Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Bild på campustorget, beskuren

Ansökningsstöd

Här ges information om interna regler och praktiskt stöd som kan vara till hjälp för forskare vid ansökningar till nationella och internationella finansiärer.

Hör gärna av dig till oss på grantsoffice@sh.se om du behöver hjälp. Vi kan bland annat hjälpa till med att tolka finansiärernas krav, hitta samverkanspartner som passar till utlysningen och ge återkoppling på ansökningar.

Att tänka på vid ansökan om forskningsprojekt

På högskolan finns det interna regler som sökande av externfinansiering behöver följa. Nedan hittar du checklistor som är framtagna för att underlätta att följa dessa regler.

För de flesta utlysningar gäller den allmänna checklistan. För Östersjöstiftelsen finns det rutiner som skiljer sig åt, därför finns en specifik checklista framtagen.

 1. Läs igenom finansiärernas krav och riktlinjer. Ta kontakt med grantsoffice@sh.se om du behöver stöd kring dessa, eller om du vill bolla idéer.
 2. Förankra ditt projekt muntligt eller via e-post hos avdelningsföreståndare eller prefekt. Ta reda på om det finns särskilda rutiner på din institution inför vissa utlysningar.
 3. Registrera ett konto eller uppdatera det på den relevanta portalen där ansökan ska skickas in, det kan vara Prisma eller i EU:s portal. Om det är ett organisationskonto behöver du kontrollera med grantsoffice@sh.se ifall det redan finns ett registrerat konto.
 4. Alla ansökningar ska diarieföras. Ansök om diarienummer hos registrator genom att skicka en e-postförfrågan till registrator@sh.se. Följande uppgifter behöver registrator: Finansiär; Namn på utlysning; Projektnamn; Namn på projektledare; Om det är ett samarbetsprojekt med forskare på annat lärosäte, i så fall vilket.
 5. Vid planerade nyanställningar kontakta din avdelningsföreståndare för att stämma av löneuppgifter.
 6. Alla ansökningar kräver en godkänd fullkostnadskalkyl från ekonomiavdelningen, och vissa även en samfinansieringsförankring. Kontakta Ekonomiavdelningen minst två veckor innan finansiärens sista ansökningsdag via projektansokningar@sh.se . Uppge namn på finansiär och typ av utlysning.
 7. Det kan ta tid att få rektors stödbrev (förutsatt att det ingår i ansökningskraven). För hjälp med rektors stödbrev kontakta grantsoffice@sh.se minst två veckor innan finansiärens sista ansökningsdag.
 8. En del ansökningar kräver diverse bilagor, så som bifogade överenskommelser med samverkanspartner, stödbrev från högskolan etc. Det kan ta tid att ta fram eller förankra intygen om de kräver rektors signatur. Ta kontakt med grantsoffice@sh.se för att få hjälp, senast två veckor innan finansiärens sista ansökningsdag.
 9. Skicka den underskrivna ansökan till registrator.

 1. Läs igenom Östersjöstiftelsens (ÖSS) krav och riktlinjer.
 2. Förankra ditt projekt via e-post hos avdelningsföreståndare och prefekt på Södertörns högskola, minst tre veckor innan finansiärens sista ansökningsdag. Som huvudsökande måste du undersöka vilka förutsättningar det finns för anställning av projektdeltagare. Detta görs i samråd med HR-generalist, avdelningsföreståndare och prefekt. Kom ihåg att stämma av lönenivå för de personer som ska ingå i projektet som inte redan är anställda på högskolan. Se vidare under rubriken “Ytterligare information till sökande av medel från Östersjöstiftelsen” nedan för vilka villkor som finns för anställning.
 3. Registrera ett konto i ÖSS ansökningssystem eller uppdatera det.
 4. Alla ansökningar ska diarieföras. Ansök om diarienummer hos registrator genom att skicka en e-postförfrågan till registrator@sh.se. Följande uppgifter behöver registrator: Finansiär; Namn på utlysning; Projektnamn; Namn på projektledare; Om det är ett samarbetsprojekt med forskare på annat lärosäte, i så fall vilket.
 5. Alla ansökningar kräver en godkänd fullkostnadskalkyl från ekonomiavdelningen. Kontakta Ekonomiavdelningen minst två veckor innan finansiärens sista ansökningsdag via projektansokningar@sh.se för att erhålla en kalkylmall. Uppge namn på finansiär och typ av utlysning.
 6. Skicka den underskrivna ansökan samt godkänd fullkostnadskalkyl till registrator.

