Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Studieplaner och mål för forskarutbildning

Den allmänna studieplanen (ASP) är tillsammans med den individuella studieplanen (ISP) de två viktigaste dokumenten för dig som forskarstuderande. De är lagstadgade enligt högskoleförordningen och styr och reglerar hur du ska nå de förväntade examensmålen för din forskarutbildning.

Den allmänna studieplanen – ett grundläggande dokument i dina studier

För varje ämne som har utbildning på forskarnivå ska det finnas en allmän studieplan (ASP). I den anges det huvudsakliga innehållet i utbildningen, de mål som ska uppnås och övriga anvisningar som finns.

Det är styrgrupperna för forskarutbildningsområdena som lämnar förslag på de allmänna studieplanerna. Beslut om fastställande tas sedan i forsknings- och forskarutbildningsutskottet (FFU).

I din allmänna studieplan står vilka kurser du måste läsa för att du ska kunna ansöka om att få din doktors- eller licentiatexamen när du är klar med studierna. Notera dessa kurser i din individuella studieplan vartefter du blir godkänd på dem och skriv alltid in de kursnamn som står med i din allmänna studieplanen – använd inte förkortningar.

Länkar till högskolans allmänna studieplan

Den praktiska kunskapens teori, estetik, filosofi, genusvetenskap, konstvetenskap, litteraturvetenskap och medie- och kommunikationsvetenskap

Den praktiska kunskapens teori, historia, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik och svenska

Arkeologi, etnologi, historia, idéhistoria och religionsvetenskap

Miljövetenskap

Företagsekonomi, journalistik, socialt arbete, sociologi och statsvetenskap

Individuell studieplan

Forskarutbildningen är i hög utsträckning en individuellt upplagd utbildning. Därför kompletteras den allmänna studieplanen med en individuell studieplan (ISP) som din huvudhandledare och du upprättar tillsammans i samband med att din anställning påbörjas och sedan revideras den årligen

Den individuella studieplanen är ett viktigt verktyg för planering, ansvarsförtydligande och måluppföljning. Arbetet med uppdateringen är ett bra tillfälle för dig och dina handledare att tillsammans sitta ned och utvärdera året som gått och planera för dina fortsatta studier.

Nedan hittar du ett exempel på hur en tidsplanering av dina doktorandstudier (inklusive institutionstjänstgöring) kan se ut.

Vad innehåller en individuell studieplan?

ISP:en innehåller ditt enskilda studieupplägg, till exempel handledning, en kort projektbeskrivning, tidsplanering av studieinnehållet, genomförda kurser och uppfyllda mål. Där noteras också din eventuella institutionstjänstgöring.

ISP:en består av en översiktlig planering och en dokumentation av forskningsprocessen och utbildningsmomenten. Väl använd ger den en översikt över vad som ska göras och när under dina utbildningsår. Den är till god hjälp i din tidsplanering och användandet av expenser. Målen som anges i den allmänna studieplanen ska redovisas som måluppfyllelse i din individuella studieplan. Alla mål ska vara uppfyllda innan du kan ta ut din examen.

Lärosätet har det yttersta ansvaret för att fastställa de individuella studieplanerna och det är styrgruppen för ditt forskarutbildningsområde som beslutar om ert inlämnade förslag kan godkännas. ISP:en diarieförs och får ett individuellt diarienummer (dnr) som ska användas över alla studieår. När den har beslutats arkiveras den av styrgruppens sekreterare eller motsvarande administratör.

ISP-blankett och ett exempel

Är det första gången du fyller i en ISP hittar du mallen här:

Ett exempel på en ISP med kommentarer och instruktioner för hur den kan fyllas i hittar du här:

Du kommer överens med din huvudhandledare vem som fyller i vilka fält men det är viktigt att ni båda planerar och samråder kring innehållet tillsammans innan ni lämnar ert gemensamma förslag till studierektor och styrgruppen för forskarutbildningsområdet för vidare behandling. Huvudhandledaren ansvarar särskilt för redovisningen av handledningsdelen och måluppfyllandet.

Uppdatering varje år

ISP:en ska revideras varje år. Vanligtvis sker uppdateringen under september månad om du påbörjade din anställning den 1 september det år du blev antagen. Om du började någon annan månad under året kan din ISP antingen revideras den månaden för ett år framåt, eller så skriver ni den första ISP:en för en kortare period som löper fram till 31 augusti. På så sätt kommer du att ligga i fas med övriga forskarstuderandes revideringar inom ditt område. Det är områdets styrgrupp och studierektor som bestämmer hur rutinen ser ut. Du kan med fördel uppdatera ISP:en kontinuerligt under året med dina resultat och på så sätt underlätta den årliga och formella uppdateringen.

