Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Samverkan och nyttiggörande

Genom att involvera omvärlden kan du förbättra kvaliteten på din forskning, hitta nya frågeställningar och se till att dina forskningsresultat kommer till användning utanför högskolan.

Oavsett om du riktar dig mot civilsamhället eller företagssektorn, arbetar med kvalitet, samhällspåverkan eller innovation för ögonen hjälper vi dig att integrera samverkan och nyttiggörande i din forskning.

Samverkan och nyttiggörande handlar om att engagera omvärlden utanför högskolan i din forskning eller utbildning. Det kan göras på många sätt, med olika typer av parter och vid olika stadier i en forskningsprocess. Motiven kan skifta. Du kan sträva mot bättre kvalitet i din forskning genom tillgång till externa organisationers expertkunskap eller vilja påverka samhället i godartad riktning.

Ett sätt att samverka är att formulera forskningsfrågan tillsammans med en icke-akademisk samarbetspart – en myndighet, ett företag eller en ideell organisation – ett annat sätt är att låta utvalda grupper ta del av och reagera på forskningsresultat. Du kan nyttiggöra din forskning genom att utveckla nya metoder eller arbetssätt för en bestämd målgrupp – till exempel lärare eller sjuksköterskor – eller genom att påverka policy kring bostadsbyggande eller havsmiljöer med ditt vetenskapliga arbete. Forskningsresultat kommer samhället till nytta också genom nya produkter och kommersialisering.

För flera forskningsfinansiärer utgör samverkan och nyttiggörande centrala delar i utlysningar. Framgång med din ansökan hänger hos dessa delvis på hur väl du planerar in, och för, relevant och genomförbar samverkan och/eller nyttiggörande.

Kontakta gärna samverkan om du behöver hjälp!

För att underlätta initiering och utveckling av samverkan gör högskolan i perioder satsningar på att finansiera nya initiativ och samverkansidéer för att öka möjligheterna för forskare och lärare vid högskolan att stärka sin samverkan med aktörer utanför akademien.

För information om nästa utlysning kontakta samverkan@sh.se

Partnerskap

Sedan 2018 har högskolan satsat på att fördjupa relationerna och samarbetet med närkommuner och andra externa organisationer med verksamheter och intressen som överlappar med högskolans utbildnings- och forskningsprofil. Partnerskap och formaliserad samverkan skapar nära relationer och ökade möjligheter för nyttiggörande av kunskap.

Har du frågor om hur högskolan arbetar med partnerskap och vad du kan få för stöd i ditt samverkansarbete, kontakta samverkan@sh.se.

Nedan presenteras pågående högskoleövergripande partnerskap som Södertörns högskola har.

Strategiskt partnerskap med Botkyrka kommun och Huddinge kommun

Södertörns högskola har strategiska partnerskapsavtal med Botkyrka kommun och Huddinge kommun. Högskolan och kommunerna vill med partnerskapen öka möjligheterna till långsiktig och systematisk samverkan inom de områden där kommunerna har stora utmaningar och högskolan har forskning och utbildning med god kvalitet. Arbetet inom partnerskapen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling, socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt och kommer att fokusera på samverkan inom:

  • utbildning och kompetensförsörjning/kompetensutveckling
  • forskning och samhällsutveckling/verksamhetsutveckling

Vill du komma i kontakt med någon inom kommunens verksamhet eller har andra frågor kring partnerskapet, kontakta samverkan.

Avsiktsförklaring med Järfälla kommun gällande Barkarby Science

Södertörns högskola har sedan 2017 ett nära samarbete med Järfälla kommun och övriga deltagare i Barkarby Science kring utvecklingen av Barkarby staden. Flera av högskolans forskare deltar i projekt med Järfälla kommun och Barkarby Science.

Vill du komma i kontakt med Järfälla kommun eller någon av aktörerna i Barkarby science eller har andra frågor kring samarbetet, kontakta samverkan.

Behöver du hjälp med att hitta lämpliga samverkanspartners till ditt forskningsprojekt eller stöd i att arrangera workshops eller planeringsmöten inför projektansökningar, kontakta samverkan.

De globala målen

Agenda 2030 och de Globala målen Länk till annan webbplats. antogs av FN:s medlemsländer 2015. Agendan innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling, (på engelska förkortade till SDG, Sustainable Development Goals). De 17 målen specificeras i 169 delmål och 230 indikatorer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Agenda 2030 och de globala målen kan ses som ett internationellt ramverk för hållbar utveckling. Forskning och innovation har en viktig roll i förverkligandet av de Globala målen, och målen tillsammans med delmål och indikatorer kan vara både en drivkraft för innovation och fungera som ett verktyg för att beskriva och konkretisera de förväntade effekterna från till exempel ett forsknings-, utbildning-, eller innovationsprojekt kopplat till hållbar utveckling (social, ekonomisk och miljömässig).

Allt fler finansiärer och program kräver att du beskriver hur hållbar utveckling och Agenda 2030 och de globala målen adresseras. Till exempel Horisont Europas programdel Globala utmaningar, Formas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., och Vinnova Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Stöd med att koppla din projektidé till de Globala målen (Agenda 2030)

Önskar du stöd med att koppla din projektidé till de Globala målen, Kontakta oss på: grantsoffice@sh.se.

Det kan handla om stöd med att:

  • rita en effektkarta eller identifiera effektled till de globala målen av din projektidé
  • agera bollplank om vilka aspekter av de globala målen som verkar viktigast för utlysningen eller finansiären

Om Agenda 2030 och de globala målen

De globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelse för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit, och syftar till att till år 2030 ska FN:s medlemsländer ha utrotat fattigdom och hunger, uppnått jämställdhet och förverkligat mänskliga rättigheter för alla, och skapat långsiktigt skydd för vår planet. Målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Vill du läsa mer?

Vi har samlat länkar till sidor med information och verktyg som kan vara användbara för att implementera de globala målen i din forskning.

Information om Agenda 2030 från finansiärerna

Horizon Europe - General orientations Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vinnova, om Agenda 2030 som drivkraft för innovation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vad Formas gör inom de olika Globala målen, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i form av utlysningar, analyser, strategier, evenemang.
Rapport från Formas, Forskning för Agenda 2030 Översikt av forskningsbehov och vägar framåt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verktyg

SDG Impact Assessment Tool Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SDG Impact Assessment Tool är ett gratis webbverktyg som vill hjälpa verksamheter att beskriva sin påverkan på de globala målen för hållbar utveckling. Syftet är att höja kunskapsnivån om helhetsbilden och stärka användares bidrag till Agenda 2030 och hållbar utveckling är utvecklat av Göteborgs centrum för hållbar utveckling vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet, i samarbete med SDSN Northern Europe och Mistra Carbon Exit och med ekonomiskt stöd från Västra Götalandsregionen via Maritima klustret i Västsverige.

Get started with the global goals!, SDSN Northern Europe Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Södertörns högskola är medlem i SDSN Northern Europe. På denna sida och sin övriga hemsida ger SDSN Northern Europe information om bedömningar gällande de Globala målen för hållbar utveckling och användningen av the SDG Impact Assessment Tool.

Om Agenda 2030, de Globala målen, delmål och indikatorer

UNDP:s webbplats om Agenda 2030 - Globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regeringens webbplats om Agenda 2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-03-13 av Gabriela Voglio