Ytterligare information till sökande av medel från Östersjöstiftelsen:

Externa sökande:

Forskare som inte är tillsvidareanställda vid Södertörns högskola men som bedöms kunna bidra till högskolans forskningsmiljö är välkomna som huvudsökande. Minst tre veckor innan finansiärens sista ansökningsdag måste externt sökande ta kontakt med relevant avdelningsföreståndare på Södertörns högskola. Projektförslaget ska förankras i relevant ämnesmiljö, utan detta kommer prefekten inte skriva på projektansökan.

Postdok-ansökningar:

Postdok-sökande ska ta kontakt med relevant avdelningsföreståndare och projektansökan ska förankras i relevant ämnesmiljö. Minst tre veckor innan finansiärens sista ansökningsdag måste externt sökande ta kontakt med relevant avdelningsföreståndare på Södertörns högskola. Projektförslaget ska förankras i relevant ämnesmiljö. Utan detta kommer prefekten inte skriva på projektansökan.

Anställningar:

Projektledare

Vid ansökningar som omfattar forskare baserade i Sverige ska projektledaren vara anställd vid Södertörns högskola under projekttiden.

Detsamma gäller projektledare som vid ansökningstillfället är utlandsbaserade.

Under projekttiden förväntas projektledare aktivt ingå i forskningsmiljön vid Södertörns högskola.

Projektdeltagare

Vid ansökningar som omfattar forskare baserade i Sverige ska projektdeltagare vara anställda vid Södertörns högskola under projekttiden.

Utlandsbaserade projektdeltagare rekvirerar högskolan. Det är ett krav att personen har en anställning vid sitt lärosäte. I de fall forskaren anställs vid Södertörns högskola behöver de vara bosatta i Sverige.

Även projektdeltagare som är anställda vid lärosäte utomlands förväntas bidra till Södertörns högskolas forskningsmiljö enligt en plan som ska redovisas vid förankring med prefekt på Södertörns högskola, se punkt 2 i checklistan ovan.

Postdok

Vid ansökningar som omfattar personer baserade i Sverige ska postdoktorn vara anställd vid Södertörns högskola under projekttiden.

Detsamma gäller personer som vid ansökningstillfället är utlandsbaserade.

Under projekttiden förväntas postdoktorn aktivt ingå i forskningsmiljön vid Södertörns högskola.

Intern process för Wallenbergstiftelserna

Den interna processen är stängd och öppnar igen hösten 2024.

För att söka medel ur Wallenbergstiftelserna har Södertörns högskola en särskild urvalsprocess. Finansiären kräver att sökande till dessa anslag ska vara prioriterade av högskolans rektor. I god tid innan sista ansökningsdag meddelas forskare att den interna processen är öppen - via prefekt, nyhetsbrev och på medarbetarwebben.

Har du frågor om processen eller de olika stiftelserna, kontakta forskningsrådgivare Gabriela Voglio Länk till annan webbplats.. Checklistan för föransökan hittar du här nedan. För forskare som blir prioriterade erbjuds stöd i ansökningsprocessen.

Föransökans innehåll och utformning

Ha i åtanke att det här endast är en föransökan och att du själv ansvarar för att söka hos respektive stiftelse ifall din föransökan blivit godkänd i den interna processen.

Läs utlysningstexten på respektive stiftelses hemsida för att säkerställa att projektet uppfyller stiftelsens kriterium. Detta bör göras innan du skickar in en föransökan.

