Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Forskarutbildningens organisation och studentinflytande

På denna sida hittar du en övergripande beskrivning av hur utbildningen på forskarnivå vid Södertörns högskola är organiserad. Du kan även läsa om studentinflytandet vid högskolan, som är en viktig möjlighet för dig som forskarstuderande att påverka din utbildning och din studiesituation.

Forskarutbildningsområden

Flertalet av doktoranderna vid Södertörns högskola är antagna till studier på forskarnivå i något av högskolans forskarutbildningsämnen. Samtliga ämnen ingår i något av de fem forskarutbildningsområden för vilka högskolan har examenstillstånd på forskarnivå.

Varje område har sin placering vid en institution som har det övergripande ekonomiska och administrativa ansvaret. Nedan framgår vilka forskarutbildningsämnen som ingår inom respektive område och var de är placerade organisatoriskt.

 • Historiska studier (HS)
  Ingående ämnen: arkeologi, etnologi, historia, idéhistoria och religionsvetenskap
  Organisatorisk placering: Institutionen för historia och samtidsstudier
 • Kritisk kulturteori (KKT)
  Ingående ämnen: estetik, den praktiska kunskapens teori, filosofi, genusvetenskap, konstvetenskap, litteraturvetenskap och medie- och kommunikationsvetenskap
  Organisatorisk placering: Institutionen för kultur och lärande
 • Miljövetenskapliga studier (MS)
  Ingående ämne: miljövetenskap
  Organisatorisk placering: Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
 • Politik, ekonomi och samhällets organisering (PESO)
  Ingående ämnen: företagsekonomi, journalistik, socialt arbete, sociologi och statsvetenskap
  Organisatorisk placering: Institutionen för samhällsvetenskaper
 • Utbildningsvetenskapliga studier (UVS)
  Ingående ämnen och organisatorisk placering:
  pedagogik - Lärarutbildningen
  medie- och kommunikationsvetenskap, den praktiska kunskapens teori, litteraturvetenskap och svenska - Institutionen för kultur och lärande
  historia - Institutionen för historia och samtidsstudier

Forskarskolan BEEGS

Högskolan har en profil med anknytning till Östersjöområdet och Östeuropa och en stor del av doktoranderna inom samtliga forskarutbildningsområden tillhör forskarskolan BEEGS (Baltic and East European Graduate School) som ingår i forskningscentret CBEES (Centre for Baltic and East European Studies). Inom gruppen BEEGS-doktorander finns både doktorander antagna vid Södertörns högskola och doktorander antagna vid andra lärosäten.

Hur styrs forskarutbildningen?

Beredande och beslutande organ

Vid högskolan finns ett antal organ som bereder och beslutar i frågor som rör forskarutbildningen. Vissa ärenden beslutas av styrgrupperna, medan andra måste tas vidare till Fakultetsnämnden eller dess utskott – forsknings- och forskarutbildningsutskottet – för beslut.

Samtliga organ är kollegialt tillsatta med studentrepresentation. Läs mer i plusboxen Studentinflytande.

Forskarhandledarkollegier

Forskarhandledarkollegierna (FHK) vid högskolan är beredande och rådgivande kollegiala organ för frågor som rör forskarutbildningens kvalitet, innehåll och utveckling. Högskolan har inget gemensamt styrdokument som reglerar kollegiernas sammansättning, delegation, uppdrag eller befogenheter, men generellt är FHK en viktig instans för kollegial avstämning, diskussion och beredning av pedagogiska frågor som rör forskarutbildningen. Uppdragsbeskrivningar kan finnas på institutions- och/eller ämnesnivå.

I FHK ingår disputerade kollegor som är, eller kan bli, handledare vid Södertörns högskola. Externa handledare ska också delta och kallas vid behov. FHK samarbetar med doktoranderna i alla frågor som rör planering av och arbete med kvalitetssäkring av forskarutbildningen.

Styrgrupper

Varje forskarutbildningsområde har en styrgrupp där de ingående ämnena finns representerade. Styrgruppen är det organ som har det huvudsakliga ansvaret för din utbildningsmiljö, att utbildningen bedrivs i enlighet med högskolans mål och strategier samt att gällande lagar och regler för utbildning på forskarnivå iakttas. Styrgruppen ska skapa förutsättningar för forskarutbildningen att hålla hög kvalitet och att antagna doktorander genomför sina studier inom stipulerad tid.

