Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Projekt inom högskolan

Här kan du som är nyfiken på vad som händer på högskolan ta del av de större högskolegemensamma projekt som pågår just nu. Överst listats de projekt som drivs av Enheten för verksamhetsplanering och projektledning, längre ned på sidan kan du ta del av övriga projekt inom högskolan.

Stöd för arbetet med forskningsprojekt hittar du under Forska/Stöd till forskare.

Projektmodell

Högskolan har en gemensam projektmodell för dig som ska projektleda, mer information om projektmodellen och vilket stöd du kan få finns på sidan Projektstöd.

Högskolegemensamma projekt

Nedanstående projekt drivs av Enheten för verksamhetsplanering och projektledning.

Project Asset Management

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för ordning och reda på högskolans tillgångar. Det ska vara enkelt att följa en tillgångs livscykel, från inköp, användande till att den utrangeras samt göra inventering.

Registret ska bland annat svara på frågan - vem äger tillgången, var finns den placerad och när behöver den bytas ut. För att få till funktionalitet som stöder detta skapar vi tydliga processer. Registret underlättar också support och felanmälan av en tillgång.

I etapp 1 kommer projektet fokusera på högskolans datorer. I efterföljande etapper hanteras övriga tillgångar som t.ex. mobiler och kameror,. I den sista etappen ser vi över stöd för on- och off-boarding samt publicering av medarbetarens tillgångar på medarbetarwebben.

Projektbeställare

Förvaltningschef

Projektledare

Per-Anders Östling

Projektet SH och administrativa uppgifter

Under 2022 kartlades vilka arbetsuppgifter som högskolans medarbetare upplever som administrativt betungande. Under 2023 konkretiseras kartläggningen bland annat i ett lösningsorienterat arbete med fokusgrupper som kan ge ytterligare projekt.

Projektbeställare

Förvaltningschef

Bevarande av resultat och noteringar från Studiewebben

För att framtidssäkra att resultat och notering kopplade till resultat inte sparas i högskolans lärplattform vid kommande byte kommer ett nytt verktyg att erbjudas. Via den här länken kan du se hur det ser ut och fungerar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Just nu

Projektet har haft en handfull kurser som piloter. Vi har då haft ett inledande möte och beskrivit hur det fungerar och därefter ett uppföljande möte för att närmare titta på de specifika kurserna. Nu har vi utvärderingsmöten med piloterna för att fånga upp hur tjänsten har fungerat och andra erfarenheter kring hur men kan använda sig av verktyget i olika kurser.

Vad händer framöver

Ett förslag på arbetssättet att utvecklas utifrån återkoppling vi fått från piloterna.

Är du intresserad av att vara med att testa/utveckla ett nytt arbetssätt? Hör av dig till projektledaren Lena Sköld.

Effektmål

 • Resultat och eventuella noteringar kring resultatet bevaras oavsett lärplattform
 • Stärkt rättssäkerhet för studenterna då resultat från det som studenten blivit bedömd på kommer att bevaras till studenten fått betyg
 • Noteringar kopplade till resultat på det som studenten blivit bedömd på är tillgängligt för flera funktioner på högskolan

Projektmål

De projektmål som visas nedan är de huvudsakliga möjliggörare som projektet levererar för att uppnå effekterna.

 • Möjliggöra att det går att skicka betyg och/eller notering från Canvas till Ladok
 • För att hantera eventuella noteringar till resultat som inte kan sparas som resultatnotering i Ladok kommer projektet utforma förslag på arbetssätt till institutionerna. Institutionerna får besluta om dessa behöver utvecklas utifrån lokala behov i enlighet med högskolans informationshanteringsplan

Projektägare

Ida Söderberg Tah, studentavdelningen

Projektledare

Lena Sköld

Projektet Digital examination

Projektet handlar om att digitalisera skriftliga salstentamina.

Förutsättningarna för digital examination har under 2023 utretts i en förstudie.
En produktvision för digital examination har tagits fram:
”Digital examination minskar tentamensadministrationen och effektiviserar lärarens arbete. Lärare får tillgång till nya examinationsformer och får möjlighet att samarbeta i lärarlaget kring examinationen. Studenterna får en bättre och effektivare tentamenssituation när de skriver tentan digitalt.”

Tidplan: Start 2023-10-25, klart 2025-12-31.