Följande information ska finnas med i en föransökan:

 • Skicka in ansökan i word format.
 • Föransökan ska vara på maximalt två sidor, storlek 12, enkelt radavstånd, normal sidmarginal.
 • Skriven på engelska.
 • Ange vilken stiftelse du söker för.
 • Projektledarens namn och födelsenummer (de första sex siffrorna i personnumret).
 • Följande rubriker: syfte, metod, tidsplan, internationell jämförelse, förväntat resultat.

Bilagor

CV: Bifoga cv, det ska vara på en sida - oavsett hur många som medverkar i projektet. Observera, denna utformning gäller enbart för den interna föransökan.

Fullkostnadskalkyl: När den interna processen är öppen kommer vidare information ges för hur en fullkostnadskalkyl upprättas.

Prefekt måste godkänna ansökan.

Vissa ansökningar kräver även ett formellt beslut av rektor, vilket vi på Forskarstöd vanligtvis förbereder och hanterar underlag till.

Institutionsstöd

Prefekten ska signera alla forskningsansökningar och hanterar beslut som ska fattas av chefer inom institutionen. För frågor gällande beslut inom institutionen, såsom ansökan av medel, kontakta din prefekt. För frågor som rör anställning, till exempel lönefrågor eller liknande, ska du kontakta personalhandläggare.

Rektors stöd

En del finansiärer kräver förankring av projektet hos rektor i form av underskrift digitalt eller via ett signerat stödbrev, till exempel om:

 • en intern urvalsprocess krävs av finansiären som ett moment i en kvalitetssäkring (till exempel Wallenbergstiftelserna)
 • ett krav från finansiären gällande underskrift av den validerade företrädaren (på Södertörns högskola är det rektor som validerades hos finansiären).

I dessa fall ska projektledaren alltid ta kontakt med grantsoffice@sh.se för stöd i beredning av ansökan.

Projektbudget som överskrider fem miljoner kronor per år:

Projekt som omfattar mer än fem miljoner per år ska förankras hos prefekt och rektor. Detta sker på särskild blankett. Ta kontakt med projektansokningar@sh.se för hjälp med blanketten.

Rektorsföredragningar

Inför rektorsföredragningar (RF), som äger rum en gång i veckan, förbereder våra kollegor på grantsoffice@sh.se de ansökningar och underlag som sänts in för att bli undertecknade av rektor. Eftersom ansökningsprocessen skiljer sig åt mellan olika finansiärer, kan vissa ansökningar kräva längre tid för hantering än andra. Detta gäller exempelvis ansökningar till Wallenbergstiftelserna.

Ibland krävs det att partners först ska signera ett underlag, innan rektor skriver på (till exempel stödbrev i Erasmus-ansökningar eller i ansökningar till det Europeiska forskningsrådet), vilket kan kräva en månads genomförandetid.

Om alla underlag finns tillgängliga/är klara, ska ett ärende anmälas till RF tio kalenderdagar före RF:s fasta tidpunkt (varje tisdag kl. 9.00). Observera att det i vissa fall enbart är rektor som får skriva på; i dessa fall är det viktigt att säkerställa att rektor kommer att vara närvarande vid rektorsföredragningen.

Samfinansiering

Flertalet externa forskningsfinansiärer ger inte full kostnadstäckning, det vill säga de inte finansierar alla kostnader som ett projekt innebär. Det är högskolans interna regler som kräver att högskolan ska samfinansiera en del av forskningsprojektet. I vissa fall kräver även finansiärer att högskolan ska samfinansiera projektets direkta kostnader.

Samfinansiering avser i första hand del av indirekta kostnader (OH) och lokalkostnader för de forskningsprojekt som saknar full kostnadstäckning. Ger finansiären inte full täckning för dessa kostnader försöker högskolan så långt det är möjligt att stödja med samfinansiering.

En förutsättning för samfinansiering är att ansökningarna har förankrats hos prefekt och sedermera rektor. Omfattar samfinansieringen direkta kostnader (såsom lön), kontaktas prefekt och vicerektor för forskning i god tid.

