Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Två par händer över en bok

Genomföra projekt

För dig som är forskare eller administratör och söker stöd i projektgenomförandet, information om publicering och forskningskommunikation.

Ekonomisk uppföljning och rapportering

Rapporteringskrav till finansiärer skiljer sig åt mellan olika finansiärer och olika typer av projekt. Normalt framgår det i kontraktet och/eller på respektive finansiärs webbplats, vilka krav som ställs på rapportering.

Om ditt projekt kräver samfinansiering behöver den förankring som gjorts vid projektansökan nu beslutas hos rektor. Det görs via blanketten nedan, ”Ansökan och beslut om samfinansiering”. Den ifylld blanketten skickas tillsammans med kopia på finansiärens beviljade beslut till projektekonomi@sh.se som tar det vidare för signering och beslut hos rektor.

Om det beviljade beloppet skiljer sig från det ansökta förankringsbeloppet behövs en korrigerad fullkostnadskalkyl tas fram med nya siffror för nivån av samfinansiering. Kontakta projektekonomi@sh.se för hjälp med detta.

När ett projekt är godkänt och avtalet påskrivet skickar forskaren avtalet till registrator samt en kopia till Ekonomiavdelningen (registrator behöver skapa ett diarienummer för projektet om projektet inte fick ett diarienummer vid ansökan). För projekt i Prisma får Ekonomiavdelningen all information direkt via Prisma.

Om beviljat belopp avviker från ansökan kontaktar forskaren Ekonomiavdelningen för hjälp med revidering av projektbudgeten. Vid eventuell förlängning av projektperioden behöver forskaren lämna beslut/godkännande från bidragsgivaren till Ekonomiavdelningen.

Redovisning

Ekonomiavdelningen skapar ett aktivitets-/projektnummer för forskningsprojektet. Forskaren meddelar avdelningsföreståndare om respektive projektdeltagares forskningsomfattning på projektet under projektperioden. Det är också viktigt att respektive projektdeltagare lönekonteras på forskningsprojektet i Primula.

Uppföljning

Det är viktigt att projektet följs upp regelbundet för att kunna identifiera eventuella avvikelser gentemot budget. Forskaren kontaktar Ekonomiavdelningen för att komma överens om lämplig tidsplan för uppföljning i relation till de rapporter som behöver lämnas till finansiären under projektperioden.

Uppföljning görs mot projektbudget och visar hur mycket projektmedel som inkommit till projektet, hur mycket som förbrukats och hur mycket som finns kvar att förbruka i förhållande till projektbudget.

Budgetavvikelser kan uppstå avseende samtliga kostnader: lön, LKP (lönekostnadspåslag), drift, lokaler och OH (overhead eller indirekta kostnader). Avvikelser hanteras inom ramarna för projektbudgeten. Vissa finansiärer tillåter omfördelning av budgetutrymme mellan kostnadsslagen. För en del finansiärer krävs särskilt godkännande, men det finns också finansiärer som inte godkänner att budgetutrymmet omfördelas.

Rapportering till bidragsgivaren

Ekonomisk rapportering till bidragsgivaren sker i enlighet med avtal. Forskaren kontaktar Ekonomiavdelningen i god tid före projektets slutdatum, så att det finns möjlighet att göra eventuella ändringar i redovisningen inom projektperioden. Ekonomiavdelningen hjälper sedan till med den ekonomiska rapporteringen.

