Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Planera och förbereda projekt

Vad bör du tänka på inför starten av ett forskningsprojekt? På denna sida hittar du information som kan vara till stöd inför ansökan och i uppstarten av ditt projekt.

När du forskar måste du se till att ditt projekt bedrivs enligt god forskningssed. Du är skyldig att följa ett antal regelverk och innan du påbörjar din forskning behöver du ha de tillstånd och godkännanden som krävs. Du hittar mer information på sidan för juridiska och etiska frågor.

Om ni ska skriva en datahanteringsplan till ett forskningsprojekt, eller om ni har frågor som rör öppet tillgänglig publicering av forskningsdata, så kan datahanteringsstödet hjälpa till med det. Läs mer nedan.

Behöver du skriva en datahanteringsplan?

Ni som planerar eller har beviljats medel till ett forskningsprojekt där datainsamling ingår behöver antagligen skriva en datahanteringsplan. De stora svenska och europeiska forskningsfinansiärerna kräver att en datahanteringsplan finns i projekt där data samlas in. Oberoende av externa krav är det en stark rekommendation att skriva en datahanteringsplan, eftersom den hjälper projektet att hantera sitt data på ett säkert, strukturerat och förutsägbart sätt. Om ni är osäkra på huruvida ni hanterar forskningsdata i ert projekt kan ni läsa mer om det i nästa avsnitt.

Om ert projekt ska samla in data, titta på mallen för datahanteringsplan (se här nedanför) och kontakta datahanteringsstödet redan i projektets planeringsfas eller så snart som möjligt. Vi på datahanteringsstödet bokar då ett möte med er där vi tillsammans går igenom frågorna i mallen och era förslag till svar. Inför mötet ska ni därför fylla i mallen för datahanteringsplan efter bästa förmåga. Datahanteringsplanen ska sedan ses som ett levande dokument som kan uppdateras under projektets gång.

Kontakta datahanteringsstödet: datahantering@sh.se

Hanterar du forskningsdata?

Forskningsdata är empirisk information som samlas in under ett forskningsprojekt i syfte att besvara en forskningsfråga, och som ligger till grund för de vetenskapliga analyser och slutsatser som produceras i projektet. Utöver olika typer av mätdata från naturvetenskapliga forskningsområden kan forskningsdata utgöras av till exempel inspelade intervjuer, systematiska sammanställningar från arkiv eller andra textkällor och observationer fångade på bild eller video. Systematisk information om fysiska föremål, till exempel konstverk eller arkeologiska samlingar, räknas också som forskningsdata.

Läs mer om hantering av forskningsdata på bibliotekets sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

När du ansöker om externa forskningsmedel behöver du kontakta registrator för att få ett diarienummer. I de flesta fall används samma diarienummer för ditt beviljade projekt. Diarienumret följer sedan forskningsprojektet tills det är avslutat.

För att registrator ska kunna lägga upp ett diarienummer åt dig behöver de:

  • Projektnamn (vad projektet heter)
  • Finansiärens namn
  • Namn på projektledare
  • Veta om det är ett samarbetsprojekt mellan Södertörn och andra lärosäten, i sådant fall vilket lärosäte.

När registraturen får information, enligt ovan, så lägger de upp diarienummer åt dig.

För mer information om vad som ska diarieföras se Dokumentering, diarieföring, arkivering.

Du som är forskare vid Södertörns högskola eller Röda Korsets Högskola kan boka bibliotekets tjänster för forskare.

Boka tid för att få hjälp med:

  • Litteratursökning – vi guidar dig i hur du söker forskning inom ett ämnesområde i olika databaser.
  • Sökuppdrag – vi gör sökningen åt dig inför exempelvis skrivande av en litteraturöversikt eller kartläggning av ett forskningsfält.
  • Bevaka aktuell forskning – skapa en bevakning av forskning inom ett ämnesområde.
  • Referenshantering – förenkla arbetet med referenser i egna texter med hjälp av EndNote eller Zotero.

Kontakta forskarstod.bibl@sh.se för att boka av någon av dessa tjänster.
Det går att anlita oss för hjälp enskilt eller i grupp.

Saknar du en bok eller en tidskrift, så får du gärna lämna ett inköpsförslag till biblioteket. Vi har samlat information om hur biblioteket beställer kurslitteratur, hur du kan lämna inköpsförslag eller göra en fjärrlånebeställning.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-05-07 av Gabriela Voglio