Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Handledning

Handledningens roll för dig som forskarstuderande är mycket viktig. Vilka förväntningar och krav finns? Vad gör du om du upplever problem i handledningen eller behöver byta handledare?

Det finns många olika sätt att beskriva vad en forskarhandledning består av. En generell definition av handledningen som begrepp finns därför inte, eftersom olika perspektiv och praktiska tillämpningar ger den olika innebörder.

Förväntningar och krav

Även om handledning kan se ut på olika sätt är det viktigt att klargöra vilka förväntningar och krav som du och dina handledare har på varandra för att samarbetet ska fungera bra. Era åtaganden och antalet handledningstimmar ska stå med i din individuella studieplan så att en utvärdering kan göras varje år när studieplanen uppdateras.

Handledningen förstås bäst som en ”arbetsallians” där det finns ömsesidig tillit och där alla parter skall vara klara över målen med arbetet och uppgifterna som ska utföras. Fråga gärna din handledare eller studierektor om ditt ämne eller forskarutbildningsområde har tagit fram något dokument som beskriver forskarhandledares och forskarstuderandes arbete och ansvar.

Handledning – praktiska ting

Handledning för forskarstuderande antagna vid Södertörns högskola ges utifrån de villkor som står i högskolans riktlinjer för handledning (dokumentet är under framtagande).

För varje forskarstuderande ska det utses minst två handledare varav en är huvudhandledare. Handledare utses snarast efter påbörjad anställning. Minst en av handledarna ska ha genomgått handledarutbildning eller av Fakultetsnämnden bedömts ha motsvarande kompetens. Alla handledare på forskanivå har möjlighet att gå en kurs för forskarhandledare i regi av Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vid högskolan.

Antalet handledningstimmar är högst 480 klocktimmar för hela studieperioden, det vill säga motsvarande 4 år heltid, varav 320 klocktimmar för huvudhandledaren och 160 klocktimmar för övrig(a) handledare. Timmarna kan omfördelas mellan handledarna utifrån ditt behov och inkluderar även mötes- och administrationstid för dina handledare. Om du är antagen vid något annat lärosäte följer du antagande lärosätes handledningsregler.

Timmarna måste fördelas över åren så att det finns handledningstid kvar för en eventuell förlängning av din doktorandanställning, det vill säga att de ska räcka fram till disputation. En lämplig schablonplanering av timmarna kan därför vara 480 klocktimmar delat på 5 år vid heltidsstudier när institutionstjänstgöring görs som ger förlängning det femte året. Då blir det 96 timmars handledning per år, till exempel 64 timmar för huvudhandledare och 32 timmar för biträdande handledare.

Kontakta din avdelningsföreståndare eller studierektor om du vill veta vilken fördelningsprincip som finns inom ditt ämne. De handledningstimmar som du och dina handledare kommer överens om ska skrivas in som klocktimmar i din individuella studieplan av din huvudhandledare.

Problem i handledningen?

Om du som forskarstuderande skulle grubbla över handledning som du upplever inte fungerar – vänta inte för länge med att ta eget initiativ och diskutera frågan.

Det är först och främst viktigt att du söker stöd för att få perspektiv på situationen. Vänd dig till studierektor eller någon i forskarhandledarkollegiet som du har förtroende för, eller till avdelningsföreståndare som är din närmaste chef med ansvar för arbetsmiljöfrågor. I samtalet kan du få möjlighet att reflektera över dina problem och att bedöma vad doktorand- och handledarrollen innebär och vad som är rimligt och inte.

Många problem i handledningen kan också sättas in i ett sammanhang om du orienterar dig i den litteratur som finns om handledning och handledningsrelationen. Ofta handlar besvärliga situationer om saker som också andra doktorander har råkat ut för. Det kan vara till hjälp att få konkret information och goda råd om hur man kan gå tillväga för att nå en lösning. Se ett exempel på litteraturtips nedan.

Litteraturtips

Forskarhandledning i teori och praktik, Eva Brodin, Jitka Lindén, Anders Sonesson, Åsa Lindberg-Sand, Studentlitteratur 2016.

Doctoral Supervision in theory and practice, Eva Brodin, Jitka Lindén, Anders Sonesson, Åsa Lindberg-Sand, Studentlitteratur 2020.

Vad gör du om du funderar på att byta handledare?

Läs noga igenom vad som står om handledning i högskolans riktlinjer för handledning samt ditt ämnes vägledning för forskarhandledares och doktoranders arbete och ansvar inom forskarutbildningen om ett sådant dokument finns. Samråd sedan i frågan om en möjlig lösning med lämplig person – se förslag på arbetsordning nedan. Vänta inte för länge med att ta ett eget initiativ i frågan – du riskerar att förlora viktig studie- och anställningstid.

Arbetsrutin för handledarbyte - hur går det till i praktiken?

  1. Du som forskarstuderande: samråd först och främst med din(a) handledare om det är möjligt – antingen med enbart den som berörs eller med båda dina handledare under ett gemensamt möte. Om detta inte är genomförbart, tar du kontakt med din …
  2. studierektor. Ni diskuterar frågan och en plan för fortsatt arbetsgång görs tillsammans. Om studierektor också är din handledare, eller om annan orsak finns att inte vilja bolla frågan med studierektor, kan du ta kontakt med din närmaste chef, det vill säga ...
  3. avdelningsföreståndaren. Ni diskuterar frågan och en plan för fortsatt arbetsgång görs tillsammans. Om avdelningsföreståndaren också är din handledare, eller om annan orsak finns att inte vilja ta upp frågan med avdelningsföreståndaren, tar du kontakt med någon annan …
  4. person i forskarhandledarkollegiet som du har förtroende för eller styrgruppens ordförande. Ni diskuterar frågan och en plan för fortsatt arbetsgång görs tillsammans.
  5. Om du som forskarstuderande, efter samråd med en av eller flera av personerna ovan, anser att ett byte är den bästa lösningen, skriver du ett meddelande till ordförande för styrgruppen för ditt forskarutbildningsområde med en begäran om byte av handledare. Du behöver inte ange orsaken.
  6. Ordförande för styrgruppen tar emot din begäran om byte av handledare och handlingen diarieförs av styrgruppens sekreterare. Kopia skickas för kännedom till studierektor.
  7. Ordförande för styrgruppen tar kontakt med forskarhandledarkollegiet som skyndsamt tar fram förslag på ny handledare. Samråd ska ske med dig som doktorand innan förslaget skickas av studierektor till ordförande och sekreterare i forskarutbildningsområdets styrgrupp så ärendet kommer upp på nästa mötesdagordning. Högskolans riktlinjer måste följas när ny handledare utses: docent- eller professorskompetent huvudhandledare, uppfylld handledarutbildning, etc.
  8. Styrgruppens ordförande tar med ärendet på nästa dagordning. Ordförande kontrollerar att kraven i riktlinjerna är uppfyllda så ny handledare kan utses på mötet. Studierektor föredrar ärendet.
  9. Styrgruppen utser ny handledare och sekreteraren skickar ut information om handledarens namn och startdatum till alla berörda inklusive avdelningsföreståndaren. Punkten kan justeras med omedelbar verkan för snabbare process. Om avgående eller ny handledare är ledamot i styrgruppen anmäler hen jäv och deltar inte när ärendet föredras och diskuteras.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2023-12-06 av Dejana Burazor