Komihåglista

 • Skicka avtalet till registrator samt kopia till Ekonomiavdelningen. Ange diarienumret för ansökan.
 • Kontrollera att lönekontering sker mot forskningsprojektet i Primula.
 • Kontrollera att all rekvirering av bidraget sker enligt betalningsplan.
 • Kontrollera att samtliga kostnader är bokförda i projektet.
 • Kontrollera att samtliga kostnader är relevanta för projektet.
 • Kontrollera att alla inbetalningar har bokförts i projektet (stäm av mot kontraktsbelopp och betalningsplan).
 • Kontrollera graden av samfinansiering (stäm av mot projektbudget).
 • Löpande ekonomisk återrapportering till finansiären (sker ofta årligen för pågående projekt eller i samband med rekvirering).
 • Eventuell förlängning av dispositionstid (observera att skriftligt godkännande från finansiären krävs som underlag).
 • Ekonomisk slutrapportering till finansiären när dispositionstiden löpt ut (görs ofta elektroniskt eller enligt finansiärens egna blanketter).
 • Om projektet visar ett överskott när dispositionstiden har löpt ut, stäm av med finansiären om ev. återbetalning (se respektive finansiärs regelverk om skyldighet att återbetala ej utnyttjat bidrag).

Kontakt på Ekonomiavdelningen

projektansokningar@sh.se för frågor gällande nya projektansökningar.

projektekonomi@sh.se för att komma i kontakt med ekonom i projektorganisationen (nationella projekt, EU-projekt och doktorander).

För mer information om och kontakt till Ekonomiavdelningen.

Etiska överväganden

Ärenden som rör misstankar om oredlighet i forskning och andra avvikelser från god forskningssed hanteras av det Forskningsetiska rådet utifrån föreliggande hanteringsordning.

Dokumenthantering

Innan du ansöker om externa forskningsmedel ska du kontakta registrator registrator@sh.se för att få ett diarienummer. I de flesta fall används samma diarienummer för ditt beviljade projekt. Diarienumret följer sedan forskningsprojektet tills det är avslutat.

Den högskolegemensamma registratur- och arkivfunktionen ansvarar för det operativa arbetet med högskolans arkivvård och dokumentstyrningen av högskolans allmänna handlingar.

Forskningsdokument som allmänna handlingar

Inkomna, förvarade eller upprättade handlingar vid Södertörns högskola är allmänna handlingar. En allmän handling är antingen offentlig eller omfattas helt eller delvis av sekretess.

Diarieföring av dokument ska ske så snabbt som möjligt efter att handlingen inkommit till högskolan, är expedierad, eller har upprättats. Alla handlingar som ingår i ett ärende hålls samman och tilldelas ett gemensamt diarienummer.

Diarieföring av forskningsdokument

I högskolans informationshanteringsplan (under klassificeringsstruktur 3 Bedriva forskning) står vilka handlingar som ska diarieföras. Exempel på handlingar som ska diarieföras:

 • Ansökningar
 • Avtal
 • Datahanteringsplan
 • Del- och slutrapporter
 • Ekonomisk redovisning
 • Etikprövning
 • Konsekvensanalys rörande personuppgiftsbehandling om denna finns dokumenterad
 • Kontrakt
 • Korrespondens med finansiär
 • Rese- och konferensbidrag
 • Tillstånd eller likande för att få ta del av forskningsdata (sekretessförbehåll, sekretessavtal eller liknande).

Så diarieför du handlingar

När du ansöker om externa forskningsmedel behöver du kontakta registrator (registrator@sh.se) för att få ett diarienummer. I de flesta fall används samma diarienummer för ditt beviljade projekt.

Diarienumret följer sedan forskningsprojektet tills det är avslutat. På så sätt hålls forskningsprojektet samlat vilket underlättar återsökning och arkivering.

Som forskare ansvarar du för att skicka in de handlingar som ska diarieföras till registraturen. Detta görs löpande i samband med att handlingar skapas eller inkommer. Överlämna de handlingar som ska diarieföras, märkt med forskningsprojektets diarienummer, till registraturen.

Originalhandlingar i papper, exempelvis avtal eller beslut, ska överlämnas i papper till registrator. Elektroniska handlingar, exempelvis inskannade kopior av avtal eller beslut, kan med fördel e-postas till registrator.

Kom ihåg att meddela registrator när forskningsprojektet är avslutat så att ärendet kan avslutas i diariet.

Ytterligare information och kontakt

För mer information om informationshantering på Södertörns högskola.

Kontakt: registrator@sh.se

För mer information om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen.

