Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Aktuella utlysningar svenska finansiärer

Utsikt över campustorget

Här ges en förteckning över aktuella och kommande utlysningar från svenska finansiärer. De är sorterade i bokstavsordning utefter finansiär.

I plusboxen nedan finns ett urval av utlysningarna från svenska finansiärer, både statliga myndigheter, offentliga stiftelser och privata finansiärer. Listan uppdateras kontinuerligt. I sektionerna nedan finns korta sammanfattningar kring utlysningarna, mer utförlig information går att läsa i respektive finansiärers utlysningstext.

Kontakta gärna forskningsrådgivare om du behöver stöd.

Afa Försäkring

Information: Afa Försäkring har samlat information och tips för hur du söker finansiering från dem. Läs mer på deras hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utlysning: Arbetsmiljön i den gröna omställningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Afa Försäkring utlyser ett FoU-program om arbetsmiljön i den gröna omställningen. Med ny och användbar kunskap inom området ska programmet bidra till säkra och hälsosamma arbetsplatser under den pågående omvandlingen mot en mer miljövänlig och hållbar framtid.
Projekttid: 3 år
Sista ansökningsdag: 3 juni 2024

Utlysning: Postdoc-stöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Denna utlysning görs inom Afas område Arbetsmiljö. Postdoc-stödet ska ge personer som är i början av sina forskarkarriärer ökade möjligheter till postdoktorala studier och forskning. Viktigt är att ett framåtblickande samarbete etableras med forskargrupper utanför det egna lärosätet. Minst 2–3 månader av postdoc-studier ska därmed bedrivas på ett utländskt lärosäte.
Sista ansökningsdag: 10 juni 2024, kl 14:00

Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond - BFUF

Utlysning: AI och besöksnäringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Temat för utlysningen är Artificiell intelligens och besöksnäringen – AI och framtidens arbete, service, möten och gästkommunikation i besöksnäringen. Nu eftersöks forskningsprojekt som ur arbets- och företagarperspektiv tar avstamp i frågor som berör AI och besöksnäringen.
Projektbidrag: högst 2 000 000 kronor per år för maximalt två år
Projektstart: Tidigast oktober 2024
Sökande ska ha svensk eller utländsk doktorsexamen och vara knuten till ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitution.
Sista ansökningsdag: 13 juni 2024, kl. 14.00

Carl Tryggers Stiftelse

Utlysning: Projekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stiftelsen stöder forskning som är betydelsefull för Sverige inom ämnesområden som fysik, kemi, teknik, biologi, ekologi, geologi, samt skogs- och lantbruksvetenskap. De har tre typer av projektanslag.
Kategori 1: Stipendium för inkommande postdok/gäststipendiat.
Kategori 2: Anslag för drift/apparatur.
Kategori 3: Specialanslag vilket gäller projekt som varken omfattar stipendium eller driftsmedel för vetenskapligt projekt.
Läs mer om respektive kategori på stiftelsens hemsida.
Sista ansökningsdag: 15 maj 2024

Familjen Kamprads stiftelse

Utlysning: Forskning och utbildning - Medicin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Utlysning med inriktning mot kunskapsbaserad, integrerad och jämlik vård för de många människorna. I utvecklingen av God och nära vård finns behov av forskning både i nära vård och om nära vård. Projektansökan kan inbegripa en av dessa inriktningar eller båda. Perspektiv att ta fasta på i ansökan kan vara integrering, jämlik vård, digitalisering, ledarskap, medarbetarinflytande, patientsäkerhet, personcentrering, professionsdriven praktiknära forskning, resursomprioriteringar och/eller liknade perspektiv som driver utvecklingen framåt. Projekt där samverkan sker mellan forskare och relevanta samhällsaktörer prioriteras. Ansökningar inom alla ämnesdiscipliner välkomnas.
Ansökan görs i två steg. Se stiftelsens hemsida för fullständiga riktlinjer.
Sista ansökningsdag: 25 april 2024, kl 16:00

