Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Människor som går på Drottninggatan i centrala Stockholm.

Internationella finansiärer

Information och länkar till internationella forskningsfinansiärer inom och utanför Europa.

Horisont Europa

Horizon Europe är EU:s ramprogram för forskning och innovation med en budget på €95.5 miljarder under åren 2021-27. Utlysningarna är indelade i tre olika "pelare" med olika syften och inriktningar, samt en gemensam "grundplatta".

Samtliga utlysningar går att söka inom EU:s Funding and Tenders Portal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den första pelaren avser att främja EU:s vetenskapliga ledarskap på världsarenan genom att stödja excellens och attrahera de mest lovande internationella forskarna. Här betonas öppen forskning av högsta kvalitet genom tre huvudsakliga finansieringsströmningar:

Europeiska forskningsrådet (ERC)

ERC bidrag stödjer forskarinitierad banbrytande forskning av högsta kvalitet inom alla ämnen för både juniora och etablerade framstående forskare. Läs mer om ERC Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (se också arbetsprogrammet 2024 Länk till annan webbplats.). Konkurrensen över dessa bidrag är hård och ansökan kräver god förberedelse. Det finns en pågående ERC satsning på Södertörns högskola som erbjuder ett generöst stöd till ERC-sökande och som du kan läsa mer om här. Läs också vår guide med praktiska tips för att söka ERC medel:

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

MSCA främjar mobilitet, utbildning, karriärutveckling och kunskapsutbyte för forskare i alla karriäråldrar samt för andra aktörer som arbetar med forskning och innovation. Bland de fem olika typer av MSCA stöd finns till exempel postdoktorala stipendier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. en erbjuder en attraktiv möjlighet för framgångsrika nydisputerade forskare. Läs mer om MSCA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (se även arbetsprogrammet för 2023-24 Länk till annan webbplats.).

Forskningsinfrastruktur (RI)

En mindre komponent av pelare ett stödjer utvecklingen och uppgraderingen av forskningsinfrastruktur i världsklass. Läs mer om Forskningsinfrastruktur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pelare två använder sig av forskning och innovation för att tackla stora samhälleliga och globala utmaningar och för att främja EU policy i en rad avgränsade områden. Till skillnad från pelare ett är utlysningarna i pelare två därför mer riktade och förutbestämda, med tydliga mål som forskare förväntas uppfylla. De måste också sökas via ett internationellt konsortium från minst tre olika EU länder.

Det finns tre huvudsakliga komponenter i pelare två:

Kluster

De flesta utlysningar i pelare två är indelade i sex olika tematiska kluster (ämnesområden), som i sin tur är uppdelade i så kallade destinationer (teman) som speglar EU:s policyprioriteter. I länkarna nedan finner du mer information om dessa kluster och deras respektive arbetsprogram, som även innehåller samtliga utlysningar för perioden 2023-24:

 1. Hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (se arbetsprogram 2023-24 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
 2. Kultur, kreativitet och inkluderande samhällen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (se arbetsprogram 2023-24 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
 3. Civil säkerhet för samhället Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (se arbetsprogram 2023-24 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
 4. Digitala frågor, industri och rymden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (se arbetsprogram 2023-24 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
 5. Klimat, energi och mobilitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (se arbetsprogram 2023-24 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
 6. Livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (se arbetsprogram 2023-24 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Gemensamma forskningscentrumet (JRC)

Vissa utlysningar inom pelare två kan involvera det gemensamma forskningscentrumet, ett organ som stödjer EU:s beslutsfattande genom att ge oberoende vetenskaplig rådgivning. Läs mer om JRC Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Missions

Inom pelare två ryms även de nytillkomna Missions, som är riktade forsknings- och innovationsuppdrag med konkreta målsättningar som syftar till att finna lösningar på en rad viktiga samhällsproblem innan 2030.

De fem olika områden som utgör missions är:

 1. Anpassning till klimatförändringar
 2. Cancer
 3. Återställa våra hav och vatten
 4. Utveckla klimatneutrala och smarta städer
 5. Övergå till friska jordar

Läs mer om missions Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (se också arbetsprogram 2023-24 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Pelare tre avser till att göra EU till en ledare i innovativa företag genom att stimulera och underlätta innovation, från det tidigaste idéstadiet till kommersialiseringsskedet. Tre instrument används för detta:

Europeiska innovationsrådet (EIC)

EIC ger stöd för att identifiera och utveckla innovationer, i synnerhet när de innebär en hög risk. Organet erbjuder stöd för kommersialisering av befintliga innovationer, men är främst relevant för forskare genom stödet det ger för att utveckla innovationer i ett förkommersiellt skede via Pathfinder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. programmet. Läs mer om EIC Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (se också arbetsprogrammet för 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

EIT avser att bilda gränsöverskridande partnerskap mellan näringsliv, utbildning och forskning för att arbeta mot gemensamma mål och främja EU:s innovations- och konkurrenskraft. Läs mer om EIT. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europeiska innovationsekosystem (EIE)

