Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Utbildningen

Din forskarutbildning innehåller flera olika moment. Här hittar du information om kurser och tillgodoräknande, deltagande i seminarier och konferenser samt avhandlingsarbetet. Här kan du även läsa om forskningsetik och vad som krävs för att ditt projekt ska kunna bedrivas enligt god forskningssed.

Kurser på forskarnivå på Södertörns högskola

I den allmänna studieplanen för ditt ämne anges vilka kurser du ska läsa under din utbildning. Högskolans forskarutbildningsområden och forskarskolan BEEGS erbjuder kurser på forskarnivå.

Om du vill undervisa erbjuder Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning högskolepedagogiska kurser som forskarstuderande kan delta i.

På sh.se hittar du information om högskolans kurser på forskarnivå. 

Kursplaner

Alla kurser har en kursplan. Betygsskalan på forskarnivå är alltid "godkänd" eller "underkänd" (U/G). Endast godkända kurser läggs in i Ladok. Via länken nedan kan du söka fram den eller de kursplaner du är intresserad av.

Innan du deltar i en kurs

Du måste alltid stämma av med din huvudhandledare innan du tar en kurs. Kursen ska stämma överens med kurskraven i ditt ämnes allmänna studieplan (ASP) och dokumenteras i din individuella studieplan (ISP). Tillgodoräknande kan behöva göras om du läser en kurs med motsvarande innehåll vid annat lärosäte. Även kurser som du läser vid högskolan kan behöva tillgodoräknas i vissa fall när de ersätter en obligatorisk kurs i din ASP.

Om du vill delta i en högskolepedagogisk kurs bör du prata med din handledare för att kontrollera om du kan ta den som valbar kurs inom ramen för din forskarutbildning.

Tillgodoräknande

Om du vill tillgodoräkna dig en kurs eller tidigare utbildning måste du själv lämna in en begäran om det. Ansökan kan du göra via särskild blankett.

Bifoga ett kursintyg, en kursplan eller motsvarande samt litteraturlista för kursen du vill ska tillgodoräknas. Lämna ansökan till din huvudhandledare för godkännande. Huvudhandledaren lämnar blanketten vidare till forskarutbildningsadministratören innan beslut tas enligt institutionens delegationsordning. Forskarutbildningsadministratören meddelar dig när tillgodoräknandet är beslutat och inlagt i Ladok.

Vanligast är att tillgodoräkna en kurs som du tar under utbildningens gång, men det går också att ansöka om tillgodoräknande av en kurs som du tagit innan du blev antagen till forskarutbildningen. En kurs som ingick i behörighetskraven för dina forskarstudier går dock inte att tillgodoräkna.

Antagen vid annat lärosäte

Om du är anställd på Södertörns högskola men antagen på annat lärosäte får du ett intyg om genomförd kurs på Södertörns högskola från kursadministratör. Intyget tar du med dig, tillsammans med kursplan och litteraturlista, till ditt antagande lärosäte för tillgodoräknande av kurs enligt lärosätets egna rutiner. Samma sak gäller för externa doktorander som läser kurser vid Södertörns högskola.

Ladok

Ladok är ett nationellt studiedokumentationssystem som ger stöd till olika delar av den studieadministrativa processen. Studentavdelningen ansvarar för högskolans Ladok, samt Student-Ladok Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som är ett gränssnitt som studenter, lärare och annan personal kan använda för att komma åt uppgifter ur Ladok. Som doktorand blir du registrerad varje termin som du är aktiv i dina studier och alla kurser du tar inom din forskarutbildning läggs in i Ladok.

Ladok: registrerings- och resultatintyg

Om du vill skriva ut ett registrerings- eller resultatintyg från Ladok: logga in på Student-Ladok Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Vid problem eller behov av hjälp, kontakta din forskarutbildningsadministratör på institutionen.

Det är din kursexaminator som ansvarar för att godkända kurser rapporteras i Ladok. Om inte kursen har registrerats efter ett par månader, stäm gärna av med din examinator. Det är bra om registreringen inte dröjer alltför länge.

Tips! Kolla gärna ditt resultatintyg i god tid inför uppdateringen av din individuella studieplan (ISP). Om någon kurs saknas, kontakta examinator för kursen så att den hinner registreras före ISP-arbetet. Då underlättas arbetet med att fylla i ISP:ens kursdel.

