Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Finansiering och anställning

Vid Södertörns högskola är de flesta forskarstuderande både antagna och anställda vid högskolan, men det finns även de som är antagna vid andra lärosäten och/eller har sina anställningar finansierade på annat sätt. Läs mer om de olika doktorandkategorierna, anställningsvillkor och arbetsmiljöfrågor nedan.

Högskoleförordningen och lokala föreskrifter reglerar

En doktorandanställning regleras i högskoleförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., kapitel 5. Din anställning som doktorand vid Södertörns högskola regleras dessutom i högskolans riktlinjer för doktorandanställning

Finansiering

Som forskarstuderande måste du ha finansieringen säkrad för hela studieperioden, och när du har antagits till forskarstudier finns en individuell finansieringsplan upprättad för dig på ekonomiavdelningen. Finansieringen av din anställning är säkrad för motsvarande fyra års heltidsstudier som doktorand, eller två år vid heltidsstudier som licentiand. Detta gäller under förutsättning att du uppfyller de åtaganden som du har som forskarstuderande enligt din individuella studieplan, så ett nytt anställningsbeslut kan fattas varje anställningsår.

Merparten av doktorandanställningarna vid Södertörns högskola är finansierade av Östersjöstiftelsen, högskolans forskningsanslag, eller externt finansierade forskningsprojekt. En annan förekommande finansieringsform är finansiering genom samverkan med andra aktörer.

Särskilda finansieringsvillkor, till exempel när det gäller expenser, kan förekomma för projektdoktorander utifrån respektive projekts budget. Det gäller även samverkansdoktorander utifrån den överenskommelse som finns mellan arbetsgivaren och högskolan. Läs mer i plusboxen Expenser.

Doktorandkategorier vid högskolan

Doktorander antagna och anställda vid högskolan

De flesta av Södertörns högskolas forskarstudenter är både antagna och anställda vid högskolan. Högskolan det yttersta ansvaret för både utbildning och anställning och många tillhör forskarskolan BEEGS.

Doktorander antagna vid andra lärosäten

Några av högskolans forskarstuderande har sin antagning vid ett annat lärosäte, men genomför sin forskarutbildning med finansiering från högskolan. I dessa fall upprättas en överenskommelse mellan det antagande lärosätet och Södertörns högskola. Det yttersta ansvaret för de frågor som rör själva utbildningen har det antagande lärosätet, medan högskolan har arbetsgivaransvaret. För detaljerad information om ansvarsfördelningen hänvisas till respektive överenskommelse. Flera av dessa doktorander tillhör forskarskolan BEEGS.

Doktorander anställda vid andra lärosäten

Ett antal doktorander är antagna vid Södertörns högskola, men har sin anställning vid ett annat lärosäte. I dessa fall upprättas en överenskommelse mellan Södertörns högskola och det anställande lärosätet. Högskolan har det yttersta ansvaret för de frågor som rör själva utbildningen, medan det anställande lärosätet har arbetsgivaransvaret. För detaljerad information om ansvarsfördelningen hänvisas till respektive överenskommelse.

Doktorander inom forskningsprojekt

Flera doktorander vid högskolan ingår i forskningsprojekt finansierade av olika externa forskningsfinansiärer. De flesta av projektdoktoranderna är antagna vid högskolan, men de kan även vara antagna vid något annat lärosäte. Det lärosäte som är medelsförvaltare för projektet är också det lärosäte där doktoranden har sin anställning och som har arbetsgivansvar. Det antagande lärosätet ansvarar för de frågor som rör utbildningen.

Samverkansdoktorander

Samverkansdoktorander (eller industridoktorander) är antagna vid högskolan men har sin anställning externt, vanligtvis inom näringslivet eller inom offentlig verksamhet, och får med finansiering från sin arbetsgivare bedriva forskarstudier på minst 50 % av heltid inom ramen för sin anställning. En överenskommelse upprättas mellan Södertörns högskola och den externa arbetsgivaren. Högskolan har det yttersta ansvaret för de frågor som rör själva utbildningen, medan arbetsgivaren har arbetsgivaransvaret. För detaljerad information om ansvarsfördelningen hänvisas till respektive överenskommelse.

Anställning som doktorand vid Södertörns högskola

En forskarutbildning för en doktorand är fyra år lång vid heltidsstudier och motsvarar 240 högskolepoäng. Motsvarande för en licentiand är två års heltidsstudier och 120 högskolepoäng. En doktorandanställning är en tidsbegränsad anställning som löper ett år i taget. Du har samma förmåner och ansvar som övrig personal anställd vid högskolan, såsom ersättningsberättigad semester, arbetsskadeförsäkring, föräldraledighet, pensionsgrundande och A-kassegrundande inkomst samt skyldighet att rapportera bisyssla. Du har även rätt till sjuklön, läkemedelsersättning och tillgång till företagshälsovård.

