Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Avsluta en anställning

En anställning kan upphöra genom olika orsaker och kan initieras av både medarbetaren och arbetsgivaren.
Uppsägningstiden varierar beroende på anställningstid och ålder.

Uppsägning från arbetstagaren

En medarbetare som säger upp sig själv ska lämna en skriftlig uppsägning. Uppsägningstider och mer information finns under Min anställning

  • En medarbetare som säger upp sin anställning ska göra det skriftligt på blanketten ”Begäran om att anställningen ska upphöra”. Blanketten finns under "Min anställning".
  • Uppsägningen ska sändas till Registrator för att ankomststämplas och diarieföras. Registrator sänder blanketten till berörd chef på institutionen/avdelningen.
  • Skicka en kopia av uppsägningen till lönehandläggaren som därmed kan stoppa löneutbetalningen i tid.
  • Prefekt/Avdelningschef eller motsvarande beslutar om anställningen upphör från och med ett visst datum. Beslutsfattare och föredragande skriver under.
  • Skicka original av den beslutade skriftliga uppsägningen till registrator.
  • Skicka en kopia på den beslutade skriftliga uppsägningen, enligt sändlista.
  • Förvara en kopia av den beslutade skriftliga uppsägningen på institutionen/avdelningen.
  • Boka in en tid för exitsamtal med den anställde.


Exitsamtal

När en medarbetare slutar är det av stort värde att ta tillvara på synpunkter och erfarenheter som medarbetaren har. Genom att ha ett avslutande samtal, ett exitsamtal, får högskolan ökad kunskap om hur vi kan bli bättre på att attrahera och behålla bra medarbetare samt hur vi kan förbättra och utveckla verksamheten.

Uppsägning från arbetsgivaren

Högskolan kan säga upp en anställd på grund av arbetsbrist eller av personliga skäl. Du som chef har möjlighet att söka omställningsmedel från Trygghetsstiftelsen för att underlätta processen.

Tidsbegränsad anställning

Om tidsbegränsade anställningar inte skall förlängas ska både den anställde och de fackliga arbetstagarorganisationerna få besked om detta.

Uppsägningstid

Reglerna för uppsägningstid i finns i Lagen om anställningsskydd (LAS), Villkorsavtalet (kollektivavtal i staten) samt Avtal för omställning (AO).
Uppsägningstiden beror bland annat på den anställdes anställningstid.

Omställningsavtal

Syftet med avtalet är att hjälpa arbetstagaren att snabb komma in igen på arbetsmarknaden, genom tidiga och målinriktade åtgärder. Till det kan arbetsgivaren söka omställningsmedel, se nedan.

Förmånerna grundar sig huvudsakligen på hur lång anställningstid arbetstagaren haft hos Södertörns högskola.

Läs mer om omställningsavtalet hos Arbetsgivarverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokalt avtal om lokala omställningsmedel

Varje månad avsätts en liten del av den totala lönesumman för att högskolan ska få möjlighet att arbeta med lokalt omställningsarbete. Omställningsarbete omfattas både av förebyggande åtgärder och åtgärder vid omställning eller arbetsbrist.
I avtalet beskrivs syftet med avtalet samt olika typer av omställningsåtgärder. Cheferna vid högskolan kan ansöka om medel för åtgärder utifrån detta avtal. Ansökan skickas till HR-chefen.

För tillgång till dokumentet krävs det att du är inloggad.

Företrädelserätt

Arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist eller haft tidsbegränsad anställning kan göra anspråk på företrädesrätt till återanställning.

Som chef ska du ge den anställde information om företrädelserätt i samband med att hen varslas. Kontakta din HR-generalist, alternativt HR-avdelningen för mer information.

Medarbetaren anmäler företrädelserätt i ReachMee

Avsked

Ett avskedande innebär att arbetsgivaren omedelbart avbryter en anställning utan att ta hänsyn till uppsägningstid. Det kan bara bli aktuellt om den anställde grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren.

Om en anställd vid Södertörns högskola handlar på ett sätt som inte är förenligt med hens anställning, ska detta utredas. Det är den anställdes närmaste chef som ansvarar för att göra en utredning. Utredningen ska vara skriftlig, och klargöra vad som har hänt.
Kontakta HR-avdelningen för stöd.

Du som chef ska föredra ärendet för rektor som därefter kan besluta att ärendet ska upp i Personalansvarsnämnden (PAN).

PAN handlägger ärenden om disciplinansvar, åtalsanmälan, uppsägning, avskedande och avstängning. PAN sammanträder inte regelbundet, utan när ärenden väcks.

Pan har följande sammansättning

Rektor - ordförande
Förvaltningschef
HR-chef
Prefekt (som ärendet ej berör)
Representant för Saco-S
Representant för OFR/S
Representant för SEKO

En HR-specialist från HR-avdelningen är föredragande

Pension

Pensionsåldern är 65 år, men anställda har rätt att gå i pension från det hen fyllt 61 år, alternativt arbeta kvar till 69 års ålder.
Läs mer under "Pensionsavgång" om vad som gäller, och vad du som chef behöver göra.

Dödsfall

Det händer tyvärr att medarbetare avlider. För att underlätta i en svår stund är det viktigt att det finns rutiner för vad som måste göras när det oförutsedda drabbar oss.

Kontakt med de anhöriga

Ta kontakt med anhöriga. Fråga vilken information de vill att vi ska förmedla till medarbetarna.

Första arbetsdagen när dödsfallet är känt

Samla arbetsgruppen och informera om dödsfallet. Om det är möjligt kan avdelningen stängas en stund, alternativt samla medarbetarna i omgångar. Boka eventuellt in flera möten. Medarbetarna ska ges utrymme att prata om det inträffade. Var beredd på att alla reagerar olika.

Krisstöd/Företagshälsovård

Informera företagshälsan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om vad som skett. Erbjud medarbetarna stöd hos företagshälsan Länk till annan webbplats..

Blommor

Skicka gärna en kondoleansbukett medarbetarens familj/närstående.

Minnesstund på arbetsplatsen

Planera in en minnesstund på arbetsplatsen. Meddela anhöriga och bjud in till minnesstunden.
Minnesstunden kan t.ex. innehålla några ord om den avlidne, en tyst minut och musik. Ett minnesbord kan ställas upp med duk, blommor, ljus och gärna ett fotografi.

Begravning/ceremoni

Om familjen samtycker kan du och medarbetare delta vid begravningen. Beställ begravningsblommor.

Flaggning/information

Kontakta kommunikationsavdelningen, för att tillsammans skriva information till medarbetarwebben.
Kontakta infocenter angående flaggning. Lämpligt är att flagga vid ett tillfälle, antingen dagen då arbetsplatsen har minnesstund eller dagen för begravning/ceremoni.

Arbetsplatsen

Meddela övriga chefer så att den avlidnes namn tas bort från sändlistor.
Arbetsplatsen ska ställas i ordning så snart det är lämpligt. Lämna tillbaka passerkort och nycklar, eventuella arbetsredskap såsom t.ex. mobiltelefon, bärbar dator.
Personliga tillhörigheter överlämnas till anhörig.

Avsluta anställningen

HR-avdelningen avslutar anställningen; utbetalar innestående lön och semester, anmäler till tjänstegrupplivförsäkring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (efterlevandepension).

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-06-14 av Carina Jansson