Denna beredning kräver extra god framförhållning. De finansiärer detta gäller är framför allt, men inte enbart:

 • Wallenbergstiftelserna (intern process finns)
 • KK-stiftelsen
 • STINT (Teaching sabbaticals) (intern process finns)
 • Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation och andra ramprogram för utbildning, regionalutveckling, miljö och klimat, migration och integration. Exempelvis: Horizon Europe (inklusive Marie Sklodowska Curie Actions och Europeiska forskningsrådets bidrag), Europeiska regionala utvecklingsfondens finansiering (Interreg eller ERUF-finansiering inom Sverige), Europeiska socialfonden (ESF), EuropeAid, etc., även Erasmusbidrag.

Vad som gäller vid förankring av samfinansiering

För alla projekt där OH eller direkta projektkostnader inte finansieras helt ska samfinansiering sökas (till exempel alla EU-finansierade projekt).

Beräkning av samfinansieringens storlek görs i den fullkostnadskalkyl som tas fram i samarbete med ekonomiavdelningen. Kontakta projektansokningar@sh.se senast 14 dagar innan finansiärens sista ansökningsdag.

Förankringsblankett och fullkostnadskalkyl ska vara framtagen och underskriven innan ansökan lämnas in till forskningsfinansiär. Rektor undertecknar blanketter löpande och de behöver inte behandlas på Rektorsföredragning (RF). Själva projektansökan behöver inte lämnas till rektor.

Vetenskapsrådet – internationell postdok

Forskare som söker någon av Vetenskapsrådets internationella postdok kan söka samfinansiering om maximalt 850000 kr på tre år.

Om finansiären beviljar projektet

Om forskningsansökan beviljas se sidan Genomföra projekt.

Som forskare kan du få praktiskt ansökningsstöd. Kontakta Grants Office på Externa relationer. Stödet tillhandahålls enligt överenskommelse med den enskilde forskaren och i god tid innan sista ansökningsdagen.

Enheten Externa relationer

Enheten Externa relationer erbjuder stöd inom olika områden. Inom enheten finns expertis för många olika frågor, och en arbetsgrupp/organisation med förankring på de olika avdelningarna vid den gemensamma förvaltningen har börjat bygga breda stödfunktioner för forskningsansökningar och projektförvaltning.

Stödet som tillhandahålls kan se olika ut för nationella finansiärer och EU-finansiering.

Nationella och internationella projekt

För såväl nationella som internationella projekt kan forskare få rådgivning och stöd när det gäller exempelvis:

 • Budget och resursanvändning
 • Nomineringsförfarande
 • Samfinansiering
 • Internationaliseringsperspektiv
 • Ansökans relevans i förhållande till utlysningen och finansieringsformen

I förekommande fall kan vi även bistå med stöd av impactbeskrivningar/strategier (om finansiären kräver det, till exempel Vinnova).

EU-ansökningar och internationella finansiärer

Vi erbjuder även stöd specifikt för EU-ansökningar och internationella finansiärer:

 • Stöd till framtagande av implementeringsstrategi och projektförvaltningsplaner
 • Stöd till framskrivning av mervärdet av partnerskapet/konsortiet, samt beskrivningar av dess strategiska uppbyggnad
 • "DEC"-strategi (Dissemination, Exploitation and Communication – spridning, nyttjande och kommunikation av forskningsresultat)
 • Impact, social impact, innovationsstöd, enligt överenskommelse.

Alla forskningsansökningar ska skrivas under av prefekten. En fullkostnadskalkyl framtagen med hjälp av en ekonom ska bifogas till alla ansökningar. Fullkostnadskalkylen ska undertecknats av ekonom, oavsett om ansökan görs i PRISMA eller i något annat system, samt skrivas under av prefekt.

