Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Nya IT-riktlinjer ska tydliggöra resurser och ansvar

Södertörns högskola har beslutat om nya IT-riktlinjer som ersätter ett antal andra styrande dokument. Syftet med riktlinjerna är dels att tydliggöra vilka IT-resurser som finns för högskolans medarbetare, dels att tydliggöra ansvaret som följer med tillgången till dessa.

Högskolan erbjuder en rad olika IT-resurser som stöd till högskolans alla medarbetare. Några exempel är datorer, SH-konton, mobiltelefoner, molntjänster och programvaror.

IT-riktlinjerna är en del av högskolans styrande dokument, berör all verksamhet vid högskolan och därför också alla medarbetare. IT-riktlinjerna ska inte förväxlas med digitaliseringsstrategin, som är ett annat dokument som just nu är ute på remiss.

- Högskolan har haft ett antal dokument som i vissa delar överlappat varandra. Både IT-utbud och vår digitala omgivning förändras i snabb takt. Flera av dokumenten beslutades för många år sedan och därför behövde de nu ses över och samlas i ett mer lättillgängligt dokument, säger fastighets- och IT-chef Per Noresund.

Vad ska man tänka på som anställd?

Användningen av Södertörns högskolas datornät ska underlätta studier, forskning och utförande av ordinarie arbetsuppgifter. Annan användning kan vara tillåten om den inte inkräktar på ordinarie arbetsuppgifter eller kommer Södertörns högskola till skada.

Högskolans anställda uppmanas att använda privata e-postkonton för konversationer i privata ärenden. Detta eftersom medarbetarnas e-postmeddelanden kan klassas som offentligt material och då kan krävas att lämnas ut.

- Något annat som kanske varit särskilt angeläget senaste tiden, när vi inte arbetar lika mycket på plats i högskolans lokaler, är att det är viktigt att koppla upp sig mot säkra trådlösa nätverk så att inte obehöriga kommer över information och personuppgifter, säger Per Noresund. Osäkra nätverk kan exempelvis vara offentliga trådlösa nätverk som finns på caféer. Är man det minsta osäker är det bättre att använda mobiltelefonens datatrafik.

Högskolan arbetar för minskad miljöbelastning

Utifrån närmaste chefs bedömning av behov tillhandahåller högskolan medarbetarna den utrustning som behövs i arbetet. Datorer, kringutrustning och förbrukningsartiklar inom IT-området kan beställas i Agresso. Innan inköp av ny utrustning ska reparation och återbruk övervägas, eftersom högskolan arbetar för att minska sin miljöbelastning. Ett av de mest effektiva sätten är att inte köpa ny utrustning om det inte behövs.

I och med beslutet om nya riktlinjer för IT upphör följande dokument att gälla:
629/1.1.2/2015 – Riktlinjer för SH:s arbetsredskap
799/33/2013 – Riktlinjer för mobila enheter
2321/33/2012 – IT-strategi
1284//33/2005 – Policy, riktlinjer och regler för IT vid Södertörns högskola (SH:s IT-policy)

Beslut i detta ärende har fattats av förvaltningschef Hans E Andersson efter föredragning av avdelningschef Per Noresund. I handläggningen har även bitr. avdelningschef Veronica Waldemarson deltagit. Beslut delges rektor, prefekter, akademisk chef, avdelningschefer, bibliotekschef, administrativa chefer, föreståndare CBEES och högskolans medarbetare via Medarbetarwebben.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se