Kontakt: arkivarie@sh.se

För ytterligare information om diarieföring, arkivering och gallring av handlingar, se högskolans informationshanteringsplan.

Publicera din forskning

Högskolans bibliotek arbetar med stöd i olika delar av den vetenskapliga publiceringsprocessen. Biblioteket ansvarar också för publikationsdatabasen DiVA, och ger stöd i frågor om open access och bibliometri.

Forskningsdata kan publiceras i en databas som är sökbar på webben (ett öppet repositorium), så att de är tillgängliga för andra forskare. Sådant tillgängliggörande kan vara ett krav i samband med att en artikel publiceras öppet tillgängligt (Open Access), eller motiveras av generella principer och riktlinjer för öppen vetenskap. Datahanteringsstödet kan hjälpa forskare att besvara frågor som uppstår i samband med tillgängliggörande av forskningsdata, och har också ett granskningsansvar då forskare på Södertörns högskola publicerar sina data i den svenska nationella forskningsdatakatalogen, som drivs av Svensk nationell datatjänst (SND) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vissa typer av forskningsdata kan delas fritt utan restriktioner. För data som innehåller personuppgifter eller annan information som inte kan delas fritt kan i stället enbart metadata, det vill säga information om dessa data men inte uppgifterna i sig, tillgängliggöras. Datafilerna kan då lämnas ut på begäran om vissa villkor är uppfyllda av beställaren. Andra data kan vara för känsliga för att publiceras alls. SND:s forskningsdatakatalog accepterar alla typer av forskningsdata, och bör vara förstavalet för tillgängliggörande om det inte finns särskilda skäl att välja ett annat repositorium. Forskare är välkomna att kontakta datahanteringsstödet med frågor om tillgängliggörande av forskningsdata. Du kan också läsa mer om tillgängliggörande på bibliotekets sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta datahanteringsstödet: datahantering@sh.se 

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har avtal för översättningstjänster och språkgranskning. Se avropa.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Kontakta upphandling@sh.se.

Språkgranskning av engelska akademiska texter

Språkgranskning kan göras av annan anställd inom dennes tjänst på högskolan eller genom att använda de avtal för språkgranskning som Statens inköpscentral har upphandlat.

För att ställa krav på särskilda ämneskunskaper ska förnyad konkurrensutsättning göras. För hjälp med förnyad konkurrensutsättning kontakta upphandling@sh.se.

Kvalitet

Om du är osäker på om leverantörerna på avtalet har konsulter som klarar den kvalitet som behövs, ska du i din förfrågan som skickas till leverantörerna be om arbetsprov på tidigare granskade texter eller skicka med en bit av en text som de får språkgranska på prov. Om det är över 10 000 ord i texten kan även krav ställas på erfarenhet från tidigare liknande uppdrag och få referenser från dessa.

Skulle det efter utvärderingen av svaren från leverantörerna visa sig att de inte uppfyller ställda krav på arbetsprov och erfarenhet, kvalificerar sig ingen leverantör. Först då får annan extern språkgranskare tillfrågas.

Tidsplan

Räkna med att leverantörerna behöver ha minst en vecka på sig att svara på förfrågan och upphandlingen några dagar att göra i ordning förfrågan. När du vet vilket datum du behöver få tillbaka din granskade text och när du kan lämna ifrån dig texten kan en förfrågan göras. Det kan vara flera månader i förväg.

Medel från Publikationskommittén

Om du ska få medel från Publikationskommittén behöver det framgå tydligt när du kontaktar upphandling. Detta för att det inte är helt säkert att uppdraget blir av och du behöver få in priser i förväg. Leverantörerna behöver få kännedom om att uppdraget inte blir av om du inte beviljas medel.

Tider när Publikationskommittén sammanträder och när de behöver få din text finns på medarbetarwebben.