Klicka på följande länkar för att läsa mer om respektive styrgrupp:

Styrgruppen för historiska studier
Styrgruppen för kritisk kulturteori
Styrgruppen för miljövetenskapliga studier
Styrgruppen för politik, ekonomi och samhällets organisering (PESO)
Styrgruppen för utbildningsvetenskapliga studier

Fakultetsnämnden

Fakultetsnämnden är det högsta kollegiala organet vid högskolan med det övergripande ansvaret för uppföljning och utveckling av kvalitet inom utbildning och forskning vid högskolan. Den ska tillse att den akademiska verksamheten bedrivs i enlighet med högskolans strategier och övergripande mål och utifrån dessa ange riktlinjer. Den ska kontinuerligt följa upp och utvärdera kvaliteten i utbildning och forskning och vid behov föreslå åtgärder till rektor. Nämnden ska även bevaka strategiska och etiska frågor av betydelse för forskning och högre utbildning samt behandla frågor om examenstillstånd samt inrättande respektive avveckling av utbildningsprogram.

Läs mer om Fakultetsnämnden och ta del av mötesprotokollen här.

Forsknings- och forskarutbildningsutskottet (FFU)

FFU är ett utskott under Fakultetsnämnden och bereder ärenden inför Fakultetsnämndens sammanträden gällande forskning och utbildning på forskarnivå. Fakultetsnämnden har delegerat beslut i vissa frågor till utskottet.

Läs mer om FFU och ta del av mötesprotokollen här.

Vilka frågor bereds och beslutas i de olika organen?

I tabellen nedan ser du några exempel på ärenden kopplade till forskarutbildningen som de olika organen bereder och beslutar om:
ÄrendeBeredande organBeslutande organ
Fastställande av individuella studieplanerForskarhandledarkollegiumStyrgrupp
Fastställande av kursplaner på forskarutbildningsnivåForskarhandledarkollegium
Styrgrupp
FFU
Beslut om betygsnämndsledamöter och opponent vid disputationForskarhandledarkollegium
Styrgrupp
FFU
Fastställande av allmänna studieplanerForskarhandledarkollegium
Styrgrupp
FFU
Antagning av doktorandForskarhandledarkollegium
Styrgrupp
FFU


Studentrepresentation

Studentinflytandet vid högskolan är en viktig möjlighet för dig som forskarstuderande att påverka din utbildning och din studiesituation. Rätten att representeras i organ som direkt eller indirekt rör forskarutbildningen är lagstadgad i högskoleförordningen och högskolelagen. Studentrepresentanter utses av studentkåren via Doktorandrådet.

Som forskarstuderande har du bland annat möjlighet att ingå i följande organ:

 • Högskolestyrelsen
 • Fakultetsnämnden
 • Fakultetsnämndens forskarutbildningsutskott
 • Institutionsnämnden vid respektive institution
 • Styrgruppen för respektive forskarutbildningsområde
 • Ämnesråd.

Studentrepresentation kan också behövas i tillfälliga arbetsgrupper eller uppdrag som högskolan arbetar med.

Studentkåren

Studentkåren vid Södertörns högskola heter SöderS.

En av studentkårens viktigaste uppgifter är att arbeta med hur utbildningen på högskolan fungerar och att vägleda och stötta studenter som upplever sig diskriminerade av lärare/studenter eller upplever sin utbildning vara orättssäker eller fel.

Trivsel och studiesocial verksamhet är en annan viktig uppgift för studentkåren. Dessutom ordnar de rabatterbjudanden till sina medlemmar.

Doktorandrådet

Doktorandrådet är en fristående organisering under SöderS som arbetar för att säkerställa forskarstudenternas närvaro och påverkan i beslut som fattas på Södertörns högskola.

SöderS arbetar tillsammans med Doktorandrådet för att säkerställa representationen i de råd, nämnder och styrelser som fattar beslut rörande forskarutbildningarna vid högskolan. Det är även SöderS kårfullmäktige som utser doktorandernas representant i Södertörns högskolas styrelse.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2023-11-10 av Dejana Burazor