Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

MBL-förhandlingar

Enligt Lagen om medbestämmande, MBL, har arbetsgivaren skyldighet att informera och förhandla med arbetstagarorganisationerna (ATO) vid större förändringar i verksamheten.

Lagen om medbestämmande i arbetslivet

I Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) finns de grundläggande reglerna som avser förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, och gäller i princip hela arbetsmarknaden.

Syftet med lagen är ökad delaktighet och ökat inflytande för de anställda. Detta säkerställs genom arbetsgivarens skyldighet att informera och förhandla med arbetstagarorganisationerna (ATO). Det är dock arbetsgivaren som fattar beslut.

Södertörns högskola har kollektivavtal med Saco-S, OFR/S och SEKO och det är dessa högskolan är skyldig att informera och förhandla med.

MBL-förhandlingar på torsdagar

MBL-förhandlingar hålls vid behov varje torsdag kl. 13.00. Ärenden ska (vid ordinarie veckor) skickas in senast onsdagen kl. 12.00 veckan innan förhandlingen. Ange:

 • Önskat datum för förhandling
 • Vad som ska förhandlas/informeras om
 • Vem som föredrar ärendet
 • Bifoga relevanta bilagor

Ärenden anmäls via e-post till mbl@sh.se.

AKTUELLT

På grund av vårens helgdagar är det förändringar i hanteringen av MBL.
- Den 20/6, dagen före midsommarafton, börjar MBL-förhandlingen kl 10.
- Handlingar till MBL vecka 26 (27/6) skickas senast tisdag 18/6 kl 12. Detta är sista MBL före sommaruppehållet.

Vecka 32, den 8 augusti, är MBL tillbaka. Handlingar skickas in senast 31 juli.

UNDERLAG: Underlagen ska vara skrivna så att arbetsgivarens förslag framgår samt ställningstaganden och bakgrund till förslagen.

KALLELSE: De anmälda ärendena och underlagen e-postas ut i en gemensam kallelse senast fem arbetsdagar innan förhandlingstillfället. I kallelsen står vem/vilka som föredrar de olika ärendena.
Kallelsen skickas till Saco-S, OFR/S, SEKO och de som ska föredra ärendena.
Dagordningen skickas även till rektorsgruppen, ledningsgruppen, HR-chef, biträdande HR-chef samt rektorssekreterare för kännedom.

DELTAGARE: Vid förhandlingen/informationen deltar från arbetsgivarsidan MBL-ordförande, MBL-sekreterare och föredragande av ärende. Från arbetstagarorganisationerna (ATO) deltar representanter från Saco-S, OFR/S och SEKO.

FÖRHANDLING: Förhandlingen/informationen leds alltid av MBL-ordförande. Den föredragande informerar om ärendet och ATO får ställa frågor.
Förhandlingen avslutas med att sammanfatta resultatet.

ENIGHET ELLER OENIGHET: Om parterna är överens, slutar förhandlingen i enighet. Uppstår oenighet, kan ATO begära central förhandling (se mer information längre ner).

PROTOKOLL: Protokollet skrivs av MBL-sekreterare och skickas till ATO för justering. Förhandlingen anses avslutad när protokollet är justerat om inte berörda parter enats om annat. Arbetsgivaren är skyldig att vänta med sitt beslut tills förhandlingen avslutats.

OMEDELBAR JUSTERING: Om ett ärende avslutas i enighet, kan frågan om omedelbar justering tas upp, för att påskynda ärendehanteringen. Fortsatt hantering av ärendet kan då ske direkt efter förhandlingen.

Förhandling eller information

Du som chef ska förhandla med de fackliga organisationerna om viktiga förändringar inom din organisation. Förhandlingen ska ske på ett tidigt stadium i processen så arbetstagarorganisationerna (ATO) får möjlighet att påverka arbetsgivarens ställningstagande.

11 § MBL – Viktigare förändringar

Arbetsgivaren är skyldig att ta initiativ till och genomföra förhandlingar innan denna fattar beslut om viktigare förändringar. Det gäller både inom verksamheten samt om arbets- och anställningsförhållandena förändras för en eller flera arbetstagare. Gränsen för vad som räknas som en viktigare förändring måste dras efter en praktisk bedömning.

19 § MBL – Arbetsgivarens informationsskyldighet

Arbetsgivaren ska fortlöpande hålla de fackliga organisationerna underrättade om hur verksamheten utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt, liksom riktlinjerna för personalpolitiken.

Vidare ska arbetsgivaren även informera om viktiga utredningar, i samband med beslut i komplicerade frågor. 

Exempel på förhandlingar enligt 11 § MBL

 • Verksamhetsförändring och övertalighet
 • Omplaceringsutredning
 • Rekrytering av chef
 • Tillsättning av avdelningsföreståndare
 • Uppdelning av en avdelning
 • Upphörande av enhet/avdelning
 • Resursfördelning och budgetunderlag
 • Flytt av personal
 • Fördelning av doktorandplatser
 • Det finns sökande med företrädesrätt till återanställning när arbetsgivaren avser anställa en annan sökande.

Vid en större verksamhetsförändring ska en riskbedömning göras. Riskbedömningen behöver inte som tidigare informeras eller förhandlas på MBL, eftersom facken representeras av arbetsmiljöombudet som ska delta i arbetet med riskbedömningen.

Exempel på information enligt 19 § MBL

 • Besluts- och delegationsordning
 • Verksamhetsplan
 • Årsredovisning

Är du osäker på om/vad som ska förhandlas eller informeras, kan du kontakta MBL-ordförande, E-post: mbl@sh.se

ATO väcker förhandling

Även ATO har möjlighet att begära förhandling om en enskild fråga, enligt 12 § MBL. Arbetsgivaren har då skyldighet att förhandla innan denne fattar eller verkställer beslutet som förhandlingen avser.

Oenighet

Om parterna inte blir eniga på förhandlingen, kan facken kalla till central förhandling. Arbetsgivaren ska då förhandla med den centrala arbetstagarorganisationen

Begäran om central förhandling, 14 § MBL, ska göras senast den femte arbetsdagen efter att den lokala förhandlingen avslutades. Begäran ska diarieföras.

MBL-ordförande tar kontakt med den som föredrog ärendet och den/de centrala arbetstagarorganisationerna för bestämma tid för förhandling. Övriga arbetstagarorganisationer vid högskolan inbjuds att närvara.

Påskrivet original av protokollet lämnas till registrator, för avslut av ärendet. En kopia sparas hos HR-avdelningen. l övrigt gäller samma regler och rutiner som för avslutande av lokala förhandlingar.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-06-14 av Carina Jansson