Fam. Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse

Utlysning: Forskningsstipendium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökningar gäller forskningsprojekt med inriktning mot logistik, innovation, kvalitet eller internationalisering samt ergonomi och design. Du behöver kunna förstå svenska i tal och skrift.
Sista ansökningsdag: 31 juli 2024

Formas

Nedan presenteras ett urval av Formas utlysningar. Läs mer om planerade utlysningar för 2024 på Formas hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utlysning: Konsumtion i linje med klimatmålen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
I denna utlysning efterfrågar Formas forskning som sätter konsumtionsbaserade utsläpp i fokus utifrån ett systemperspektiv, där frågor om konsumtion kopplas samman med frågor om exempelvis styrmedel och beslutsfattande, politisk påverkan, kultur och normer, rättvisa och acceptans.
Projekttid: tre eller fyra år
Budget: minst 3 miljoner och maximalt 6 miljoner
Sista ansökningsdag: 30 april 2024

Forte

Nedan presenteras ett urval av Fortes utlysningar. Läs mer om kommande utlysningar på Fortes hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utlysning: JPI MYBL: Kompetensförsörjning inom vård och omsorg för äldre Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Medel utlyses till forskning om kompetensförsörjning inom vård och omsorg för äldre. Forskningsprojekten ska fokusera på arbetssituation, digitalisering och jämföra förutsättningar och villkor i olika medlemsstater.
Endast transnationella projekt kommer att finansieras. Varje ansökan måste involvera minst tre behöriga sökanden från tre eller fler deltagande länder.
Sista ansökningsdag: 14 maj 2024, kl 15.00. Observera att utlysningen görs med extern aktör, läs mer om detta på Fortes hemsida.

Utlysning: Inkomster och försörjningsmöjligheter för en jämlik hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kommande utlysning, öppnar 17 april 2024
Syftet med utlysningen är att stärka kunskapen om hur styrning, lagstiftning, samordning och policyutveckling kan formas och genomföras för att skapa förbättrade förutsättningar för god och jämlik hälsa och för det preventiva och hälsofrämjande arbetet inom främst målområde fyra (inkomster och försörjningsmöjligheter) men även inom målområden två (kunskaper, kompetenser och utbildning) samt målområde tre (arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö).
Projekttid: treåriga eller fyraåriga
Belopp: maximalt 5 miljoner för treåriga projekt eller 7 miljoner för fyraåriga projekt.
Sista ansökningsdag: 12 juni 2024, kl 14:00

Utlysning: Nyttiggörande av forskning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kommande utlysning, öppnar 22 maj 2024
Utlysningen vänder sig till forskare som tidigare erhållit finansiering från Forte. Ansökningar inom alla Fortes huvudområden; hälsa, arbetsliv och välfärd välkomnas. Utlysningen ska möjliggöra aktiviteter som stärker nyttiggörande av ett befintligt forskningsprojekt eller forskningsprogram.
Projekttid: högst två år
Belopp: inget maximalt belopp finns, men ett riktmärke är 1000000 kronor.
Sista ansökningsdag: 22 augusti 2024

Utlysning: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Projektbidrag för insamling eller hantering av dat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.a

Kommande utlysning, öppnar 14 maj 2024
Utlysningen omfattar Fortes alla tre områden (hälsa, arbetsliv och välfärd). Forte efterfrågar projekt som är avgränsade till en eller flera av dessa inriktningar:

  • Insamling av data
  • Systematisering, harmonisering och dokumentation (metadata) av data
  • Utveckling av verktyg eller stöd som förbättrar eller förenklar användningen av data eller som ökar dess kvalitet

Projekttid: ett år
Belopp: Riktvärde 0,5 - 2 miljoner kronor
Sista ansökningsdag: 15 augusti 2024, kl. 14:00

