Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Stenar

Avtal vid forskningsfinansiering

Samlad information om avtal vid forskningsfinansiering.

Avtal vid forskningsfinansiering

Finansiering av forskningsprojekt är alltid förknippad med någon form av kontrakt eller avtal. Även förberedelser och informationsutbyte inför nya forskningsprojekt kan innebära att avtal måste tecknas.

I många fall görs åtagandet att genomföra ett forskningsprojekt på institutionsnivå och då undertecknas avtalet av prefekten. Detta gäller projekt upp till 5 miljoner kr/år (uppdragsforskning upp till 2 miljoner kr/år och uppdrag) i enlighet med högskolans delegationsordning. I andra fall är det emellertid Södertörns högskola som gör åtagandet till exempel vid EU-finansiering, och då skall kontraktet undertecknas av rektor.

Kontakta Externa relationer vid behov av stöd.

Avtal ska i första hand tas fram, bedömas och ändras av juridiskt kunnig personal.

Det är framför allt dessa avtal som du som forskare kommer i kontakt med:

 • Enkla finansieringsavtal
 • Samarbetsavtal för större program eller projekt som drivs med flera partners, till exempel EU-projekt och FORMAS
 • Uppdragsavtal mellan forskare/forskargrupp och en offentlig organisation/myndighet eller företag
 • ”Non disclosure agreements” NDA och ”Letter of Intent” (LoI) vid diskussioner med universitets- eller företagspartners.

Formell avtalspart

Vid följande typer av avtal om forskningsfinansiering är det Södertörns högskola som är avtalspart:

 • Vissa större nationella forskningsprogram, till exempel Wallenberg och KK-stiftelsen.
 • Alla EU-projekt och program
 • Uppdragsutbildningar och uppdragsforskning.

Signerar gör rektor eller prefekt som rektor har delegerat till enligt delegationsordningen.

Signering

Avtal kan slutas på olika nivå inom Södertörns högskola organisation. Vilken nivå som har mandat att sluta avtal regleras av högskolans regelverk och delegationsordningen.

Det är väsentligt att avtal undertecknas av behörig då avtalet annars kan visa sig vara ogiltigt.

Konsortialavtal

Större forskningsprogram eller projekt drivs ofta gemensamt med flera ingående parter, som tillsammans bildar ett konsortium. I dessa fall sluts ofta finansieringskontrakt mellan finansiären och en av parterna, medan parterna reglerar projektet och sina gemensamma åtagande i ett konsortialavtal.

Konsortialavtalet reglerar i huvudsak följande frågor:

 • Fördelning av forskningsuppgifterna
 • Finansiella frågor, till exempel intern fördelning av forskningsmedel
 • Managementfrågor
 • Publicering, ägande- och nyttjanderätt och sekretess
 • Skadeståndsbegränsning
 • Lagval
 • Tvistelösning

Flera av dessa frågor kan täckas av bilagd projektbeskrivning. Men särskilt publicering, ägande- och nyttjanderätt och sekretess kan behöva förhandlas och regleras separat.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2022-02-16 av Gabriela Voglio