Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

  • Start
  • / Puffnyheter
  • / De flesta medarbetarna väljer hållbara färdmedel till jobbet enligt högskolans senaste resvaneundersökning

De flesta medarbetarna väljer hållbara färdmedel till jobbet enligt högskolans senaste resvaneundersökning

Södertörns högskola har genomfört en undersökning av medarbetarnas resvanor där pendling, tjänsteresor och digitala möten har kartlagts. Resultatet visar att pendlingsmönstren förändrats sedan förra resvaneundersökningen gjordes. Cykel- och kollektivtrafik har ökat samtidigt som bilresandet har minskat.

- Det innebär en minskning av de totala koldioxidutsläppen från anställdas pendlingsresor, vid jämförelse med den senaste klimatberäkningen som baserades på förhållanden innan pandemin, berättar Maria Vallström, rektorsråd för hållbarhet.

Under 2023 genomförde Södertörns högskola en resvaneundersökning bland medarbetarna för att bland annat få aktuell information om pendlingsresor och deras klimatpåverkan. I högskolans klimatberäkning (2021), som gav ett klimatbokslut för 2019, uppskattades pendlingsresor för medarbetare och studenter till och från högskolan utgöra en av högskolans fyra huvudsakliga utsläppskällor. Den baserades på högskolans resvaneundersökning från 2014.

Resvaneundersökningen för medarbetare 2023 syftade till att kartlägga pendlingsresor, tjänsteresor samt digitala möten på arbetsplatsen och i hemmet. Ett urval av högskolans medarbetare fick svara på en enkät i juni 2023. Svarsfrekvensen var 48 procent.

Resvanundersökningen utfördes av Jesper Alvarsson-Hjort, tidigare rektorsråd med inriktning mot hållbarhet (tom juli 2023), som också dokumenterat resultaten i en rapport. Uppdaterad klimatberäkning av pendlingsresor utfördes av konsultfirman 2050.

Val av resesätt till högskolan

Resvaneundersökningen visar att medarbetare på Södertörns högskola sannolikt i högre grad än andra i Stockholmsområdet reser med hållbara färdmedel till och från högskolan, samt att utvecklingen över tid inom högskolan går mot mer hållbara färdmedel. Deltagarnas svar visar att det vanligaste färdmedlet till högskolan var kollektivtrafik. Näst vanligast var att cykla och köra bil.

Grafiken visar andelen pendlingsresor med sju olika transportmedel utifrån svaren i resevaneundersökningen. X-axeln anger färdmedel och Y-axeln procent av alla genomförda resor.

Attityder till att byta ut flyg- och bilresor vid tjänsteresor

För tjänsteresor visar undersökningen att de som flyger eller åker bil i tjänsten inte verkar uppleva att det är möjligt att ändra resandet i någon större utsträckning. Svaren visar dock en högre acceptans för att byta ut flyg- och bilresor till tåg, jämfört med att byta ut flyg- och bilresor till digitala möten.

När det gäller digitala möten så anser majoriteten av de svarande att digitala möten fungerar bra på arbetsplatsen och hemma. En mindre andel angav att de upplevde problem med digitala möten.

Vad kan bli bättre?

Det totala koldioxidutsläppet från anställdas pendlingsresor minskade från 286 ton koldioxidekvivalenter (CO2e), enligt högskolans klimatbokslut för 2019, till 180 ton CO2e uppskattat för helåret 2023.

Medarbetarnas klimatutsläpp från pendlingsresor per anställd 2023. Staplarna visar klimatutsläppen från olika färdmedel. Till vänster uppskattat utsläpp i för helåret 2023 mätt i kg koldioxidekvalenter (CO2e). Till höger utsläpp beräknat på enkätveckan i juni då de anställda besvarade enkäten. I högskolans klimatbokslut 2019 var uppsakttat utläpp för helåret per anställd 380 kg CO2e/anställd.

Det är glädjande, men det finns alltid mer att göra:

- Eftersom högskolan utlovat ett halverat koldioxidavtryck till 2030 (genom Klimatramverket) så måste vi alla göra ännu mer. När det gäller anställdas pendlingsresor finns det också förbättringspotential, säger Maria Vallström. Trots att det är få anställda som åker bil står de för en stor del av koldioxidutsläppen. I dialoger som genomförts på alla institutioner under 2023-24 är också intresset för cykling stort. Till exempel efterfrågas fler möjligheter att använda elcykel och ladda batteriet på högskolan.

- En stor del av de totala koldioxidutsläppen i fråga om resor är studenternas pendlande, eftersom de är så pass många, avslutar Maria Vallström. Därför har vi har nu under våren 2024 gjort en undersökning av studenters resvanor. Där står det klart att studenterna till största delen använder kollektivtrafik, men efterlyser en mer välfungerande kollektivtrafik. Om det fanns skulle ännu fler lämna bilen hemma. Mer om detta kommer i höst.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se