Vad behöver ingå i förfrågan till leverantörerna

 • Datum när du kan lämna ifrån dig texten.
 • Datum när du behöver få tillbaka texten.
 • Ungefär hur lång texten kommer att vara i antal ord.
 • Ska det vara brittisk eller amerikansk engelska?
 • Vilket format vill du ha tillbaka texten i, Word, PDF eller annat preciserat format.
 • Vilket ämnesområde gäller texten? (Ekonomi, naturvetenskap, teknik, allmänt, juridik, medicin eller annat område som preciseras.)
 • För texter över 10 000 ord kan referenser från tidigare liknande uppdrag begäras in och kontrolleras.
 • Om arbetsprov ska lämnas för att säkerställa att de klarar kraven på det akademiska språket och fackspråket.
 • Hur utvärderingen av de inkomna svaren sker, om det är lägsta pris eller lägsta pris och erfarenhet samt arbetsprov tillsammans.
 • På vilken nivå som språkgranskningen ska ske (se nedan).

Det går bra att ta in priser för både nivå 1 och nivå 2 i samma förfrågan.

Nivå 1 Ren korrekturläsning, det vill säga kontroll av stavning, böjning, avstavning, stringens, grammatik, kommatering och meningsbyggnad (till exempel syftningsfel), med mera.

Nivå 2 Utöver nivå 1 tillkommer anpassning med hänsyn till målgruppen och till syftet med texten, enligt följande frågor som ledning:

 • Är ordvalet lämpligt?
 • Är meningsbyggnaden komplett?
 • Är stilen och tonen rätt?
 • Är sambandet och sammanhanget klart?

Nivå 3 Utöver nivå 2 tillkommer ändring av disposition och rubriker.

Nivå 4 Mycket omfattande bearbetning av texten för exempelvis en helt ny läsgrupp eller ett nytt syfte. Samtliga delar i en text ska granskas, det vill säga även referenser och fotnoter, text i figurer, diagram och tabeller, om inget annat anges i avropet.

Några sidor av texten skickas med, så det är lättare för leverantörerna att prissätta uppdraget.

Skicka förfrågan till leverantörerna

Du kontaktar upphandling@sh.se och meddelar att du har behov av språkgranskning och skickar med svaren på de frågor som leverantören behöver känna till. Upphandlingsfunktionen skickar förfrågan till samtliga leverantörer samtidigt och får även in eventuella frågor och svaren på förfrågan.

När svaren kommit in

Utvärdering av svaren görs utifrån de krav som ställts i förfrågan. Arbetsprov och erfarenhet och referenser kontaktas och bedöms efter de krav som ställts i frågan.

Om avtal ska skrivas gör upphandlingsenheten klart avtal för underskrift som skrivs under av prefekt och leverantören som får uppdraget.

Biblioteket har samlat information om bland annat publicering, bibliometri, registrering i DiVA, referenshantering och upphovsrätt.

Open Access

Open Access innebär att forskning görs tillgänglig för fler. Här finns råd till forskare inför publicering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Som forskare vid Södertörns högskola kan du dra nytta av många publiceringsavtal som inkluderar avgiften för publicering med Open Access. Läs mer om de avtal högskolan deltar i där publiceringsavgiften (APC - article processing charges), antingen helt ingår eller är reducerad.

Högskolan har en policy för elektronisk publicering. 

Strategisk publicering och bibliometriska analyser

Biblioteket ställer samman statistik över publikationer, gör bibliometriska analyser (det vill säga analyserar forskning genom att göra kvantitativa studier på dess publikationer) och kan hjälpa forskare att förbättra spridningen av forskningen. Råd till dig som ska publicera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Biblioteket gör bibliometriska analyser åt högskolans ledning och till institutionerna. Det kan till exempel röra sig om underlag till årsredovisningen och rapporteringen till Östersjöstiftelsen, men också en analys av hur en institutions artikelpublicering utvecklats över tid. Biblioteket kan även hjälpa till med bibliometriska sammanställningar inför forskningsansökningar, till exempel när H-index efterfrågas. Som datakälla används bland annat DiVA, Web of Science och Scopus.