Gunvor och Josef Anérs stiftelse

Utlysning: Forskning och Konferenser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Anslag ges till kvalificerad forskning med svensk och internationell inriktning inom humaniora och samhällsvetenskap (inklusive kulturhistoriskt angelägna projekt). Ansökningsbeloppet kan högst vara 150.000 kr och avser både medel för ny forskning och publiceringsbidrag för aktuella forskningsanslag och internationalisering i form av resebidrag för forskningsvistelser utomlands.
Sista ansökningsdag: 1 maj 2024

Handelsrådet

Utlysning: Postdoc-stöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Finansierar forskning som ska vara vara tillämpbar för handelns företag och anställda och/eller branschen som helhet. Postdoc-stödet kan sökas av den som har disputerat under de senaste 2 åren eller om disputationen planeras vara genomförd senast kommande juni månad.
Belopp: 2000000 kr
Tid: 24 månader
Sista ansökningsdag: 29 april 2024, kl 14:00

Olle Engkvists stiftelse

Ansökan vetenskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stiftelsen stöder forskningsansökningar inom medicin, teknik, naturvetenskap samt inom humaniora. Finansierar vetenskaplig forskning. Anslag kan sökas till forskningsprojekt som pågår under 2–4 år. Tar emot ansökningar löpande, beslut fattas inom fyra månader.

Riksbankens Jubileumsfond

Forskningsinitiering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Med RJ Forskningsinitiering avses stöd till att arrangera olika sorters vetenskapliga möten såsom konferenser, seminarier och workshops samt till att genom dessa skapa nya forskarnätverk. Beslut om bidrag fattas av RJ:s arbetsutskott cirka 6 gånger om året.

Skolforskningsinstitutet

Utlysning: Forskningsbidrag 2024 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kommande utlysning, öppnar 13 mars kl. 14:00
Inriktning för årets utlysning av forskningsbidrag: Metoder och arbetssätt i undervisningens planering, genomförande och utvärdering som bidrar till barns och elevers utveckling och lärande.
Sista ansökningsdag: 8 maj 2024, kl. 14:00

Stiftelsen Lantbruksforskning

Utlysning: Öppna utlysningen 2024 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Medel utlyses för forsknings- och utvecklingsprojekt inom stiftelsens två fokusområden: Livsmedel respektive Klimat & miljö. Medel beviljar till projekt som stärker lantbruksnäringens konkurrenskraft och hållbarhet. Företagande och hållbarhet ska genomsyra beviljade projekt. Stiftelsen har tagit fram en ny handbok med nödvändig information och stöd i ansökan.
Sista ansökningsdag: steg 1, 4 juni 2024, kl. 14:00

Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

Utlysning: Bidrag till forsknings- och utvecklingsprojekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stödjer forskning samt utvecklingsarbete kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Fokus ligger på faktorer som påverkar deras hälsa, lärande och livssituation. Anslag delas i huvudsak ut till samhällsvetenskaplig, pedagogisk och medicinsk forskning, samt i vissa fall till utvecklingsarbete av generaliserbar karaktär.
Projekttid: Bidrag ges för ett år i taget, kan ges under maximalt tre år till samma projekt.
Budget: Maximalt drygt 350000 kronor per år.
Övrigt: En förutsättning för att bidrag ska beviljas är att det finns aktuellt etiskt godkännande från Etikprövningsmyndigheten.
Sista ansökningsdag: 30 april 2024. Observera att ansökan ska skickas in per post.

Swedish Collegium for Advanced Study

SCAS har nu ett antal öppna utlysningar inom sitt Residential Fellowship 2025-26. Behörighetskriterierna skiljer sig mellan program och mellan befattning (senior eller tidiga karriärer). För fullständig information om programmen, behörighetskriterier och hur du ansöker, se SCAS hemsida.

Sista ansökningsdag för samtliga utlysningar: 1 juni 2024

The General Fellowship Programme Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
This programme, mainly in the humanities and social sciences, is open to
scholars from all countries and research fields.