Är du anställd vid Södertörns högskola kan du läsa om alla anställningsvillkor under fliken Min anställning.

Arbetstid och semester

Doktorander vid Södertörns högskola följer arbetstidsavtalet för lärare:

 • 1700 timmar för arbetstagare med 35 semesterdagar
 • 1732 timmar för arbetstagare med 31 semesterdagar
 • 1756 timmar för arbetstagare med 28 semesterdagar.

Hur många semesterdagar du har bestäms av reglerna i semesterlagen och i de statliga kollektivavtalen Villkorsavtal eller Villkorsavtal-T:

 • 28 dagar till och med det år du fyller 29 år
 • 31 dagar från och med det år du fyller 30 år
 • 35 dagar från och med det år du fyller 40 år.

Doktorander vid Södertörns högskola följer, precis som lärare, ett lokalt kollektivavtal om förläggning av semester. Semestern förläggs automatiskt i en följd under sommaren som en "schablonsemester" med början måndagen som infaller före midsommarhelgen. Om du påbörjar din anställning efter den 1 augusti under ditt första år som doktorand måste du själv ansöka om semester i Primula det året. Åren därefter läggs dina semesterdagar automatiskt in som schablonsemester i Primula.

Kom ihåg att stämma av dina semesterdagar med HR-generalisten vid din institution när du har fått ditt sista anställningsbeslut som doktorand. Ansök därefter själv om att ta ut eventuell kvarvarande semester innan du avslutar din anställning.

Du kan välja att förlägga din semester annorlunda, men då behöver du och din avdelningsföreståndare komma överens om hur, senast den 30 april. Om du måste spara din semester och ta ut den nästkommande år behöver du ansöka om det i Primula. Du måste också informera dina handledare om du tar ut semester på andra tider under året än vad schablonsemestern anger. Läs mer om semester på sidan Semester och andra ledigheter.

Ledighet och deltid

Som doktorand har du rätt att vara anställd på deltid, dock lägst 50 % av en heltidstjänst. Diskutera eventuellt önskemål om deltidsarbete med din huvudhandledare och kontakta HR-generalisten vid din institution i så god tid som möjligt innan ditt anställningsbeslut ska förnyas.

I övrigt har doktorander samma rättigheter som alla andra anställda vid högskolan gällande föräldraledighet, närståendevård, begravning, etc. Läs mer om olika ledigheter på sidan Semester och andra ledigheter.

Sjukanmälan

Om du blir sjuk ska du anmäla det till din avdelningsföreståndare och informera din huvudhandledare. Samtidigt lägger du in 1:a sjukdagen i Primula. När du blir frisk avslutar du din sjukledighet i Primula.

Om du är sjuk mer än sju kalenderdagar i följd, måste du lämna läkarintyg till din arbetsgivare från och med den 8:e dagen. Är du sjuk mer än 14 dagar ska du eller din vårdgivare skicka in läkarintyget till Försäkringskassan. Läs mer på sidan Sjukdom och arbetsskada - Företagshälsovård.

Lönestege för doktorander

Doktorander har inte lönesamtal. Din doktorandlön regleras i ett lokalt kollektivavtal, den så kallade doktorandstegen, och beslutas av högskolan efter förhandlingar med de fackliga organisationerna. Doktorandstegen bygger på fyra nivåer och baseras på anställningstid. Uppflyttning mellan de olika nivåerna sker efter 12, 24 och 36 månaders fullgjord heltidsanställning som doktorand.

Förlängning av anställning

Som doktorand kan din anställning högst omfatta fyra år vid heltidsstudier, eller motsvarande två år om dina forskarstudier ska leda till en licentiatexamen. Din anställning som doktorand kan dock bli längre. Se nedan vad som är förlängningsgrundande aktiviteter vid en doktorandanställning, enligt högskoleförordningen och högskolans föreskrifter. Uträkningen av förlängningen görs enligt en särskild högskoleövergripande mall – kontakta HR-generalisten vid din institution om du vill veta mer om hur det går till.

Inför uppdatering av din individuella studieplan varje år och för bästa möjliga planering, kan det också finnas skäl att kontakta HR-generalisten vid din institution för att få en uträkning av din förlängningsgrundande tid vid det specifika tillfället.

De första fyra åren förlängs din anställning med ett år i taget. Efter det fjärde året räknar HR-generalisten vid din institution ihop hur många förlängningsgrundande aktiviteter som har registrerats på dig i Primula och Agresso under din anställning och gör eventuellt ytterligare en förlängning av din anställning om du inte redan skulle vara klar med dina studier.

Om du disputerar och blir helt klar med dina studier innan det sista årets anställning upphör, får du inte din anställning förlängd på grund av institutionstjänstgöring eller andra förlängningsgrundande särskilda skäl. Tänk därför på att rådgöra med HR-generalisten vid din institution innan du tackar ja till institutionstjänstgöring under ditt sista anställningsår.

