Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Disputation, examensbevis och promovering

Det är mycket att tänka på och ordna med inför en disputation. Därför är det bra om du och din handledare börjar planera i god tid. Här hittar du information om planeringsmöte inför disputation, publicering av avhandling, spikning, spikningsceremoni, disputation, examensbevis och promovering.

Checklista inför och efter disputation

Längre ner på sidan finns en checklista som kan vara till hjälp för dig som ska disputera. Checklistan kompletterar de högskoleövergripande styrdokumenten samt de anvisningar som finns på institutionen och innehåller en övergripande tidplan, praktiska upplysningar och föreslår vem som ansvarar för de olika uppgifterna. Förslag på ansvariga kan ändras utifrån forskarutbildningsområdenas egna arbetsrutiner. Även ordningen på vissa uppgifter kan ändras utifrån behov.

Förfarande vid disputation regleras dels externt, av Högskoleförordningen (HF), dels internt, i följande styrdokument och anvisningar som finns under fliken "Dokument inom utbildning på forskarnivå":

 • Föreskrifter om disputation och betyg på doktorsavhandling vid Södertörns högskola
 • Riktlinjer för examination inom utbildning på forskarnivå
 • Riktlinjer för utformning, publicering, tillkännagivande och distribution av doktorsavhandling och licentiatuppsats

Tänk på att det finns ytterligare styrdokument som skall tas i hänsyn såsom:

 • Allmän studieplan i respektive forskarutbildningsämne
 • Disputationsanvisningar inom respektive forskarutbildningsområde

Disputationsmöte

När du haft ditt slutseminarium och har pratat med din huvudhandledare om hur slutfasen av dina studier ska läggas upp, är det dags för ett förberedande disputationsmöte. Mötet bör helst ske så snart som möjligt då opponent och betygsnämndsledamöter i regel måste bokas minst sex månader i förväg. Kontakta din studierektor för att få reda på hur rutinen för disputationsmötet ser ut inom ditt forskarutbildningsområde. På mötet kan du som doktorand, din huvudhandledare, ämnets eller områdets studierektor och berörd administratör delta och samordna spikningsceremoni och disputation tillsammans på bästa sätt.

Studierektor eller huvudhandledare sammankallar till mötet och då bestäms vem som gör vad inför och på disputationsdagen. På mötet kan frågor tas upp som rör tidsplanering, disputationsbudget, Ladok-rapportering av kurserna, beslutsgången, opponent, betygsnämnd, lokalbokning, spikningsceremoni, språkgranskning, avhandlingstryck, avhandlingsutskick, informationsspridning, rutinen på själva disputationsdagen med mera.

Passa också gärna på att rapportera de utlandsvistelser som du genomfört under din utbildning till forskarutbildningsadministratören på detta möte. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Statistiska centralbyrån (SCB) samlar årligen in uppgifter om disputerade doktoranders internationella mobilitet och högskolan är skyldig att redovisa dessa uppgifter.

Södertörns Doctoral Dissertations

Alla doktorsavhandlingar ingår i serien Södertörn Doctoral Dissertations (SDD), oavsett om du väljer att publicera avhandlingen hos Södertörns högskola eller ge ut den på förlag. De avhandlingar som ges ut av högskolan publiceras fritt tillgängligt med fulltext i publikationsdatabasen DiVA.

Biblioteket bistår dig med information om produktionsprocessen, om mallar och hur de används, samt säkerställer att avhandlingarna uppfyller högskolans formmässiga krav. De ansvarar för numrering av avhandlingar i serien SDD. Innan din avhandling tilldelas ett nummer i serien måste titeln vara fastställd. Hör gärna med din institution om din avhandling även ska ingå i en eller flera serier som ges ut av ditt ämne, innan du kontaktar biblioteket.

Publicering på kommersiellt förlag

Om du väljer att publicera på ett kommersiellt förlag ansvarar du själv för alla kontakter och förhandlingar. I regel kräver dessa förlag att du medfinansierar utgivningen, och detta sker vanligen genom att du själv söker medel från fonder och stiftelser. Det är viktigt att vara ute i god tid både vad det gäller stipendieansökningar och kontakter med förlag. Tänk på att du måste kontakta biblioteket för att tilldelas ett nummer i serien SDD även om du ger ut på förlag. Embargotid vid publicering på externt förlag är inte tillåten med hänvisning till regeringens målbild om att vetenskapliga publikationer, som helt eller delvis är finansierade med offentliga medel, ska vara omedelbart öppet tillgängliga.

