Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Medarbetarsamtal och lön

Chef och medarbetare ska ha regelbundna träffar för att diskutera förhållandena på arbetsplatsen. Det ska vara ett forum för dialog, för att gemensamt arbeta med utveckling, planering och uppföljning av arbetet.

Förutom arbetsplatsträffar ska du som chef ordna individuella planerings- och utvärderingssamtal en gång/år, samt lönesamtal respektive lönesättande samtal i samband med lönerevision.

Planerings- och utvärderingssamtal

Samtalen är en metod för chef och medarbetare att mötas och diskutera utveckling och mål för verksamheten i strukturerad form, samt att diskutera medarbetarens arbetsinsatser sedan senaste samtalet.

Syftet med samtalet är att utveckla verksamheten och medarbetarna, ge alla medarbetare möjlighet att uttrycka sina tankar, idéer och önskemål samt förbättra kvaliteten på kommunikationen i verksamheten. Samtalet ska leda fram till att medarbetaren får uppföljbara mål som också är realistiska, konkreta och tidsbestämda för sina arbetsuppgifter.

Det är viktigt att medarbetaren själv känner att hen har möjlighet att vara med och påverka utformningen av målen för sitt arbete.

 • Informera medarbetaren om syfte och mål med samtalet
 • Boka in tid, och en neutral, ostörd plats (inte ditt kontorsrum)
 • Förbered en genomgång av verksamhetens visioner, mål och inriktning i syfte att förtydliga och förankra
 • Tänk igenom medarbetarens kompetensprofil; vad är positivt och vad kan förbättras
 • Ta fram och gå igenom föregående utvecklings/handlingsplan
 • Tänk igenom utmaningar och behov inför kommande period.

 • Vad har hänt under perioden sedan föregående planerings- och utvärderingssamtal?
 • Vad kräver medarbetarens arbetsuppgifter idag?
 • Vilka krav ställer nya arbetsuppgifter på medarbetaren?
 • Vilken kompetens har medarbetaren idag? Gör jämförelser med kompetensprofilen för medarbetarens jobb!
 • Vad kan förbättras? Prioritera!
 • Vad tycker medarbetaren är lustfyllt och roligt på arbetet idag?
 • Vad tycker medarbetaren är problem på arbetet? Förslag till åtgärder!
 • Hur är relationen till arbetskamraterna?
 • Hur är stämningen i arbetsgruppen?
 • Hur ser medarbetaren på samarbetet med dig som chef?
 • Hur ser medarbetarens arbetsplanering/arbetsbelastning ut?
 • Finns det arbetsmiljöproblem som behöver åtgärdas? Förslag till åtgärder!
 • Finns kännedom om högskolans säkerhetsrutiner för brand och utrymning?
 • Finns kännedom om högskolans interna riktlinjer för rutiner och åtgärder vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling?
 • Har medarbetaren någon gång under perioden blivit diskriminerad, trakasserad eller utsatt för repressalier?
 • Vilka mål ska sättas upp för den kommande perioden?

 1. Diskutera syftet med samtalet
 2. Presentera verksamhetens mål
 3. Gå igenom föregående utvecklings-/ handlingsplan
 4. Har målen uppnåtts? Varför/varför inte?
 5. Bestäm tillsammans med medarbetaren vilka mål som ska gälla för den kommande perioden
 6. Inventera kompetens utifrån behov och mål
 7. Diskutera arbetsmiljön samt vid behov åtgärder
 8. Enas om en handlingsplan/kompetensutvecklingsplan
 9. Avsluta samtalet med en summering så att båda parter är överens om vad man enats om
 10. Bestäm tid för uppföljning.

Kom ihåg!

 • Lyssna aktivt
 • Ställ öppna frågor
 • Tänk prestation, inte person.

Det är också bra att göra en utvärdering av själva samtalet. Har vi pratat om rätt saker? Om inte, vad har vi glömt? Har vi varit tillräckligt öppna? Har vi lyssnat på varandra? Detta är ett sätt för båda parter att utveckla sin samtalsförmåga.

Lönesättning

Lönesättning innefattar bland annat lönerevision och lönesamtal.

Ny lön sätts vid nyanställning och lönerevision. Lönerna ska vara individuella, ändamålsenligt differentierade och sakliga. Faktorer som ansvar, svårighetsgrad, prestation och resultat ska styra. Yttre faktorer som marknadskänslighet och möjligheterna att behålla och rekrytera medarbetare kan också bedömas.

Lönerevision

Högskolan har lokala kollektivavtal med Saco-S, OFR/S och Seko om lönerevisioner.

Vid lönerevisioner används högskolas lönekriterier för bedömning av medarbetares prestationer, skicklighet i arbetet och bidrag till verksamhetsutveckling.

I samband med lönerevisionen ska du som chef ha löne- respektive lönesättande samtal med dina medarbetare. 

Lönesamtal och lönesättande samtal

Att ha lönesamtal är en viktig chefsuppgift. För medarbetarna ska känna förtroende för den individuella lönesättningen i lönerevision, krävs dialog mellan chef och medarbetare.

Lönesamtal och lönesättande samtal är utvärderande samtal, med utgångspunkt i högskolans lönekriterier. Du som chef ska berätta din bedömning av medarbetarens prestationer och medarbetaren ska ges möjlighet att ge sin bild.

Efter lönesamtal sker löneförhandlingen mellan chef och facklig representant. I lönesättande samtal kommer chef och anställd överens om ny lön.

Löneärenden

Högskolans personal- och lönesystem, är Primula, och där gör medarbetarna sin egenrapportering. Du som chef ska godkänna deras ärenden, så som semester och egna utlägg.

Ersättning vid tillfälligt arbete

Det är skillnad på anställning med timlön och att få arvode vid uppdrag:

Anställning med timlön:

Utbetalas till personer med kortare tillfälliga anställningar som biblioteksvärd, studentambassadör eller tillfälligt inhyrd föreläsare.
Timmarna är underlag vid beräkning av anställningstid för LAS. (Lagen om anställningsskydd).

Arvode vid uppdrag:

Utbetalas för särskilda uppdrag vid enstaka tillfällen. Uppdrag ska inte tillämpas för ordinarie arbete/verksamhet och bör inte användas i kombination med annan anställning.
Uppdragsarvode är inte underlag för tjänstepension och A-kassa, då det inte räknas som en anställning.

Löneavgifter

Löneavgifter är de lagstadgade arbetsgivaravgifter och avgifter enligt avtal, som Södertörns högskola betalar.

Kontakta din lönehandläggare för mer information.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-06-12 av Carina Jansson