Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Arbetsmiljö och lika villkor

Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och följa upp verksamheten på ett sätt som säkerställer kraven på en god arbetsmiljö.

Ditt ansvar

Som medarbetare har du ett ansvar att delta i arbetsmiljöarbetet genom att:

 • följa föreskrifter
 • delta i genomförande av åtgärder
 • använda skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning
 • meddela arbetsgivare eller arbetsmiljöombud om du upptäcker risker i arbetsmiljön.

Arbetsmiljöombud

Huvudarbetsmiljöombud på högskolan är Kai-Mikael Jää-Aro
Biträdande huvudarbetsmiljöombud är Helena Korkeamäki

Arbetsmiljöombud har laglig rätt att vara med och samverka vid planering och förändringar inom arbetsmiljön. Arbetsmiljöombudet ska även:

 • företräda arbetstagarna i det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • verka för en god arbetsmiljö.
 • inom sitt skyddsområde påpeka brister inom arbetsmiljön.
 • företräda inhyrd arbetskraft och entreprenadanställda.

Det finns även lokala arbetsmiljöombud som du kan vända dig till.

Arbetsmiljöombud

Inst för historia och samtidsstudier

Kontakt: Kim Silow Kallenberg

Inst för kultur och lärande

Kontakt: Wilhelm André

Inst för samhällsvetenskaper

Kontakt: Carolina Saf

Inst för naturvetenskap, miljö och teknik

Kontakt: Kai-Mikael Jää-Aro

Inst för polisiärt arbete

Kontakt: Anna Puzakova 

Lärarutbildningen

Kontakt: Robert Rydén

Studentavdelningen

Kontakt: Sarah Melki

Gemensam förvaltning, övrigt

Kontakt: Helena Korkeamäki

Biblioteket

Kontakt: Maria Hermansson

Arbetsmiljö- och likavillkorskommitté (AMK)

På högskolan finns det en Arbetsmiljö- och likavillkorskommitté (AMK). AMK har regelbundna möten, och ansvarar för att följa upp högskolans övergripande arbetsmiljömål,
bland annat genom en återkommande medarbetarundersökning.

Information om AMK

Kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier

Kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier ska inte förekomma på Södertörns högskola. Högskolan ska därför agera så snart någon fått kännedom om att någon blivit utsatt.

Om du upplever dig utsatt för kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier, så ska du berätta om det för din chef eller HR-avdelningen. Du kan även vända dig till din fackliga representant eller ditt arbetsmiljöombud (se ovan).

Arbetsgivaren är skyldig att utreda vad som har hänt och se till att det inte händer igen.

En anonym anmälan, där det inte framgår vem som anmäler, kan inte utredas. Däremot kan högskolan vidta generella åtgärder av förebyggande karaktär.

 • Din chef kontaktar HR-avdelningen, och får hjälp av en HR-specialist.
 • Du, din chef och HR-specialisten träffas, och du får berätta vad du upplevt.
 • HR-avdelningen bedömer om det ska göras en utredning eller om det finns andra sätt att lösa situationen på, till exempel genom medling. Om det ska göras en utredning, görs den av HR-avdelningen eller av extern part.
 • Vid en utredning träffas utredaren och alla inblandade för samtal. Därefter görs en bedömning om det förekommit kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier,.
 • Efter utredningsarbetet skrivs ett utredningsbesked där det framgår vad som hänt, utredarens bedömning, eventuella åtgärder samt hur de ska följas upp.
 • Din chef ansvarar för att åtgärderna följs upp och för att förhindra ytterligare kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier,.

Oavsett om det görs en utredning eller inte, ansvarar din chef, med stöttning av HR-avdelningen, för att vidta eventuella åtgärder.

Vad är diskriminering och kränkande särbehandling?

Det finns bra information på Diskrimineringsombudsmannens (DO) hemsida, om diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. Där finns även information om diskrimineringslagen och om hur du bör agera.

På Arbetsmiljöverkets hemsida kan du läsa om kränkande särbehandling och mobbning.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-04-26 av Carina Jansson