Projektmål:

 • Att skapa en väl fungerande, lättanvänd och rättssäker infrastruktur för digital examination med Inspera som systemstöd.
 • Att ta fram en utbildning för lärare och administratörer i handhavandet av digital examination.
 • Att genomföra de ombyggnationer i tentamenssalarna som krävs för digital examination.
 • Att säkerställa att tentamenssamordnare, skrivvärdar och IKT-pedagoger har en god förståelse för systemet för digital examination så de kan erbjuda support och utbildning för anställda och studenter.
 • Att säkerställa att högskolans tentamenssamordnare och skrivvärdar kan genomföra digitala examinationer rättssäkert, effektivt och med god servicenivå för lärare och studenter.

Projektledare

Erik Wallenberg

Kommande projekt

Utifrån gemensamma prioriteringar i högskolans VP kommer högskoleövergripande projekt att starta.

Området handläggningsprocesser gällande kurs- och utbildningsplaner ingår i ett större projekt som finns beskrivet i högskolans verksamhetsplan för 2023 som ”Utbudsprocess för kurser och program”.

En förstudie pågår och mer information finns via den här länken.

Övriga projekt inom högskolan

Nedanstående projekt drivs av en eller flera avdelningar inom högskolan.

Ansökningar om tillgodoräknande får ”en väg in” via Ladok. Ansökningsprocessen för studenten blir tydligare då tydliga instruktioner kommer att framgå i de olika stegen i ansökningsprocessen. Studenten kan även bifoga bilagor digitalt.

Funktionen i Ladok inklusive rutiner, ska vara klara under kvartal tre 2023 och studenter ska kunna ansöka om tillgodoräknande via Ladok från och med den 2 oktober 2023. Undantagna är lärar- och polisutbildningarna.

Kontakt
Ann Broberg, Examenshandläggare
Karin Magnusson, Examenshandläggare

Ny funktionalitet i Ladok gör högskolan behöver förändra sina arbetsprocesser gällande studenter med avgiftsskyldighet.

Idag är arbetet kring avgiftsskyldiga studenter uppdelat på flera yrkeskategorier på högskolan. De som är involverade är institutionerna som har internationella studenter med avgiftsskyldighet, ekonomiavdelningen, studentavdelningens ladokhandläggare, antagningshandläggare vid återbetalning och internationella handläggare gällande stipendium.

Om det finns behov av en förändrad arbetsprocess och förändrad arbetsrutin för alla inblandade parter ska en sådan utvecklas inom projektet, i samarbete med de berörda parterna. 

Kontakt
Karin Magnusson, Ladokansvarig

Projekt bygg- och ombyggnationer på högskolan

Här kan du följa högskolans arbete med aktuella bygg- och ombyggnationer.

Pågående byggprojekt

 • PA2-korridoren – renovering av två toalettpaket samt toalett för funktionshindrade (målning, nytt porslin, dispenser/automater).
 • MA och flyglarna F-huset och Primus – målnings- och underhållsarbeten, förlängd omfattning Q4 2023 – Q4 2024.
 • MA7 och 8 - akustik och arbetsmiljöåtgärder i mötesrum
 • MA8 – akuta åtgärder i 5 tjänsterum (p.g.a. vattenläcka från balkong på MA9). 4 rum är klara och för 1 rum återstår några veckors arbete

Kommande byggprojekt/ombyggnationer

 • Genomgång av tillgänglighet i utbildnings- och lärmiljöer, med certifierad konsult och Funka-representant Q1 2024.
 • UB6 Biblioteket – i samråd med Biblioteket inrätta en arbetsgrupp för eventuellt fler grupprum på UB6 (arkitekt ritar) – påbörjas 2025?
 • MC – nytt serverrum, Stiftelsen Clara ansvarar (kravspecifikation från CIT), påbörjas våren 2024.
 • UB5-6 Biblioteket – mindre översyn och eventuell ombyggnation av väggliv, målning, funktion, möblering etc. Eventuellt även målning av personalkorridor, vår 2024
 • Planerad ombyggnation av tentamenslokaler i UB och MC1 för att stödja digital examination, möjlig start sommaren 2024

Kontakt

Per Noresund, avdelningschef, Campus- och IT-avdelningen

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-04-18 av Lena Sköld