Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Kompetensutveckling

Högskolan anordnar ett flertal utbildningar för anställda. Vissa utbildningar ges i samarbete med andra högskolor och universitet.

Du ser kursutbudet här nedan. Saknar du någon utbildning, och/eller har tips på någon kurs, är du välkommen att kontakta Tomas Rothstein på HR-avdelningen.

Anmälan

Du anmäler dig med ett mail till kompetensutveckling@sh.se.
Anmälan ska göras i samråd med din chef.
Har du särskilda behov eller önskemål om tillgänglighet, vänligen meddela detta vid anmälan.

Aktuella kurser

Här är kurser som är tidsbestämda:

Sista anmälningsdag: 8 september

Målgrupp

Alla anställda.

Syfte

Att deltagarna ska få förståelse och verktyg för att skriva vårdat, enkelt och begripligt.

Ur innehållet

 • Grundläggande om kommunikation
 • Om tillgänglighet, klarspråk och vår skyldighet som myndighet
 • Om skrivande och textskapande
 • Praktiska övningar
 • Skriva för webben.

Kursledare

Jenny Tirén Berg

Tidpunkt

Torsdagen den 23 september kl. 9.30–11.30.

Max 25 deltagare.

Sista anmälningsdag: 15 september

Utbildningarna i Microsoft (Word, Excel, Powerpoint och Outlook) kan ges i två olika nivåer; grund eller fortsättning. Det är behovet som styr vilka kurser det blir.

Målgrupp

Alla anställda.

Syfte

Ge en möjlighet att skaffa sig eller höja sin kompetens då det gäller datorstöd för att underlätta sitt arbete, sin undervisning eller sin forskning.

Innehåll

Utbildningarna kan ges på grund eller fortsättningsnivå. Testa vilken nivå du ska gå:
Självtest Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läs mer om kursinnehållet hos Lexicon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kursledare

Ewa Kalén, Lexicon

Tidpunkt

Onsdagen den 6 oktober kl 9.00-12.00 respektive 13.00-16.00

Vid varje kurs deltar max 10 deltagare.

Sista anmälningsdag: 24 september

Målgrupp

Anställda vid lärosäten i Stockholmsregionen.

Syfte

Kursen syftar till att ge en övergripande kunskap om den svenska förvaltningen, med fokus på statsförvaltningen. Kursen ska vidare öka kunskapen och förståelsen för universitetens och högskolornas plats i förvaltningssystemet och hur styrningen går till inom staten.
Ett annat syfte är att ge kunskap om vad som utmärker en offentlig tjänsteman och öka förståelsen för vad det innebär att vara anställd i en offentlig organisation.

Innehåll

 • Det svenska förvaltningssystemet
 • Hur styrs den statliga verksamheten?
 • Att vara offentlig tjänsteman

Kursledare

Therese Reitan, Bengt Jacobsson och Martin Qvist vid Förvaltningsakademin.

Tidpunkt

Fredagen den 15 oktober kl 10.00 - 16.00

Kostnad

För SH-anställda är kursen kostnadsfri.
För externa deltagare preliminärt 1 500:-/person.

Sista anmälningsdag: 1 november

Målgrupp

Samtliga anställda

Syfte

Att deltagarna ska skaffa sig grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen och första hjälpen vid hjärtstopp. Hantering av hjärtstartare.

Ur innehållet

 • Kontroll av medvetande, andning
 • Ta hand om en medvetslös; fria luftvägar, stabilt sidoläge
 • Hjärt- och lungräddning vid hjärtstopp
 • Hantering av hjärtstarter.

Kursledare

Magnus Jansson
Robert Wikner

Tidpunkt

Måndagen den 15 november kl 9.00 - 11.00

OBS! Ha oömma kläder.

Max 20 deltagare.

Sista anmälningsdag: 1 november

Målgrupp

Samtliga anställda

Syfte

Att deltagarna ska skaffa sig grundläggande kännedom i första hjälpen vid olycksfall samt akuta sjukdomsfall.

Ur innehållet

 • Sårskador och blödningar
 • Cirkulationssvikt
 • Brännskador
 • Akuta sjukdomar såsom stroke, allergi, astma, diabetes samt epilepsi och fallskador
 • Skall-, nack- och ryggskador
 • Psykiska reaktioner.

Kursledare

Magnus Jansson
Robert Wikner

Tidpunkt

Måndagen den 15 november kl 13.00 - 15.00

OBS! Ha oömma kläder.