Om du ska söka medel för doktorand – glöm inte söka medel för doktorandens fjärde år, handledning, expenser och disputation. Disputationskostnader godkänns sällan av externa finansiärer men behöver ändå tas med i budgeten och eventuellt samfinansieras av institutionen. Om projektet omfattar personer som inte har en tillsvidareanställning på Södertörns högskola ska en avstämning göras med avdelningsföreståndare samt personalhandläggare vid institutionen.

Medsökande i projekt vid annat lärosäte

Om forskaren är medsökande i en projektansökan som har ett annat lärosäte än Södertörns högskola som förvaltande myndighet gäller följande:

Huvudalternativet är att forskarens anställning fortsätter att ligga vid Södertörns högskola. Av den anledningen krävs även i dessa fall, som alltid, en fullkostnadskalkyl för Södertörns högskolas kostnader för forskarens medverkan. Detsamma gäller om projektansökan förutsätter samfinansiering, som ska förankras på sedvanligt sätt inom högskolan.

Projekt som kräver medfinansiering i form av arbetstid

Vissa finansieringsformer (till exempel Interreg, ERUF, ESF och Erasmus) knyter finansiering till högskolan och kräver att en viss del av insatsen betalas av högskolan. Vid ansökningar där det krävs att Södertörns högskola går in med medfinansiering i form av arbetstid kan fakultetsmedel, forskningsanknytningsmedel eller professorers forskningstid användas.

En huvudregel är att en person som ska ingå i projektet med sin forskningstid, där en del av forskarens tid utgör högskolans medfinansiering, ska ha en anställningsgrund och anställningsform som sträcker sig över projektets beräknade löptid. Institutionen kan inte alltid garantera medfinansiering av lön i händelse av att en i ansökan namngiven person, som bidrar med sin internfinansierade forskningstid eller ÖSS-professur, avslutar sin anställning vid Södertörns högskola under projekttiden.

Projektledare vid Södertörns högskola måste se till att medel inte förbrukas för en projektdeltagare som inte kan slutföra sin del i projektet (till exempel vid pensionering). I de fall där detta kan ske måste projektledaren i god tid kontakta berörd prefekt.

Förankring av anställning

Innan projektet startar behöver du ta reda på vilka förutsättningar som finns för att anställa projektdeltagare. Det gör du i samråd med personalhandläggare, avdelningsföreståndare och prefekt.

För ansökningar till Östersjöstiftelsen finns ett eget förfarande.

Vid ansökningar till Östersjöstiftelsen (ÖSS) som omfattar en eller flera forskare baserade i Sverige ska såväl projektledaren som projektdeltagarna vara anställda vid Södertörns högskola under projekttiden. Det gäller även projektledare som vid ansökningstillfället är utlandsbaserade.

Deltagare inom ett forskningsprojekt finansierat av Östersjöstiftelsen förväntas även under projekttiden aktivt ingå i forskningsmiljön vid Södertörns högskola.

Vid ansökningar till Östersjöstiftelsen som omfattar utlandsbaserade forskare som inte är projektledare, är huvudregeln att anställning sker vid utländskt lärosäte och faktureringsförfarande används. De ska likväl tillbringa viss tid vid högskolan, enligt en plan som ska redovisas vid ansökan.

Huvudprincipen är att tillsvidareanställda forskare på Södertörns högskola bedriver externfinansierad forskning på Södertörns högskola. Där projektledaren har sin anställning förläggs projektet. Om en projektmedlem har sin anställning vid ett annat lärosäte fakturerar/rekvirerar detta lärosätemedel från Södertörns högskola. Om en anställd vid Södertörns högskola deltar i projekt vid annat lärosäte kommer både lönemedel och OH att rekvireras.

Denna huvudprincip gäller dock inte för ÖSS-medel om projektmedlemmen är verksam i Sverige; i så fall måste forskning inom projektet bedrivas genom en anställning vid Södertörns högskola.

För forskare verksamma i ett annat land är huvudregeln att anställning sker vid utländskt lärosäte och faktureringsförfarande används. De ska likväl tillbringa viss tid vid högskolan, enligt en plan som ska redovisas vid ansökan.