Så här fungerar det att publicera hos Södertörns högskola:

 • Senast fyra-fem månader före disputation
  Kontakta biblioteket för ett schema för inlämning av tryckfärdig avhandling och disputation.
 • Senast sju terminsveckor före disputation
  Lämna den tryckfärdiga avhandlingen till biblioteket för layout, montering och leverans till tryckeriet.
 • Senast fyra veckor före disputation
  Registrera information om din avhandling och disputation i DiVA. Spikbladet genereras i DiVA och skickas till dig av biblioteket.

Innan avhandlingen publiceras skriver du ett avtal med högskolan/biblioteket.

Creative Commons-licenser

Södertörns högskola uppmuntrar alla bidragsgivare, författare och redaktörer att publicera sina verk med en Creative Commons-licens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. så att verken kan användas fritt och lagligt av andra som en del av högskolans mål mot open access (öppen tillgång).

Spikning

Spikning är den formella proceduren för att tillkännage att din avhandling är klar. Den sker elektroniskt i publikationsdatabasen DiVA och biblioteket hjälper till i processen. Efter den formella spikningen kan du välja om du vill ha en spikningsceremoni, där du håller en kort presentation av ditt avhandlingsarbete för allmänheten.

Enligt rektorsbeslut ska alla avhandlingar vid Södertörns högskola spikas elektroniskt i publikationsdatabasen DiVA. Detta måste ske senast tre veckor före disputationen när avhandlingen har tryckts upp. Biblioteket kontaktar dig innan sista datum och handleder dig genom processen. Du som doktorand ansvarar för att registrera information om din avhandling och disputation i DiVA. Därefter gör biblioteket den elektroniska spikningen och skickar dig spikbladet. Spikbladet anger tid och plats för disputationen och innehåller även abstract.

Spikningsceremoni

Spikningsceremonin brukar anordnas i bibliotekets lounge där du spikar upp spikbladet i samband med att du presenterar din avhandling på ett kortfattat och populärvetenskapligt sätt under ca 20 minuter. Efter presentationen har gästerna möjlighet att ställa frågor. Du kan vid detta tillfälle även dela ut exemplar av din doktorsavhandling.

Det är även möjligt att anordna en digital spikningsceremoni, där du istället håller din presentation i Zoom. Detta gör det möjligt att bjuda in deltagare från utlandet.

Biblioteket arrangerar ceremonin i samarbete med din institution. Spikningsceremonierna kan ske måndag till fredag kl 15.00 och bör ligga efter det formella spikningsdatumet. Meddela forskarutbildningsadministratören när och på vilket språk du vill ha din spikningsceremoni. Forskarutbildningsadministratören stämmer av med biblioteket om föreslagen tid fungerar och bekräftar sedan detta till doktorand, handledare och studierektor.

Den informella ceremonin brukar bestå av följande delar:

 • Bibliotekets representant hälsar alla välkomna.
 • Handledaren berättar kort (några minuter) om samarbetet med doktoranden, ämnet/avhandlingen/eventuellt forskningsprojekt som doktoranden ingått i.
 • BEEGS studierektor säger några ord om du är BEEGS-doktorand.
 • Du spikar upp ditt abstract.
 • Du berättar om avhandlingens innehåll på ett populärvetenskapligt sätt under ca 20 minuter och sedan blir det en frågestund.
 • Presentationen motsvarar ett av målen i högskoleförordningen som handlar om muntlig framställning för allmänheten. Du får också gärna dela med dig av några personliga reflektioner kring själva avhandlingsarbetet - vad som var roligast, intressantast, svårast etc.

Biblioteket står för lokal med väggfast skärm, spik och hammare. Ta med egen dator samt exemplar av avhandlingen till spikningsceremonin för utdelning till åhörare som inte fått den i förväg. Forskarutbildningsadministratören bokar kaffe och tårta, eller något annat fika om du hellre önskar det, och ansvarar för informationsspridningen via högskolans kalender.

Om någon annan doktorand inom området disputerar ungefär samma period går det bra att arrangera en spikningsceremoni tillsammans även om ni tillhör olika ämnen.

Kontakt

För mer information om spikningar, kontakta publications@sh.se.

Disputation

Din huvudhandledare är ditt viktigaste stöd inför avhandlingstryck och inför disputation. Kontakta också din studierektor eller forskarutbildningsadministratör för att få eventuella kompletterande rutiner som institutionen har om du inte fått dem på det förberedande disputationsmötet.

