Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Stenar

Forskningsavtal

Samlad information om avtal i forskningssamarbete.

Avtal inom uppdragsforskning och samverkansforskning och övriga avtal finns på sidan Rättslig vägledning under rubriken Avtal.

Forskningsavtal

Samarbete i forskningsprojekt är alltid förknippad med någon form av kontrakt eller avtal. Även förberedelser och informationsutbyte inför nya forskningsprojekt kan innebära att avtal måste tecknas. I plusboxen Avtal Forskningssamarbete hittar du mer information och bland annat avtalsmallar och checklistor.

Det juridiska avtalsstödet kan hjälpa till med följande:

 • Avtalsmall
 • Råd och hjälp med avtalsskrivning
 • Avtalsgranskning
 • Immaterialrättsligt skydd

Arbetsgång avtalsskrivning forskningssamarbete


Instruktioner och tips:

Följ steg 1–8 och förbered de underlag som framgår nedan innan du kontaktar juridiskt stöd

Checklistor och avtalsmallar för forskningssamarbete hittar du på medarbetarwebben, se information under Forska / Stöd till forskare, i rutan Forskningsavtal under plusboxen Avtal Forskningssamarbete.

 1. Följ ”Checklista Avtalsskrivning Forskningssamarbete SH”.
 2. Ladda ner avtalsmall för forskningssamarbete, ”Mall Avtal Forskningssamarbete SH (FS)” och ”Mall FS Villkor för deltagande i forskningsprojekt SH (VFS)”. Observera att avtalsmallen uppdateras kontinuerligt så se till att du alltid laddar ner den senaste versionen från medarbetarwebben. Fyll i alla uppgifter i avtalsmallen. I avtalsmallens kommentarsfält hittar du stöd och instruktion. Rödmarkera de delar eller den text som du är osäker på och koppla en kommentar och beskriv vad du behöver hjälp med. Det diarienummer som projektet har fått av registrator@sh.se ska användas till alla handlingar som tas in projektet. Använd därför projektets diarienummer till forskningssamarbetasavtalet med samtliga medföljande bilagor och till VFS avtalet (närmare instruktion finns i avtalsmallarna FS och i VFS).
 3. Kontakta projektekonomi@sh.se (”Projektekonomi”). Bifoga via e-post det ifyllda avtalsutkastet, projektansökan, beslut, bidragsvillkor och andra relevanta handlingar. Projektekonomi fyller i alla ekonomiska uppgifter i avtalsutkastet. Projektekonomi skickar tillbaka aktuellt avtalsutkast med bilagor till projektledaren.
 4. När punkten 1–4 är avklarade skickar projektledaren aktuellt avtalsutkast med bilagor (som Projektekonomi fyllt i) till högskolejuristen med inriktning på avtal (Högskolejuristen).
 5. När Högskolejuristen bedömer att arbetet med aktuellt avtalsutkast är klart så kan projektledaren skicka avtalsutkastet med bilagor till avtalsparter för eventuella synpunkter.
 6. När avtalsparterna är överens om innehållet i avtalsutkastet och det är dags för signering, ska Högskolejuristen kontaktas för en sista avstämning. När Högskolejuristen godkänt avtalsutkastet ska projektledaren spara avtalet med alla bilagor som en PDF. Eventuell bilaga ”Avtal Överenskommelse om gemensamt personuppgiftssansvar” eller ”Personbiträdesavtal” och VFS sparas som en egen PDF (närmare instruktion finns i avtalsmallarna FS och VFS).
 7. Avtalet undertecknas av prefekt eller rektor enligt Södertörns högskolas besluts- och delegationsordning, se Styrdokument - Medarbetarwebben (sh.se) Länk till annan webbplats.. Digital signatur med det elektroniska signeringsverktyget eduSign kan användas om motparten också har eduSign som signeringsverktyg. I övrigt ska alla avtal signeras för hand, se eduSign - e-signaturer - Medarbetarwebben (sh.se) Länk till annan webbplats..
 8. När signeringen är klar så skickas signerade avtal för registrering hos registraturen (hemlig kopia skickas till Högskolejuristen och Projektekonomi, se närmare instruktion finns i avtalsmallarna FS och VFS).

Checklista Avtal Forskningssamarbete SH

Uppgifter som behövs inför avtalsskrivning för samarbeten i forskningsprojekt.

 • Informationen och underlag som beskrivs nedan behöver du ha tillhands när du fyller i avtalsmallen för samarbete i forskningsprojekt och när du kontaktar juridiskt stöd. Om det finns en tidsfrist inom vilken ett avtalsförslag ska kommenteras eller undertecknas, ange detta så snart du kontaktar högskolejuristen med inriktning på avtal.
 • Arbetsgång vid avtalsskrivning, checklistor och avtalsmallar för forskningssamarbeten finns på medarbetarwebben, se information under Forska / Stöd till forskare, i rutan Forskningsavtal under plusboxen Avtal Forskningssamarbete.
 • Följ stegen som finns under rubriken ”Arbetsgång avtalsskrivning forskningssamarbete SH”.