Förlängning på grund av särskilda skäl

Din doktorandanställning kan förlängas på grund av så kallade "särskilda skäl". Enligt Högskoleförordningen 5 kap. är dessa:

 • sjukdom (registrerad i Primula)
 • tjänstgöring inom totalförsvaret
 • förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer
 • förtroendeuppdrag inom studentorganisationer (Doktorandrådet)
 • föräldraledighet.

Förlängning på grund av institutionstjänstgöring

Läs mer om institutionstjänstgöring i plusboxen Institutionstjänstgöring och aktivitetsredovisning.

Förlängning på grund av deltidsarbete

Läs mer under rubriken "Ledighet och deltid" ovan.

Planerings- och utvärderingssamtal

Som forskarstuderande har du rätt till ett planerings- och utvärderingssamtal, också kallat medarbetarsamtal, per år. Samtalet förs med din närmaste chef, avdelningsföreståndaren. Planeringen för dina studier sker däremot i samråd mellan alla handledare, studierektor och styrgrupp, varför syftet fokuserar på arbetsmiljö, hur handledningen fungerar samt eventuell institutionstjänstgöring.

Du kommer även att erbjudas återkommande samtal med din studierektor för forskarutbildningen. Syftet med de samtalen är att lyfta och diskutera frågor kopplade till din forskarutbildning. Varje forskarutbildningsområde har en eller flera studierektorer som tar ett mer övergripande ansvar för utbildningen på forskarnivå inom området och dess ämnen. Studierektorn kan svara på de frågor som din handledare inte ansvarar för.

Arbetslöshetsunderstöd: a-kassa

Doktorandanställningen gör att du är berättigad till arbetslöshetsunderstöd (a-kassa). Du måste ha varit medlem i a-kassan under minst 12 månader innan din anställning upphör. Tänk på att ansluta dig i god tid för att undvika eventuella försörjningsglapp och att ersättningen baseras på din inkomst under dina senaste 12 månader som anställd. Du har bara rätt till ersättning om du har arbetat i Sverige under denna period och om du har arbetat mer än halvtid det senaste halvåret.

För att kunna uppbära a-kassa måste du ha avslutat dina studier, det vill säga ha avsagt dig din plats, alternativt ha en tryckfärdig avhandling klar. Att dina studier är klara är en av förutsättningarna för du ska kunna räknas som arbetslös. Om studierna inte är klara måste de vara definitivt avbrutna för att du ska ha rätt till ersättning. Hur doktorandstudierna har varit finansierade har ingen betydelse när a-kassan bedömer om du är arbetslös eller inte.

Du kan inte få någon ersättning under avbrott i avhandlingsarbetet eftersom studierna inte är avslutade. Det har ingen betydelse om uppehållet är långt eller kort, frivilligt eller ofrivilligt.

När avhandlingsarbetet är klart kan man vara ersättningsberättigad även om själva disputationen återstår. Du ska då kunna styrka att avhandlingsarbetet är avslutat och att ditt manus är färdigt. Studierna anses vara avslutade även om det skulle kvarstå mindre redaktionella ändringar, till exempel frågor från den som ska trycka avhandlingen. Dagen för disputationen tidrapporterar du att du inte kan ta arbete.

Den vanligaste a-kassan att ansluta sig till för akademiker är Akademikernas a-kassa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., men det finns även andra a-kassor. På Sveriges a-kassors hemsida kan du via en sökfunktion, "Hitta din a-kassa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.", få förslag på vilka av dem du kan söka medlemskap hos.

Arbetsmiljöarbete

Du kan läsa mer om det systematiska arbetsmiljöarbetet, riskbedömning, arbetsmiljöplan, lika villkor, arbetsskador och tillbud, rutiner vid kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier och repressalier, alkohol- och drogpolicy med mera på sidan Arbetsmiljö och lika villkor.

Vem ska du kontakta?

Det finns flera kontaktvägar om du vill lyfta ett arbetsmiljöproblem eller har frågor om arbetsmiljö. Du kan alltid vända dig till ditt lokala arbetsmiljöombud på din institution eller högskolans huvudarbetsmiljöombud. Kontaktuppgifter hittar du på sidan Arbetsmiljö och lika villkor.

Du kan givetvis också vända dig till din närmaste chef, avdelningsföreståndaren, i frågor som rör arbetsmiljö. Om du upplever psykosociala arbetsmiljöproblem kopplade till forskarutbildningen har du också möjlighet att prata med din studierektor.

Samverkansdoktorander är inte anställda vid högskolan, utan följer de anställningsvillkor som tillämpas av respektive arbetsgivaren. Även samverkansdoktorander har möjlighet att lyfta arbetsmiljöfrågor som rör utbildningen till studierektor för forskarutbildningen.

Mer om anställningsvillkor och arbetsmiljö finns att läsa under fliken Min anställning.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2023-11-10 av Dejana Burazor