Det är också bra om både din handledare och du tittar i högskolans riktlinjer för examination inom utbildning på forskarnivå där de formella reglerna för disputation nämns, till exempel när en disputation får äga rum. Din handledare och ditt ämne ansvarar för betygsnämndens sammansättning och val av opponent samt kontakt med styrgruppens sekreterare för att få deadlines för inlämning av de uppgifter som behöver beslutas i olika instanser. Ämnets forskarhandledarkollegium ska också beakta olika jävsfrågor innan förslag på betygsnämnd och opponent lämnas in för beslut.

Kontakten med biblioteket om avhandlingstrycket är den viktigaste delen av förberedelserna när ditt slutmanus är färdigt och godkänt - var därför noga med att ta kontakt med dem i god tid samt följa deras rutiner och tidsplan!

Allt som tagits upp under denna rubrik kan ni diskutera igenom vid det ovan nämnda disputationsmötet då ni också går igenom vem som gör vad under själva disputationsdagen och vad som händer under disputationsakten.

Arkivering av avhandling med underlag

Avhandlingen arkiveras via Biblioteket och det som du som forskarstuderande behöver göra, är att under eller efter avslutad utbildning kontakta en arkivarie för att komma överens om hur underlaget till avhandlingen bör arkiveras. Mejla till arkivarie@sh.se och fråga hur du ska göra.

Ansökan om examensbevis

Innan en ansökan om examensbevis skickas in ska alla kurser vara klara enligt allmän studieplan och avhandlingen vara registrerad i Ladok. Du kan själv gå in på www.student.ladok.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att se hur kursregistreringen ser ut i god tid före din disputation. Kontakta studierektor och forskarutbildningsadministratör för att säkra att registrering av rutinen "alla kurser klara" är inlagd i Ladok före disputationen.

Veckan närmast efter disputationen ska ansvarig person på institutionen attestera att avhandlingen är godkänd i Ladok enligt forskarutbildningsområdets rutiner. Då skrivs även avhandlingstiteln in i Ladok och den kommer sedan att stå med på ditt examensbevis liksom de kurser som har ingått i utbildningen. Se nedan för mer information om en eventuell översättning av avhandlingstiteln.

Din ansökan om examen på forskarnivå efter avslutad utbildning handläggs på Studentavdelningen för de doktorander som är antagna vid högskolan. Det är du själv som ansöker genom att skicka in blanketten Ansökan om examensbevis, forskarnivå. Det går också bra att ansöka om examen digitalt direkt i Ladok - logga i så fall in på www.student.ladok.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och följ instruktionerna där.

Om översättning av avhandlingstiteln i Ladok

Avhandling på engelska

Den engelska avhandlingstiteln kan skrivas in i de båda språkfält för avhandlingens namn som krävs i Ladok, det vill säga titeln behöver inte översättas till svenska. Nackdelen är dock att titeln då dubbleras på engelska i ditt examensbevis på grund av att uppgifterna tankas över direkt från Ladok. Om du som doktorand vill undvika det genom att översätta titeln till svenska går det bra. Du får i så fall själv se till att översättningen blir korrekt i förhållande till den engelska titeln och meddela den till huvudhandledare, studierektor och Ladok-administratör före din disputation och allra senast innan ansvarig person attesterar avhandlingen i Ladok.

Avhandling på svenska eller annat språk

Svensk eller annan avhandlingstitel än på engelska skrivs in i det svenska fältet i Ladok och du låter språkgranskare/översättare godkänna ditt förslag på engelsk översättning. Det läggs sedan in i Ladok i det engelska fältet för avhandlingstitel. Glöm inte att meddela den översatta titeln till huvudhandledare, studierektor och Ladok-administratör före din disputation och allra senast innan ansvarig person attesterar avhandlingen i Ladok. Det går också bra att låta bli att översätta titeln till engelska men tänk då på att en engelsk översättning saknas på ditt examensbevis om du skulle behöva använda det i internationella sammanhang i framtiden. Dessutom dubbleras titeln på svenska i examensbeviset.

Promoveringen är en akademisk högtid då examinerade doktorer uppmärksammas. Firandet sker endast en gång per år vid högskolan. Därför kan det dröja en tid efter disputationen innan du bjuds in till promoveringen av kommunikationsavdelningen. Skicka din nya mejladress till event@sh.se om du vet att du inte kommer att jobba kvar på högskolan efter disputation och avslutad doktorandanställning. Du kan också skriva till den adressen efter avklarade studier om du vill veta när din promovering kommer att ske.

Läs mer om promovering på sidan Installering och promovering.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-04-18 av Dejana Burazor