Allmänt

 • Kontaktuppgifter till ansvarig projektledare eller annan kontaktperson vid Södertörn högskola, namn, institution/enhet, telefon och e-post.
 • Ange namn på organisation, organisationsnummer och adress till avtalsparterna och namn för signerande parter. Vem som signerar för SH:s räkning framgår av Södertörns högskolas besluts- och delegationsordning, se sidan Styrdokument
 • Förbered en kort beskrivning om vad projektet handlar om och vad Södertörn högskola ska göra i projektet. Samla in relevanta dokument för projektets genomförande som till exempel projektansökan, finansieringsbeslut och bidragsvillkor.
 • Om någon av Södertörns högskolas anställda deltar i projektet och har intressen i någon av parterna exempelvis som delägare eller närstående till delägare, eller ekonomiska intressen (jävsförhållanden, bisyssla) ska du så snart som möjligt kontakta Högskolejuristen.

Ekonomi

 • Avtalet mellan parterna får inte strida mot finansiärens villkor. Beträffande budgetfrågor, kostnadskalkyl och andra ekonomiska frågor kontaktar du projektekonomi@sh.se (se instruktion i avtalsmallen ”Mall Avtal Forskningssamarbete SH (FS)”).

Överföring av data

 • Om Södertörns högskola kommer att skicka data till någon utanför Södertörn högskola så behöver du veta vilken typ av data och vem mottagaren är, samt känna till hur mottagaren ska få tillgång till data och hur mottagaren ska använda data. Se instruktion i avtalsmallen FS och skriv en kort kommentar under relevant punkt i avtalsmallen.

Projektresultat

 • Skriv en kort kommentar i avtalsutkastet vilken typ av resultat som Södertörns högskola kommer att generera i projektet (exempelvis publikationer, rapporter, presentationer med mera, eller patenterbara resultat såsom uppfinningar, produkter, programvara, metoder, tekniska lösningar och andra immateriella rättigheter).
 • En informationsklassning och risk- och sårbarhetsanalys kan behöva upprättas för data i projektet, se sidan Projektstöd
 • En datahanteringsplan behöver upprättas i projektet, se sidan Planera och förbereda projekt

Personuppgifter

 • Kommer personuppgifter att behandlas i projektet? Om personuppgifter kommer att behandlas i projektet behöver personuppgiftsansvaret utredas, se mer här Forskningsetiska frågor Projektet behöver utreda om Södertörns högskola är självständigt personuppgiftsansvarig eller gemensamt personuppgiftsansvarig med en annan part (till exempel ett annat lärosäte). Om det föreligger ett gemensamt personuppgiftsansvar behöver det upprättas ett avtal eller överenskommelse om gemensamt personuppgiftsansvar.
 • Om projektet kommer att anlita en extern part för att behandla personuppgifter på uppdrag av projektet, ett så kallat personuppgiftsbiträde, ska ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas, se Forskningsetiska frågor
 • Om personuppgifter kommer att överföras till en mottagare i ett land eller en internationell organisation utanför EU/EES (tredjelandsöverföring) ska ni ange det i kommentarsfälten i avtalsutkastet FS.

Skicka ifyllt avtalsutkast med relevanta bilagor till Högskolejuristen Gina Sharro

Vid svenska högskolor och universitet tillämpas det så kallade lärarundantaget, vilket enkelt uttryckt innebär att forskaren äger rätten till de flesta av sina arbetsresultat så länge som inget annat överenskommits.* Detta innebär att högskolan, i fall där resultat ska överföras eller på annat sätt tillgängliggöras för en samarbetspart, kommer överens med forskaren om att denna överför eller lämnar licens till samarbetsparten.

*Lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar, vilken stadgar att lärare är undantagna från den rätt arbetsgivare har till att inträda som ägare av arbetstagares uppfinningar. Genom sedvana har lärarundantaget kommit att omfatta mer än bara uppfinningar.

Separat avtal mellan samarbetspart och forskare

Med hänsyn till lärarundantaget så innebär det att högskolan, i de fall där resultat behöver tillgängliggöras för en samarbetspart, separat behöver komma överens med forskaren om att denna lämnar licens till samarbetsparten på det sätt som framgår av avtalet mellan högskolan och samarbetsparten för att forskningsprojektet ska kunna genomföras. Vid överföring av resultat för kommersiell användning behöver samarbetsparten ingå separat avtal med forskaren.

För råd och avtalsmall vänligen kontakta Högskolejuristen med inriktning på avtal.

Immaterialrätt är ett samlingsnamn för rättskyddet för dina intellektuella och immateriella tillgångar, det vill säga resultatet av ditt arbete som forskare. Det kan vara till exempel modeller, processer, nya material, verktyg eller kunskap. Ofta när man pratar om immaterialrätt används den engelska förkortningen IPR - Intellectual Property Rights.

Det är viktigt att du tar kontroll över dina rättigheter i till exempel ansökningar eller samarbete med andra universitet eller företag så att du behåller möjligheten att fortsätta forska och skapa nytta.

Lärarundantaget

I Sverige gäller lärarundantaget. Det innebär att du som forskare själv äger rätten till dina forskningsresultat och de immateriella tillgångar som du skapar om du inte avtalat om annat. Mer information hittar du här ovan under plusboxen Lärarundantaget.

Forskaravtal

Ibland behöver du skriva på ett forskaravtal mellan dig och Södertörn Högskola. Syftet med avtalet är att Södertörn Högskola ska kunna uppfylla regler och villkor i forskningsprojekt som du deltar som forskare i. Använd ”Mall Villkor för deltagande i forskningsprojekt SH (VFS)” som du kan hitta här ovan under plusboxen Avtal Forskningssamarbete.

För råd och avtalsmall vänligen kontakta Högskolejuristen med inriktning på avtal.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-06-05 av Gabriela Voglio