Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Sjukdom och arbetsskada - Företagshälsa

Om du blir sjuk ska du första sjukdagen meddela din närmaste chef samt lägga in det i Primula.

Blir du sjuk länge, måste du lämna läkarintyg från och med dag 8.

När du blir sjuk

För första sjukdagen görs ett avdrag från din lön med 100 %, så kallad karensdag. De följande dagarna får du ut 80 % av din lön i sjuklön.

När du blir frisk avslutar du din sjukledighet i Primula.

Om du har börjat jobba igen efter att ha varit sjuk, men blir sjuk igen inom fem kalenderdagar, räknas det som samma sjukdomsperiod och inget nytt karensavdrag kommer att göras.

Om du är sjuk mer än sju kalenderdagar i följd måste du lämna läkarintyg till din chef från och med den 8:e dagen. Du ska skicka in båda sidorna av läkarintyget, men du kan välja att dölja diagnosen.

De första 14 dagarna du är sjuk (förutom karensdagen) betalar högskolan din sjuklön, som är 80 % av din lön.

Vad händer om jag är sjuk i mer än 14 dagar?

Om du är sjuk mer än 14 dagar i följd är högskolan skyldig att göra en sjukanmälan till Försäkringskassan. Det ska ske så snart som möjligt efter att de 14 dagarna har passerat (tidigast den 15:e dagen, senast den 21:a).

När Försäkringskassan har tagit emot sjukanmälan kan du ansöka om sjukpenning hos dem. Du behöver också skicka ett läkarintyg direkt till Försäkringskassan. Högskolan betalar inte ut någon sjuklön efter 14 dagar, utan drar av 100 % av din lön. Du ansöker om sjukpenning hos Försäkringskassan. Högskolan betalar ut ett sjukpenningtillägg på 10 % av din lön.

Rehabilitering

Blir du långtidssjuk, i mer än 60 dagar, är arbetsgivaren ansvarig för att göra en rehabiliteringsplan. Det innebär att du och din chef tillsammans går igenom vad som behövs för att du ska kunna komma tillbaka till arbetet. Som anställd är du skyldig att delta.

Sjukpension

Om du är långvarigt sjuk, och får sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan, kan du få sjukpension från SPV (Statens tjänstepensionsverk)

Om du blir sjuk under din semester, ska du den första sjukdagen anmäla det till din institution/avdelning. Du ska även registrera det i Primula samt ta tillbaka din semester.

Om du skickar in din sjukanmälan räknas poststämpelns datum som dagen du blev sjuk.

Sjukvårdsförmåner och ersättningar

Som statsanställd har du vissa sjukvårdsförmåner och ersättningar. Du får exempelvis besöka läkare, företagshälsovård, öppenvård eller mödravårdscentral samt ge blod under betald arbetstid.

Företagshälsa

Avonova är högskolans företagshälsa. Som anställd kan du få råd och stöd i arbetsrelaterade frågor, både fysiska och psykosociala.

Du har rätt att själv kontakta Avonova för besök hos psykolog eller beteendevetare två gånger/år. Behöver du fler besök ska din chef godkänna det.
Du kan även kontakta Avonova för telefonrådgivning, utan din chefs medgivande. Boka tid genom att ringa:
Tidsbokning/växel telefon: 08-120 124 10

Högskolans kontaktpersoner:
Hälsocenterchef: Christina Öhman
Verksamhetssekreterare: Rose-Marie (Mia) Sjöholm
Kontaktas via mejl eller telefon (se ovan)

Mejl: huddinge@avonova.se

Adress:
Avonova
Kommunalvägen 1–5, 5 tr
141 47 Huddinge

Tips vid distansarbete

Avonova har tagit fram några råd och tips för distansarbete:

Arbetsskada och tillbud

Om du skadar dig under arbetstid, eller på väg till eller från din arbetsplats, ska du anmäla det till din chef och till HR-avdelningen.

Arbetsskada

Arbetsskador är alla skador orsakade av olyckor eller sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan vara på arbetsplatsen, vid resor till eller från arbetet, vid resor i arbetet eller när du jobbar hemifrån.

Det kan vara kroppsliga skador, ohälsa orsakad av arbetsplatsens psykosociala arbetsmiljö (till exempel konflikter eller hög arbetsbelastning), eller skador på grund av hot eller våld.

Du ska genast anmäla en arbetsskada till din chef, som ser till att Försäkringskassan får din anmälan.

Tillbud

Ett tillbud är en händelse som skulle ha kunnat leda till en personskada. Det kan till exempel handla om att du halkar i en trappa, eller att du nästan blir träffad av en istapp som faller från ett tak. Även psykosociala händelser som hade kunnat leda till skada räknas som tillbud (exempelvis mobbning och hot).

Även om du inte skadar dig är det viktigt att anmäla dessa händelser, så att högskolan kan upptäcka eventuella risker i arbetsmiljön.

Om du har varit med om ett tillbud ska du anmäla det till din chef, gärna så snart som möjligt (använd blanketten nedan). Du kan också vända dig till ditt arbetsmiljöombud.

Utredning av händelser

Din närmaste chef har, i samarbete med arbetsmiljöombud, ansvaret för att utreda orsakerna till händelsen och vidta åtgärder för att förhindra att ytterligare olycksfall, skador eller tillbud inträffar. Södertörns högskolas arbetsmiljökommitté (AMK) har till uppgift att följa upp olyckor och tillbud.

Ersättning

Försäkringskassan utreder arbetsskador och där kan du ansöka om någon av de arbetsskadeersättningar som finns. Blanketter finns på Försäkringskassans webbplats, se nedan.

Som statligt anställd omfattas du av "Avtal om ersättning vid personskada (PSA)". Det betyder att du kan få ersättning från PSA för merkostnader som uppkommit på grund av skada eller sjukdom. Förutsättningen är att kostnaderna är nödvändiga och skäliga, samt att de inte ersätts av någon annan.

Skicka din anmälan till AFA så utreder de ditt fall, se länken nedan.

Kostnader och utlägg ska styrkas med originalkvitton.

Om du har frågor, kontakta din personalhandläggare/HR-specialist, eller lönegruppen på HR-avdelningen.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-04-26 av Carina Jansson