DiVA

Hjälp att registrera i DiVA för dig som är forskare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sök i DiVA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Referenshanteringsprogram

Med hjälp av ett referenshanteringsprogram kan du samla och organisera dina referenser och även dela dem med andra. Gemensamt för programmen är att du skapar en databas för dina referenser.

Läs mer om referenshanteringsprogrammen EndNote och Zotero Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Din egen upphovsrätt

Upphovsrättslagen skyddar konstnärliga verk från att användas på ett felaktigt sätt. Om du har författat en text skyddas den av upphovsrätt precis som andra litterära verk. Du kan välja om du vill använda en licens som berättar vad andra får göra med din publikation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta biblioteket

Biblioteket erbjuder rådgivning i publiceringsfrågor för doktorander och forskare, kontakta: publications@sh.se.

Södertörns högskolas skriftserier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är högskolans egen bokutgivning för forskare från Södertörn och andra lärosäten. I skriftserierna ingår de serier som Publikationskommittén ansvarar för, de serier som olika ämnen och centrumbildningar på högskolan ansvarar för samt högskolans doktorsavhandlingar. Högskolans skriftserier publiceras öppet tillgängligt och finns till försäljning hos nätbokhandlare.

Publikationskommiténs serier

Publikationskommittén fungerar som ett redaktionsråd och ansvarar för fyra av högskolans skriftserier: Södertörn Academic Studies, Research Reports, Working Paper och Läromedel från Södertörns högskola. Det är publikationsverksamheten på biblioteket som arbetar med produktionen av dessa serier.

Publicera ett manus

Du som är intresserad av att publicera ett manus i någon av högskolans skriftserier eller via Kriterium hittar mer information om det samt kontaktuppgifter nedan.

Publicera i Publikationskommiténs serier

Bibliotekets publikationsverksamhet ger stöd till dessa serier gällande bland annat slutredigering, grafisk form, publicering och distribution.

Ansök om utgivning inom en av Publikationskommitténs serier till Publikationskommitténs sekreterare. Läs mer om de olika serierna och granskningsförfaranden här:

Södertörn Academic Studies

Serien består i huvudsak av monografier och antologier som presenterar slutgiltiga forskningsresultat från projekt vid Södertörns högskola. Serien är öppen för alla forskningsfält och discipliner, men då en stor del av forskningen vid Södertörns högskola berör Östersjöområdet tar serien i stor utsträckning upp den sociala, politiska, ekonomiska och kulturella utvecklingen i länderna kring Östersjön.

Vilka kan publicera sig?
Alla forskare. Möjligheten att parallellpublicera i denna serie finns, t.ex., för att använda granskningsförfarandet och finansiera en tryckt upplaga i en annan serie.

Granskningsförfarandet
Via Publikationskommittén utförs en interngranskning och sedan skickas manus till två externa granskare (double-blind peer-review).

Publiceringstakt, per år
4 publikationer.

Språk
Svenska och Engelska

Redaktör (vetenskapligt ansvarig)
Publikationskommittén (David Payne, forskningsredaktör för serien).

Kontakt
publications@sh.se

Research Reports

Serien består av forskningsrapporter från projekt vid Södertörns högskola. Serien är öppen för alla forskningsfält och discipliner.

Vilka kan publicera sig?
Alla forskare. Möjligheten att parallellpublicera i denna serie finns, t.ex., för att använda granskningsförfarandet och finansiera en tryckt upplaga i en annan serie.

Granskningsförfarandet
Via Publikationskommittén utförs en interngranskning och sedan skickas manus till en extern granskare (single-blind peer-review).

Publiceringstakt, per år
1-2 publikationer

Språk
Svenska och Engelska

Redaktör (vetenskapligt ansvarig)
Publikationskommittén (David Payne, forskningsredaktör för serien)

Kontakt
publications@sh.se


Läromedel från Södertörns högskola

Serien består av pedagogiska hjälpmedel (läroböcker) som används huvudsakligen i undervisningssammanhang och är öppen för alla forskningsfält och discipliner.