ISP:en ska uppdateras även vid eventuell giltig frånvaro eller deltidsarbete. Vid sjukdom och föräldraledighet i samband med den årliga uppdateringen, uppdaterar du och din handledare ISP:en retroaktivt när du åter är i tjänst.

Exempel om en anställning påbörjas 1 september 2021:
ISP-version 1 gäller 1 september 2021 – 31 augusti 2022
ISP-version 2 gäller 1 september 2022 –31 augusti 2023, etc.

Kolla gärna med din studierektor om ditt forskarutbildningsområde har särskilda rutiner för revidering av ISP som du behöver ta del av.

Individuell studieplan enligt högskoleförordningen

Ur 6 kap. 29 § högskoleförordningen (HF):

 • För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan.
 • Planen ska innehålla högskolans och doktorandens åtaganden och en tidsplan för doktorandens utbildning.
 • Planen ska beslutas efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare.
 • Den individuella studieplanen ska regelbundet följas upp och efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare ändras av högskolan i den utsträckning som behövs.

Juridiskt och pedagogiskt dokument

Den individuella studieplanen är både ett juridiskt och ett pedagogiskt dokument.

Som juridiskt dokument fastslår den vilka rättigheter respektive skyldigheter som högskola, handledare och forskarstuderande har och har därför stor betydelse för forskarstudentens rättssäkerhet. Det blir det viktigaste dokumentet vid en eventuell indragning av handledning och andra resurser. Grundläggande rättspraxis är att lärosätet alltid har det yttersta ansvaret att fastställa forskarstudentens ISP även om hen inte medverkar till att upprätta planen. Muntliga överenskommelser kan inte ersätta en ISP och avsaknaden av ISP är en allvarlig brist som kan leda till kritik i ett tillsynsärende.

Som pedagogiskt dokument används den som ett stöd och verktyg i handledarens och forskarstudentens gemensamma planering och uppföljning av utbildningen. Den blir på så sätt ett mycket viktigt instrument för tidsplanering och en effektivt bedriven utbildning.

Litteraturtips

Bli klar i tid och må bra på vägen. Handbok för doktorander av Åsa Burman, Natur och Kultur, ISBN: 9789127817548, 2017.

Mål för utbildning på forskarnivå

De övergripande målen för doktorsexamen respektive licentiatexamen är definierade i högskoleförordningens bilaga 2 och gäller all utbildning på forskarnivå i Sverige. Målen står med i din allmänna studieplan och måluppfyllelsen redovisar du i din individuella studieplan.

Mål för doktorsexamen

Kunskap och förståelse

För doktorsexamen ska doktoranden

 • visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och
 • visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet.

Färdighet och förmåga

För doktorsexamen ska doktoranden

 • visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och att granska och värdera sådant arbete,
 • med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till kunskapsutvecklingen,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt,
 • visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och
 • visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För doktorsexamen ska doktoranden

 • visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar, och
 • visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.

Vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling)

För doktorsexamen ska doktoranden ha fått en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) om minst 120 högskolepoäng godkänd.

Mål för licentiatexamen

Kunskap och förståelse

För licentiatexamen ska doktoranden

 • visa kunskap och förståelse inom forskningsområdet, inbegripet aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av detta samt fördjupad kunskap i vetenskaplig metodik i allmänhet och det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet.

Färdighet och förmåga

För licentiatexamen ska doktoranden

 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra ett begränsat forskningsarbete och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt delta i forsknings- och utvecklingsarbete och för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För licentiatexamen ska doktoranden

 • visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Vetenskaplig uppsats

För licentiatexamen ska doktoranden ha fått en vetenskaplig uppsats om minst 60 högskolepoäng godkänd.

Ämnesspecifika mål i den allmänna studieplanen

Om det finns ämnesspecifika mål beskrivs de i den allmänna studieplanen (ASP) för ditt forskarutbildningsämne. I ASP:en framgår också hur många poäng din avhandling ska omfatta, respektive hur många kurspoäng du måste ta. Du hittar länkar till högskolans alla ASP:er i plusboxen Allmän studieplan.

Målen som anges i den allmänna studieplanen ska redovisas som måluppfyllelse i din individuella studieplan. Läs mer om detta i plusboxen Individuell studieplan.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-04-17 av Dejana Burazor