Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Svara på medarbetarundersökningen senast 5 mars

stenar

Vad är bra och vad brister i din arbetsmiljö? Hur kan du bidra till att göra den gemensamma arbetsmiljön bättre? Med ditt och andras svar på medarbetarundersökningen kan rätt åtgärder sättas in för att förbättra högskolans arbetsmiljö.


Under vecka sju fick du två mejl. Det ena kom från NTNU Alias Arbeidsmiljoundersokelser och där finns länken till huvudfrågorna för medarbetarundersökningen. Det andra mejlet kom från högskolans HR-avdelning och innehåller en länk till en enkät där du kan lämna fritextsvar avseende arbetsmiljön.

Ny form för medarbetarundersökningen

Arbetsmiljö- och lika villkorskommittén, AMK, har inför årets medarbetarundersökning valt en ny modell.

ARK logotype

Den nya modellen heter ARK (Arbetsmiljö- och arbetsklimatundersökningar) och är utvecklad för och av universitets- och högskolesektorn. Förutom att ge underlag för det egna arbetsmiljöarbetet ger det också underlag för vidare forskning.

– Vi tror den här modellen kommer fånga upp de behov som finns på ett lärosäte och hjälpa oss att bibehålla och fortsätta utveckla en god arbetsmiljö, säger förvaltningschef Hans E Andersson, ordförande i Arbetsmiljö- och lika villkorskommittén. Det finns inte möjlighet att lämna fritextsvar i ARK:s undersökning, vilket gör att vi kommer att skicka ut en särskild länk från HR-avdelningen.

Bra med samsyn

Kai-Mikael Jää-Aro som är huvudarbetsmiljöombud och ledamot i Arbetsmiljö- och lika villkorskommittén betonar vikten av att ta sig tiden att svara på medarbetarundersökningen.
– Ju fler som svarar på undersökningen, desto mer rättvisande blir den. Regelbundna undersökningar låter oss följa effekten av de arbetsmiljöåtgärder som vidtas och är därför viktiga för planeringen av arbetsmiljöarbetet, så att vi kan identifiera vad medarbetarna faktiskt ser som problem. Medarbetarundersökningen blir också ett gemensamt faktaunderlag för arbetstagarorganisationerna och arbetsgivaren. 

Svar och resultat

I tre veckor från att du mottagit mejlet går det att svara på medarbetarundersökningen. Räkna med att det tar 20–30 minuter att svara och vill du lämna kommentarer till undersökningen går du till det separata mejlutskicket från HR-avdelningen.

- Jag hoppas att så många som möjligt gör sin röst hörd i dessa frågor, då det är viktigt att vi gemensamt värnar om en god arbetsmiljö, som ger oss alla goda förutsättningar att bedriva vår verksamhet, säger Hans E Andersson.

Resultaten kommer under våren. De kommer att vara sammanställda på såväl högskoleövergripande som på lokal nivå. Utifrån resultatet förväntas varje avdelning och institution att påbörja arbetet med att identifiera vilka åtgärder som är viktiga att genomföra för att nå en bättre arbetsmiljö.

Medarbetarundersökningen en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljö- och likavillkorskommittén (AMK) är det samverkansorgan som ansvarar för att högskolans övergripande mål om arbetsmiljö regelbundet följs upp. Medarbetarundersökningen är bara ett av flera verktyg. Andra verktyg är exempelvis planerings- och utvärderingssamtal och arbetsmiljöronder.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet kan beskrivas i fyra steg:

 1. Följa upp och utvärdera
 2. Undersöka
 3. Analysera
 4. Åtgärda 

Fakta om medarbetarundersökningen

 • Enkäten öppnar under vecka sju (13-17 februari) och är öppen i tre veckor.
 • Länk till enkäten kommer via mejl från NTNU Alias Arbeidsmiljoundersokelser, ark-kontakt@ntnu.no
 • HR-avdelningen på högskolan gör ett separat utskick av enkät för fritextsvar.
 • Alla medarbetare som har varit anställda i minst tre månader på minst 20 % kommer få enkäten.
 • Enkäten är anonym. Inga individer kan identifieras. Alla resultat kommer att presenteras som medelvärden.
 • Minst fem inskickade svar krävs för eget resultat på enheten, annars redovisas resultatet för överliggande nivå.
 • Chefer presenterar resultatet för sin institution/avdelning.
 • Utifrån resultatet tar chef och medarbetare gemensamt fram en arbetsmiljö- och lika villkorsplan med åtgärder för det som behöver utvecklas.
 • Åtgärder genomförs och utvärderas på respektive institution/avdelning.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se