Vilka kan publicera sig?
Alla forskare.

Granskningsförfarandet
Kollegial granskning.

Publiceringstakt, per år
1-2 publikationer.

Språk
Svenska

Vetenskapligt ansvarig
Kollegial granskning.

Kontakt
publications@sh.se


Working Paper

Serien består av kortare preliminära vetenskapliga publikationer (artiklar) som delar resultat och forskningsidéer snabbt från pågående forskning. I de flesta fall publiceras sådana i vetenskapliga tidskrifter efter omarbetningar.

Vilka kan publicera sig?
Alla forskare.

Granskningsförfarandet
Kollegial granskning.

Publiceringstakt, per år
1-2 publikationer.

Språk
Svenska och Engelska.

Vetenskapligt ansvarig
Kollegial granskning.

Kontakt
publications@sh.se

Kontakt

Kontakta publikationskommitténs sekreterare: publications@sh.se

Publicera i högskolans andra skriftserier

 • En lista över de skriftserier som hör till olika ämnen och centrumbildningar finns på Högskolans skriftserier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där finns också de senaste utgåvorna.
 • Bibliotekets publikationsverksamhet ger stöd till dessa serier gällande bland annat slutredigering, grafisk form, publicering och distribution.
 • Kontakta ämnet eller centrumbildningen som ansvarar för den serie där du vill publicera dig.

Kontakt

Ämnet eller centrumbildningen som ansvarar för serien, se respektive serie på Högskolans skriftserier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om det saknas kontaktuppgifter till den aktuella skriftserien, kontakta publikationsverksamheten: publications@sh.se.

Kriterium

Kriterium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett samarbete mellan lärosäten och förlag och drivs med stöd även från Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga biblioteket. Kriterium skapar en möjlighet för ett manus att kvalitetsgranskas och samtidigt få en god spridning, genom att materialet granskas i ett peer review-förfarande och publiceras öppet tillgängligt.

Publicera via Kriterium

En författare/redaktör kan via en utgivare (antingen en skriftserie eller ett förlag) anmäla intresse för att få ett verk granskat och publicerat i Kriterium. Gör en intresseanmälan till Publikationskommitténs sekreterare: publications@sh.se.

Publikationskommittén tar emot ansökningar inom tre områden:

Publicering av ett manus i en av serierna som Publikationskommittén ansvarar för

Skickas in minst en månad innan nästkommande kommittémöte.

 • Skicka in en kopia av ett färdigt manus .
 • Skicka in en synopsis.

Språkgranskning av en artikel

Skickas in minst tio dagar innan nästkommande kommittémöte.

 • Skicka in en kopia av artikeln.
 • Skicka in en offert för granskningsarbetet. (Publikationskommittén hänvisar alltid till ramavtalen på avropa.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i frågan om upphandlade översättnings- och språkgranskningstjänster.)
 • Skicka in en avsiktsförklaring från ansvarig utgivare, till exempel redaktören på tidskriften där artikeln har antagits.
 • Undersöka möjligheten att ge ut artikeln open access antingen omgående eller efter en embargoperiod (till exempel sex månader).

Publicering av ett manus på förlag (ett publicerings-/tryckbidrag)

Skickas in minst en månad innan nästkommande kommittémöte.

 • Skicka in en kopia av ett färdigt manus.
 • Skicka in en synopsis.
 • Skicka in en avsiktsförklaring från ansvarig utgivare, till exempel förlaget där manuset har antagits.
 • Undersöka möjligheten att ge ut boken open access antingen omgående eller efter en embargoperiod (till exempel sex månader).
 • Skicka in en produktionsbudget från förlaget.

OBS! Övriga ansökningar bör diskuteras i förväg med kommitténs sekreterare och skickas in minst sju dagar innan nästkommande möte. För mer information om aktuella mötestider.

Kontakt: Jonathan Robson, Publikationskommitténs sekreterare
E-post: publications@sh.se

Nedan anges några externa finansiärer från vilka forskare kan ansöka om medel för tryckning, till exempel då ansökan inte omfattas av Publikationskommitténs uppdrag.

