsåret 2023-2024

Utbildningsområde

Pris i kr per 60 hp

Pris i kr per 1 hp

Humaniora, samhällsvetenskap och juridik

92 000

1 533

Undervisning

120 000

2 000

Naturvetenskap och teknik

143 000

2 383

Vård

151 000

1 517

Utbildningsområde övrigt

120 000

2 000

Utbildning med flera utbildningsområden*

120 000

2 000

Studieavgiftsnivåer för tredjelandsstudenter läsåret 2024-2025

Utbildningsområde

Pris i kr per 60 hp

Pris i kr per 1 hp

Humaniora, samhällsvetenskap och juridik

99 000

1 650

Undervisning

132 000

2 200

Naturvetenskap och teknik

150 000

2 500

Vård

159 000

2 650

Utbildningsområde övrigt

132 000

2 200

Utbildning med flera utbildningsområden*

132 000

2 200

*Gäller program som innehåller kurser inom olika utbildningsområden och där ingående kurser i programmet beror på studentens val av kurser efter att studenten har antagits. Om kursfördelningen och/eller fördelningen i utbildningsområden per utbildningstillfälle är känd när programmet utannonseras ska inte schablonbeloppet användas. Schablonbeloppet ska inte heller användas för program med kurser enbart kategoriserade inom humaniora, juridik och samhällsvetenskap.

Återbetalning av erlagd studieavgift kan medges i vissa fall och kräver en skriftlig ansökan från studenten. Beslut fattas av chef för Studentavdelningen.

Återbetalningsskyldig - att tänka på:

 • Det är viktigt att betalningsskyldiga studenter får sina fakturor i tid för att hinna söka visum.
 • Avgiftsskyldiga studenter som beviljats stipendium läggs in som betalande i Ladok.
 • Alla internationella studenter uppmanas delta i Orientation Programme som arrangeras veckan innan terminsstart.

Stipendier

Genom Universitets- och högskolerådet, UHR, deltar Södertörns högskola i stipendieprogrammet för avgiftsskyldiga studenter. Detta stipendium täcker enbart studieavgiften (ej levnadsomkostnader) och söks på särskild blankett senast i mars varje år (sök "Tuition fee waiver" på sh.se).

Ansökningarnas akademiska kvalitet bedöms av högskolans internationella referensgrupp. Studenter från vissa länder har även möjlighet att söka fullkostnadsstipendier via Svenska Institutet (SI). SI hanterar dessa stipendier själva.

 • Internationell handläggare på Studentavdelningen ansvarar för beslut om studieavgiftsnivåer, samt ansökan till och hantering av stipendieprogram.
 • Institutionerna ansvarar för den huvudsakliga kontakten med studenterna i samband med betalning av studieavgift.
 • Studentavdelningen, Ladok, bistår med information om hur studieavgiftsskyldiga identifieras efter urval samt meddelar institutionerna om studieavgiftsstatus ändras för en sökande.
 • Ekonomiavdelningen skapar och vidarebefordrar fakturor och meddelar Studentavdelningen, Ladok, när betalning inkommit.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-05-02 av Amanda Magnusson Arntsen