Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Efter examen

Din doktorandanställning är tidsbegränsad och lön för studier får ges under maximalt fyra år på heltid. Ett gott råd är att du i så god tid som möjligt före anställningens slut börjar fundera över vad du vill göra efter disputationen och ser över vilka olika möjligheter som finns för dig som nydisputerad.

Din examen öppnar dörren till många spännande karriärmöjligheter. Vill du arbeta inom akademin? Eller kanske inom näringslivet eller offentlig verksamhet? Nedan har vi samlat information om några av dina alternativ som disputerad.

Postdok

Om du är intresserad av en fortsatt akademisk karriär är ett av de vanligaste alternativen att genomföra en postdokvistelse vid en utländsk institution eller vid en annan högskola eller universitet i Sverige. En eller flera sådana vistelser ger dig goda möjligheter att skaffa dig ytterligare erfarenheter och meriter som forskare efter disputationen. Det är dock hård konkurrens om finansieringen för postdok, så rådgör gärna så tidigt som möjligt med din handledare om framtida karriärmöjligheter samt bygg nätverk och skapa kontakter med andra forskare och tänkbara forskningsmiljöer redan under doktorandtiden.

Om du vill fortsätta med en postdok direkt efter din doktorsexamen behöver du tänka på att du måste göra din ansökan i god tid. Exempelvis kan du behöva skicka in en ansökan i november/december för en postdok som påbörjas på hösten kommande år. Många finansiärer har som villkor att du ska ha avlagt din doktorsexamen högst två år innan den sista ansökningsdagen för utlysningen, men detta kan variera. Läs därför alltid utlysningstexten noggrant.

Vanligtvis finansieras en postdok genom forskningsmedel eller stipendier, men det finns även de som blir anställda av det universitet eller institut de gör sin postdok vid.

Svenska finansiärer

Ett urval av svenska finansiärer som utlyser postdokbidrag/-stipendier eller annan finansiering till unga forskare är:

EU-finansiering

Horisont Europa är EU:s gällande ramprogram för forskning och innovation. Utlysningarna hittar du i Participation Portal, men du måste först registrera dig. Läs mer om registreringen och om vad du som forskare ska tänka på om du planerar att delta i en ansökan inom Horisont Europa, antingen som partner eller som koordinator, på sidan Internationell finansiering.

Har du frågor kring utlysningar, projektansökningar och externfinansiering, kontakta någon av forskningsrådgivarna på Externa relationer.

Andra former av anställningar inom akademin

Inom akademin är postdok en vanlig anställningsform för nydisputerade, men du kan även söka anställning som biträdande lektor. Syftet är att du som lärare ska ges möjlighet att utveckla din självständighet som forskare och meritera dig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor. Anställningen är tidsbegränsad till minst fyra, men högst sex år, vilket bestäms av högskolan före anställningen.

Du kan även söka anställning som lektor. Konkurrensen om dessa tjänster kan dock vara hård – särskilt inom vissa ämnen – eftersom de kräver mer omfattande forsknings- och undervisningsmeriter.

Ett annat vanligt förekommande alternativ är att vara medsökande i ett forskningsprojekt. Om projektet beviljas medel kan du anställas som projektforskare inom ramen för projektet.

Arbetsmarknaden för disputerade som vill göra karriär inom näringslivet är i regel god och allt fler doktorer efterfrågas på en arbetsmarknad där allt högre krav ställs på höjd kompensnivå inom företagen generellt, men även på ökad spetskompetens. Som doktor är du van att självständigt analysera, strukturera och bearbeta information och dessa är attraktiva egenskaper som efterfrågas av företagen. Dessutom är många disputerade vana vid att arbeta i internationella sammanhang. På många företag finns särskilda avdelningar för forskning och utveckling och där är de av naturliga skäl intresserade av att anställa disputerad personal.

En annan sektor som efterfrågar disputerade är den offentliga, det vill säga kommuner, regioner och statliga myndigheter. Även inom dessa verksamheter finns forsknings- och utvecklingsenheter som vill rekrytera personer med den expertkompetens som disputerade besitter.

Ett tips är att inte glömma bort att lyfta fram dina sociala färdigheter när du söker en anställning. Oftast söker arbetsgivaren inte enbart efter akademiska meriter utan även efter medarbetare som passar bra in på arbetsplatsen.

Examensbevis

Efter avklarade doktorand- eller licentiatstudier bör du så snart du kan ansöka om ditt examensbevis. Detta kan vara ett krav för att du ska kunna ansöka om projektmedel och även innebära att du får en högre lön än om du inte har tagit ut din examen. Läs mer om hur du ansöker i plusboxen Examensbevis.

A-kassa

Doktorandanställningen gör att du är berättigad till arbetslöshetsunderstöd (a‑kassa). Du måste ha varit medlem i a‑kassan under minst 12 månader innan din anställning upphör. Tänk på att ansluta dig i god tid för att undvika eventuella försörjningsglapp och att ersättningen baseras på din inkomst under dina senaste 12 månader som anställd. Du har bara rätt till ersättning om du har arbetat i Sverige under denna period och om du har arbetat mer än halvtid det senaste halvåret.

För att kunna uppbära a-kassa måste du ha avslutat dina studier, det vill säga ha avsagt dig din plats, alternativt ha en tryckfärdig avhandling klar. Att dina studier är klara är en av förutsättningarna för du ska kunna räknas som arbetslös. Om studierna inte är klara måste de vara definitivt avbrutna för att du ska ha rätt till ersättning. Hur doktorandstudierna har varit finansierade har ingen betydelse när a-kassan bedömer om du är arbetslös eller inte.

Du kan inte få någon ersättning under avbrott i avhandlingsarbetet eftersom studierna inte är avslutade. Det har ingen betydelse om uppehållet är långt eller kort, frivilligt eller ofrivilligt.

När avhandlingsarbetet är klart kan man vara ersättningsberättigad även om själva disputationen återstår. Du ska då kunna styrka att avhandlingsarbetet är avslutat och att ditt manus är färdigt. Studierna anses vara avslutade även om det skulle kvarstå mindre redaktionella ändringar, till exempel frågor från den som ska trycka avhandlingen. Dagen för disputationen tidrapporterar du att du inte kan ta arbete.

Den vanligaste a‑kassan att ansluta sig till för akademiker är Akademikernas a‑kassa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., men det finns även andra a‑kassor. På Sveriges a‑kassors hemsida kan du via en sökfunktion – Hitta din a-kassa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – få förslag på vilka av dem du kan söka medlemskap hos.

Trygghetsstiftelsen

Om du blir arbetslös efter din doktorandanställning kan du ha rätt att ta del av vissa av Trygghetsstiftelsens tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Stiftelsen ger stöd till statligt anställda efter anställningens slut på vägen mot nytt jobb. HR‑generalisten vid din institution skickar in en anmälan när din doktorandanställning upphör.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-03-15 av Dejana Burazor