The Barbro Klein Fellowship Programme Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
This programme is open to scholars from across disciplines in the humanities
and social sciences, with an emphasis on research on cultural and social diversity, cultural heritage and creativity, societal structures and public resistance, and varieties of cultural expressions in local and global perspective.

The Global Horizons Fellowship Programme Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
This programme is open to scholars from all countries, engaged
in research in the field of global governance. It revolves around
three thematic areas: Global Knowledge Cultures and Regimes;
Global Political Predicaments; and Global Futures.

The Human Past Fellowship Programme Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
This programme aims to attract researchers focusing on different aspects
of the human past. Its primary focus is on research relating to three major
migration events: the Indo-European-, Bantu- and Austronesian expansions.
Fellows may come from a wide range of disciplines, such as archaeology,
population genetics and historical linguistics.

The Nordic Fellowship Programme Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
This programme, in the humanities and social sciences, is open to scholars
who hold a position at a university in the Nordic countries (Denmark, Finland,
Iceland and Norway, as well as the Faroe Islands, Greenland and Åland).

The scas-vuias Fellowship Programme Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
This programme, mainly in the humanities and social sciences, is open to
Ukrainian scholars who are affiliated with a Ukrainian academic institution
and are usually based in Ukraine.

Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet med uppgift är att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. I Vinnovas översikt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se alla deras erbjudanden och söka bland dem för att se om Vinnova erbjuder finansiering som passar ditt projekt.

Wallenbergstiftelserna

Den interna processen för att söka till Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Fond Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är nu öppen. Den första interna tidsfristen är 4 december 2023.

Vetenskapsrådet

Nedan presenteras ett urval av Vetenskapsrådets utlysningar. Läs mer om aktuella utlysningar på Vetenskapsrådets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Östersjöstiftelsen

Observera att det finns särskilda interna rutiner för ansökningar till Östersjöstiftelsen, dessa går att läsa i Checklista projektansökningar Östersjöstiftelsen.

Utlysning: Konferensstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Medel kan sökas för att anordna konferenser med tydlig Östersjö- och Östeuroparelevans. Syftet är att främja internationalisering och kunskapsutbyte mellan svenska och utländska forskare samt att bidra till spridning av forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet. Utlysningen är öppen för forskare inom och utanför Sverige.
Sista ansökningsdag: 29 november 2024. Beslut fattas fyra gånger om året. Se utlysning för datum.

Utlysning: Publiceringsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Forskare som har haft ett forskningsprojekt finansierat av Östersjöstiftelsen har möjlighet att, inom tre år efter slutredovisat två- eller treårigt projekt, postdok-projekt eller storprojekt, söka stöd till publicering av forskningsresultat från projektet. Stödformen kan sökas även av projektledare för ett beviljat konferensstöd.
Sista ansökningsdag: 29 november 2024. Beslut fattas fyra gånger om året. Se utlysning för datum.

ResearchConnect

Alla anställda och studenter har tillgång till ResearchConnect, tidigare Open4Research, som är en online-databas. Den uppdateras löpande och innehåller utlysningar av forskningsmedel och finansieringsmöjligheter från finansiärer världen över.

Individuella projekt

Individuella nationella forskningsprojekt söks av den enskilda forskningsledaren och drivs inom institutionen. I regel behövs endast prefektens underskrift i dessa sammanhang. Undantagsfallen är ansökningar till Wallenbergstiftelserna, övriga stiftelser som kräver rektors underskrift samt projekt där budgeten överskrider 5 miljoner kronor/år. I dessa fall – kontakta Grants Office.

Samverkansprojekt

Samverkansprojekt kan bestå av samverkan med företag, offentlig sektor och andra universitet och högskolor. För samverkansavtal är det Södertörns högskola som ingår som partner. Kontakta samverkan@sh.se när ett samverkansprojekt planeras.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-04-12 av Gabriela Voglio