Villkor för medverkan i forskningsprojekt

Inför arbetet med projektansökningar kommer det ofta upp frågor om möjligheterna för dem som inte har tillsvidareanställning vid Södertörns högskola, och villkoren för deras medverkan i forskningsprojekt. Med anledning av detta vill vi försöka klargöra de villkor som gäller i detta avseende.

Högskolans anställningsordning

Alla akademiska anställningar och anställningsprocesser ska följa högskolans anställningsordning, som är beslutad av högskolans styrelse. Det är verksamhetens behov som avgör vilka anställningar som görs. Anställningsordningen bygger på lagar, förordningar, centrala avtal och lokala bestämmelser. För visstidsanställningar är det i huvudsak Lagen om anställningsskydd (LAS) och kollektivavtal för postdoktoranställning som reglerar anställningsgrunder för forskare i projekt.

Projektforskning, möjlighet till tidsbegränsad anställning?

När det gäller projektforskning ska alla inblandade – projektledare, avdelningsföreståndare och slutligen prefekten – överväga hur lång tid sökta eller beviljade medel räcker, samt vilka möjligheter till tidsbegränsade anställningar som finns. En avstämning ska göras med personalhandläggaren om projektet omfattar personer som inte har en tillsvidareanställning hos oss. Avstämningen ska avse lön, anställningsform och anställningstid.

Vad gäller för lärare?

Lärare med tillsvidareanställning som beviljas forskningsmedel kan bedriva forskning inom ramen för sin anställning enligt överenskommelse med prefekt/avdelningsföreståndare (verksamhetens krav kan innebära att undervisning måste utföras med en viss minsta procentsats av anställningen).

Vad gäller om personen saknar tillsvidareanställning?

För personer som står angivna med namn i projekt som beviljats medel från ÖSS (men saknar tillsvidareanställning vid Södertörns högskola), eller står angivna med namn i projekt som beviljats medel från annan finansiär (men saknar tillsvidareanställning vid något lärosäte), finns i första hand följande alternativ:

1) Visstidsanställning enligt LAS

För våra institutioners del kommer reglerna i LAS att förbli huvudlösningen för forskare som saknar tillsvidareanställning vid högskolan.

 • I normalfallet är särskild visstidsanställning i maximalt 360 dagar, oavsett tjänstgöringsgrad, en bra anställningsform för forskare som inte är tillsvidareanställda vid högskolan. Andra anställningsformer kan dock vara aktuella, till exempel en postdoktoranställning.
 • För forskare som är (eller tidigare varit) visstidsanställda vid högskolan, ska en avstämning göras med personalhandläggare om möjlighet till fortsatt visstidsanställning innan ansökan skickas in.
 • För personer som vid projektets början redan har arbetat en tid vid Södertörns högskola bör detta tas hänsyn till redan vid planering av projektet. Projektledaren bör överväga lösningar som innebär mer koncentrerade insatser inom projektet, men under kortare tid.

2) Postdoktoranställning

En postdoktor får anställas tills vidare, dock inte kortare än två år eller längre än tre år.

 • Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. Den totala anställningstiden får dock inte överstiga tre år.
 • Med särskilda skäl avses också föräldraledighet under anställningen. Vid sådan föräldraledighet ska arbetstagaren erbjudas möjlighet till förlängning motsvarande minst ledighetens omfattning.
 • Anställningen ska normalt omfatta heltid.
 • En förutsättning för anställning som postdoktor är att personen inte tidigare varit anställd som sådan med stöd av aktuellt kollektivavtal om postdoktoranställning under mer än ett år inom samma, eller närliggande, ämnesområde vid Södertörns högskola.
 • En viss grad av undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst 20 procent av den totala anställningsgraden.

3) Tillsvidareanställning som projektforskare

Undantagsvis kan tillsvidareanställning som projektforskare komma ifråga. "Projektforskare" är inte en anställningsgrund utan en titel.