Ladok: alla kurser klara

När du är klar med alla de kurser och kurspoäng som krävs enligt din allmänna studieplan ska de godkännas enligt institutionens rutiner. Godkännandet av kurserna krävs för att du ska kunna ansöka om ett examensbevis så snart som möjligt efter avslutad utbildning och när avhandlingen blivit godkänd av en betygsnämnd. Kolla gärna på ditt Ladokintyg om alla kurser står med på ett korrekt sätt i god tid före din disputation. Om något saknas eller är fel, kontakta forskarutbildningsadministratören på institutionen.

Ladok: avhandlingen godkänd

När du har disputerat registreras godkänd avhandling i Ladok av institutionens forskarutbildningsadministratör. Se mer information på sidan Disputation, examensbevis och promovering – bland annat om översättning av avhandlingstiteln i Ladok inför ansökan om examensbevis.

Forskarutbildningsadministratören meddelar dig när Ladok-registreringen är klar. Du kan då ansöka om ett examensbevis hos Studentavdelningen, under förutsättning att alla kurser också är klara.

Ämnets seminarieserie på forskarnivå är en betydelsefull del av forskningsmiljön. Det är därför viktigt att alla, både forskare och forskarstuderande, bidrar till seminariekulturen och håller den levande genom sin närvaro.

Som forskarstuderande förväntas du delta – och även presentera texter och forskningsresultat – vid ditt ämnes seminarieserie. Denna typ av seminarieserie kallas ofta "högre seminarier" eller "forskarseminarier". Du är också välkommen att delta i andra ämnens seminarier om du är intresserad av något särskilt tema. Att ha kontakt med näraliggande eller andra ämnen kan berika dina studier på olika sätt.

Du som är BEEGS-doktorand förväntas också delta i CBEES seminarieserie, särskilt under det första året. Mer information kan du få från BEEGS studierektor. Om du är forskarstuderande och antagen vid annat lärosäte, deltar du dessutom i det lärosätets seminarieserie.

Det är viktigt att du diskuterar omfattningen på ditt seminariedeltagande med din handledare så det blir realistiskt och genomförbart utifrån din tidsplanering. Planera och notera deltagandet i din individuella studieplan.

Har du frågor om den högre seminarieserien kan du kontakta den inom ämnet som ansvarar för serien.

Avhandling

För doktorsexamen krävs att du skriver en avhandling. Utbildning på forskarnivå kan också avslutas med en licentiatuppsats, som antingen är en enskild vetenskaplig uppsats eller en etapp på vägen mot en doktorsavhandling.

En avhandling för doktorsexamen kan antingen vara en monografi eller en sammanläggningsavhandling innehållande en samling arbeten med ett sammanhållande tema. 

En viktig del av dina studier är att presentera delar eller kapitel av din avhandling vid ett antal seminarier. Varje ämne har en planering för dessa avhandlingsseminarier, som du behöver få information om så snart du påbörjar dina forskarstudier.

Kontakten med biblioteket om avhandlingstrycket är den viktigaste delen av förberedelserna när ditt slutmanus är färdigt och godkänt – var därför noga med att ta kontakt med dem i god tid samt att följa deras rutiner och tidsplan!

Ämnesspecifik information

Utöver det som framgår ovan kan det i din allmänna studieplan framgå ytterligare information om vad som gäller för avhandlingar inom ditt ämne, bland annat hur många högskolepoäng som avhandlingen ska omfatta.

Planering är A och O

Om du studerar på heltid förväntas din avhandling vara färdig inom ramen för dina fyra år som forskarstuderande. Det är därför viktigt att du i samråd med din huvudhandledare lägger upp arbetet så att du alltid har med avhandlingsarbetet i planeringen. Arbetet med avhandlingen ska dessutom även bedrivas parallellt med läsning av kurser. Till din hjälp kan du gärna använda exemplet på tidsplanering för fyra års doktorandstudier som finns i plusboxen Individuell studieplan.

Din handledare kan ge dig mer detaljerad information om hur du bäst bygger upp din avhandling.

Avhandlingsseminarier

Ditt ämne bestämmer hur seminariestrukturen ser ut för dig som forskarstuderande. Ibland kallas de "etappseminarier" och ofta ingår de i ditt ämnes högre seminarieserie. Utöver redovisningar av avhandlingsprojektet vid ordinarie ämnesseminarier, är det också vanligt att du har ett så kallat planseminarium under det första året, och sedan redovisar ett utkast till avhandling vid ett halvtids- eller ett 60 %-seminarium, samt ett mer färdigt manus vid ett slutseminarium. Då ger en opponent samt övriga seminariedeltagare dig sina synpunkter för att avhandlingen ska kunna färdigställas på bästa sätt.