Anders Karitz Stiftelse

Enligt stadgarna kan hänsyn tas endast till ansökningar från svenska medborgare. När ansökan avser tryckkostnadsbidrag ska om möjligt två offerter på tryckning bifogas. Ansökan sammanfattad på särskild blankett med angivande av examina, utgivna skrifter, forskningsuppgifter med mera, samt så noggrann tidsplan som möjligt skickas per e-post eller brev till:

Anders Karitz Stiftelse
Jan Alsins
Hällbygatan 36 A
752 28 Uppsala
E-post: jan.alsins@kemi.uu.se

Ovan nämnda blankett kan erhållas från Jan Alsins som vid förfrågan lämnar ytterligare upplysningar. Vid elektronisk ansökan skall filerna vara i pdf-format med filnamn enligt följande syntax:
Efternamn_Ansokan.pdf, Efternamn_CV.pdf, Efternamn_Bil_nr.pdf

Crafoord Foundation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Crafoordska stiftelsen utlyser årligen, från mitten av december till början av februari, bidrag till vetenskaplig forskning.

Fritz Thyssen Foundation Printing Subsidies Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Printing subsidies offer support for the publication of scholarly findings emanating from projects that have already been supported by the Fritz Thyssen Foundation (i.e. through projects, conferences, stipends, travel subsidies, etc.).

Gunvor och Josef Anérs Stiftelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vetenskaplig forskning med företräde för humanistiska forskningsgrenar. Konferenser, tryckbidrag, utbildning (1 juni).

Kungliga patriotiska sällskapet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, i första hand avses spridande av forskningsresultat, exempelvis genom bidrag till tryck- och produktionskostnader, symposier samt utställningar.

Letterstedtska föreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Letterstedtska föreningens uppgift är att befordra gemenskapen mellan de fem nordiska länderna på industrins, vetenskapens och konstens områden. Årligen förfogar föreningen över cirka två miljoner svenska kronor för utdelning till nordiska ändamål dels gemensamt, dels nationellt. Anslagsutlysningen
utsändes i särskild ordning till universitet, högskolor och nordiska föreningar. Ansökningsperioder: vår (ca 15 januari–15 februari) och höst (ca 15 augusti–15 september).

Längmanska kulturfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Främjar humanistiska vetenskaper, teologi och juridik samt naturvetenskaper – inbegripen medicin (senast 15 januari).

Petra och Karl Erik Hedborgs Stiftelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bidrag bland annat till högre akademiska studier, forskarutbyte, tryckning och översättning av vetenskapliga verk samt till anordnande av konstutställningar, konserter och föredrag, som utvecklar relationerna mellan Sverige och Belgien (senast 15 mars/15 oktober).

Stiftelsen Gerda Boëthius minnesfond Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stiftelsen Gerda Boëthius minnesfond utdelar varje år ett eller flera stipendier för vetenskapliga undersökningar inom de områden som låg Gerda Boëthius varmast om hjärtat: konsthistoria (konstvetenskap), etnologi och hemslöjd. Medel kan sökas för exempelvis resor, tryckningsbidrag eller kostnader
för insamling av material.

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare beviljar anslag till vetenskaplig forskning inom medicin, teknik, ekologi och kultur/humanistiska ämnen. Anslag kan sökas till forskningsprojekt som uppgår till två år eller kortare period, maskinell utrustning, tryck- och resebidrag samt för övriga projekt (t.ex. bokprojekt,
översättningar o. dyl.)

Åke Wibergs Stiftelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anslag till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap genom mindre forskningsanslag och tryckningsbidrag samt ett årligt postdoktoralt stipendium (senast 15 september).

Övriga möjligheter

Skapa konto och sök i Open4Research för finansiärer som erbjuder tryckningsbidrag.

Hittar du andra finansieringskällor för tryckningsbidrag som du tycker är värda att lägg till listan, hör gärna av dig till publications@sh.se.