 • En projektforskare får ha maximalt 20 % andel av anställningen för uppgifter vid sidan av projektforskningen. Omfattningen av anställningen styrs av tillgängliga projektmedel.
 • Vid högskolan kommer en tillsvidareanställning som projektforskare endast att ske i undantagsfall.

Avslutningsvis är det viktigt att notera att alla som anställs i projekt på högskolan ska ha ett lönesättande samtal med avdelningsföreståndaren. Lönen bestäms utifrån Södertörns högskolas lönenivå och lönepolicy, och det är alltså inte per automatik att en person får samma lön som hen har i en annan pågående anställning (på en annan arbetsplats).

Digitala ansökningssystem för forskningsprojekt

Många finansiärer tar enbart emot forskningsansökningar via digitala ansökningssystem. Flera svenska finansiärer är kopplade till det digitala ansökningssystemet Prisma, därför behöver forskare ett Prisma-konto för att söka finansiering. För EU-ansökningar behövs ofta ett konto i någon av deras ansökningsportaler. Information om hur ett personligt konto skapas ges nedan.

I Prismasystemet kan forskare söka bidrag och hantera beviljade bidrag, prefekter kan signera ansökningar och projektekonomer kan registrera ekonomiska rapporter.

För att söka medel behöver du skapa ett personligt konto i Prisma. Det gäller även för medverkande forskare. Det kan vara tidskrävande att skapa ett konto, var ute i god tid innan ansökan ska skickas in.

Som sökande kan du också bjuda in en medverkande administratör till din ansökan. Personen kan hjälpa till att fylla i eller granska hela eller delar av ansökningsformuläret, exempelvis projektets budget. Medverkande administratörer måste också skapa konto i Prisma, men behöver inte registrera cv och publikationslista.

Följ dessa tre steg för att skapa ett personligt konto i Prisma:

 1. Skapa ett OrCID-konto
  Det är obligatoriskt att ha ett OrCid för att skapa ett konto i Prisma. Open Researcher and Contributor ID (OrCID) är ett internationellt register för forskare. Om du inte har har skapat ett personligt forskar-ID tidigare så gör du det via ORCID:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 2. Skapa ett personligt konto i Prisma
  Gå till Prismas hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., välj ”Skapa personkonto” och följ instruktionerna. Södertörns högskola är ansluten till SWAMID, så om du väljer att skapa ditt personkonto med SWAMID kan du använda din Södertörn-inloggning även i Prisma.
 3. Aktivera ditt konto i Prisma
  När du har skapat ditt konto kommer du att få ett e-postmeddelande med användarnamn och lösenord så att du kan aktivera ditt konto. Följ instruktionerna i e-postmeddelandet.

Prisma har ett omfattande användarstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på sin webbplats, där du bland annat hittar beskrivningar för hur du skapar ett konto i Prisma, fyller i en ansökan eller återrapporterar ett beviljat bidrag.

Vid tekniska problem eller frågor om ditt personliga konto, kontakta Prisma support, support@prisma.research.se, eller använd deras chattfunktion.

Vid frågor om högskolans organisationskonto för Prisma, kontakta Gabriela Voglio, organisationskontoansvarig och forskningsrådgivare vid Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd.

För att kunna utföra signeringsuppdrag eller registrera ekonomiska rapporter i Prisma, måste de som har dessa roller även tacka ja till en e-postinbjudan om att administrera Södertörns högskola i Prisma. Kontakta högskolans organisationskontoansvarig för att bli inbjuden.

För att kunna använda den Europeiska kommissionens tjänster för ansökning av bidrag inom Horisont Europa behöver du först skapa ett EU Login Länk till annan webbplats. i den Europeiska kommissionens autentiseringstjänst (ECAS - European Commission Authentication Service).