Det är viktigt att presentera olika delar av avhandlingen under din studietid för att du ska kunna få så många värdefulla synpunkter som möjligt på ditt avhandlingsarbete. Skriv in alla planerade och avklarade avhandlingsseminarier i din individuella studieplan för bästa planering av studierna.

Opponenter vid dessa seminarier bör inte vara desamma som vid disputationen och de bör inte heller sitta med i betygsnämnden för avhandlingen. Tidsspannet mellan slutseminarium och disputation brukar vara ungefär ett halvår vid heltidsstudier.

Litteraturtips

Text & stil. Om konsten att berätta med vetenskap av Magnus Linton, Natur & Kultur, ISBN: 9789127823938, 2019.

Planering av deltagande i konferens

Syfte

Deltagande i konferenser och workshops sker i överenskommelse med din handledare och ska planeras och dokumenteras i den individuella studieplanen så att syftet med deltagandet kopplas till målen för utbildningen. Konferensdeltagandet ska, liksom övriga delar i utbildningen, motsvara de mål som finns för forskarutbildningen enligt högskoleförordningen, se plusboxen Mål för doktorsexamen och licentiatexamen.

Finansiering

Finansieringen för deltagandet måste också säkras och i första hand ska dina egna expenser användas. Läs mer om ytterligare finansieringsmöjligheter i plusboxen Expenser.

Reseorder

Observera att du måste fylla i en reseorder innan du bokar en resa till utlandet – se mer information i plusboxen Inköp, bok- och resebeställning.

Administrera en konferens eller workshop

Det kan också vara en värdefull erfarenhet att hjälpa till med att organisera en workshop eller konferens. För mer information – se plusboxen Institutionstjänstgöring och aktivitetsredovisning. Om du arbetar med konferensadministration som institutionstjänstgöring måste du försäkra dig om att konferensarrangören har ansökt om medel för administration så att du kan få alla arbetade timmar som förlängd anställningstid.

Se information om vad du bör tänka på när du jobbar med konferensadministration på sidan Eventstöd.

Forskningsetik

När du forskar måste du se till att ditt projekt bedrivs enligt god forskningssed. Du är skyldig att följa ett antal regelverk och innan du påbörjar din forskning behöver du ha de tillstånd och godkännanden som krävs.

Forskningsetik rör frågor om hur man i forskningen skyddar och tar hänsyn till dem som berörs av forskningen, till exempel informanter eller andra vilkas identiteter och yttranden ska anonymiseras. Det gäller exempelvis frågor om hur urval av forskningspersoner sker, hur och vilken information som ges, hur deltagandet påverkar personer under och efter projektet. En viktig princip är att forskningspersoners integritet ska skyddas.

Enligt högskolans riktlinjer för etikprövning ska samtliga anställda som ansvarar för forskning, det vill säga huvudansvarig för projekt oavsett finansieringsform, anställd med särskild forskningstid samt huvudhandledare för doktorand, vid planering av forskning initialt bedöma om det finns anledning att lämna in en formell ansökan om etikprövning. Vid minsta osäkerhet i frågan ska sådan ansökas ställas till Etikprövningsmyndigheten.

Mer information om oredlighet i forskning samt hur du ansöker om etikprövning hittar du på sidan Juridiska och etiska frågor.

Ansökningar och yttranden om etikprövning ska diarieföras. För mer information om diarieföring se högskolans informationshanteringsplan på sidan Informationshantering eller kontakta registrator.

Som forskarstuderande är det viktigt att du har kännedom om dataskyddsförordningen, eller GDPR, som är en ny EU-lag som ersätter den gamla personuppgiftslagen från 1998. Läs mer på om dataskyddsförordningen på sidan Rättslig vägledning och i plusboxen GDPR för forskare.

Forskningsetiska rådet

Vid högskolan finns ett etikråd, Forskningsetiska rådet, vilket är rådgivande till rektor. Rådet har två huvudsakliga uppgifter i sitt uppdrag:

  • att arbeta för att öka kunskapen om forskningsetiska frågor inom högskolan, till exempel genom utbildning i etikprövning och hantering av forskningsdata
  • att bedöma och utreda misstankar om oredlighet i forskning och andra avvikelser från god forskningssed samt rekommendera rektor inför beslut, utifrån den av högskolan fastställda hanteringsordningen för området.

Forskningsetiska rådet sammanträder minst två gånger per termin.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-04-17 av Dejana Burazor