Max 20 deltagare.

Kommer din kompetens till sin rätt? Vilka tankar har du om ditt framtida yrkesliv?
Programmet "Livs- och karriärutveckling" kan hjälpa dig få svar på det.

Programmet är tänkt för medarbetare som tycker att de står och stampar på samma plats och vill ta nästa steg i sin karriär, de som vill utmana sig själva på ett nytt sätt, liksom de som har svårt att hitta en balans mellan arbete och fritid.

Programmet är ett samarbete med Starck & Partner, vilka är inriktade på individ- och karriärutveckling. Genom individuella samtal får du råd och vägledning, och blir medveten om vad du kan och vill, och därmed ökas möjligheterna att fatta väl underbyggda beslut för framtiden.
Utifrån samtalen gör du och konsulten upp en handlingsplan.

Målgrupp

Alla anställda med en sammanhängande anställningstid på minst fyra år.

Syfte

Målet är att högskolans medarbetare ska få möjlighet att utveckla sig och sin kompetens, och göra ett aktivt val att högskolan är rätt arbetsplats.

Ur innehållet

Vad kan jag, vem är jag och vad vill jag?
Individuella samtal med råd och vägledning under en sammanhängande period. Utifrån samtalen tas en handlingsplan fram.

Ledare

Konsulter från Starck & Partner.

Tidpunkt

Start av programmet sker löpande.
Programmet består av 6–8 träffar, som sker på arbetstid.
Där emellan ges hemuppgifter som ska lösas på egen tid.
Programmet pågår i 3–6 månader.

Plats

Starck & Partners lokaler på Kungsholmen, Stockholm.

Kostnad

Ingen kostnad för avdelningen/institutionen.

Anmälan

För anmälan och mer information kontakta Magdalena Löndahl eller Anne-Lee Lindgren.

Inspelade utbildningar

Här finns utbildningar du kan se i efterhand, som spelades in när utbildningen gavs.

Återkommande utbildningar

Följande utbildningar återkommer med jämna mellanrum, men datum är inte bestämt ännu.
Du är välkommen att göra en intresseanmälan till kompetensutveckling@sh.se

Lagar, regelverk och rollen som statsanställd

Vad gäller när man är anställd i staten? Vad är offentlighetsprincipen? Vilka lagar och förordningar har vi att följa? Här finns utbildningar som svarar på frågorna.

Målgrupp

All personal på Södertörns högskola

Syfte

Att efter utbildningen förstå hur vi enligt lagen ska behandla personuppgifter

Innehåll

En case-baserad föreläsning där vi tillsammans arbetar mot att finna rätt utifrån exempelfrågor och scenarier.

 • Vad innebär dataskyddsförordningen för mig som anställd på Södertörns högskola?
 • Vad är en personuppgift? Och vilka är de grundläggande principerna för behandling av personuppgifter?
 • Hur måste jag tänka i mitt dagliga arbete?

Om du har en specifik fråga som du vill ta upp, skicka gärna in den tillsammans med din anmälan, senast sista anmälningsdag.

Kursledare

Ej bestämt.

Max 20 deltagare.

Målgrupp

Samtliga anställda på Södertörns högskola.

Syfte

Ge en introduktion till det regelverk som styr arbetet på högskolor och universitet samt redogöra för de mest påtagliga förändringarna i och med att ny förvaltningslag trätt i kraft.

Ur innehållet

 • Relevanta regelverk samt praxis och exempel från högskolans verksamhet, såsom undervisning och administration
 • Grundläggande rättigheter och allmänna regler i förvaltningslagen
 • Skillnaden mellan partsärende och faktiskt handlande
 • Serviceskyldigheten, tidsfrister och dess gränser
 • Formalia kring beslutsfattande
 • Offentlighet och sekretess.

Kursledare

Malin Wallin, advokat, Wallin Olofsson Advokatbyrå.

Språkkurser

Målgrupp

Alla anställda.

Syfte

Genom kursen ska deltagarna:

 • Skaffa sig kunskaper om skrivprocessen
 • Träna i att mottagaranpassa texter
 • Öva på att skriva begripligt och korrekt
 • Skaffa sig kunskaper om olika stilar, t ex myndighets- och informationsspråk
 • Skaffa sig förtrogenhet med språkliga hjälpmedel.

Ur innehållet

Hur kan man skriva bättre texter på arbetet? Och hur skriver man med mindre möda?