Med dessa uppgifter kan du sedan logga in på EU Funding and Tenders portalen Länk till annan webbplats., där forskare kan ansöka om och hantera beviljade bidrag. För att registrera en ansökan i portalen krävs lärosätets identifieringsuppgifter. Södertörns högskola är registrerad under namnet SODERTORNS HOGSKOLA och har identifieringsnumret (PIC): 998344080. Den formella förkortningen på portalen är: SH. Dessa uppgifter har blivit validerade av kommissionen, tillsammans med rektors uppgifter som juridik representant. Om du anger, väljer eller registrerar andra uppgifter (exempelvis ett annat PIC-nummer eller en annan officiell benämning) kommer din ansökan inte kopplas till den validerade organisationsprofilen. Det betyder att ditt deltagande inte kommer att godkännas av rektor.

När du registrerar en ansökan i portalen kan du lägga till Dan-Anders Lidholm, Biörn Ivemark och Johanna Tollbäck som organisationens kontaktpersoner, då kommer din ansökan (eller ditt deltagande i en konsortieansökan) hanteras betydligt smidigare.

Det finns ett omfattande användarstöd på Funding & Tenders-portalen. Använd gärna den digitala användarhandboken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., den är förhållandevis lätt att navigera. På webbplatsen finns också en samlingssida med referensdokument Länk till annan webbplats.. Portalen har även en IT-stödfunktion i form av ett online-formulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Svar brukar ges snabbt, dock uppmanas användare att först läsa ovan nämnda handböcker och informationssidor. Du kan även kontakta grantsoffice@sh.se för att få hjälp eller boka in en workshop med fler medarbetare som vill lära sig att använda portalen.

Erasmus KA2 är beteckningen på Programområde 2 av Erasmus+, där samarbete om innovation och bra lösningar står i fokus och där projektdeltagare är organisationer, som till exempel Södertörns högskola.

Erasmus KA2-projekt kan du söka på programmets egen portal, som kallas för Erasmus+ Applications Länk till annan webbplats.. I systemet kan forskare ansöka om Erasmus+ bidrag där deltagaren är Södertörns högskola, till exempel i det så kallade Erasmus+ strategiska partnerskapsprojekt. Du loggar in i Erasmus+ Applications med samma EU Login som du använder för Funding & Tenders-portalen.

Registrering i ERASMUS+forms

Södertörns högskola är registrerad under namnet SODERTORNS HOGSKOLA och har identifieringsnumret (PIC): 998344080. Den formella förkortningen även på Erasmus-portalen är: SH. I Erasmus+ sammanhanget användas också ett till organisationsidentifieringsnummer, IOD: E10202374.

Södertörns högskola har också validerats för att kunna delta i det nya Erasmus-ramprogrammet (2021–2027), och kan hittas i EU:s databas för validerade organisationer under sin Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)-kod:
S HUDDING01.

Om du anger, väljer eller registrerar andra uppgifter (ett annat PIC nummer eller en annan officiell benämning) kommer din ansökan inte kopplas till den validerade organisationsprofilen och ditt deltagande kommer inte godkännas av rektor.

När du registrerar en ansökan i portalen, kan du lägga till Dan-Anders Lidholm och Johanna Tollbäck som organisations kontaktperson, då kommer han kunna hjälpa till med frågor och insikter under ansökningsprocessen. Han är i sammanhanget en av två Erasmus kontaktpersoner gentemot Universitets- och högskolerådet (UHR) som hanterar de flesta ansökningsformer i denna programdel (KA2). Din ansökan kan stöttas betydligt smidigare om organisations kontaktpersonen kopplas till ansökningsbladen.

Roller i Erasmus+ KA2 projekt

Programområde 2 av Erasmus+ programmet är en så kallad decentraliserad programdel, där nationella myndigheter hanterar ansökningar och bidragsprocessen i sin helhet. I Sveriges fall är det Universitet- och högskolerådet (UHR) som är bidragsgivaren.

Koordinatorsorganisationens huvudsäte i projektet ska avgöra var en person får söka bidrag. Med andra ord, om du söker E+ KA2-bidrag i Sverige (hos UHR) är du tvungen att välja en svenskregistrerad organisation som koordinator i projektet. För att kunna söka finansiering behövs minst två partner till, i två olika EU-länder.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-05-07 av Gabriela Voglio