Listan uppdaterades maj 2023.

Nå ut med din forskning

Det finns flera sätt som du som forskare eller kommunikatör kan förmedla forskning via medier, evenemang eller i andra publika sammanhang.

Kommunikationsavdelningen hjälper till med olika former av forskningskommunikation genom att till exempel uppmärksamma avhandlingar eller forskningssamarbeten, lyfta fram forskare och forskning vid Almedalen och Järvaveckan, eller skapa temasidor på webbplatsen för att göra det enkelt för journalister och allmänhet att ta del av högskolans forskning.

Kommunikationsavdelningens stöd i forskningskommunikation.

För samlad information om Kommunikationsavdelningens stöd.

Här följer ett urval av sätt att nå ut med din forskning

Personalkort och forskarprofil

Högskolans personalkort innehåller kort information om dig som medarbetare.
Redigera ditt personalkort och din profilbild.

Som forskare kan du få ett utökat personalkort – en forskarprofil. Där har du möjlighet att beskriva din forskning, länka till dina publikationer i DiVA med mera.
Läs mer om hur du skapar en forskarprofil Länk till annan webbplats..

Webbsidor för forskningsprojekt

I vissa fall behövs en webbsida för att kunna berätta om ett projekt och ibland krävs någon form av webbplats av finansiären.
Läs mer om hur du går tillväga för att skapa en sida för ditt forskningsprojekt.

Press och media

Kommunikationsavdelningen arbetar kontinuerligt med att nå ut i medierna med nyheter som rör forskning vid Södertörns högskola.
Läs mer om hur du kan förmedla din expertkunskap, skriva ett pressmeddelande eller om du vill ta del av information om medieträning för forskare.

Varje kvartal summerar Kommunikationsavdelningen högskolans närvaro i media. Här kan du se om och hur din publicitet har haft genomslag.

Delta i publika evenemang

Almedalsveckan, Forskartorget på Bokmässan i Göteborg och Järvaveckan är exempel på publika event där forskare från Södertörns högskola brukar medverka.
Läs mer om hur du kan delta.

Kontakt

För att kontakta Kommunikationsavdelningen, mejla:
kommunikationsstod@sh.se
nyhetstips@sh.se
event@sh.se

Att arrangera ett möte eller delta i en konferens innebär en hel del arbete – både före, under och efter arrangemanget.

Resfria möten

Resfria möten eller digitala möten är ett miljövänligt, billigt och praktiskt alternativ till bil- och flygresor.

Det finns flera verktyg att använda för att skapa digitala möten:

För att delta i ett konferenssamtal med video räcker den enklaste webbkameran och headsetet. Du kan använda kameran som finns på din bärbara dator, men för bra ljudkvalitet både för dig och de andra mötesdeltagarna är det bäst om du använder ett headset.

Läs mer om högskolans lokaler med digital mötesteknik och hur du kan boka AV-stöd.

Kontakt: avsupport@sh.se

Läs mer om högskolans arbete med hållbar utveckling och miljö.

Kontakt: miljo@sh.se

Res i tjänsten

Södertörns högskola har policy och riktlinjer för tjänsteresor. De reglerar vad som gäller, såsom bokning, ersättningar med mera.

Läs mer om hur du bokar resa och hotell, gör en reseräkning eller skaffar en kompletterande reseförsäkring.

Konferenser och workshops

Om du ska presentera ett paper på en konferens eller workshop kan du ansöka om rese- och konferensbidrag. 

Högskolan disponerar medel för rese- och konferensbidrag som söks på respektive institution samt medel för anordnande av vetenskapliga konferenser som fördelas av CBEES. Läs mer om hur du ansöker om ett bidrag.

Att arrangera en konferens eller workshop på campus är ett spännande och utmanande projekt med många olika delar att ta hänsyn till.

Här hittar du övergripande information om hur du skapar ett framgångsrikt event.

Kontakt: event@sh.se

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-07-08 av Frans Utterström