Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

  • Start
  • / Puffnyheter
  • / Enheten för högskolepedagogisk utveckling - ditt stöd i undervisning och lärande

Enheten för högskolepedagogisk utveckling - ditt stöd i undervisning och lärande

Enheten för högskolepedagogisk utveckling (HPU) syftar till att utveckla kvaliteten på undervisningen och lärandet på Södertörns högskola. Den vänder sig till lärare och forskare men också till administrativ personal som kan och vill arbeta med pedagogisk kvalitetsutveckling. Nu har HPU fått en uppdaterad och utvecklad webbsida på sh.se – välkommen att ta del av informationen där!

Enheten för högskolepedagogisk utveckling arbetar både med ett utbud av öppna kurser och med konsultativt och verksamhetsanpassat stöd. Fokus ligger på att arbeta behovsorienterat och med ett nära samspel mellan teori och praktik.

HPU kan stödja arbetslag som vill utveckla arbetsformerna för pedagogisk utveckling och planering. Detta görs bland annat genom att fånga upp problem, erbjuda handledning och workshoppar för ämneskollegium, eller genom att stödja pedagogiska projekt.

Ämnen eller program kan också få hjälp att utforma högskolepedagogiska kurser där man utvecklar den egna praktiken i projektformat. HPU arbetar även med att stödja högskolepedagogisk forskning och lärares pedagogiska meritering. Vid enheten arbetar en grupp lärare som är inlånade från högskolans olika ämnesmiljöer och institutioner.

Digitalisering och AI är högaktuella frågor

För närvarande är flera frågor särskilt aktuella för HPU. Ett fördjupat samarbete mellan Enheten för högskolepedagogisk utveckling och bibliotekets funktioner för IKT-stöd och medieproduktion ska stimulera den digitala utvecklingen av högskolans undervisning. På gång är också digitala examinationer, där de första digitala tentorna kommer att testas med mindre grupper av studenter under våren.

Ett annat utvecklingsområde är att bättre hantera utmaningarna och möjligheterna med generativ AI i utbildning. Många lärare har framför allt frågor kring examination, säger Hedda Söderlundh, lektor i svenska och föreståndare för Enheten för högskolepedagogisk utveckling.

- Vi har sett en ökning av salstentamen och att allt fler testar muntlig examination, eller kombinationer av skriftlig och muntlig examination. Samtidigt undrar många fortfarande hur man ska tänka kring skriftliga uppgifter och vad som är en rimlig användning av AI-verktyg. Vad ska vara tillåtet och vad ska räknas som otillåten användning?

Hedda framhåller att om de muntliga examinationerna ökar så är det viktigt att skapa andra möjligheter för studenterna att skriva längre texter, så att de kan utvecklas sin textkompetens och bli bättre skribenter under studietiden.

- Vi behöver också stötta lärarna i att prova på olika AI-verktyg och det försöker vi göra genom att anordna föreläsningar, workshops och svara på frågor från lärare. Även om alla kanske inte känner sig lockade av tekniken behöver vi testa verktygen för att förstå dem, men också fundera över hur studenterna kan introduceras till de mest relevanta verktygen under utbildningen.

Ta del av utbudet

HPU har en egen skriftserie, Södertörn Studies in Higher Education. Redaktör är Anders Burman och skriftserien tar upp ämnen som bildning, traditioner och praxis i undervisning, lärprocesser och studenters skrivande.

Du kan också ta del av nyhetsbrev från Enheten för högskolepedagogisk utveckling, dessa finns på enhetens sida på Medarbetarwebben och skickas ut med e-post till institutionerna.

Flera kurser och workshops är planerade under 2024. Bland annat finns både baskurs och fortsättningskurs i högskolepedagogik, kurser i handledning och en kurs för ämnes- och programsamordnare i pedagogiskt ledarskap.

Besök HPU:s webbsida på sh.se för mer information om workshops, kurser och annan verksamhet.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se