Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Chefsdagar, chefsstöd och kompetensutveckling

Högskolan vill stötta och hjälpa dig som chef att ha den kompetens som behövs för ett bra ledarskap.

Vi har förutom chefsprogrammet, andra utbildningar, handledning och mentorskap. Rektor anordnar även två chefsdagar/år.

Vissa utbildningar ges i samarbete med andra lärosäten i Stockholmsområdet och kan på så sätt arrangeras oftare än vad som annars skulle vara möjligt. Se kursutbudet längre ner på sidan.

Du har själv ansvar för att du har den kompetens som behövs.

Chefsdagar

Chefsdagarna tar upp aktuella frågor och är ett bra tillfälle för erfarenhetsutbyte. Nästa chefsdag blir fredagen den 6 december.

Tid

Fredagen den 6 december kl 8:30 - 16:00

Anmälan

Här anmäler du dig till chefsdagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sista anmälningsdag: 15 november

Lokal

Meddelas senare

Syfte

Ger nya kunskaper och samverkan mellan högskolans chefer.

Innehåll

Meddelas senare

Kursledare

Meddelas senare

Mentorprogram

Utöver vanliga utbildningar har du möjlighet att delta i ett mentorprogram.

Södertörns högskola anordnar tillsammans med andra lärosäten i Stockholmsområdet, ett mentorprogram. Programmet innebär att du som ny chef kan erbjudas en mentor på annat lärosäte.

Programmet syftar till att du ska utvecklas i ditt ledarskap genom samtal och stöttning från en erfaren chef. Förhoppningen är att programmet även leder till utveckling för mentorn.

Inför varje start av programmet undersöker HR-avdelningen intresset av att ingå i programmet, både som mentor och adept. Du kan också själv höra av dig direkt till HR-avdelningen.

Handledning

Som chef med personalansvar kan du vara med i en handledningsgrupp, med andra chefer från högskolan.

En grupp består av fyra till åtta personer, och den leds av en extern handledare.

Syftet med handledningen är att diskutera och reflektera över områden som är relaterade till chefs- och ledarskap. På så sätt kan du utveckla din chefsroll.

Är du ny som chef kontaktas du av HR-avdelningen men kan naturligtvis också själv ta kontakt.

Utbildningsfilmer

Du som är chef med personalansvar har tillgång till korta utbildningsfilmer från organisationen Iknow.

Filmerna handlar om arbetsrätt, rekrytering, svåra samtal med mera.

Förutom tillgången till samtliga utbildningsfilmer får du varje termin förslag från HR-avdelningen på några speciellt aktuella filmer.

Du som är ny som chef kommer att få inlogg till filmtjänsten skickat till dig från Iknow.

Chefsutbildningar

Följande utbildningar ges med jämna mellanrum.

Tid

Datum ej bestämt.

Syfte

Att förstå innebörden av olika beslut som ledare inom högskola/universitetssektor fattar.

Ur innehållet:

En ledare behöver vara förtrogen med lagar och bestämmelser.
Beslut har olika innebörd beroende på vilken lag eller förordning de fattas utifrån.

 • När är dina beslut en myndighetsutövning?
 • Vilka är arbetsgivarbeslut?
 • I vilka situationer är du en avtalspart och vad betyder detta?

Kursledare

Malin Wallin och Christian Olofsson, uppdragsjurister åt Södertörns högskola.

Tid

Datum ej bestämt.

Syfte

Att öka förståelsen om:

 • syfte med lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL)
 • förhandlingsskyldigheten i MBL
 • vilka typer av beslut som ska förhandlas och informeras om utifrån MBL-lagstiftningen
 • det praktiska genomförandet av en MBL-förhandling.

Ur innehållet:

 • allmän förhandlingsrätt
 • förhandlingsskyldighet
 • förhandling enligt 11 §–14 §
 • förhandling enligt 38 §
 • kallelse, förhandling och protokoll
 • hur en förhandling avslutas och vad som händer därefter.

Kursledare

Christian Olofsson, advokat, Wallin och Olofsson advokatbyrå

Tid

Datum ej bestämt

Syfte

Att deltagarna får djupare kunskap om tecken som kan tyda på att individer och/eller arbetsgrupper inte mår bra respektive fungerar bra.

Ur innehållet:

 • tidiga varningstecken hos enskild medarbetare
 • tidiga varningstecken hos arbetsgrupp
 • hur kan du som chef agera för att upptäcka respektive hantera tidiga varningstecken?
 • hur kan du som chef agera för att väl fungerande medarbetare och grupper ska fortsätta vara det?

Kursledare

Jörgen Pellbäck, Avonova

Externa chefs- och ledarutbildningar

Det finns även bra externa utbildningar exempelvis "Grundläggande utbildning i ledarskap".

Grundläggande utbildning i ledarskap

Försvarshögskolan håller i utbildningen.

Om du är intresserad av denna utbildning, eller vill få tips om andra utbildningar, kan HR-avdelningen hjälpa dig.

Övriga utbildningar på högskolan

Högskolan erbjuder även andra utbildningar, som vänder sig till all personal. Exempel på utbildningar är Brandskydd, Första hjälpen och D-HLR.

Kontakt

Kontaktperson för högskolans utbildningar är Anna-Karin Aldrin, HR-avdelningen
Frågor kan även skickas till kompetensutveckling@sh.se

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-05-17 av Carina Jansson