EIE fungerar som ett komplement till EIC och EIT och andra EU-finansierade innovationsaktiviteter för att förbättra det allmänna europeiska innovationsekosystemet. Läs mer om EIE Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (se också arbetsprogram för 2023-24 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Dessa tre pelare vilar på en gemensam grundplatta som kallas Bredda deltagandet och förstärka det europeiska forskningsområdet (WIDERA). En del av denna grundplatta inkluderar åtgärder för att bredda deltagandet och sprida spetskompetens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., i synnerhet så att mindre framgångsrika länder i unionen kan förstärka sin forsknings- och innovationskapacitet. Den andra delen av grundplattan siktar på att reformera och förstärka det europeiska forsknings- och innovationssystemet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det finns en bred rad initiativ inom detta område som ofta involverar olika sorters partnerskap och mobilitet, men också stöd till nätverksbildande genom så kallade COST Actions Länk till annan webbplats. där aktörer från mindre framgångsrika länder förväntas utgöra minst hälften av nätverket. För mer information om grundplattan och samtliga utlysningar den rymmer under perioden 2023-24, se det senaste arbetsprogrammet Länk till annan webbplats..

Intresserad av att söka medel från Horisont Europa? Läs gärna kommissionens rekommendationer Länk till annan webbplats. för att skriva en framgångsrik ansökan.

Övriga internationella finansiärer

Nedan finner du en lista av några av de övriga EU-programmen som kan erbjuda forskningsmedel. De flesta av dessa kan sökas inom EU:s Funding and Tenders Portal Länk till annan webbplats.. Du finner även en lista med andra internationella finansiärer som utlyser medel som forskare baserade i Sverige kan söka. Dessa är oftast stipendier riktade till forskare tidigt i karriären men inkluderar även stöd till mer etablerade forskare. Du kan söka fler utlysningar av denna typ i portalen ResearchConnect.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) Länk till annan webbplats.
Finansierar projekt inom området migration, asyl och integration.

Programmet för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden (CERV) Länk till annan webbplats.
CERV programmet syftar till att upprätthålla och utveckla öppna, rättighetsbaserade, demokratiska, jämlika och inkluderande samhällen som bygger på rättsstatsprincipen.

Kreativa Europa Länk till annan webbplats.
Europeiska kommissionens program för stöd till den kulturella och audiovisuella sektorn.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERDF) Länk till annan webbplats.
Tillhandahåller finansiering till offentliga och privata organ i alla EU:s regioner för att minska de ekonomiska, sociala och territoriella skillnaderna. Fonden stöder investeringar genom särskilda nationella eller regionala program.

Programmet för miljö och klimatpolitik (LIFE) Länk till annan webbplats.
Syftar till att underlätta övergången till en hållbar, cirkulär och motståndskraftig ekonomi samt stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald.

Europeiska försvarsfonden Länk till annan webbplats.
Kommissionens viktigaste initiativ för att stödja forskningssamarbete och utveckling av försvarskapacitet med EU:s budget.

American Council of Learned Societies Länk till annan webbplats.
Erbjuder olika sorters stöd till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap oberoende av medborgarskap.

Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe (CHANSE) Länk till annan webbplats.
Detta gemensamma initiativ av 27 forskningsfinansiärer från 24 länder medfinansieras av EU och publicerar utlysningar inom humaniora och samhällsvetenskap som kan sökas via ett Europeiskt konsortium.

European Media and Information Fund Länk till annan webbplats.
Ger bidrag till forskare, faktagranskare, ideella organisationer och andra organisationer i europeiska länder som arbetar med desinformationsforskning.

Franska institutet Länk till annan webbplats.
Ger bidrag för korta forskningsvistelser i Paris via tre program: SFVE-A programmet Länk till annan webbplats., Eva de la Gardie programmet Länk till annan webbplats., och Sophie Germain programmet Länk till annan webbplats..

Fulbright Commission Länk till annan webbplats.
Utöver sitt stöd till internationella studenter vid amerikanska lärosäten erbjuder Fulbright kommissionen även stöd till internationella forskare tidigt i karriären som önskar göra en forskningsvistelse i USA.

Humboldt Foundation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stödjer postdoktorer och mer erfarna forskare for forskningsvistelser i Tyskland.

Fritz Thyssen Foundation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stödjer forskning inom humaniora, samhällsvetenskap och biomedicin med en förankring vid ett tyskt lärosäte.

NordForsk Länk till annan webbplats.
Denna samarbetsorganisation etablerades av det Nordiska ministerrådet och finansierar nordiskt samarbete inom forskning och forskningsinfrastruktur.

Russell Sage Foundation Länk till annan webbplats.
Erbjuder bidrag oberoende av nationalitet och hemvist till samhällsvetenskaplig forskning som strävar efter att förbättra amerikanska sociala förhållanden och livsvillkor.

Svenska Litteratursällskapet i Finland Länk till annan webbplats.
Stödjer forskning rörande svenska språket och litteraturen i Finland. Projektledaren ska vara anställd i Finland, men medverkande forskare kan vara knutna till lärosäten i Sverige eller andra länder.

Kontakta oss också gärna på Grants Office om ni vill diskutera finansieringsmöjligheter, få feedback för att förbättra en befintlig projektansökan, eller för annat stöd ni kan behöva under ansökningsprocessen.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-03-20 av Biörn Ivemark