 • Skrivprocessen, så fungerar den
 • Myndighetsspråket - vårdat, enkelt och begripligt
 • Mottagaranpassning, läsaren har alltid rätt.

Kursen utgår från deltagarnas egna texter såväl som exempeltexter. Kortare skrivövningar görs på plats. Under kursen har deltagarna har stor möjlighet att ta upp egna frågor och textproblem.
Innan kursstart ska deltagarna skicka två olika dokument till kursledaren, som är skrivna på jobbet. Max tre sidor var.

Kursledare

Paulina Nyman

Target group/Målgrupp

All employees.

Aims/syfte

The aim of the course is to help administrative and academic staff at Södertörn University to use English effectively in a university setting.

Course content/innehåll

The course will be tailored to the participants’ language needs in the workplace, focusing on effective communication. Practical exercises may include presentations of current research or administrative procedures, writing letters or funding applications, as well as general conversation. The course will be held entirely in English.

Course leader/Kursledare

Clare Barnes

No more than 15 participants.

Säkerhetsutbildningar

Två gånger/år anordnar högskolan, i samarbete med polisutbildningen, utbildning i Första hjälpen och Hjärt- lungräddning. Vi hoppas kunna ge dessa till hösten igen, se högre upp på sidan.

Utbildningen Professionellt bemötande ges i samarbete med Avonova, högskolans företagshälsovård.

Målgrupp

Medarbetare som i sitt arbete har många sociala kontakter där det ställs speciella krav på ett professionellt bemötande, och ibland hantering av situationer som kan vara besvärliga, till exempel medarbetare i Infocenter.

Syfte

Att deltagarna ska utveckla förmågan att ge ett professionellt bemötande samt att identifiera situationer där bemötandet kan sättas på prov.

Ur innehållet

 • Vad innebär det att vara professionell i mitt arbete – om yrkesroll och mandat.
 • Från korta snabba svar till välplanerade samtal – hur kan man tänka för att förbereda sig, inleda, genomföra och avsluta samtal?
 • Vilken typ av situationer är speciellt utmanande i mitt jobb?
 • Hur kan jag förebygga, förbereda mig på och agera vid besvärliga situationer?
 • Hur påverkar mitt beteende kommunikationen med andra personer? Reflektioner kring mina styrkor och utvecklingsområden.

Korta teoripass blandas med diskussioner, övningar och rollspel. Dessa rollspel utgår både från deltagarnas egna exempel och från tänkta exempel.
Kursen bygger på deltagarnas aktiva medverkan.

Kursledare

Jenny Kling, Avonova

Max 15 deltagare.

Datautbildningar

Utbildningen ges digitalt i zoom. Ingen anmälan krävs.

Målgrupp

Alla anställda.

Syfte

Att deltagarna ska få förståelse för, och kunna arbeta i, de nya mallarna.

Ur innehållet

 • Nya mallar på SH
 • Vad är nytt? Vad behöver vi tänka på?
 • Tillgänglighetsanpassning
 • Word
 • Skriva i mallen
 • Klipp och klistra från andra dokument
 • Tillgänglighetsanpassning i Word
 • PowerPoint
 • Skriva i mallen
 • Klipp och klistra från andra presentationer
 • Tillgänglighetsanpassning i PowerPoint
 • Excel
 • Typsnitt och färger

Kursledare

Carolina Bjurlefors, Rehngruppen

Tidpunkt

Datum ej bestämt

Saknar du en datautbildning som du vill gå? Södertörns högskola har avtal med Lexicon gällande datautbildningar. Dels finns digitala utbildningar för alla de appar som ingår i Microsoft 365 (kostnadsfritt för alla medarbetare), dels får vi rabatt på Lexicons kurser "på stan".

Lexicon har många kurser utöver det vi erbjuder här, exempelvis olika inriktningar på fördjupningskurser i Word och Excel.
Har du behov av en annan kurs, kan du själv kontakta deras kontaktpersoner:
Ellinore Janebro: 0708 566 130, ellinore.janebro@lexicon.se
Paulina Enqvist: 0706 324 433, paulina.enqvist@lexicon.se

Är du chef?

Högskolan anordnar även utbildningar riktade till chefer.

Kontakt

Kontaktperson för högskolans utbildningar är
Tomas Rothstein, HR-avdelningen.

Anmälan sker till kompetensutveckling@sh.se om inget annat anges.

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

Senast uppdaterad: 2021-09-16 av Carina Jansson

Dela

E-post